2014
ENGELLİ KAMU
PERSONELİ
SEÇME SINAVI
(EKPSS)
KILAVUZU
2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir.
2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların başvurularını, bu kılavuzda belirtilen başvuru
tarihlerinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden veya ÖSYM’nin başvuru merkezinden kılavuzda
belirtildiği şekilde tamamlamış olmaları gerekmektedir. Başvurularını bu kılavuzda belirtildiği şekilde
tamamlamayan adaylar, 2014-EKPSS/kuraya alınmazlar.
• Sınav veya kuraya başvuru ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler,
EKPSS/Kuraya başvuru için yeterli değildir. EKPSS/Kuraya başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği
şekilde tamamlayarak aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklayınız.
• EKPSS/Kuraya başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.
Bu Kılavuz, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik” ile buna bağlı olarak ilgili kurumlarla yapılan “Protokol” hükümleri uyarınca; Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından hazırlanmıştır. Sınava/kuraya başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili
mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/kura
ile ilgili her türlü açıklama ve duyurular, başvuru sınav/yerleştirme sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın
İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
EKPSS İÇİN BAŞVURU SÜRESİ
:
24 ŞUBAT-7 MART 2014
SADECE KURAYA KATILACAKLAR
İÇİN BAŞVURU SÜRESİ
:
12-23 MAYIS 2014
EKPSS SINAV TARİHİ
:
27 NİSAN 2014
EKPSS SINAV SAATİ
:
10.00
EKPSS SINAV ÜCRETİ
: 100,00 TL (SINAV ÜCRETİ SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN
100,00 TL’DİR. 25,00 TL ADAY TARAFINDAN 24 ŞUBAT-7 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA İLGİLİ BANKALARA YATIRILACAKTIR 75,00 TL İSE
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN ÖSYM HESABINA
YATIRILACAKTIR.)
SADECE KURAYA KATILACAK
ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ
:
10,00 TL (BU ÜCRET ADAY TARAFINDAN 12-23 MAYIS 2014 TARİHLERİ
:
3,00 TL
ARASINDA YATIRILACAKTIR.)
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ
DİKKAT: Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb. nedenlerle,
adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna
duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında
herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan,
sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan,
ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri
verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu
tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM’yi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM 06800 Bilkent-ANKARA
Başvuru, sınav, sınav/kura yerleştirme sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek dilekçeler için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent-ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
ÖSYS İçin Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.):
https://ais.osym.gov.tr
https://tercih.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası:
444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İnternet Adresi: http://www.eyh.gov.tr
Devlet Personel Başkanlığı İnternet Adresi: http://www.dpb.gov.tr
DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı
organları kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin
İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınav/kura/yerleştirme ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere
ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık
kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ............................................
1
2. BAŞVURU .....................................................................................................................
2.1 Başvuru Koşulları ......................................................................................................
2.2 Başvuru İşlemleri .......................................................................................................
2.3 Aday Başvuru Formu .................................................................................................
2.4 İnternet Erişim Şifresi ve Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler ..
2.5 Başvuru Tamamlandıktan Sonra Aday Bilgi Değişiklik İstekleri .............................
2.6 Başvuruda Özel Durumlar .........................................................................................
3
3
4
7
11
12
13
3. SINAV
.......................................................................................................................
3.1 Sınavın Kapsamı ........................................................................................................
3.2 Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler .................
3.3 Sınava Girerken Adayların Yanında Bulundurması Yasak Olan
Araç Gereç ve Eşyalar ...............................................................................................
3.4 Sınavın Uygulanması .................................................................................................
3.5 Sınavda Kullanılacak Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı .............................................
3.6 Cevap Kâğıdının Doldurulması .................................................................................
3.7 Sınavın Bitiminde Adayların Teslim Edecekleri Belgeler ........................................
3.8 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ve Sınavın Geçerli Sayılması ..........................
3.9 Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde
Yapılacak İncelemeler .....................................................................................................
3.10 Değerlendirme .......................................................................................................
3.11 Sınav ve Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması .....................................................
13
13
15
4. TERCİH VE YERLEŞTİRME.....................................................................................
20
TABLO-1 Mezun Olunacak/Olunan Lise ve Dengi Okul Türü ..............................
TABLO-2 Mezun Olunacak/Olunan Ortaöğretim Alanı..........................................
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı ...................................
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı ......................................
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı ............................................
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite ........................................................
24
26
28
37
48
62
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER
İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
SINAV/KURA BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
16
16
17
18
18
19
19
20
20
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kılavuzu, "Engelli Kamu Personel Seçme
Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM
tarafından hazırlanmıştır. Bu kılavuz, EKPSS ve kuraya başvurma, sınavın uygulanması ve sınav
sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.
1.2 Sözkonusu Yönetmelik gereği ÖSYM; engel gruplarına, öğrenim düzeylerine, engellilerin
algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav oluşturulacağını belirlemek üzere,
üniversitelerde ilgili engel grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerin bulunduğu bir
Bilim Kurulu oluşturmuştur. Bilim Kurulu; bilimsel bulguları değerlendirerek, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarındaki uzmanların görüşlerini alarak ayrıca, engellilerin temsilcileri ile çalışmalar yaparak
sınav ile ilgili bir rapor oluşturmuştur. Bilim Kurulunca; Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim
kurumlarında engellilere yönelik eğitim programlarının ve içeriklerinin, görme, işitme, dil ve konuşma
ile genel engelli grupları için aynı olduğuna yönelik görüşü de dikkate alınarak, sınavda sorulacak
soruların içerik olarak aynı olmasının sınava girenler arasında bir haksızlık oluşturmayacağı, sınav
uygulamasının; Kurulun adayların engel durumlarına uygun görüş ve önerileri göz önünde
bulundurularak yapılabileceği görüşüne varılmıştır.
Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet
Personel Başkanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav ile ilgili olarak
aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 Görme engelliler için grafik ve şekilli soruların sorulmamasına,
 İsteyen görme engellilere büyük punto (16 veya 18 punto) ile basılmış soru kitapçığı
verilmesi durumunda genel engelliler gibi testleri cevaplayabileceklerine,
 İsteyen görme engellilere ise okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanarak,
görme dezavantajlarının önüne geçilebileceğine ancak, bu durumda başkasının
okuduğunu anlamanın güçlüğünden doğan bir dezavantaj olmaması için sınav süresinin
2/3’ü kadar ek süre verilmesine,
 Genel engellilerden ortopedik engellilerin ellerini kullanmakta zorluk çekenlere
işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ancak, bunun için ek süre verilmemesine,
 Genel engellilerden CP hastalarının el ve baş hareketlerini sabit tutamamalarından dolayı
kendilerinin talep etmesi durumunda okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli
atanmasına ve bunlara da görme engelliler gibi ek süre verilmesine,
 Genel engelli olup yaygın gelişim bozukluğu veya özgül öğrenme güçlüğü bulunan
adaylara ise engel dezavantajını önlemek için sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre
verilmesine,
 İşitme engellilerden ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olanların aynı
müfredatı okudukları, karmaşık ve uzun paragraflar içermeyen sorular ile hazırlanmış
testlerde diğer engel grupları içinde bulunanlar ile aynı sorulara cevap verebileceklerine
ancak, algılamada gecikmeler olacağından sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre
verilmesine,
 İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olanlar için aynı müfredatı okusalar bile ek
sürenin yetersiz olacağı ve onlara soruların içeriklerinin de günlük ve yaygın olarak
kullanılan kelimelerden oluşan soruların yer aldığı ayrı bir test hazırlanmasına ve sınav
süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,
 Dil ve konuşma engelli adaylara işitme engelli adaylar gibi aynı testin verilebileceğine
ancak, algılamada ve öğrenmede zorluk çektikleri için 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,
1
 Zihinsel engellilere engel durumlarını dikkate alarak ayrı bir test oluşturulmasına ve sınav
süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine, okuyucu ve işaretleyici yardımı alarak soru
kitapçığını hiç okuyamayan zihinsel engellilere ise sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre
verilmesine.
1.3 EKPSS, 27 Nisan 2014 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda
yapılacaktır.
1.4 Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür
Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır.
Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel
durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.
1.5 Bu sınavın sonuçları;
A) Memur statüsünde personel istihdam eden;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III)
ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve
kefalet sandıklarına,
b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara
bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden
diğer kamu kuruluşlarına,
B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına;
engelli personel alımlarında kullanılacaktır.
C) Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri
de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır.
1.6 Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.
1.7 Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir
işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade
edilmez.
1.8 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının
gerçeğe uymadığı veya evrak üzerinde sahtecilik yaptığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen
süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Sınava veya kuraya katılma
hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak veya kurada kazanmak göreve memur olarak
atanma hakkı doğurmaz. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar,
EKPSS/kuraya alınmış olsalar bile bu sınav/kura sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan
yararlandırılmazlar.
1.9
Sınav ve kura sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara
uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavı/yerleştirme sonucu geçersiz sayılacaktır.
Sınavdan/yerleştirmeden sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından
doğan tüm hakları iptal edilecektir.
1.10 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda, bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe
örneğini kullanmaları gerekmektedir. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın
T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize
ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır.
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb.
değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak
2
Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen
adaylar
değişikliği,
İnternet
sayfasındaki
açıklamalar
doğrultusunda,
ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri
yapacaklardır.
1.11 Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından
elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra
başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav
sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün
sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin
Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR
070001000830060280115013) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri
gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine
ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten
sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb.
bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle
işleme alınmayacaktır.
1.12 6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6
ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı
veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez
ve verilmez.
2. B A Ş V U R U
2.1. BAŞVURU KOŞULLARI
EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç
diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.
EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık
kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.
İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli:Doğuştan veya
sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde
kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu
raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda
olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların,
sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.
EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun
olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar
başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst
düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.
Kuraya ise ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya
EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.
EKPSS/kuraya, mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, EKPSS
sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için yerleştirme işlemine son başvuru
tarihi itibariyle ilgili eğitim kurumlarından mezun olmaları şarttır.
Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek
Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.
3
Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınacaktır.
Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan
adaylar başvurabileceklerdir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince
yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci
Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından
bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya
katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.
EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların
başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim
kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da
başvurabileceklerdir.
2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
EKPSS ve kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru
süreleri içinde (EKPSS için 24 Şubat-7 Mart 2014, kura için 12-23 Mayıs 2014) ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Adayların başvuru işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR
2012-ÖMSS/kuraya başvuran adaylardan eğitim bilgileri ile engel grubu bilgisinde değişiklik
bulunmayanlar, başvurularını ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel
olarak yapabileceklerdir.
Bu adaylardan eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını bir başvuru merkezinden
yapacaklardır. Adayların değişikliğe esas belgelerinin aslını veya onaylı bir örneğini başvuruda
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
2012-ÖMSS/kuraya başvuran adaylardan engel grubu bilgisinde değişiklik bulunanlar, başvurularını
ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak 2012 yılı engel bilgileri ile
yapabilecekler ancak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden yeni durumlarını gösterir
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini 2014 yılı için yeniden edinecekler ve bu belge ile birlikte
aday başvuru kayıt formunu ve engelli sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, 14 Mart 2014
tarihine kadar ÖSYM’ye ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ÖSYM’ye ulaşan belgeler işleme
alınmayacaktır. Bu adayların yeni durumlarını gösterir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi ÖSYM
sağlık komisyonlarınca incelenecek, sağlık komisyonlarınca uygun görülenler işleme alınacaktır.
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için başvuru ekranında; “2012-ÖMSS
için beyan ettiğim Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini, 2014-EKPSS için de aynen kabul
ediyorum” ifadesi yer alacaktır. Bu ifadeyi onaylayan adaylar 2014-EKPSS için bireysel olarak
İnternet aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir. Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapan
adaylar, başvurunun tamamlanması için “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka
görmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.
2012-ÖMSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuran özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu
olanlar 2014-EKPSS’ye katılamayacaklarından (Yönetmelik gereği kura işlemine alınacaklardır.), bu
adaylar, 2014-EKPSS başvuru süresi içinde başvurularını yapamayacaklar, kura için başvuruların
başladığı tarihte başvuru yapabileceklerdir.
Bunun dışındaki tüm adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapmak zorundadır.
4
BAŞVURU MERKEZLERİNDEN YAPILACAK BAŞVURULAR
EKPSS’ye ve kuraya başvuracak adaylar öncelikle, kendileri için belirtilen tarihlerde, ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alan Aday Başvuru Formunun bir çıktısını edinerek
dolduracaklar ve aşağıdaki belgelerle birlikte kendi adres ilinde bulunan (varsa ilçesinde) Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak ilgili görevliler ile görüşeceklerdir.
Adres ili KKTC veya yurt dışı olanlar istedikleri bir ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl
Müdürlüğüne başvuracaklardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerinin adresleri
Bakanlığın http://www.eyh.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Bu görüşmede öncelikle adayın
engelli sağlık kurulu raporundaki tanı esas alınarak, adayın ve görevlinin de görüşleri doğrultusunda
adayın engel grubu ve buna bağlı olarak diğer engel durumu bilgileri tespit edilecektir. Sınava gireceği
engel grubu ile diğer engelli bilgileri alanları yazılı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi, her aday
için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır (İmza
atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.). Adaylar ÖSYM Başvuru
Merkezine gitmeden önce aday ve görevli tarafından imzalanmış Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı
belgesini edinmek zorundadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden Ön Kabul ve
Taahhüt Beyanı belgesini edinmeyen adayların ÖSYM Başvuru Merkezlerince başvuruları
kesinlikle alınmayacaktır. 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacak, bir nüshası da ÖSYM
Başvuru Merkezine aday tarafından teslim edilecektir.
Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece
engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.
Adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne giderken aşağıda belirtilen evrakı
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
1) EKPSS Aday Başvuru Formu
2) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilen engelli sağlık kurulu
raporları
3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava/kuraya başvurduğu
öğrenim düzeyinden EKPSS’nin geçerlik süresi süresi içinde mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
4) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi
geçerli olmalıdır.)
5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adayların bu durumunu gösterir resmî
belge/belgeleri
(Sınava girecek ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adayların bu durumlarını;
ilköğretimi (ilkokul-ortaokul) işitme engelliler okulunda okuduklarını gösterir diploma veya ilköğretim
çağı öncesi işitme engelli olduğunu gösterir engelli sağlık kurulu raporu veya ilköğretim çağı öncesi
işitme engelli olan işitme engellilerden kaynaştırma okuluna gidenlerin işitme engelli olarak okumuş
olduklarını gösterir okul diploması/mezuniyet belgesi veya ilköğretim çağı öncesi işitme engelli
olduğunu gösterir diğer vb. resmî belgeler ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki
adaylardan ilköğretim çağı öncesinde işitme engelli olduğunu belgeleyemeyenler, ilköğretim çağı
öncesi işitme engelli olmuş kabul edilmeyecektir. Sadece kuraya başvuracak adayların bu belgelerini İl
Müdürlüklerine getirmeleri gerekmez.)
6) Varsa; 2006 yılından sonra mezun olan veya EKPSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun
olabilecek durumda olan zihinsel engelli adayların, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları,
mezun olacakları/oldukları zihinsel engellilere ait okul diplomaları/öğrenim durumlarını gösterir
resmî belge (Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların, varsa bile, bu belgelerini İl
Müdürlüklerine getirmeleri gerekmemektedir.)
5
Birden fazla engeli olan adaylar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlisi ve adayın ortak
kararı ile sadece bir engel grubunda EKPSS’ye başvurabilirler.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini
alan adaylar kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek veya İnternet
aracılığıyla sınav/başvuru ücretini yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
EKPSS için 24 Şubat-7 Mart 2014, kura için 12-23 Mayıs 2014 tarihlerinde sınav/başvuru ücreti
yatırılacaktır.
Ücreti yatıran adaylar başvuru merkezlerinin birinden başvurularını şahsen yapacaklardır. Ortaöğretim
Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri EKPSS’de başvuru merkezi olarak
görev yapacaklardır.
Başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet
adresinde yer alacaktır.
Adayların başvuru merkezine giderken aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları
zorunludur:
1)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli
tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi
2)
Doldurulmuş EKPSS Aday Başvuru Formu
3)
Engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi (Fotokopi başvuru merkezine teslim edilecektir.),
4)
Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası
olduğunu belirtir raporları
5)
Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu
öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
6)
Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
Başvuru merkezi görevlisi tarafından, adayın tüm belgeleri kontrol edilecek, adayın Ön Kabul ve
Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler ve Aday Başvuru Formundaki bilgilerle birlikte web kamerayla
alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını
sağlayacak nitelikte olmalıdır (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların
fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.).
* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru
aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi
bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış imzalı Ön Kabul ve Taahhüt
Beyanı belgesi olmayan veya belgede imzası bulunmayan adayların Aday Başvuru Formları
kesinlikle işleme alınmayacaktır.
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki engel durumu bilgilerinin ÖSYM sistemine
kaydedilmesinde sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı
belgesinde de belirtilmiştir. Bilgilerinde tutarsızlık olan, engel grubu ile diğer engelli bilgilerinde
uyumsuzluk ve aynı bilgi alanlarında aynı türde birden fazla farklı bilgi bulunan adayların Başvuru
Merkezince başvuruları yapılmayacaktır.
Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki engel
grubu bilgisi sisteme kaydedilecek, diğer engel durumu bilgi alanları Başvuru Merkezi görevlisi
tarafından boş bırakılacaktır.
6
Başvuru yapıldıktan sonra başvuru merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek 2 nüsha
Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Aday bilgilerinin doğruluğundan emin
olmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa hemen başvuru merkezi görevlisi uyarılarak eksik
bilgi tamamlattırılmalı, yanlış bilgi düzelttirilmelidir. Bilgiler doğru ise form imzalanıp görevliye
onaylaması için geri verilmelidir. Onaylanmış, fotoğraflı belgenin bir örneği görevliden alınmalı ve
sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Sisteme ilk kez dâhil olan adayların,
kayıt bitiminde kendilerine verilecek olan şifreyi de saklamaları gerekmektedir.
Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir.
Başvurusunu tamamlayan adaylar aşağıdaki belgeleri birbirine iliştirilmiş bir şekilde başvuru merkezi
görevlisine teslim edeceklerdir. Bu belgeler başvuru merkezlerince elden veya kargo ile kıymetli evrak
olarak 11 Mart 2014 tarihine kadar ÖSYM’ye ulaştırılacaktır.
1-
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış imzalı ve mühürlü Ön
Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinin aslı (imzalı ve mühürlü)
2-
Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu
3-
Engelli Sağlık Kurulu Raporunun fotokopisi
2012-ÖMSS/kuraya başvuran adaylardan eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını bir
başvuru merkezinden yapacaklardır. Bu adaylar değişikliğe esas belgelerini veya belgenin onaylı bir
örneğini başvuru esnasında yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgesi yanında olmayanların
bilgilerinde değişiklik yapılmaz. 2012 yılında bildirilen öğrenim durumu “mezun durumdayım” ise bu
bilgi aynı öğrenim düzeyinde “öğrenim görüyor/mezun değilim” olarak değiştirilemez.
2.3. ADAY BAŞVURU FORMU
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar
kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine
geçilmelidir. Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı
için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın
sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler
değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun
olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar
geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve
yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde,
adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
1. T.C. KİMLİK NUMARASI
Bu alana 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarası yazılacaktır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10.UYRUĞU
11. YAZIŞMA ADRESİ
7
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm
adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. TELEFON NO
Bu alana, adaya hemen ulaşılabilecek telefon numarası yazılacaktır. Adayın telefonu yoksa veya
yurt dışında yaşıyorsa, adaya ulaşabilecek bir yakınının telefonu yazılacaktır.
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını
unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar
tarafından güncel tutulması zorunludur.
14. ORTAÖĞRETİM (LİSE) EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları lise ve dengi okulun adını ve kodunu ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında EKPSS Başvuru Bilgileri içinde yer alan “Ortaöğretim
Kurumları Kitapçığı”ndan bularak ilgili alana yazacaklardır.
Mezun olacakları/oldukları lise ve dengi okulun türünü ve kodunu Tablo-1'den, alan adı ve kodunu
Tablo-2’den, KPSS yerleştirmelerine esas ortaöğretim alan adı ve kodunu Tablo-3’ten bularaklar
ilgili alanlara yazacaklardır.
Adaylar MEZUNİYET TARİHİ alanına sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun oldukları
tarihi yazacaklardır. Başvuru tarihinde sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun olamayan
adaylar boş bırakacaklardır.
15. ÖN LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları üniversitenin adını ve kodunu Tablo-6’dan, ön lisans
programının adını ve kodunu Tablo-4’ten bulacaklar ve ilgili alanlara yazacaklardır.
Mezun olacakları/oldukları Meslek Yüksekokulunun adını ve kodunu ise ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında EKPSS Başvuru Bilgileri içinde yer alan “Meslek
Yüksekokulları” listesinden bularak ilgili alana yazacaklardır.
Adaylar MEZUNİYET TARİHİ alanına sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun oldukları
tarihi yazacaklardır. Başvuru tarihinde sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun olamayan
adaylar boş bırakacaklardır.
16. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları üniversitenin adını ve kodunu Tablo-6’dan, lisans programının
adını ve kodunu Tablo-5’ten bulacaklar ve ilgili alanlara yazacaklardır.
Adaylar MEZUNİYET TARİHİ alanına sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun oldukları
tarihi yazacaklardır. Başvuru tarihinde sınava girecekleri öğrenim düzeyinden mezun olamayan
adaylar boş bırakacaklardır.
17. SINAV MERKEZİ TERCİHİ
Adaylar, sınav merkezi tercihi olarak adres ilini yazacaklardır. Adres ili KKTC veya yurt dışı
olanlar Ankara sınav merkezlerinden birini seçeceklerdir. Adayların atandıkları sınav
merkezleri değiştirilemez. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav
merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi
dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav
merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize
aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav
merkezine atayabilir.
8
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
Kodu-Sınav Merkezi
010 --Adana
020 --Adıyaman
030 --Afyonkarahisar
040 --Ağrı
050 --Amasya
061 --Ankara-Altındağ- Mamak
062 --Ankara - Çankaya
063 --Ankara - Kuzey 1*
066 --Ankara - Kuzey 2*
067 --Ankara - Kuzey 3*
070 --Antalya
080 --Artvin
090 --Aydın
100 --Balıkesir
110 --Bilecik
120 --Bingöl
130 --Bitlis
140 --Bolu
150 --Burdur
160 --Bursa
170 --Çanakkale
180 --Çankırı
190 --Çorum
200 --Denizli
210 --Diyarbakır
220 --Edirne
230 --Elâzığ
240 --Erzincan
250 --Erzurum
260 --Eskişehir
270 --Gaziantep
280 --Giresun
Kodu-Sınav Merkezi
Kodu-Sınav Merkezi
290 -- Gümüşhane
300 -- Hakkâri
310 -- Hatay – Antakya
320 -- Isparta
330 -- Mersin
341 -- İstanbul - 1 ****
342 -- İstanbul - 2 ****
343 -- İstanbul - 3 ****
344 -- İstanbul - 4 ****
345 -- İstanbul - 5 ****
346 -- İstanbul - 6 ****
347 -- İstanbul - 7 ****
348 -- İstanbul - 8 ****
349 -- İstanbul - 9 ****
351 -- İzmir - Güney **
352 -- İzmir - Kuzey ***
360 -- Kars
370 -- Kastamonu
380 -- Kayseri
390 -- Kırklareli
400 -- Kırşehir
410 -- Kocaeli - İzmit
420 -- Konya
430 -- Kütahya
440 -- Malatya
450 -- Manisa
460 -- Kahramanmaraş
470 -- Mardin
480 -- Muğla
490 -- Muş
500 -- Nevşehir
510 -- Niğde
520 -- Ordu
530 -- Rize
540 -- Sakarya- Adapazarı
550 -- Samsun
560 -- Siirt
570 -- Sinop
580 -- Sivas
590 -- Tekirdağ
600 -- Tokat
610 -- Trabzon
620 -- Tunceli
630 -- Şanlıurfa
640 -- Uşak
650 -- Van
660 -- Yozgat
670 -- Zonguldak
680 -- Aksaray
690 -- Bayburt
700 -- Karaman
710 -- Kırıkkale
720 -- Batman
730 -- Şırnak
740 -- Bartın
750 -- Ardahan
760 -- Iğdır
770 -- Yalova
780 -- Karabük
790 -- Kilis
800 -- Osmaniye
810 -- Düzce
* Ankara-Kuzey 1
* Ankara-Kuzey 2
* Ankara-Kuzey 3
(Keçiören/Etlik/İncirli)
(Etimesgut/Sincan)
(Yenimahalle/Batıkent/Demetevler)
** İzmir-Güney
*** İzmir-Kuzey
(Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
(Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
**** İstanbul-1
**** İstanbul-2
**** İstanbul-3
**** İstanbul-4
**** İstanbul-5
**** İstanbul-6
**** İstanbul-7
**** İstanbul-8
**** İstanbul-9
(Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)
(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
(Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
(Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)
(Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)
(Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)
(Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)
9
18. BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMA DURUMU
Bir kamu kurumunda çalışanlar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olanı
işaretleyeceklerdir. Diğer adaylar boş bırakacaklardır.
1) Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum
2) Bir kamu kurumunda sözleşmeli kamu personeli olarak çalışıyorum
3) Bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum
19. 2012-ÖMSS İÇİN BEYAN EDİLEN ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ
Bu alan, 2012 yılında ÖMSS/Kuraya başvuran adaylardan başvurusunu bir başvuru
merkezinde yapmak isteyenler tarafından doldurulacaktır. 2014 için yeniden ÖN KABUL
VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ alanlar bu alanı boş bırakacaklardır.
20. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu
işlem için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin
İnternet adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.
21. ADAYIN İMZASI
ENGEL BİLGİ FORMU
Sınavda 4 engel grubu vardır.
1) Genel engelliler *
2) Görme engelliler
3) İşitme engelliler
4) Zihinsel engelliler
*Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel
Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül
Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma
Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.
ENGEL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu formda yer alan “Sürekli Engel Grubu” ve “Özel Durumlar” Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından verilecek Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler
esas alınarak doldurulacaktır.
Burada yer alan bilgiler adayın başvuru merkezine gelirken yanında getireceği Ön Kabul ve
Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler esas alınarak başvuru merkezi görevlisince sisteme
kaydedilecektir. Bilgilerde farklılık olması durumunda Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı
belgesindeki bilgiler esas alınacaktır.
Her aday için Sürekli Engel Grubu içinde bir seçeneğinin işaretlenmesi zorunludur.
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde engel grubu genel engelliler olanlardan; Yaygın
Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk
vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar),
Ruhsal ve Duygusal olanlar önce “Sürekli Engel Grubu” alanında “Sınıflanamayan” seçeneğini
işaretleyecekler, daha sonra “Özel Durumlar” alanında kendilerine uygun seçeneği
işaretleyeceklerdir.
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde engel grubu genel engelliler olanlardan CP Hastası
olduğu belirtilenler önce “Sürekli Engel Grubu” alanında “Bedensel (Ortopedik)” seçeneğini
işaretleyecekler, daha sonra “Özel Durumlar” alanında “CP Hastası” seçeneğini
işaretleyeceklerdir.
10
SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu alanda adaylar kendi engellerine uygun seçeneği işaretleyeceklerdir.
Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanmak istemeyen
adaylara 9 puntoda basılmış soru kitapçığı verilecektir.
Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanmak istemeyen ancak
soru kitapçığını okuyamayacak durumda olan görme engelli adaylar, zihinsel engelli adaylar ile
genel engelli grubunda olan CP hastalarından ellerini kullanamayan ve/veya başını sabit
tutamayan adaylar istedikleri takdirde sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alabileceklerdir.
Genel engelli grubunda olan ortopedik engelli adaylardan ellerini kullanamayan adaylar da
istedikleri takdirde sınavda sadece işaretleyici yardımı alabileceklerdir. Bu durumdaki adayların
dışında kalan adaylar sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alamaz.
Dikkat: Sınava başvuru esnasında okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden
adaylara, sınavda soruları sınav görevlileri okuyacak, adayların soruları okumasına kesinlikle
izin verilmeyecektir. Adayın kendisi de soruları okuduğu takdirde sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınavda okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep edecek adayların bu hususa dikkat
etmeleri gerekmektedir. Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden adayların
soruları kendisinin okuması sınav kurallarına aykırıdır. Kurallara uymayan adayların sınavı
geçersiz sayılacaktır.
SINAVA GETİRİLEBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER
Bu alanda adaylar kendi engel gruplarına ve durumlarına uygun araç ve gereçleri
seçebileceklerdir. Birden fazla seçenek işaretlenebilir. Sınava girerken yanında herhangi bir araç
gereç bulundurmayacak adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Sadece; sınavda
okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okumayan görme engelli adaylar, sınava
abaküs getirebileceklerdir. Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adaylar
raporlarında şeker hastası olduğunu belirtir ifade yazılı olmalıdır.
2.4 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ
YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
VE
ADAYLARIN
İNTERNET
ORTAMINDA
Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde
sınav başvurusu esnasında İnternet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici
şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan
başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak
yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr, https://sonuc.osym.gov.tr ve https://tercih.osym.gov.tr adreslerini
kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma,
sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler.
Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik
ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve
kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar,
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun
için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan
soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği
yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için
İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM
başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 2,00 TL ücret
karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Tutuklu/hükümlü veya zorunlu askerlik görevini
yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan
adaylara ise bulundukları cezaevi müdürlüklerinin veya askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile
11
ÖSYM’ye başvurması hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere
şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.
Adayların, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunan Aday İşlemleri
Sisteminde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
b) Başvurma işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) Sınava Giriş Belgesi edinme
d) Sınav ve yerleştirme sonuçlarını öğrenme
e) Cevap kâğıdını görüntüleme
f) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
g) Tercih yapma
h) Başvurma işlemini tamamladıktan sonra;
 Kimlik bilgilerini güncelleme
 İletişim bilgilerinde değişiklik yapma
2.5
BAŞVURU TAMAMLANDIKTAN SONRA ADAY BİLGİ DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ
KİMLİK BİLGİLERİ’ni değiştirmek isteyen adaylar
Adayların ad, soyadı, baba adı, anne adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri ve nüfusa kayıtlı olunan
il/ilçe gibi kimlik bilgileri, başvuru esnasında adayın beyan ettiği T.C. Kimlik Numarası
kullanılarak T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün “Kimlik
Paylaşım Sistemi”nden elektronik ortamda alınmaktadır. Sınava başvurduktan sonra kimlik
bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler,
ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
yapılabilecektir. Adayların söz konusu değişikliği “Kimlik Paylaşım Sistemi”nde yaptırdıktan sonra
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresindeki “Kimlik Bilgilerimi Güncelle” alanını
kullanarak değişikliği ÖSYM kayıtlarına yansıtmaları gerekir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme
sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan
değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Güncelleme süresi bittikten sonra evlilik veya mahkeme kararı ile adı, soyadı bilgilerinde değişiklik
olan adayların değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini genel amaçlı dilekçe ekinde
ÖSYM’ye göndermeleri gerekmektedir. Sınavdan önce belgeleri ÖSYM’ye ulaşan adayların sınava
girecekleri bina/salon görevlilerine bu bilgi Merkezimiz tarafından iletilecektir.
EĞİTİM BİLGİLERİ’ni değiştirmek isteyen adaylar
Başvurudan sonra, öğrenim düzeyi veya mezun olunacak/olunan alan/program bilgisinde yanlışlık
ya da değişiklik olan adaylar bu isteklerini belirten dilekçelerine değişikliğe esas bilgilerini gösterir
resmî belgelerinin bir suretini de ekleyerek sınava başvuranlar 14 Mart 2014 tarihine kadar, kuraya
başvuranlar 30 Mayıs 2014 tarihine kadar Merkezimize ulaştırmalıdırlar. Süresi içerisinde
Merkezimize ulaşmayan veya ekinde söz konusu belge bulunmayan dilekçeler işleme
alınmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ’ni değiştirmek isteyen adaylar
Başvurudan sonra adres, telefon no, e-posta adresi vb. bilgilerinde değişiklik meydana gelen adaylar
bu değişiklikleri sınava başvuranlar 14 Mart 2014 tarihine kadar, kuraya başvuranlar 30 Mayıs
2014 tarihine kadar https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri
ile giriş yapmak suretiyle kendileri yapacaklardır.
ENGEL DURUMU BİLGİLERİ’nde değişiklik yapmak isteyen adaylar
Bu alanda engel grubu bilgisinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, kendi adres ilinde bulunan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden yeni durumlarını gösterir imzalı ve mühürlü
12
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini alacaklar ve dilekçelerine ekleyerek sınava başvuranlar
14 Mart 2014 tarihine kadar, kuraya başvuranlar 30 Mayıs 2014 tarihine kadar ÖSYM’ye
göndereceklerdir. Bu alanda engel grubu hariç diğer engel durumu bilgisinde/bilgilerinde
değişiklik yapmak isteyen adaylar bu taleplerini, dilekçe ile yukarıda belirtilen sürelerde
Merkezimize bildireceklerdir. Adayın talebi Merkezimiz tarafından engel grubuna bağlı olarak
değerlendirilecektir.
2.6 BAŞVURUDA ÖZEL DURUMLAR
Başvuru süresince; tutukluluk/hükümlülük nedeniyle bir başvuru merkezine gitmesi mümkün
olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri Merkezimize ulaştırmalıdır. Bu
belgelerden biri dahi eksik olan adayların (son iki maddede belirtilen belge/belgeler hariç)
başvurusu kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgeler kesinlikle
işleme alınmayacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu
olmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.
1) Doldurulmuş EKPSS Aday Başvuru Formu (Adaylar Aday Başvuru Formunu Engel Bilgi Formu
dâhil doğru olarak dolduracaklardır. Adayın bu bilgileri ekli belgeler doğrultusunda ÖSYM
tarafından oluşturulacak kurulda incelenerek adayın Engel Durumu Bilgileri tespit edilecektir.
Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adaylar, Aday Başvuru Formuna engel grubu bilgisini
yazacak, diğer engel durumu bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
2) Postayla başvuru nedenini belirten resmî bir belge (Belgede belirtilen süreler, EKPSS /kuraya
başvuru süresinin tamamını kapsamadığı durumlarda adayın posta ile başvurusu kabul
edilmeyecektir.)
3) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde engelli olduğunu gösterir engelli sağlık kurulu
raporunun bir örneği
4) Öğrenim durumunu gösterir onaylı resmi belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu
öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
5) Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı,
adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
6) Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde
çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)
7) Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
8) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olarak bildiren işitme engelli adayların bu
durumunu gösterir resmî belge/belgeleri (Bu belge/belgeleri olmayan işitme engelli adaylar,
ilköğretime başlama yaşından sonra işitme engelli olmuş kabul edileceklerdir.)
9) 2006 yılından sonra mezun olan zihinsel engelli adayların varsa Rehberlik Araştırma Merkezi
(RAM) raporları/mezun oldukları zihinsel engellilere ait okul diplomaları
3. S I N A V
3.1 SINAVIN KAPSAMI
2014-EKPSS 27 Nisan 2014 Pazar günü sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavda; adayların
öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru
kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı
soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanacaktır. Soru
kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçenekli olacaktır.
13
EKPSS’DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI
Genel Yetenek Testi
1) Türkçe
2) Matematik
Soru Sayısı
15
15
Genel Kültür Testi
Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi
6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri
3
4) Türkiye Coğrafyası
5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve
Güncel Sosyoekonomik Konular
6
Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için
içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları
yapılacaktır.
İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru
kitapçığını kullanacaklardır.
Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.
Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları
yapılacaktır.
Engel Grubu
Ek Süre
Toplam Süre
1) Genel Engelli Grubu
a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal,
Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler
-
60 dakika
b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger,
RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.),
Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,
disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar
20 dakika
80 dakika
c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak
soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları
40 dakika
100 dakika
2) Görme Engelli Grubu
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak
soru kitapçığını hiç okuyamayanlar
40 dakika
100 dakika
b) Soruları kendisi okuyabilenler
-
60 dakika
20 dakika
80 dakika
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak
soru kitapçığını hiç okuyamayanlar
40 dakika
100 dakika
b) Soruları kendisi okuyabilenler
20 dakika
80 dakika
3) İşitme Engelli Grubu
4) Zihinsel Engelli Grubu
14
Dikkat: Sınava başvuru esnasında okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden adaylara,
sınavda soruları sınav görevlileri okuyacak, adayların soruları okumasına kesinlikle izin
verilmeyecektir. Adayın kendisi de soruları okuduğu takdirde sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınavda
okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden adayların bu hususa dikkat etmeleri
gerekmektedir. Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden adayların soruları kendisinin
de okuması sınav kurallarına aykırıdır. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
3.2 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
BELGELER
a) 2014-EKPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz
ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav tarihinin on gün öncesinden
başlamak üzere edininiz. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz
fotoğrafınız ile engel durumu bilgileriniz bulunmaktadır. Bu bilgilerinizi dikkatle kontrol
ediniz. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.
Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı
geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip
görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini
kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri
Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak
zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin
yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat
etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka
yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz
sayılacaktır.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Sınava girebilmeniz için
Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzun yanınızda bulunması
zorunludur .
Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî
öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.),
tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk
vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar
kabul edilecektir. Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm
belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı,
adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde, salon görevlisi tarafından kolaylıkla
görülebilecek soğuk damga, salon görevlisinin adayı kolaylıkla tanınması sağlayacak güncel
bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi
bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun,
sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin,
bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava
alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler
dışında herhangi bir eşya getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir
adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve
peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
Adaylar Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olan yardımcı araçlarla sınava girebileceklerdir.
15
3.3.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
  çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, elektronik büyüteç, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth
vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para
gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve
çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
  cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
  silah ve benzeri teçhizatla,
  kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri
tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen
adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde,
sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı
geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici
kullanabilecektir.Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile
izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri
binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az
1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri
açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik
Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve
Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak
zorundadır.
3.4 SINAVIN UYGULANMASI
EKPSS, 27 Nisan 2014 Pazar günü tek oturumda yapılacaktır. Sınav sabah saat 10.00'da
başlayacaktır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi
için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce
hazır bulunmaları zorunludur. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde
açık olmalıdır.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek
alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş
Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır.
Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş
belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda
uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve
soyadı bulunan soru kitapçıkları-cevap kâğıtları poşeti ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi,
kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca/sınav görevlilerince doldurulacaktır. Bu işlemler
tamamlandıktan sonra sınav süresi başlatılacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların sınav süresinin
¾’ü dolmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav evrakını
teslim ederek sınav salonunu terk eden aday her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna
alınmayacak ve sınav süresinin ¾’ü doluncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
16
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilir, gerekli gördükleri takdirde
kimlik kontrollerini yapabilirler.
Sınav süresince adayların;






birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
salondaki görevlilere soru sormaları,
müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar
kullanmaları,
sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları
sınav kurallarına aykırıdır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların
sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı
davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun ya da olmasın, kurallara
aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına
veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM’ce geçersiz sayılacaktır. Sınav
görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen
veya yapılan istatistiksel analizlerde ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandıkları saptanan
adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca kısmen veya tümüyle iptal edilir. Kopya
işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur. Adayların,
bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel analizler sonucunda sınavının geçersiz sayılmaması için,
kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde
kullanmaları gerekmektedir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından
yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için
salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek
ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.
Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı
çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim
etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak
güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
3.5 SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Sınavda uygulanacak testler, bir kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap
kâğıdına işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı ve cevap kâğıdı matbaada özel olarak
poşetlenecek ve sınavda her adaya tek bir poşet içerisinde, açılmamış bir şekilde verilecektir. Adaya
ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı
numarası bulunacaktır. Poşet adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış
poşeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir
poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir. Kendisine verilen soru kitapçığı ve cevap
kâğıdı poşetini açmakta güçlük çeken engelli adaylar poşeti açmak için görevlilerden yardım
isteyebilirler.
Her aday için farklı numarada basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak
ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu
nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır. Adaylar verilen soru kitapçığı ve cevap
kâğıdının kendilerine ait olup olmadığını ve cevap kâğıdı üzerindeki soru kitapçığı numarasının soru
kitapçığının üzerinde basılı numara ile aynı olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen soru
17
kitapçığı ve cevap kâğıdı kendilerine ait olmayan adaylar salon başkanına başvurarak kendilerine ait
evrakın ya da aynı numaraları taşıyan yeni bir evrakın (başka bir adaya ait olmayan) kendilerine
verilmesini sağlamalıdır. Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu
(kendisine ait) cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan,
başka bir adaya ait cevap kâğıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
DİKKAT: Adaya verilen soru kitapçığının üzerinde basılı olan soru kitapçığı numarasıyla
cevap kâğıdı üzerindeki numaranın aynı olması, cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için
çok önemli bir bilgidir. Bir adayın kullandığı soru kitapçığının üzerinde basılı olan numara
ile kullandığı cevap kâğıdının üzerinde basılı olan numaranın farklı olduğu durumlarda bu
adayın cevap kâğıdı değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
3.6 CEVAP KÂĞIDININ DOLDURULMASI
Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek
verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar cevap kâğıdına
işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Cevaplar
işaretlenirken cevap yerinin dışarıya taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir.
Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanacak görme engelli
adayların, cevap kâğıdında cevap yerini tam olarak karalayıp doldurulmaları, cevap kâğıtlarının
değerlendirilebilmesi için çok önemlidir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya
verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş
işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi
silinmemiş işareti de okuyabilir. Özellikle verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap
işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT:
İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi
yapmanız gerektiğini unutmayınız.
3.7 SINAVIN SONUNDA ADAYLARIN TESLİM EDECEKLERİ BELGELER
Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler
tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı
ve cevap kâğıdını almadığında ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap
kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve
soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın
sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi
sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.
Sınava giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim
edilmesinin sorumluluğu adaya aittir.
ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden
çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi, soru
kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon
görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.
Adaylar sınavın bitiminde, sınav evrakı dışında herhangi bir evrakını (rapor vb.) sınav
görevlilerine teslim etmeyeceklerdir.
18
3.8 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
  sınava atandığı salonda girmesi,
  sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
  kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
  cevaplarını soru kitapçığına değil cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
  cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
  cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
  sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav
görevlilerine teslim etmesi,
  salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava
devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim
Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması,
kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın
sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu
olduğunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır.
Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili
maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen
kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev
bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl
süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu
sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından
görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan
fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların
bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen
adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava
giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.”
3.9.
SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR
ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı
bildirilen, yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri,
birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal
edilecektir. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur,
19
6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya
analizleri sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri,
cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
3.10 DEĞERLENDİRME
EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından
yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan
bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar
kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart
sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar
hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5
olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların
ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3
puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir
nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi
birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.
EKPSS PUAN TÜRLERİ VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI
EKPSS PUAN TÜRÜ
EKPSSP1 (Ortaöğretim Düzeyi)
EKPSSP2 (Ön Lisans Düzeyi)
EKPSSP3 (Lisans Düzeyi)
GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
3.11 SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar sınav ve
yerleştirme
sonuçlarını,
T.C.
Kimlik
Numaraları
ve
şifreleri
ile
ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde
adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet
sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
4.
TERCİH VE YERLEŞTİRME
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından
bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden
yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları,
tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih
ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden adaylara ve kamuoyuna
duyurulacaktır.
TERCİH VE ATAMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli
Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”in 4.
maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli:Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel,
ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir
20
durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.”
hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre
alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya
yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmüne göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik
veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin,
kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına tekrar
açıktan atanamayacakları öngörüldüğünden bahisle, EKPSS/kuraya başvuruda bulunacak engelli adayların
yerleştirme amacıyla yapacakları tercihlerde bahsi geçen kurumları tercih edemeyecekleri, tercihleri
sonucunda yerleştirilseler dahi bu kurumlarca atamalarının yapılmayacağı, yapılmış ise iptal edileceği
hususunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/kuraya başvuruda bulunmaz. Bu sınava ve kuraya
katılanlardan yerleştirme tarihinde 65 yaşını dolduracak olanlar için EKPSS/kura sonuçları kazanılmış hak
teşkil etmez.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik hükmüne göre halen herhangi bir kadroda çalışmakta olan engelli adaylar, başka hizmet sınıfı
kapsamındaki kadrolar ile bulunduğu kadrodan farklı olmak kaydıyla mezunu olduğu eğitim programı
itibarıyla ihraz etmiş olduğu unvana ilişkin kadrolar hariç olmak üzere, başka kurumlara ait aynı veya
emsal unvanlı kadroya yerleştirilmek amacıyla EKPSS/kuraya başvuruda bulunmaz, başvuru yaparak
yerleştirilse dahi ataması yapılmaz.
EKPSS sonucunda alınan puanlar “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacaklar Sınavlar
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre A grubu kariyer meslek kadrolarına başvuruda kazanılmış hak
teşkil etmez. Engelli adayların A grubu kariyer meslek kadrolarına başvuruda bulunabilmeleri için
KPSS’ye katılmaları gerekmektedir.
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelikin 10 uncu maddesi hükmüne göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmesi yapılan engelli
adaylardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerek görülmesi halinde atama işlemleri öncesinde
çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenlerin sağlık kurulu raporlarında ve raporla ilgili diğer
hususlarda hasıl olan tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilir.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerinde engelli adayların
başvuru belgesi ve tercih formundaki beyanları esas alınacak olup, gerçeğe aykırı belge verdiği veya
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacağı, atamaları yapılmış ise iptal edileceği, ayrıca
bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacağı hususunun
göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Tercih Kılavuzu Başvuru Genel Şartları
Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
1)
Türk vatandaşı olmak.
2)
18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını
doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla
Devlet memurluklarına atanabilirler.) Ancak, yaş şartının (kazai rüşt kararı da dahil olmak üzere)
tercihlerin yapılacağı son başvuru tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir.
3)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
21
4)
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
5)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak.
6)
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında
engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
7)
Çalışabilir durumda olmak.
8)
Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
Tercih Kılavuzu Başvuru Özel Şartları
Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların kadro için aranılan şartların
“tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının
yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri
gerekmektedir.
1) Adayların tercih edecekleri kadroda yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan niteliklerin
tümüne sahip olmaları gerekmektedir.
2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı)
belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.
3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb.
istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığı bir kadroya
tercihleri arasında yer veren adayların yerleştirilmeleri halinde ilgili kurum tarafından atamasının
yapılmayacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Tercihlerin Yapılmasi İçin Genel Bilgiler
Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından
yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst
bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih
yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen
öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işlemlerinin son günü tarihi itibariyle mezun
durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.
EKPSS Sonucu İle Yerleştirmenin Yapılması
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile
kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir.Bunlardan birinde bile
bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.
Kura İle Yerleştirmenin Yapılması
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre
yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken;kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb.
22
nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği
takdirde söz konusu tercih iptal edilir.
Komisyon Teşkili, İstenilecek Belgeler ve Atanma
EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel
yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve
Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca bir komisyon oluşturulur.
Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna,
atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyonca, adaylarca ibraz
edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğu incelenir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;
1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin
veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma
denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,
3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi
birisine sahip olup olmadığı,
4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık
kurulu raporuna sahip olup olmadığı,
5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki
diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan
adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen
adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından
doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya
gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Bir yerleştirmede; EKPSS puanı ile bir kadroya yerleşen adaylar (bir kadro için istenen tüm koşulları
taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil), aynı EKPSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar.
Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen adaylar ise (bir kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması
yapılmayanlar dâhil) yeni bir EKPSS/kura için yapılacak başvuruya kadar yerleştirme işlemine alınmazlar.
Hak İddia Edilemeyecek Durumlar
EKPSS'de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, Tercih Kılavuzlarında yer alan kadroya
yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen
adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan
adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.Yerleştirmede adayların
ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği
takdirde, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan
dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
23
TABLO-1
Mezun Olunacak/Olunan Lise ve Dengi Okul Türü
Kodu
11082
11033
11074
11058
80208
11106
11017
11099
11066
11025
80216
80062
11122
11139
11041
20032
20065
20049
20024
20057
Okul Türü
Kodu
Okul Türü
Liseler
Akşam Lisesi
Anadolu Lisesi (Y. Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
Askeri Lise
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan
Liseler)
Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
Özel Akşam Lisesi
Özel Fen Lisesi
Özel Lise
Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Polis Koleji
Sosyal Bilimler Lisesi
Spor Lisesi
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise /
Özel Anadolu Lisesi
Açıköğretim Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi Programı
İmam Hatip Lisesi Programı
Kız Meslek Lisesi Programı
Lise Programı
Ticaret Meslek Lisesi Programı
52199
52052
52011
53032
53162
53024
53098
53154
53113
53049
53057
53065
53073
53146
53016
53081
53138
53121
53105
LİMME Programı Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi
Özel Ticaret Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Teknik Liseler
Anadolu Gazetecilik Lisesi
Anadolu Teknik Lisesi
Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
İnşaat Teknik Lisesi
Kimya Teknik Lisesi
Meteoroloji Teknik Lisesi
Motor Teknik Lisesi
Özel Anadolu Teknik Lisesi
Teknik Lise (Erkek Teknik)
Teknik Lise (Kız Teknik)
Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Ziraat Teknik Lisesi
54175
54167
54029
54183
54207
54045
54012
54134
54053
54061
54191
54078
54086
54126
54215
54223
54142
54094
Endüstri Meslek Liseleri
Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi
Erkek Sanat Enstitüsü
Gemi Yapı Meslek Lisesi
Kimya Meslek Lisesi
LİMME Programı Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi
Matbaa Meslek Lisesi
Motor Meslek Lisesi
Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi
Özel Anadolu Meslek Lisesi
Özel Meslek Lisesi
Tekstil Meslek Lisesi
Yapı Meslek Lisesi
55041
55025
55171
55188
55211
55066
55203
55147
55114
55139
Kız Meslek Liseleri
Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim M. L.
Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi
Anadolu Seramik Meslek Lisesi
Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
Anadolu Terzilik Meslek Lisesi
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu M. L. (Kız Tek.)
Geleneksel Türk Sanatları Meslek L. (Kız Teknik)
İç Mimarlık ve Restorasyon Anadolu M. L. (Kız Tek.)
Çok Programlı Liseler
30069
30085
30117
30036
30069
30044
30028
30077
30125
30109
30093
30052
Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı
Anadolu Meslek Lisesi Programı
Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)
Endüstri Meslek Lisesi Programı
İmam Hatip Lisesi Programı
Kız Meslek Lisesi Programı
Lise Programı
Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
Sağlık Meslek Lisesi Programı
Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)
Teknik Lise Programı (Kız Teknik)
Ticaret Meslek Lisesi Programı
Güzel Sanatlar Liseleri
40015
40023
50027
50872
50019
50035
51023
51015
51048
51031
52044
52036
52028
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi
Öğretmen Liseleri
Anadolu Öğretmen Lisesi
Özel Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmen Lisesi
Öğretmen Okulu-Köy Enstitüsü
İmam Hatip Liseleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi
İmam Hatip Lisesi
İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)
İmam Hatip Okulu
Ticaret Meslek Liseleri
Akşam Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
24
TABLO-1
Mezun Olunacak/Olunan Lise ve Dengi Okul Türü
Kodu
55106
55074
55196
55017
55228
55033
55082
55163
55058
55099
55155
55122
56127
56038
56095
56054
56119
56046
56079
56135
56062
56021
56087
56013
56102
56102
Okul Türü
Kodu
Kız Enstitüsü
Kuaförlük Meslek Lisesi
LİMME Programı Uygulayan Meslek L. (Kız Tek.)
Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Özel Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Seramik Meslek Lisesi
Süs Bitkileri Meslek Lisesi
Tekstil Meslek Lisesi
Terzilik Meslek Lisesi
Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Uygulamalı Sanatlar Anadolu Meslek L. (Kız Teknik)
58022
58014
Okul Türü
Sekreterlik Meslek Liseleri
Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
Sekreterlik Meslek Lisesi
Astsubay Hazırlama Okulları
59019
59027
59035
59043
59051
59068
59076
Deniz Astsubay Hazırlama Okulu
Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu
Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu
Kara Astsubay Hazırlama Okulu
Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu
Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu
Teknik Astsubay Hazırlama Okulu
Diğer Meslek Liseleri
Sağlık Meslek Liseleri
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi
Hemşirelik Meslek Lisesi
Laborant Meslek Lisesi
Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi
Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu
Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Özel Hemşirelik Meslek Lisesi
Özel Sağlık Meslek Lisesi
Sağlık Bilimleri Koleji
Sağlık Meslek Lisesi
Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi
80013
80038
80168
80127
80151
80176
80192
80135
80021
80046
80184
80102
80119
80054
80143
80079
80087
80095
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
LİMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi
57018
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57067
Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57034
Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57059
57026
57197
Adalet Meslek Lisesi
Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
Anadolu İletişim Meslek Lisesi
Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Anadolu Tarım Meslek Lisesi
Demiryolu Meslek Lisesi
Denizcilik Meslek Lisesi
Ev Ekonomisi Meslek Lisesi
İşitme Engelliler Meslek Lisesi
Konservatuvar
Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Maliye Meslek Lisesi
Meteoroloji Meslek Lisesi
Spor Meslek Lisesi
Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
91005 Diğer (Bu kodu işaretleyenler belli okul türlerine
tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.)
25
TABLO-2
Mezun
Mezun Olunacak/Olunan
Olunacak/Olunan Ortaöğretim
Ortaöğretim Alanı
Alanı
Kodu Alan
Kodu Alan
Kodu Alan
4951
3523
1024
1018
1039
3544
4134
3681
4856
4856
1045
1045
2844
1051
1051
4987
3942
4149
1072
3791
4155
1093
4161
1107
3559
1113
1128
1134
1155
1149
1149
3428
4197
3722
3387
1381
4773
4725
1155
3455
1663
1663
4265
1678
4903
5027
1684
1684
3978
4271
1699
1704
4286
4292
1155
1161
1176
1589
1197
1202
3957
3015
1217
1217
3853
3021
3868
3036
4176
4182
3318
1223
3696
2892
1238
3675
3229
2969
1244
1903
1903
1259
1259
2948
1265
1265
1271
1271
1286
1286
1286
1292
1292
1292
1306
1547
1327
Acil Sağlık Hizmetleri
Acil Tıp Teknisyenliği
Adalet
A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
Ağaç İşleri
Ağırlama ve Gıda Teknolojisi
Ahşap Teknolojisi
Ahşap Yat İnşaa
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aile ve Tüketici Hizmetleri
Alt Yapı
Alt Yapı(İnşaat)
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anestezi
Anestezi Teknisyenliği
Anestezi ve Reanimasyon
Animatörlük
Araç Yapım ve Tamiri
Aşçılık
Ayakkabı Teknolojisi
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
Ayakkabıcılık
Bahçecilik
Bankacılık
Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı)
Beden
Besin Endüstrisi
Besin Endüstrisi-İşleme
Besin Kontrol ve Analizleri
Besin Teknolojisi
Besin Teknolojisi Gıda Kontrol ve
Analizleri
Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve
Analizleri
Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
Besin Teknolojisi-Pastacılık
Beslenme ve Ev Yönetimi
Bilgi İşlem
Bilgisayar
Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme
Bilgisayar Donanım
Bilgisayar İşletimi
Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Yazılım
Bilgisayarlı Muhasebe
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
Bilişim Teknolojileri
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Borsa Hizmetleri
Boya Apre
Boya Teknolojisi
Boya-Baskı-Desen
Büro Hizmetleri
Büro Yönetimi
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Cam İşlemeciliği
Cer (Demiryolu)
Cilt Bakımı ve Güzellik
Cilt Bakımı ve Kuaförlük
Cilt ve Serigrafi
Ciltleme ve Serigrafi
Çay Teknolojisi
Çevre Sağlığı
Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Çini Desinatörlüğü
Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik)
Çinicilik ve Seramik
Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi ve Bakımı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Değirmencilik
Dekoratif El Sanatları
Dekoratif Resim
4731
4752
4746
4767
4788
1369
3084
1369
1396
1401
4993
1416
1422
1437
1443
4217
1443
3434
3963
1464
3606
1479
1485
4223
1547
1547
1547
4898
1532
1491
4595
1505
4238
1526
1511
3324
1553
3104
1443
1568
3785
4244
1568
3785
4107
2618
1574
3847
1678
1589
1589
1595
1595
1609
3805
4259
1615
1621
3449
1636
1642
1657
3283
2823
1155
Dekoratif Sanatlar
Deniz Araçları Yapımı
Deniz Astsubay Hazırlama Okulu
Deniz Turizmi
Deniz ve Liman İşletme
Denizcilik (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı)
Denizcilik (Gemi Elektroniği ve
Haberleşme)
Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
Denizcilik (Gemi Yönetimi)
Denizcilik (Makine Zabitliği)
Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi)
Denizcilik (Yat Kaptanlığı)
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Deri-Hazır Giyim
Dış Ticaret
Dil ve Edebiyat
Diş Protez
Diş Protez Teknisyenliği
Dizgi
Dokuma
Döküm
Döküm Teknolojisi
Dökümcülük
Döşemecilik
Düz Örgü (Triko)
Ebelik
Ebelik-Hemşirelik
Edebiyat
Eğitim Araçları
Eğlence Hizmetleri
El Sanatları
El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları
ve Teknolojisi
El Sanatları ve Çiçek
El Sanatları ve Seramik
El ve Makine Nakışları
Elektrik
Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü
Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Elektronik
Emlak Komisyonculuğu
Endüstriyel Boya ve Dekorasyon
Endüstriyel Boyacılık
Endüstriyel Döküm
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Mekanik
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
(Elektronik)
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
(Mekanik/Makine)
Enstrüman (Çalgı) Yapım
Erkek Terziliği
Ev Ekonomisi
Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi
Meslek Lisesi)
Ev ve Giyim Aksesuarları
Ev Yönetimi
Ev Yönetimi ve Beslenme
Fen
Fen Bilimleri
Fotoğraf ve Klişe
Fotoğrafçılık
Gaz Dağıtımı
Gazetecilik
Gemi Elektroniği ve Haberleşme
Gemi İnşaa
Gemi Makineleri
Gemi Yapımı
Genel Hizmetler (Demiryolu)
Genel Kültür
Genel Ziraat
Gıda Analizi
26
3811
4862
1719
4306
1725
5031
3119
1746
3826
3214
3214
3984
1752
3235
3235
3497
3523
2844
2844
2844
1767
4312
1773
1788
1788
1808
1808
1808
1814
1814
4945
1829
3737
2618
1835
1835
2583
2838
3339
3999
1856
4327
3057
1862
4547
4333
4348
3119
3701
3256
2906
1883
1903
1918
4354
1161
Gıda Kontrol ve Analizleri
Gıda Teknolojisi
Giyim
Giyim Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Giyim ve Ev Aksesuarları
Görsel İşitsel Tek. ve Medya Yapımı
Görsel Sanatlar
Grafik
Grafik Sanatlar
Grafik Tasarım
Grafik ve Fotoğraf /Fotoğraf ve Grafik
Güverte
Güverte-Avlama
Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri
Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hizmetleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita-Tapu-Kadastro
Harita ve Kadastro
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hayvan Sağlığı
Hayvan Yetiştiriciliği
Hazır Giyim
Hemşirelik
Heykel
Hidrolik ve Pnömatik
Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
Host ve Hosteslik
Hukuk Sekreterliği
İç Mekân Düzenleme
İç Mekân Tasarımı
İletişim
İlk Yardım ve Acil Bakım
Teknisyenliği
İmam Hatip Lisesi
İmam Hatip Lisesi (Y.D.A.)
İmam Hatip Okulu
İnşaat
İnşaat Teknolojisi
İnşaat-Üst Yapı
İplik
İplikçilik
İş Makineleri
İş Makineleri Bakım ve Onarım
İş Makineleri Operatörlüğü
İşletme
İşletmecilik (Demiryolu)
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
İzabe
Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu
Kadın Terziliği
Kalıp
Kalıpçılık
Kalite Kontrol (Tekstil)
Kara Astsubay Hazırlama Okulu
Kat Hizmetleri
Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
Kimya
Kimya Teknolojisi
Klasik Ciltçilik
Klasik Fen
Konaklama
Konaklama Hizmetleri
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Konfeksiyon
Konfeksiyon Makineleri Bakım ve
Onarım
Konservasyon
Kontrol ve Enstrümantasyon Tek.
Kooperatifçilik
Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakımı ve
Epilasyon
Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakımı ve
Yapımı
Kuru Temizleme
Kurum Beslenmesi
TABLO-2
Mezun Olunacak/Olunan Ortaöğretim Alanı
Kodu Alan
Kodu Alan
Kodu Alan
1924
3393
4003
1939
1945
1951
4877
1951
3131
1972
3345
1987
3874
2933
1993
3909
4369
2006
2012
2012
2012
2033
3915
3173
3173
2048
4375
2054
2054
2054
2069
2859
2075
2081
4972
3241
2096
3241
2101
2101
2122
2137
2137
2137
4381
2143
4918
4396
2158
2164
4401
2179
3036
2185
2185
4553
2191
5012
4018
2205
2211
4416
2865
2295
3571
2598
3366
2598
1176
4526
4422
2232
3895
3476
2247
3476
3262
4568
3277
2253
2253
2268
4437
4814
2603
2618
2645
3517
3167
3654
3152
3152
Kuyumculuk
Kuyumculuk Takı Tasarımı
Kuyumculuk Teknolojisi
Kütüphanecilik
Laborant
Laboratuvar
Laboratuvar Hizmetleri
Laboratuvar Teknisyenliği
Lastik Teknolojisi
Maden
Mahalli İdareler
Makine
Makine-Tarım Teknolojisi
Makine Model
Makine Ressamlığı
Makine (Tarım Meslek Lisesi)
Makine Teknolojisi
Maliye
Matbaa
Matbaa Teknolojisi
Matbaacılık
Matematik
Mekatronik
Mermer Teknolojisi
Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı)
Metal İşleri
Metal Teknolojisi
Metalurji
Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
Metalurji Teknolojisi
Meteoroloji
Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu
Mikroteknik
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
Moda (Giysi) Tasarım
Moda Resmi
Moda Tasarım
Model
Modelcilik
Monitörlük
Motor
Motor (Benzinli)
Motor (Dizel)
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Muhasebe
Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
Muhasebe ve Finansman
Mutfak
Müzik
Müzik Aletleri Yapımı
Nakış
Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)
Ofset Baskı
Ofset Baskı Serigrafi
Organizasyon Hizmetleri
Ortopedik Cihaz ve Protez Tekn.
Ortopedik Protez ve Ortez
Otel İşletmeciliği
Otelcilik ve Turizm
Otomatik Kumanda
Otomotiv Teknolojisi
Öğretmen Okulu (Köy Enstitüsü Dahil)
Ön Büro
Örgü Teknolojisi
Örme
Örme Hazır Giyim
Örme Teknolojisi
Pastacılık
Pazarlama
Pazarlama ve Parekende
Petrokimya
Peyzaj
Plastik İşleme
Plastik Sanatlar
Plastik Teknolojisi
Proses
4808
4829
4794
2274
2295
2295
2289
2749
2309
4883
3612
4966
2315
3298
4589
3627
3633
4574
3764
4443
2399
4024
2321
2336
2342
4458
2357
2357
3208
3208
4464
2378
2384
2399
2404
3351
4532
2912
2425
2431
2446
2452
2452
2452
3373
3648
3063
2494
2508
2514
3874
3565
3565
2535
2541
2892
1437
1788
1788
2583
3586
2598
3146
3188
4479
4939
Radyo Sinema ve Televizyon
Radyo Televizyon /Radyo-Televizyon
Radyoloji
Radyoloji Teknisyenliği
Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı
Raylı Sistemler Teknolojisi
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı
Sistemler Elektrik-Elektronik)
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı
Sistemler İnşaat)
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı
Sistemler İşletme)
Raylı Sistemler Teknolojisi (Raylı
Sistemler Makine)
Reprodüksiyon ve Klişe
Resepsiyon
Resepsiyon (Ön Büro)
Resim
Resim (Anadolu Kız M. L, Kız M. L)
Restorasyon
Sağlık
Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
Sağlık Memurluğu
Sanat
Sanat (Bale-Dans)
Sanat (Müzik)
Sanat (Resim)
Sanat (Sinema-Televizyon)
Sanat (Tiyatro)
Sanat ve Tasarım
Sanayi Boyacılığı ve Uyg. Tekniği
Satış Yönetimi ve Reklamcılık
Sekreterlik
Seramik
Seramik Sanatı
Seramik ve Cam Teknolojisi
Servis
Servis Hizmetleri
Seyahat Acentacılığı
Seyahat Acenteciliği
Seyahat İşletmeciliği
Sıhhi Tesisat
Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma
Sınai Boya
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Soğutma ve İklimlendirme
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler ve Edebiyat
Spor
Su Ürünleri
Su Ürünleri-İşleme
Su Ürünleri-Üretme
Süs Bitkileri
Süsleme Taşçılığı
Şekillendirme ve Desenleme
Tabii Bilimler
Tapu Kadastro
Tarım
Tarım Teknolojisi
Tasarım Teknolojisi
Tasarım ve Teknolojisi
Tekstil
Tekstil Boya-Apre
Tekstil Boya-Baskı-Desen
Tekstil Dokuma
Tekstil İplik
Tekstil İplikçilik
Tekstil Kalite Kontrol
Tekstil (Konfeksiyon)
Tekstil Örme
Tekstil (Örme Teknolojisi)
Tekstil Tasarımı
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Tekn. (Tekstil Mekatroniği)
27
3152
3167
4485
2651
2666
5006
3538
2672
2687
2693
2871
2707
2707
4039
4045
3366
4051
2713
3482
3303
4924
3669
3669
4841
4835
2927
2927
2927
2728
2734
4505
2749
1773
1773
3889
1725
2755
2761
2776
2776
2797
2776
3832
3779
5034
4113
2802
2817
4066
3758
4093
2823
Telekomünikasyon
Terzilik
Tesis İşletmeciliği
Tesisat Teknolojisi
Tesisat Tek.(Isıtma ve Doğalgaz)
Tesisat Tek. (Isıtma ve Sıhhi Tesisat)
Tesisat Tek. (Isıtma ve Tesisat)
Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz İç Tesisatçılığı)
Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz Şebeke Tesisatçılığı)
Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı)
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Tesisler (Demiryolu)
Tesviye
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Sekreterlik
Tıp Elektroniği
Tıp Sekreterliği
Ticaret
Ticaret Liselerini Alan Ayrımı
Olmadığı Dönemde Bitirenler
Tipo Baskı
Tipo Baskı Serigrafi
Triko Desen
Triko Konfeksiyon
Trikotaj
Tur Operatörlüğü
Turizm
Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
Türkçe-Matematik
Türkçe ve Matematik-Sosyal Bilimler
Uçak Bakım Tek. ve Gövde Motor
Uçak Bakım Teknisyenliği ve
Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor)
Uçak Bakım (Uçak Elektroniği)
Uçak Bakım (Uçak Gövde Motor)
Uçak Bakımı Tekn. ve Elektroniği
Uçak Bakımı ve Elektroniği
Uçak Elektroniği
Uçak Motorları
Uçak Motorları Bakım ve Onarımı
Ulaştırma Hizmetleri
Uygulamalı Resim (Anadolu Kız
Meslek L./Kız Meslek L.)
Üst Yapı
Üst Yapı-İnşaat
Veteriner-Laboratuvar
Veteriner Sağlık
Veteriner Sağlık Teknisyenliği
Yabancı Dil
Yapı
Yapı (Kâgir-Ahşap)
Yapı Ressamlığı
Yapıcılık
Yaşlı Hizmetleri
Yat Kaptanlığı
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Yol (Demiryolu)
Yönetim ve Ticaret Sekreterliği
Yuvarlak Örgü (Penye)
Zabıt Katipliği
Zeytin Teknolojisi
Ziraat
9008 Alan Ayrımı Olmayanlar
9009 Diğer (Belli alanlara tanınan
ayrıcalıklardan yararlanamazlar.)
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
5401
3523
5403
1024
1018
1039
5405
5407
5409
5485
4134
5413
5415
3681
5417
1045
2844
1051
5421
3942
4149
5423
1072
4155
3791
5425
1093
4161
1107
3559
1113
1128
1134
1155
1149
1161
1176
1589
1197
5437
1202
5443
5445
5447
5449
3015
Ad
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ/İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ADALET ALANI VE DALLARI
ADALET BÖLÜMÜ
A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN)
AĞAÇ İŞLERİ BÖLÜMÜ
AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ (GIDA ANALİZİ DALI)
AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ (KAT HİZMETLERİ DALI)
AĞIRLAMA VE GIDATEKNOİJİSİ (SERVİS HİZMETLERİ, KURUM BESLENMESİ, MUTFAK HİZMETLERİ DALLARI)
AHŞAP TEKNOLOJİSİ (AHŞAP TEKNE İMALATI DALI)
AHŞAP TEKNOLOJİSİ/AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
AHŞAP YAPI (DOĞRAMACILIK) BÖLÜMÜ
AHŞAP YAPI (DÜLGERLİK) BÖLÜMÜ
AHŞAP YAT İNŞA BÖLÜMÜ/AHŞAP YAT İNŞAA BÖLÜMÜ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALANI VE DALLARI/AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
ALT YAPI (İNŞAAT) BÖLÜMÜ/ALT YAPI BÖLÜMÜ
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ / ÇOK PROGRAMLI LİSELERİN ANADOLU İMAM HATİP PROGRAMI / ÇOK PROGRAMLI LİSELERİN İMAM HATİP PROGRAMI / İMAM HATİP LİSESİ / İMAM HATİP LİSESİ (Y. DİL AĞIR
ANESTEZİ BÖLÜMÜ/ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI VE DALLARI
ANİMATÖRLÜK BÖLÜMÜ
ARAÇ YAPIM VE TAMİRİ
ASANSÖR BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ
AŞÇILIK BÖLÜMÜ
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
AYAKKABI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
AYAKKABICILIK BÖLÜMÜ
BAHÇECİLİK/BAHÇECİLİK ALANI VE DALLARI
BANKACILIK BÖLÜMÜ
BASKI (OFSET BASKI-TİPO BASKI) BÖLÜMÜ/BASKI (TİPO - OFSET) BÖLÜMÜ/BASKI BÖLÜMÜ
BEDEN
BESİN ENDÜSTRİSİ BÖLÜMÜ
BESİN ENDÜSTRİSİ-İŞLEME BÖLÜMÜ
BESİN KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ BESİN KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/GIDA ANALİZİ BÖLÜMÜ/GIDA KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/GIDA KONTROL ANALİZLERİ BÖL
BESİN TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ-GIDA KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ GIDA KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ
BESİN TEKNOLOJİSİ-KURUM BESLENMESİ BÖLÜMÜ/KURUM BESLENMESİ BÖLÜMÜ
BESİN TEKNOLOJİSİ-PASTACILIK BÖLÜMÜ/PASTACILIK BÖLÜMÜ
BESLENME VE EV YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/EV YÖNETİMİ BESLENME BÖLÜMÜ/EV YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/EV YÖNETİMİ VE BESLENME BÖLÜMÜ
BİLGİ İŞLEM/BİLGİİŞLEM BÖLÜMÜ/BİLGİ-İŞLEM BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR (ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (AHŞAP MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (METAL MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (PLASTİK MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DONANIM BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR (DONANIM) BÖLÜMÜ
28
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
1217
3853
3021
3868
3036
5451
4176
4182
5455
3318
1223
3696
2892
1238
3675
5459
3229
2969
1244
1903
1259
5463
2948
5465
5467
1265
1271
1286
1292
5469
1306
1547
1327
3428
5471
4197
3722
3387
1381
5475
4202
1369
3084
1396
1401
5481
Ad
BİLGİSAYAR İŞLETİM TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR İŞLETİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR İŞLETİMİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR YAZILIM BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR (YAZILIM) BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR YAZILIMI BÖLÜMÜ
BİLGİSAYARLI MUHASEBE BÖLÜMÜ
BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) BÖLÜMÜ/NÜMERİK KONTROLLÜ MAKİNELER (CNC) BÖLÜMÜ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ/BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
BOBİNAJCILIK BÖLÜMÜ
BORSA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
BOYA APRE BÖLÜMÜ
BOYA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ/TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ/TEKSTİL-BOYA-BASKI VE DESEN BÖLÜMÜ
BÜRO HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK (TIP SEKRETERLİĞİ DALI)
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK/BÜRO YÖNETİMİ ALANI VE DALLARI/BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI VE DALLARI
CAM İŞLEMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
CER (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BÖLÜMÜ/CİLT BAKIMI VE KUAFÖRLÜK BÖLÜMÜ/KUAFÖRLÜK/KUAFÖRLÜK-CİLT BAKIMI VE EPİLASYON BÖLÜMÜ
CİLT VE SERİGRAFİ BÖLÜMÜ/CİLTLEME VE SERİGRAFİ BÖLÜMÜ
ÇANTA ÜRETİMİ BÖLÜMÜ
ÇAY TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
ÇELİK BÖLÜMÜ
ÇEVRE SAĞLIĞI ALANI VE DALLARI
ÇEVRE SAĞLIĞI BÖLÜMÜ/ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİNİ DESİNATÖRLÜĞÜ (SÜSLEMECİLİK) BÖLÜMÜ/ÇİNİ DESİNATÖRLÜĞÜ BÖLÜMÜ
ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (DEKORLAMA) BÖLÜMÜ/ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (ŞEKİLLENDİRME) BÖLÜMÜ/ÇİNİCİLİK VE SERAMİK BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ VE BAKIMI BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI VE DALLARI
DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜ
DEKORATİF EL SANATLARI BÖLÜMÜ/EL SANATLARI BÖLÜMÜ/EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/EL SANATLARI VE ÇİÇEK BÖLÜMÜ
DEKORATİF RESİM BÖLÜMÜ
DEKORATİF SANATLAR BÖLÜMÜ
DEMİRCİLİK BÖLÜMÜ
DENİZ ARAÇLARI YAPIMI/DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ALANI VE DALLARI/GEMİ YAPIMI ALANI VE DALLARI
DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
DENİZ TURİZMİ BÖLÜMÜ
DENİZ VE LİMAN İŞLETME BÖLÜMÜ
DENİZCİLİK ALANI VE DALLARI
DENİZCİLİK BÖLÜMÜ
DERİ - HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ/DERİ KONFEKSİYON BÖLÜMÜ/DERİ (HAZIR GİYİM) BÖLÜMÜ/DERİ HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ
DERİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
DİL VE EDEBİYAT
DİŞ PROTEZ ALANI VE DALLARI
29
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
1416
1422
1437
1443
4217
3434
3963
1464
3606
1479
1485
5487
4223
5489
1532
4238
1491
5493
5495
1505
5483
1526
5501
1511
5503
3324
1553
3104
1568
3785
4244
4107
2618
1574
3847
1678
1595
4271
1609
3805
5511
5513
4259
5515
5517
1615
Ad
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
DİZGİ BÖLÜMÜ/DİZGİ VE BASKI BÖLÜMÜ
DOKUMA BÖLÜMÜ/TEKSTİL DOKUMA BÖLÜMÜ/DOKUMACILIK BÖLÜMÜ
DÖKÜM BÖLÜMÜ/DÖKÜMCÜLÜK BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL DÖKÜM BÖLÜMÜ
DÖKÜM TEKNOLOJİSİ
DÖŞEMECİLİK BÖLÜMÜ
DÜZ ÖRGÜ (TRİKO) BÖLÜMÜ
EBELİK BÖLÜMÜ
EBELİK-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
EDEBİYAT
EĞİTİM ARAÇLARI
EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI/EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
EL VE MAKİNE NAKIŞLARI BÖLÜMÜ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
ELEKTRİK BÖLÜMÜ/ELEKTRİKÇİLİK BÖLÜMÜ
ELEKTRİK KAYNAĞI BÖLÜMÜ
ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (OTAMASYON SİSTEMLERİ DALI)
ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK (ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
EMLAK BÖLÜMÜ
EMLAK KOMİSYONCULUĞU BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL BOYA VE DEKORASYON BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL BOYACILIK BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (ELEKTRONİK) BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ (ELEKTRONİK) BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL MEKANİK BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (MEKANİK) BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (MEKANİK)/MAKİNE BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
ENSTRÜMAN (ÇALGI) YAPIM BÖLÜMÜ
ERKEK TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ/KADIN TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ/TERZİLİK BÖLÜMÜ/TERZİLİK (ERKEK TERZİLİĞİ) BÖLÜMÜ/TERZİLİK -ERKEK TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ/TERZİLİK (KADIN TERZİLİĞİ) BÖLÜMÜ/TERZİLİK -KADIN
EV EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
EV EKONOMİSİ MESLEK LİSESİ BÖLÜMÜ
EV VE GİYİM AKSESUARLARI BÖLÜMÜ/GİYİM VE EV AKSESUARLARI BÖLÜMÜ
FEN / FEN BİLİMLERİ
FOTOĞRAF VE GRAFİK BÖLÜMÜ/GRAFİK VE FOTOGRAF BÖLÜMÜ
FOTOĞRAF VE KLİŞE BÖLÜMÜ
FOTOĞRAFÇILIK BÖLÜMÜ
FREZECİLİK BÖLÜMÜ
GALVANOTEKNİK BÖLÜMÜ
GAZ DAĞITIMI
GAZETECİLİK (TELEVİZYON MUHABİRLİĞİ) BÖLÜMÜ
GAZETECİLİK ALANI VE DALLARI
GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GAZETECİLİK-MASAÜSTÜ YAYINCILIK BÖLÜMÜ
30
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
1621
3449
1636
5805
1642
1657
3283
2823
5527
3455
5529
1663
5533
4265
1684
3978
5537
1699
1704
5541
4286
5543
4292
3811
1719
5551
5553
4306
5555
1725
5557
3119
1746
3826
3214
3984
1752
5559
3235
5561
3497
1767
5565
5567
4312
1788
Ad
GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ
GEMİ İNŞAA BÖLÜMÜ
GEMİ MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
GEMİ YAPIMI ALANI VE DALLARI
GEMİ YAPIMI BÖLÜMÜ
GENEL HİZMETLER (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
GENEL KÜLTÜR
GENEL ZİRAAT BÖLÜMÜ/ZİRAAT BÖLÜMÜ
GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
GİYİM (ERKEK GİYİM) BÖLÜMÜ/GİYİM (KADIN GİYİM) BÖLÜMÜ
GİYİM BÖLÜMÜ/GİYİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ (TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİ NAKIŞI DALI)
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ/GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
GRAFİK BÖLÜMÜ/GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ
GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI VE DALLARI
GÜVERTE BÖLÜMÜ
GÜVERTE-AVLAMA BÖLÜMÜ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/SAÇ BAKIM VE GÜZELLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ/GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
HADDE BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ/HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
HARİTA VE KADASTRO BÖLÜMÜ
HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI VE DALLARI
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
HAYVAN SAĞLIĞI ALANI VE DALLARI
HAYVAN SAĞLIĞI BÖLÜMÜ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI VE DALLARI
HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ/KONFEKSİYON BÖLÜMÜ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
HEYKEL BÖLÜMÜ
HİDROLİK VE PNÖMATİK BÖLÜMÜ/HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
HOST VE HOSTESLİK BÖLÜMÜ
HUKUK SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ
ISITMA-HAVALANDIRMA BÖLÜMÜ
İÇ MEKAN DÜZENLEME BÖLÜMÜ/İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MEKAN TASARIM BÖLÜMÜ
İHTİSASLI KAYNAKÇILIK BÖLÜMÜ
İLETİŞİM BÖLÜMÜ
İNŞAAT BÖLÜMÜ/İNŞAAT (ÜST YAPI) BÖLÜMÜ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (HARİTA VE KADASTRO DALI)/HARİTA KADASTRO BÖLÜMÜ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
İPLİK BÖLÜMÜ/İPLİKÇİLİK BÖLÜMÜ/TEKSTİL İPLİK BÖLÜMÜ/TEKSTİL İPLİKÇİLİK BÖLÜMÜ
31
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
4087
1808
1814
5571
1829
3737
5573
1835
2583
2838
3339
5583
5585
3999
1856
4327
3057
1862
5589
4547
4333
5591
4348
3701
3256
2906
1883
1918
4354
1924
3393
5595
4003
1939
1945
1951
5597
3131
5599
1972
3345
3909
1987
2933
1993
4369
Ad
İŞ MAKİNALARI (OPERATÖRLÜK) BÖLÜMÜ/İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜMÜ
İŞ MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM BÖLÜMÜ/İŞ MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/İŞ MAKİNALARI (BAKIM-ONARIM) BÖLÜMÜ
İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETMECİLİK (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI VE DALLARI
İZABE BÖLÜMÜ
JANDARMA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
KAGİR YAPI (BETONARME DEMİRCİLİĞİ) BÖLÜMÜ/KAGİR YAPI (DUVARCILIK) BÖLÜMÜ/KAGİR YAPI (SIVA BADANA VE BOYACILIK) BÖLÜMÜ/KAGİR YAPI (YAPI TAŞÇILIĞI) BÖLÜMÜ
KALIP BÖLÜMÜ/KALIPÇILIK BÖLÜMÜ
KALİTE KONTROL (TEKSTİL) BÖLÜMÜ/TEKSTİL KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ/KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ/TEKSTİL KALİTE-KONTROL BÖLÜMÜ
KARA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
KAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
KEMER - CÜZDAN TASARIMI BÖLÜMÜ
KEMER - CÜZDAN ÜRETİMİ BÖLÜMÜ
KESİM (TEKSTİL KONFEKSİYON) BÖLÜMÜ
KİMYA BÖLÜMÜ
KİMYA TEKNOLOJİSİ/KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
KLASİK CİLTÇİLİK BÖLÜMÜ
KLASİK FEN
KOK BÖLÜMÜ
KONAKLAMA BÖLÜMÜ
KONAKLAMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM BÖLÜMÜ/ÖRME MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
KONSERVASYON BÖLÜMÜ
KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
KOOPERATİFÇİLİK BÖLÜMÜ
KUAFÖRLÜK BÖLÜMÜ/KUAFÖRLÜK/KUAFÖRLÜK-SAÇ BAKIMI VE YAPIMI BÖLÜMÜ
KURU TEMİZLEME
KUYUMCULUK BÖLÜMÜ
KUYUMCULUK TAKI TASARIMI BÖLÜMÜ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ
LABORANT BÖLÜMÜ
LABORATUVAR BÖLÜMÜ/LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
LASTİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
LOJİSTİK BÖLÜMÜ
MADEN BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER BÖLÜMÜ
MAKİNE (TARIM MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
MAKİNE BÖLÜMÜ
MAKİNE MODEL BÖLÜMÜ
MAKİNE RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ/MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
32
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
3874
2006
2012
5605
2033
3915
3173
2048
4375
2054
5609
5611
2069
2859
2075
2081
5613
3241
2096
2101
2122
2137
5619
4381
2143
5623
4396
2158
2164
4401
2179
2185
5629
4553
4571
2191
5633
4018
2205
5635
2211
4416
2865
2295
2598
3366
Ad
MAKİNE-TARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/TARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
MALİYE BÖLÜMÜ
MATBAA BÖLÜMÜ/MATBAACILIK BÖLÜMÜ/GENEL MATBAACILIK BÖLÜMÜ
MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI/MATBAA ALANI VE DALLARI
MATEMATİK
MEKATRONİK BÖLÜMÜ
MERMER TEKNOLOJİSİ (SÜSLEME TAŞÇILIĞI) BÖLÜMÜ/MERMER TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
METAL İŞLERİ BÖLÜMÜ/SOĞUK METAL İŞLERİ BÖLÜMÜ
METAL TEKNOLOJİSİ/METAL TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
METALURJİ (DEMİR ÇELİK METALURJİSİ) BÖLÜMÜ/METALURJİ BÖLÜMÜ
METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
METEOROLOJİ ALANI VE DALLARI
METEOROLOJİ BÖLÜMÜ
MIZIKA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
MİKROTEKNİK BÖLÜMÜ
MOBİLYA VE DEKORASYON BÖLÜMÜ/MOBİLYACILIK BÖLÜMÜ
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI VE DALLARI
MODA (GİYSİ) TASARIM BÖLÜMÜ/MODA TASARIM BÖLÜMÜ
MODA RESMİ BÖLÜMÜ
MODEL BÖLÜMÜ/MODELCİLİK BÖLÜMÜ
MONİTÖRLÜK
MOTOR (BENZİNLİ) BÖLÜMÜ/MOTOR (DİZEL) BÖLÜMÜ/MOTOR BÖLÜMÜ/MOTORCULUK BÖLÜMÜ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ (TARIM MAKİNELERİ DALI)
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ/MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
MUHASEBE BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI VE DALLARI
MUHASEBE VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ/MUHASEBE-FİNANSMAN BÖLÜMÜ
MUTFAK BÖLÜMÜ/TURİZM-MUTFAK BÖLÜMÜ
MÜZİK
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI VE DALLARI
NAKIŞ BÖLÜMÜ
OFSET BASKI BÖLÜMÜ/OFSET BASKI SERİGRAFİ BÖLÜMÜ
OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI BÖLÜMÜ
ORGANİZASYON HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİK CİHAZ VE PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ALANI VE DALLARI
OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
OTELCİLİK VE TURİZM BÖLÜMÜ
OTO ELEKTRİK BÖLÜMÜ
OTOMATİK KUMANDA BÖLÜMÜ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
ÖĞRETMEN OKULU (KÖY ENSTİTÜSÜ DAHİL)
ÖN BÜRO BÖLÜMÜ/RESEPSİYON (ÖN BÜRO) BÖLÜMÜ/RESEPSİYON BÖLÜMÜ/TURİZM-ÖN BÜRO BÖLÜMÜ
ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/ÖRME BÖLÜMÜ/ÖRME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/TEKSTİL ÖRME BÖLÜMÜ
ÖRME HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ/TRİKOTAJ BÖLÜMÜ/ÖRME ( HAZIR GİYİM) BÖLÜMÜ
33
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
4526
5643
4422
2232
3895
3476
2247
5647
3262
4568
5649
3277
5653
5655
2253
2268
4437
2274
2289
2749
5661
5663
2309
5671
5673
5675
5677
5679
5681
5683
5685
3612
5687
2315
3298
3627
3633
3764
5691
4443
2399
4024
2321
2336
2342
5693
Ad
PAZARLAMA BÖLÜMÜ
PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI VE DALLARI/PAZARLAMA ALANI VE DALLARI
PAZARLAMA VE PERAKENDE BÖLÜMÜ
PETROKİMYA BÖLÜMÜ
PEYZAJ BÖLÜMÜ
PLASTİK İŞLEME BÖLÜMÜ/PLASTİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ENJEKSİYON, EKSTRUDER "SIKIŞTIRMA", ŞİŞİRME, PLASTİK KALIP) BÖLÜMÜ
PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ
PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
PROSES BÖLÜMÜ
RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON
RADYO TELEVİZYON ALANI VE DALLARI/RADYO-TELEVİZYON ALANI VE DALLARI
RADYO TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
RADYOCULUK BÖLÜMÜ
RADYOLOJİ ALANI VE DALLARI
RADYOLOJİ BÖLÜMÜ/RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
RADYOLOJİ VE TEDAVİ LABORATUVARI
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ/RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
REPRODÜKSİYON VE KLİŞE BÖLÜMÜ
RESİM
RESİM (ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ, KIZ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ/UYGULAMALI RESİM (ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ, KIZ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
RESİM (DEKORATİF RESİM) BÖLÜMÜ/RESİM-DEKORATİF RESİM BÖLÜMÜ
RESİM (MODA RESMİ) BÖLÜMÜ/RESİM-MODA RESMİ BÖLÜMÜ
RESTORASYON BÖLÜMÜ
SAĞLIK (ACİL TIP DALI)
SAĞLIK (ANESTEZİ DALI)
SAĞLIK (ÇEVRE SAĞLIĞI DALI)
SAĞLIK (DİŞ PROTEZ DALI)
SAĞLIK (ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ DALI)
SAĞLIK (RADYOLOJİ DALI)
SAĞLIK (TIBBİ LABORATUVAR DALI)
SAĞLIK (TIBBİ SEKRETERLİK DALI)
SAĞLIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI VE DALLARI
SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ
SANAT
SANAT (MÜZİK)
SANAT (RESİM)
SANAT (TİYATRO)
SANAT VE TASARIM ALANI VE DALLARI
SANAT VE TASARIM BÖLÜMÜ/SANAT TASARIM BÖLÜMÜ
SANAYİ BOYACILIĞI VE UYGULAMA TEKNİĞİ BÖLÜMÜ/SINAİ BOYA BÖLÜMÜ
SATIŞ YÖNETİMİ VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
SERAMİK BÖLÜMÜ
SERAMİK SANATI BÖLÜMÜ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
34
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
4458
2357
3208
4464
2378
2384
2404
3351
4535
2912
2425
2431
2446
2452
3373
3648
3063
2494
2508
2514
5705
5711
5807
3565
5715
5717
5719
5721
5725
5727
5729
3146
2541
5735
3586
3188
5739
4479
5803
2535
2603
5743
2645
3517
3167
3654
Ad
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
SERVİS BÖLÜMÜ/SERVİS HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM-SERVİS BÖLÜMÜ
SEYAHAT ACENTACILIĞI BÖLÜMÜ/SEYAHAT ACENTECİLİĞİ BÖLÜMÜ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
SIHHİ TESİSAT BÖLÜMÜ
SIHHİ TESİSAT-KALORİFERCİLİK-ISITMA BÖLÜMÜ/SIHHİ TESİSAT VE KALORİFER BÖLÜMÜ/SIHHİ TESİSAT-ISITMA BÖLÜMÜ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BİLİMLER VE EDEBİYAT
SPOR
SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ-İŞLEME BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ-ÜRETME BÖLÜMÜ
SÜS BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
SÜSLEME TAŞÇILIĞI BÖLÜMÜ
ŞEKİLLENDİRME VE DESENLEME BÖLÜMÜ
TABİİ BİLİMLER
TAPU KADASTRO BÖLÜMÜ
TARIM BÖLÜMÜ/ TARIM/ZİRAAT BÖLÜMÜ /TARIM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/TARIM ALET VE MAKİNELERİ KULLANIMI BÖLÜMÜ
TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
TASARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
TASARIM VE TEKNOLOJİSİ (GRAFİK DALI)
TASARIM VE TEKNOLOJİSİ (SERAMİK DALI)
TEKNİK RESİM (MAKİNA) BÖLÜMÜ
TEKNİK RESİM (YAPI) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (DOKUMA) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (İPLİK) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (KONFEKSİYON) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (ÖRME TEKNOLOJİSİ) BÖLÜMÜ
TEKSTİL BOYA-APRE BÖLÜMÜ/TEKSTİL (BOYA-APRE) BÖLÜMÜ
TEKSTİL KONFEKSİYON ALANI (TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİ NAKIŞI DALI)
TEKSTİL KONFEKSİYON/TEKSTİL KONFEKSİYON ALANI VE DALLARI
TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ(TEKSTİL MEKATRONİĞİ)
TEKSTİL/TEKSTİL ALANI VE DALLARI
TELEKOMÜNİKASYON BÖLÜMÜ
TERZİLİK (ERKEK GİYİM) BÖLÜMÜ/TERZİLİK (KADIN GİYİM) BÖLÜMÜ
TESİS İŞLETMECİLİĞİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA VE DOĞALGAZ) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞALGAZ YAKICI CİHAZLARI BAKIM VE ONARIMI) BÖLÜMÜ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA VE SIHHİ TESİSAT) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA SIHHİ TESİSAT) BÖLÜMÜ
35
TABLO-3 KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı
Kod
3152
4485
2651
2666
5761
3538
2672
2687
2693
2871
5769
2707
5771
4039
4045
4051
5775
2713
3482
5777
3303
2927
3669
4491
2734
2728
4505
1773
2755
3889
2761
2776
2797
3832
3779
5795
4113
5799
2802
2817
4066
5801
3758
4093
9009
Ad
TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA VE TESİSAT) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇILIĞI) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞALGAZ ŞEBEKE TESİSATÇILIĞI) BÖLÜMÜ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME/TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI VE DALLARI
TESİSLER (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
TESVİYE BÖLÜMÜ/TESVİYECİLİK BÖLÜMÜ
TIBBİ LABORATUVAR ALANI VE DALLARI
TIBBİ SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
TIP ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
TIP SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ
TİCARET BÖLÜMÜ
TİCARET LİSELERİNİ ALAN AYRIMI OLMADIĞI DÖNEMDE BİTİRENLER
TİCARET MESLEK LİSESİ B GRUBU BÖLÜMÜ
TİPO BASKI BÖLÜMÜ/TİPO BASKI SERİGRAFİ BÖLÜMÜ
TORNACILIK BÖLÜMÜ
TRİKO DESEN BÖLÜMÜ
TRİKO KONFEKSİYON BÖLÜMÜ
TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜMÜ
TURİZM (SEYAHAT ACENTECİLİĞİ) BÖLÜMÜ/TURİZM-SEYAHAT ACENTECİLİĞİ BÖLÜMÜ
TURİZM BÖLÜMÜ
TURİZM ENDUSTRİSİ SERVİS HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
TURİZM-KAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM (KAT HİZMETLERİ) BÖLÜMÜ
TÜRKÇE - MATEMATİK
UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ/UÇAK BAKIMI VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ/UÇAK ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE GÖVDE MOTOR BÖLÜMÜ/UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE HAVA YOLU TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE MOTOR) BÖLÜMÜ/UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE MOTOR) BÖLÜMÜ
UÇAK BAKIM/UÇAK BAKIM ALANI VE DALLARI
UÇAK MOTORLARI BAKIM VE ONARIMI BÖLÜMÜ
UÇAK MOTORLARI BÖLÜMÜ
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ/ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
ÜST YAPI - İNŞAAT BÖLÜMÜ/ÜST YAPI BÖLÜMÜ/İNŞAAT-ÜST YAPI BÖLÜMÜ
VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ/VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
VETERİNER-LABORATUVAR BÖLÜMÜ
YABANCI DİL
YAPI (KAGİR-AHŞAP) BÖLÜMÜ/YAPI BÖLÜMÜ/YAPICILIK BÖLÜMÜ
YAPI RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ
YAŞLI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ
YAT KAPTANLIĞI BÖLÜMÜ
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
YOL (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
YÖNETİM VE TİCARET SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ
YUVARLAK ÖRGÜ (PENYE) BÖLÜMÜ
YÜKSEK FIRIN BÖLÜMÜ
ZABIT KATİPLİĞİ BÖLÜMÜ
ZEYTİN TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DİĞER
36
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
1101
9132
4201
8585
8587
1102
9339
6352
4202
8589
5301
9077
1103
1104
9149
9178
1105
4205
5302
4206
4207
1106
6107
1108
9186
5303
8503
1109
1110
5304
5305
9062
5306
9072
5307
8591
9018
4210
1111
9056
1112
4213
6113
9285
5308
1114
1115
9010
4214
1116
5309
9104
8504
4217
9214
5310
1352
4218
5311
5312
5313
1117
1118
4219
9212
8505
5314
1119
8501
Program Adı
ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM
ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ
ADALET
ADALET MESLEK EĞİTİMİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ADLİ TIP
ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ
AĞIRLAMA HİZMETLERİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
AMBULANS VE ACİL BAKIM
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANESTEZİ
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ
ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK
ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH
ARICILIK
AŞÇILIK
AT ANTRENÖRLÜĞÜ
ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ
ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ
AV VE YABAN HAYATI
AVCILIK VE YABAN HAYATI
AVRUPA TOPLULUĞU
AYAKKABI TASARIMI
AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ
AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI
BAĞCILIK
BAHÇE TARIMI
BAHÇE ZİRAATI
BAKIR ÇALGILAR
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
BALON PİLOTLUĞU
BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ
BANKACILIK
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ
BASIN VE YAYINCILIK
BESİCİLİK
BETON TEKNOLOJİSİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ
BİLGİ İŞLEM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR
BİLGİ YÖNETİMİ
BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET)
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM/CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK
BİLGİSAYAR DONANIMI
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
37
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
1120
1121
1353
8506
4221
8507
9075
1122
1123
1124
4223
4224
8508
4225
9256
9102
5315
1125
5316
9242
1126
9291
1127
5317
6128
5318
8509
9074
1129
1130
8510
9061
8511
1131
4231
8512
5320
5321
5322
9101
9229
1132
9352
9237
9241
1133
6134
1135
9014
8593
9021
9020
4234
9348
1136
5323
9246
9276
8513
5324
8514
8515
8516
9054
1137
1138
4236
9340
9137
Program Adı
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET)
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLİŞİM-YÖNETİM
BİNA KORUMA VE YENİLEME
BİNİCİLİK, AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ
BİYOMEDİKAL BİLİMLER
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BORSA VE FİNANS
BOYA TEKNOLOJİSİ
BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ
BUDAMA VE AŞILAMA
BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
CAM / CAM ENDÜSTRİSİ
CAM-SERAMİK
CERRAHİ
CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ
CEVHER HAZIRLAMA
CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
ÇAY EKSPERLİĞİ
ÇAY TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOUJİSİ
ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ
ÇEVİRMENLİK
ÇEVRE
ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ
ÇEVRE KORUMA
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
ÇEVRE SAĞLIĞI
ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ
ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI
ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ
ÇİM ALAN TESİSİ VE YÖNETİMİ
ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇORAP VE MODA TASARIMI
DEĞİRMENCİLİK
DEKOR TASARIMI
DEMİRYOLU ARAÇLARI
DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ
DENİZ ADAMLIĞI
DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ
DENİZ ELEKTRONİĞİ
DENİZ HABERLEŞME
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ
DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME
38
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
1139
9026
8517
1140
1141
5325
1142
1145
1146
8518
1143
8519
9081
1144
1147
8520
8595
9037
8597
9277
1148
8521
5326
6149
9247
1150
8582
9087
4245
4247
8522
8523
1151
1152
9063
9213
1153
8524
9065
9284
1154
6155
9067
9068
5327
5328
1156
1157
1158
9016
9059
9028
1159
9239
5329
5330
1160
5331
6161
1162
1163
4256
9230
9322
9109
1164
9033
5332
1165
Program Adı
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
DENİZCİLİK
DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
DERİ KONFEKSİYON
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİCİLİK
DIŞ TİCARET
DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ-HİJYEN
DİŞ PROTEZ
DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ
DİYALİZ
DOĞAL GAZ VE ISITMA / DOĞALGAZ VE ISITMA
DOĞAL TAŞ DEKORASYONU
DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ
DOKUMA
DOKUMACILIK VE EL SANATLARI
DÖKÜM
DUVAR SÜSLEME SANATI
DUVAR SÜSLEME SANATLARI
EBELİK
ECZANE HİZMETLERİ
ECZANE TEKNİKERLİĞİ
EĞİTİM ÖNLİSANS
EKMEKÇİLİK
EL BASMACILIĞI
EL SANATLARI
ELEKTRİK
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ
ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ
ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK HABERLEŞME
ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TİCARET
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
EMTİA BORSASI
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ
ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
ENDÜSTRİYEL SERAMİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK
ENDÜSTRİYEL YÖNETİM
ENERJİ
ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON
ESER KORUMA
ET ENDÜSTRİSİ
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
E-TİCARET
EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ
39
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
5333
2105
9107
9008
4259
1166
8525
1169
1167
1168
5334
5335
8526
5336
9279
4263
8527
1170
1171
8599
4266
4267
9066
1172
1173
1174
1175
8601
4269
6176
9036
9100
8528
8583
1177
8603
9105
8529
9179
9180
4273
8502
8530
1178
9181
4275
1179
1180
1181
1182
1183
1184
9022
1185
1186
8531
4278
1187
1188
8546
1189
1190
1191
8532
9341
4279
4280
4281
9243
Program Adı
EV GEREÇLERİ
EV İDARESİ
EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
EVDE HASTA BAKIMI
FEN VE TABİAT BİLGİSİ
FERMANTASYON / FERMANTASYON TEKNİKERLİĞİ
FERMENTE ÜRÜNLER
FINDIK EKSPERLİĞİ
FİDAN VE FİDECİLİK
FİDAN YETİŞTİRME / FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
FİLM YAPIM TEKNİKLERİ
FİNANS
FİNANS VE MUHASEBE
FİZİK TEDAVİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİ
FOTOĞRAF
FOTOĞRAFÇILIK
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
GELENEKSEL EL SANATLARI
GEMİ İNŞAATI
GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME
GEMOLOJİ VE MÜCEVHER
GENEL ÇALIŞMALAR
GENEL İŞLETME
GEOTEKNİK
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ
GIDA KALİTE VE SAĞLIK KONTROL / GIDA KALİTESİ VE SAĞLIK KONTROLÜ
GIDA TEKNİKERLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİSİ
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GÖRSEL İLETİŞİM
GRAFİK
GRAFİK TASARIMI
GRAFİK VE REKLAMCILIK
GRAFİK-GRAFİK TASARIMI
GÜMRÜK İŞLERİ
GÜMRÜK İŞLETME
GÜVENLİ VE KORUMA
GÜVENLİK
GÜVERTE
HABERLEŞME
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
HALI VE KİLİM
HALICILIK
HALICILIK VE DESİNATÖRLÜĞÜ
HALICILIK VE KİLİMCİLİK
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HAREKAT
HARİTA
HARİTA KADASTRO / HARİTA VE KADASTRO
HARİTA TEKNİKERLİĞİ
HARİTA VE MADEN ÖLÇME
HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
HAVA KONTROLÖRLÜĞÜ / HAVA KONTROLÖRÜ
HAVA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
HAVA LOJİSTİĞİ
HAVA SAVUNMA
HAVA TRAFİK
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
40
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
4282
8533
1192
1193
1194
1195
1196
5380
6197
1198
1199
4283
9272
4284
9064
1200
4285
8584
9076
2107
5337
9196
4286
4287
4289
5338
9073
1201
8535
9052
6202
8605
8536
4291
1203
4292
4293
5339
1204
9227
8607
5340
1205
5341
1206
4296
1207
9331
8537
1208
1209
9295
1210
5342
9029
9254
1211
1212
1213
2377
9245
4300
9182
1215
9342
1216
8538
6217
8539
Program Adı
HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI
HAYVANSAL ÜRETİM
HAZIR BETON TEKNOLOJİSİ
HAZIR GİYİM
HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK
HEMŞİRELİK
HİDROELEKTRİK SANTRALLARI / HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
HİDROTERAPİ
HOST VE HOSTESLİK / HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS)
İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME
İÇ MEKAN TASARIMI
İHBAR KONTROL
İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ / İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA
İKMAL
İKRAM
İKRAM HİZMETLERİ
İLAHİYAT / İLAHİYAT (ÖNLİSANS)
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
İLK VE ACİL YARDIM
İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNŞAAT
İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ
İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE YAYINCILIĞI
İNTERNET İLE PAZARLAMA
İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ
İPEK BÖCEKÇİLİĞİ
İSTİHBARAT
İSTİHKAM
İŞ İDARESİ
İŞ MAKİNELERİ
İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
İŞLETME
İŞLETME ORGANİZASYONU VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETMECİLİK
İŞLETME-MUHASEBE
İTFAİYECİLİK VE SİVİL SAVUNMA
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ
İTHALAT-İHRACAT
JANDARMA MESLEK EĞİTİMİ
JEOTEKNİK TEKNİKERLİĞİ
JOKEYLİK
KAĞIT TEKNOLOJİSİ
KAĞIT VE AMBALAJ TEKNOLOJİSİ
KAĞIT VE KAĞIT İŞLEME TEKNOLOJİSİ
KAĞITÇILIK
KALIPÇILIK
KALİTE KONTROL
KALİTE VE ÜRÜN YÖNETİMİ
KAMIŞLI ÇALGILAR
KAMU GÜVENLİK VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
KARA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
KARAYOLU ULAŞIMI VE TRAFİK
KARGO / KARGO HİZMETLERİ
KAYNAK TEKNOLOJİSİ
KAYNAKÇILIK
41
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
8540
9315
1219
1218
1247
1220
8541
1221
9069
8542
1222
5343
6223
5344
9278
1224
9134
9060
5345
1225
9042
8543
1226
8609
1227
4311
9296
5346
4312
1228
9030
5347
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
9228
4318
5348
1237
5349
4319
9133
6238
8611
1239
1240
1241
1242
9092
1243
9035
6244
9097
8544
8613
9328
9306
1245
1246
8615
1248
8545
4320
4321
Program Adı
KESİM VE ET / KESİM VE ET ENDÜSTRİSİ
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ
KİMYA
KİMYA TEKNOLOJİSİ
KONFEKSİYON (HAZIR GİYİM) / KONFEKSİYON
KONSERVASYON
KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
KONTROL VE ÖLÇÜ ALETLERİ
KOOPERATİFÇİLİK
KOSTÜM TASARIMI
KOZMETİK TEKNOLOJİSİ
KUAFÖRLÜK
KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
LABORATUVAR
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ
LASTİK / LASTİK ENDÜSTRİSİ
LASTİK TEKNOLOJİSİ
LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ
LASTİK-PLASTİK
LEVAZIM
LİBERAL SANATLAR
LOJİSTİK
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MADEN
MADEN TEKNOLOJİSİ
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA
MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ
MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELER (ZABITA)
MAKİNE
MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ
MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON / MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MALİYE
MANTARCILIK
MARİNA İŞLETME
MARKA İLETİŞİMİ
MASAÜSTÜ YAYINCILIK
MATBAACILIK
MATBAACILIK VE BASKI TEKNİKLERİ
MEDİKAL BAKIM
MEDYA VE İLETİŞİM
MEKATRONİK
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI
MERMER TEKNOLOJİSİ
MERMERCİLİK
METAL İŞLERİ
METALOGRAFİ VE MALZEME MUAYENESİ
METALURJİ
METALURJİ MALZEME
MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
MEYVE-SEBZE İŞLEME
MİMARİ DEKORASYON
MİMARİ DEKORATİF SANATLAR
MİMARİ RESTORASYON
MİMARLIK TEKNOLOJİSİ
MOBİL TEKNOLOJİLERİ
MOBİLYA VE DEKORASYON
MODA TASARIMI
MODA VE TEKSTİL TASARIMI
MODA-KONFEKSİYON
MOTOR
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ
42
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
1249
9032
1250
4323
9183
5350
9367
9337
1251
8617
5351
9327
1252
8547
5352
1253
8548
8619
9071
8549
1254
9085
1255
1256
9053
1257
1258
6259
9012
1260
9258
8551
1261
8552
1262
9255
1263
9043
9096
1264
9240
5353
6265
5354
1266
5355
9082
1267
9088
1268
8553
1269
1270
5356
9201
4332
6271
8554
9373
1272
1273
1274
4339
1275
9238
1276
1277
1278
9334
Program Adı
MUHASEBE
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
MUTFAK YÖNETİMİ
MÜHİMMAT VE MÜHİMMAT TAHRİP
MÜZİK ALETLERİ YAPIM VE ONARIM
NALBANTLIK
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ
NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ
ODİOMETRİ / ODYOMETRİ
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ
OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
OPTİSYENLİK
OPTOMETRİ
ORGANİK TARIM
ORMAN İŞLETMECİLİĞİ
ORMAN ÜRÜNLERİ
ORMANCILIK
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
ORTA KADEME BANKA-SİGORTA YÖNETİMİ
ORTA KADEME YÖNETİCİLİĞİ / ORTA KADEME YÖNETİCİLİK
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
OTEL YÖNETİCİLİĞİ
OTO BOYA KAROSERİ DOĞRULTMA TEKNİKERLİĞİ
OTO BOYA VE KAROSERİ
OTO ELEKTRİK-ELEKTRONİK
OTO MOTOR TEKNOLOJİLERİ
OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ
OTOBÜS KAPTANLIĞI
OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ (KAPTANLIK) / OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ
OTOBÜSÇÜLÜK YER HİZMETLERİ
OTOMASYON
OTOMOTİV
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMET
OTOMOTİV TAMİR VE BAKIM
OTOMOTİV TASARIM VE İMALAT
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOPSİ YARDIMCILIĞI
ÖRME
ÖRME TEKNOLOJİSİ
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA
PAMUK EKSPERLİĞİ VE İPLİKÇİLİK
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK
PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNOLOJİSİ
PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ
PARAMEDİK
PATOLOJİ LABORATUVAR
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
PAZARLAMA
PAZARLAMA VE SATIŞ
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ
PERFÜZYON
PERFÜZYON TEKNİKLERİ
PERSONEL
PERSONEL YÖNETİMİ
PETROKİMYA
PETROL ARAMA
PETROL SONDAJI VE ÜRETİMİ
PEYZAJ
PEYZAJ UYGULAMA VE SÜS BİTKİLERİ
PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ
PİLOTAJ EĞİTİMİ
PİYASA ARAŞTIRMALARI VE PAZARLAMA
PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK
PLASTİK TEKNOLOJİSİ
PODOLOJİ
43
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
9338
9099
1279
6286
9248
1282
1283
9070
1284
4340
1280
1281
1285
8556
1287
9041
9244
8621
8623
8625
9147
1288
8627
9055
9325
1289
8629
1290
1291
9079
2110
8557
8558
8559
9330
5357
9017
4343
4344
9015
9261
9148
6292
1293
5359
4349
1294
8560
5360
1295
1296
1297
8561
1298
9314
9024
1299
9257
4351
1300
1301
1302
9184
8562
1304
8563
1303
1305
9145
Program Adı
POLİS MESLEK EĞİTİMİ
POSTA HİZMETLERİ
PROTEZ VE ORTEZ
RADYO TV YAYIMCILIĞI / RADYO-TV YAYIMCILIĞI
RADYO TV YAYINCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON TEKNİĞİ / RADYO-TELEVİZYON TEKNİĞİ
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ
RADYO VE TELEVİZYON YAYIMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON YAYIMCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI
RADYO VE TV YAYIMCILIĞI
RADYOLOJİ
RADYOTERAPİ
RAFİNERİ
RAFİNERİ VE PETROKİMYA
RAFİNERİ VE PETRO-KİMYA TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER
RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEK.
RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER YOL
RAYLI SİSTEMLER YOL TEKNOLOJİSİ
REKLAMCILIK VEİŞLETME YÖNETİMİ
REKLAMCILIK YÖNETİMİ
RESİM
RESTORASYON
RESTORASYON VE KONSERVASYON
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK LABORATUVARI
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAHNE TASARIMI
SAHNE VE DEKOR TASARIMI
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI IŞIK TEKNOLOJİSİ
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI SES TEKNOLOJİSİ
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ
SANAT
SARACİYE TASARIMI VE ÜRETİMİ
SATIŞ VE REKLAM YÖNETİMİ
SATIŞ YÖNETİMİ
SAVUNMA VE GÜVENLİK
SAZ TAMİR
SEBZE ÜRETİMİ
SEKRETERLİK
SELÜLOZ VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ
SELÜLOZ VE KAĞITÇILIK
SERACILIK
SERACILIK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SERACILIK-BUDAMA VE AŞILAMA
SERAMİK
SERAMİK VE CAM
SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK
SERİGRAFİ
SERMAYE PİYASASI VE BORSA
SEVK VE İDARE
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
SEYAHAT VE TUR İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ
SIHHİ TESİSAT
SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ
SİGORTACILIK
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
44
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
9023
8564
8565
9031
6306
2111
9098
4352
9130
1307
9232
5361
4355
5362
9084
1308
8566
1309
9317
1310
9027
4356
8631
8633
4358
9211
1311
4360
1312
8567
5363
1313
9253
8635
5364
8568
5365
8637
5366
1314
1315
1316
4361
1317
9038
1318
8639
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
9250
9019
9252
8569
6327
8641
8643
4364
8570
8571
1328
1329
9086
4366
Program Adı
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK
SOĞUTMA TESİSATÇILIĞI / SOĞUTMA TESİSATI
SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA
SONDAJ TEKNOLOJİSİ
SONDAJCILIK
SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL GÜVENLİK
SOSYAL HİZMETLER
SPOR YÖNETİMİ
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
SUALTI
SUALTI TEKNOLOJİSİ / SU ALTI TEKNOLOJİSİ
SUBTROPİK İKLİM BİTKİLERİ
SUBTROPİKAL BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SULAMA TEKNOLOJİSİ
SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SÜT HAYVANCILIĞI
SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI
SÜT VE ÜRÜNLERİ
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE BAĞCILIK
ŞEKER TEKNOLOJİSİ
TAHIL ÇİFTLİĞİ
TAHRİBATSIZ MUAYENE
TAKI TASARIMI VE SÜS TAŞLARI İŞLEMECİLİĞİ
TAKI VE EL SANATLARI
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
TARIM
TARIM ALET VE MAKİNELERİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA
TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA VE DEPOLANMASI
TARIM MAKİNALARI / TARIM MAKİNELERİ
TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI
TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE DEPOLANMASI
TARIMSAL İŞLETMECİLİK
TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
TARIMSAL LABORATUVAR
TARIMSAL PAZARLAMA
TARIMSAL SULAMA
TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ
TARIMSAL ÜRÜNLER MUHAFAZA VE DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ
TARLA BİTKİLERİ
TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK
TAŞ İŞLEMECİLİĞİ
TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ
TAVUKÇULUK
TEKNİK SERAMİK
TEKSTİL
TEKSTİL BASKI
TEKSTİL DOKUMA
TEKSTİL İPLİKÇİLİK
TEKSTİL TASARIMI
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
TEKSTİL ÜRÜNLERİ TASARIMI
TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ
TELEKOMÜNİKASYON
TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMCILIĞI
TELEVİZYON YAPIM VE YÖNETİMİ
TERMİK MOTORLAR VE OTOMOBİL
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ
TERMİK SANTRALLERDE ENERJİ ÜRETİMİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
TIBBİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR
45
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
9083
1330
1331
9089
1332
1333
1334
4369
8572
8573
5367
1335
1336
8574
1337
4374
5368
1338
9078
5370
1339
8575
9103
9057
1340
5371
4378
5372
4379
5373
5374
9146
4380
1341
4385
9011
5375
4392
1342
5376
9112
1343
1344
9249
9198
8576
1345
9199
4394
9200
4396
1346
1214
4397
4398
4399
1347
8577
4400
9251
8645
9039
1351
1348
4401
5377
9040
4403
9080
Program Adı
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR
TIBBİ MÜMESSİLLİK VE PAZARLAMA
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
TİCARET VE YÖNETİM
TOHUMCULUK
TOPLUM SAĞLIĞI
TURİST REHBERLİĞİ
TURİZM
TURİZM ANİMASYONU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ / TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTELCİLİK / TURİZM-OTELCİLİK
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ
TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM YÖNETİMİ
TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURUNÇGİL TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
TÜTÜN TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İŞLEMECİLİĞİ
UÇAK ELEKTRİĞİ
UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
UÇAK ELEKTRONİĞİ
UÇAK GÖVDE BAKIM
UÇAK GÖVDESİ
UÇAK MOTORU
UÇAK TEKNOLOJİSİ
UÇAK YER DESTEK SİSTEMLERİ
ULAŞTIRMA
ULAŞTIRMA VE OTOMOTİV
ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ
ULUSLARARASI LOJİSTİK
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ
UN ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ
UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI İNGİLİZCE VE REHBERLİK
UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI İSPANYOLCA VE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI RUSÇA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI TAKI TEKNOLOJİSİ
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
VURMALI ÇALGILAR
WEB TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA
YAĞ ENDÜSTRİSİ
YALITIM TEKNOLOJİSİ
YAPI
YAPI DEKORU
YAPI DENETİM YARDIMCILIĞI
YAPI DENETİMİ
YAPI DONATIM TEKNOLOJİSİ
YAPI RESSAMLIĞI
YAPI TEKNOLOJİSİ
YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ
YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ
YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
YAŞLI BAKIMI
46
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
Kod
8647
9013
9336
4404
5378
1349
8578
8579
8580
1350
4406
8581
5379
9058
9005
Program Adı
YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI
YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ
YAT KAPTANLIĞI
YAT VE TEKNE YAPIMI
YATÇILIK VE YAT İŞLETMECİLİĞİ
YEM TEKNOLOJİSİ VE HAYVAN BESLEME
YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ
YER HİZMETLERİ
YEREL YÖNETİMLER
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
YÖNETİM
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ
ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ
DİĞER
47
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
8342
8297
3101
4203
8145
5101
3102
8341
8120
9152
3103
5102
8304
4204
6104
8121
3105
8305
3106
3107
9356
7101
3108
3109
3110
3111
3112
9346
4208
8146
3113
4209
8306
3114
9203
3115
4211
8343
8147
9190
4212
7105
7106
9197
3116
7107
3117
3118
6119
3120
8122
8148
3121
8149
7150
8150
4215
8307
7102
8123
8124
3122
7208
4216
8308
8144
3123
8143
5137
Program Adı
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN)
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ
AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AKSESUAR TASARIMI
AKTÜARYA / AKTÜERYA
AKTÜERYA BİLİMLERİ
ALMAN DİL BİLİMİ
ALMAN DİLİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
ANA OKULU ÖĞRETMENLİĞİ / ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANİMASYON
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTROPOLOJİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ
ARKEOLOJİ
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI
ARNAVUTÇA
ARP
ARŞİVCİLİK
ASFALTİT VE PETROL-GAZ ÜRETİMİNİN FİZİKİ SÜREÇLERİ
ASTRONOMİ
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
AŞÇILIK
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
BAHÇE BİTKİLERİ
BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ
BALE
BALE DANSÇILIĞI
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
BANDO ŞEFLİĞİ
BANKACILIK
BANKACILIK FİNANS
BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM VE YAYIMCILIK
BASIN VE YAYIMCILIK
BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
BASKI ÖĞRETMENLİĞİ
BASKI SANATLARI
BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
BATI DİLLERİ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
BİLEŞİK SANATLAR / BİRLEŞİK SANATLAR
BİLGİ İŞLEMİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
48
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
8309
3124
3125
3126
4220
8151
8125
8152
3127
8153
4222
8154
8155
8156
3128
9150
8310
3129
9343
8157
5103
3130
9364
8158
6131
9269
3132
3133
5138
3364
4226
4227
5104
3134
3135
9294
9114
9266
9349
9347
4228
8159
4229
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
3136
4230
3137
8239
8160
9216
9168
9191
8311
4232
7151
3138
3365
3139
3140
9169
7136
8312
3141
Program Adı
BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BİLİM TARİHİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ
BİYOKİMYA
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİYOLOJİ-EKOLOJİ, ÇEVRE KORUMA
BİYOLOJİ-ZİRAİ BİLİMLER
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOMÜHENDİSLİK VE GENETİK
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
BİYOTEKNOLOJİ
BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI
BOŞNAKÇA
BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ
BÖLGE BİLİM
BÖLGE BİLİM (ALMANYA-ALMAN DİLİ)
BÖLGE BİLİM (AMERİKA-İNGİLİZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (AZERBAYCAN)
BÖLGE BİLİM (FRANSA-FRANSIZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (İNGİLTERE-İNGİLİZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (İSKANDİNAVYA)
BÖLGE BİLİM (İSRAİL VE YAKIN DOĞU)
BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI
BULGAR FİLOLOJİSİ
BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
CAM
CAM VE SERAMİK TASARIMI
CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ
CAZ
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
CİLT
COĞRAFYA
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
ÇALGI
ÇALGI YAPIM / ENSTRÜMAN YAPIM
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
49
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
9280
8202
8313
4233
3142
8314
3143
3144
9204
7152
4235
3145
6146
8161
8126
8162
7209
8163
3147
8127
8164
8165
3150
3148
3149
4237
4239
3151
8166
8167
8168
8169
4240
4241
6152
9332
8315
6366
4243
8170
8171
3153
8172
3154
9163
9174
7153
7210
4244
3155
3156
4246
9139
8173
3157
8174
8175
8176
8177
8128
8316
3158
3159
9113
5105
9221
5106
9344
8179
Program Adı
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) / ÇEVİRİBİLİM
ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ
ÇEVRE KORUMA TESİSATI VE DONANIMI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVREBİLİM
ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI
ÇİNİ
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) / ÇİZGİ FİLM - ANİMASYON
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ / ÇOÇUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ
DANS
DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ
DENİZ BİLİMLERİ
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖN.
DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZDE PETROL VE GAZ ÜRETİM ARAÇLARI
DERİ MÜHENDİSLİĞİ
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ
DEVLET KONSERVATUVARI
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI
DİL AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
DİL BİLGİSİ
DİL BİLİMİ / DİLBİLİM
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DOĞU DİLLERİ
DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON
DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
DRAMA VE OYUNCULUK
DRAMATİK YAZARLIK
DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ / DRAMATURJİ-DRAMATİK YAZARLIK
DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI
DÜNYA DİNLERİ
EBELİK
ECZACILIK
EDEBİYAT
EDEBİYAT PROGRAMLARI
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / EĞİTİMDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER
EKOLOJİ
EKONOMETRİ
EKONOMİ
EKONOMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ
EKONOMİ VE FİNANS
EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
EL SANATLARI
EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
50
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
9206
4248
4249
4250
8180
3160
3161
3162
4251
4252
8181
3163
3164
6165
3166
3167
4253
3168
8318
7154
3169
9321
4254
4255
3170
9323
3171
8182
3172
8319
4257
6173
3174
9265
9225
9193
8129
7156
8185
8186
7157
3175
4258
3176
3177
8187
3178
8188
8130
8189
3179
3180
3367
3181
9122
9154
9159
9165
4260
5107
9371
9262
9359
4261
3182
3183
3184
3368
3185
Program Adı
EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ VE DONANIMI
ELEKTRİK GÜÇ ÜRETİMİ VE ELEKTRİK DONANIMI
ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE MALZEME DONANIMI
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ TASARIMI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENFORMASYON SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
ENFORMATİK / ENFORMATİK (ALMANCA)
ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ
ERGOTERAPİ
ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI
ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ
ESKİ ÇİNİ ONARIMI / ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI
ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
ESKİ YAZI
ESKİ YAZI (HAT)
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
ETNOLOJİ
EV EKONOMİSİ
EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ
EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
EV-İŞ VE EV EKONOMİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FAGOT
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
FELSEFE
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN PROGRAMLARI
FİLM TASARIM VE YAZARLIK
FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ
FİLM TASARIMI
FİLOLOJİ
FİNANS MATEMATİĞİ
FİNANS VE BANKACILIK
FİNANS VE MUHASEBE
FİNANSAL EKONOMETRİ
FİNANS-SİGORTA
FİZİK
FİZİK ANTROPOLOJİ
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
51
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
9263
4262
8344
8190
7108
7158
8345
7211
4264
3186
8131
3187
4265
5108
9144
6188
8191
8320
7159
7195
9274
8321
8322
3189
4268
8192
3190
8193
9185
9259
8194
4270
9273
8195
9034
9151
8196
9310
3191
4271
9275
7109
3192
8197
3193
3194
9231
7190
5109
9162
7191
4272
8353
7160
7196
9365
7145
9160
7161
7162
9118
8346
3195
8294
4276
8323
4277
8198
7163
Program Adı
FİZİK TIP VE REHABİLİTASYON
FİZİK VE ASTRONOMİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
FLÜT
FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ
FOTOĞRAF
FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR
FOTOĞRAF VE VİDEO
FRANSIZ DİLİ
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
GASTRONOMİ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
GAZETECİLİK
GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
GELENEKSEL EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
GEMİ İNŞAAT VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ
GEMİ MAKİNALARI / GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ VE YAT TASARIMI
GEMOLOJİ
GENEL TARİH
GENETİK VE BİYOİNFORMATİK
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
GERONTOLOJİ
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİLERİ / GIDA TEKNOLOJİSİ
GİRİŞİMCİLİK
GİTAR
GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ / GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRSEL İLETİŞİM
GÖRSEL İLETİŞİM SANATI
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI
GÖRÜNTÜ SANATLARI
GRAFİK
GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ
GRAFİK RESİMLEME VE BASKI
GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI
GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM
GRAFİK TASARIM
GRAFİK TASARIMI
GÜMRÜK İŞLETME
GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI
GÜVERTE
GÜVERTE (DKK)
HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ / HALI-KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
52
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
5110
3196
8200
3197
5111
3198
8324
8201
7215
3199
8325
3200
9345
5112
3201
3202
3203
8203
3204
3205
7164
9117
8326
3206
3207
6208
8204
3209
3210
9194
8205
7165
3211
3212
9217
9140
9319
3213
6214
3215
8327
8132
5113
7212
9281
7168
3216
3217
5114
3218
4288
9363
3219
4290
8293
3220
9318
8328
9189
3221
8206
9372
9270
3222
3223
3224
8207
8208
9324
Program Adı
HALK BİLİM / HALKBİLİM
HALK BİLİMİ (FOLKLOR) / HALKBİLİMİ (FOLKLOR)
HALK EĞİTİMİ
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
HAVA KONTROLÖRÜ
HAVA TRAFİK KONTROL
HAVA ULAŞTIRMA
HAVACILIK
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ
HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
HAYVANSAL ÜRETİM
HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
HEYKEL
HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI
HİDROJEOLOJİ
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
HİNDOLOJİ
HİTİTOLOJİ
HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI
HUKUK
HUNGAROLOJİ
İBRANİ DİLİ VE EDEBİYATI
İÇ MİMARİ
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI
İÇ MİMARLIK
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
İDARİ BİLİMLER
İKTİSADİ PROGRAMLAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
İKTİSAT
İLAHİYAT
İLETİŞİM
İLETİŞİM BİLİMLERİ
İLETİŞİM SANATLARI
İLETİŞİM TASARIMI
İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA)
İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ
İLETİŞİM VE TASARIM
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
İNGİLİZ DİL BİLİMİ
İNGİLİZ DİLİ
İNGİLİZ DİLİ VE AMERİKAN KÜLLTÜRÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ-ELT
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
İSLAM BİLİMLERİ
İSLAMİ İLİMLER
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
İŞ İDARESİ
İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
53
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
8133
8209
3225
3226
3227
4294
8210
3228
8134
4295
8211
6229
9308
3230
3231
3232
4297
3233
4298
3234
4299
6235
3236
3237
3238
3239
8212
4301
4302
8213
3283
4304
4305
3240
6241
9226
3369
8329
4306
9192
4307
5115
8214
3242
9215
4308
8199
7111
7221
3243
3244
8215
8216
9158
3245
8347
8141
9260
3246
7112
8217
7113
8218
3247
9156
8219
9366
8220
9141
Program Adı
İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME / İŞLETMECİLİK
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
İŞLETME EKONOMİSİ
İŞLETME ENFORMATİĞİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
İŞLETME-MUHASEBE VE DENETİM
İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI
JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ
JEODEZİ
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ VE HARİTACILIK
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOLOJİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
KAMU YÖNETİMİ
KARA ULAŞTIRMA
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ
KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI
KAZAKİSTAN TARİHİ
KEMAN
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
KIRGIZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ
KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI
KİMYA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ
KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA/BİYOLOJİ KİMYA
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KLARNET
KLASİK ARKEOLOJİ
KLASİK BALE
KLİNİK VETERİNERLİK VE ECZACILIK
KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ / KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ
KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ / KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ
KOMPOZİSYON / KOMPOSİZYON
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
KONTRABAS
KONTROBAS
KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
KORE DİLİ VE EDEBİYATI
KOREOLOJİ
KORNO
KORO
KUAFÖRLÜK ÖĞRETMENLİĞİ
KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
KUYUMCULUK
KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI
KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
54
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
8330
5141
8221
5116
9287
3248
4309
3249
3250
4310
8222
3251
8295
8224
3253
8223
3252
5117
4313
4314
4315
4316
4317
3254
8225
8226
5118
9305
8227
9304
3255
6256
3257
3370
9362
3258
3256
8228
8229
8230
9195
8244
3259
9220
5119
5120
9374
7197
8231
3260
8232
3261
6262
5139
3263
3264
9170
3266
3265
3375
7169
5144
7114
5121
3267
8233
3268
3269
9115
Program Adı
KÜLTÜR YÖNETİMİ
KÜLTÜREL ETÜDLER / KÜLTÜREL ETÜTLER
KÜLTÜRTEKNİK
KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI
KÜTÜPHANECİLİK
KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ ÇALIŞMALARI
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI
LEH DİLİ VE EDEBİYATI
LENGUSTİK TERCÜME TEORİSİ VE PRATİĞİ
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA (DKK)
MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞR./MAKİNE RESMİ VE KONST.ÖĞR./MAKİNE-RESİM VE KONST.ÖĞR.
MAKİNE
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNE ÜRETİMİ TEKNİK VE TEKNOLOJİSİ
MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE YAPIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
MAKİNE YAPIMI MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
MALİYE
MALİYE-MUHASEBE
MALZEME
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME VE SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ / MATBAACILIK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR (ÖĞRETMENLİK)
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR / MATEMATİK-BİLGİSAYAR
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
MATEMATİK VE İNFORMATİK / MATEMATİK-İNFORMATİK
MATEMATİK VE İSTATİSTİK
MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
MEDYA VE İLETİŞİM
MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
MEDYA VE UYGULAMALI GÖRSEL SANATLAR
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
METAL ÖĞRETMENLİĞİ
METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
MODA GİYİM TASARIMI
MODA TASARIMI
MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
MODA VE TASARIM
MODA VE TEKSTİL TASARIM / MODA VE TEKSTİL TASARIMI / TEKSTİL VE MODA TASARIMI
MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
MODERN DANS
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
MUHASEBE VE DENETİM
55
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
5123
3270
4322
3381
8234
9153
9283
8235
9124
3271
3272
9290
8178
9224
9187
9222
9188
9289
8184
8242
8290
9223
9236
7148
7205
8291
7171
7143
5124
8236
7213
7115
9164
3273
7116
7117
8286
8237
3274
8238
9267
8332
3275
9264
7118
9167
8240
9333
8348
3276
6277
9307
4325
9116
4326
4327
4328
4329
8333
3278
7119
9320
4330
8135
8136
3279
8334
8349
3280
Program Adı
MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE VE MALİYE
MUHASEBE-FİNANSMAN
MUHASEBE-İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ
MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI
MÜTERCİM TERCÜMANLIK / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
MÜTERCİM VE KONFERANS TERCÜMANLIĞI (İNGİLİZCE-FRANSIZCA/İSPANYOLCA-FRANSIZCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BATI DİLLERİ)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇİNCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (DOĞU DİLLERİ)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FARSÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (RUSÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-ALMANCA-İNGİLİZCE)
MÜZİK
MÜZİK(PİYANO, YAYLI ÇALGILAR,NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, KORO,TEORİ-KOMPOSİZYON,RİTMİK MÜZİK)
MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR,ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON)
MÜZİK BİLİMLERİ / MÜZİK BİLİMLER
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ
MÜZİK TEORİSİ
MÜZİK TOPLULUKLARI
MÜZİKOLOJİ / GENEL MÜZİKOLOJİ
MÜZİKOLOJİ VE KOMPOZİSYON
NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ
NEFESLİ ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR / NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR
NEFESLİ SAZLAR
NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
OBUA
ODYOLOJİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ TALİM VE TERBİYE
OPERA
OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI
OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI
ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ
ORKESTRA ŞEFLİĞİ
ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
OSMANLI DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK
OTEL İŞLETMECİLİĞİ
OTEL YÖNETİCİLİĞİ
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL DONANIMI
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL TEKNİKLERİ
OTOMASYON, BİLGİ VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
OYUNCULUK
ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI
ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖZEL EĞİTİM
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
PALEOANTROPOLOJİ
PAZARLAMA
PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK
56
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
8241
4333
4334
3281
4335
4336
4337
4338
3282
6283
9368
9316
7216
7120
7122
7121
9161
9171
8243
7173
8245
9120
9293
3284
3285
3286
3290
9312
8247
3287
3288
3289
5126
9268
8248
8249
3291
3292
7103
9172
7188
7144
8137
9354
8298
8250
8251
8299
8138
9125
3293
9375
9311
4341
9361
4342
9208
3294
3295
3296
3298
3297
6298
7175
8335
7176
8252
7192
9233
Program Adı
PETROL MÜHENDİSLİĞİ
PETROL TEKNOLOJİSİ VE PETROKİMYA
PETROL VE DOĞALGAZ JEOLOJİSİ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
PETROL VE GAZ KUYULARININ AÇILMASI
PETROL VE GAZ ÜRETİM MAKİNELERİ VE TEÇHİZATI
PETROL-GAZ BORU HATLARININ VE DEPOLARININ PROJELENDİRİLMESİ, İNŞAASI VE İŞLETİLMESİ
PETROL-GAZ YATAKLARININ İŞLETİLMESİ VE KULLANIMI
PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM
PEYZAJ MİMARLIĞI
PEYZAJ MİMARLIĞI VE KENTSEL TASARIM
PİLOT EĞİTİMİ
PİLOTAJ
PİYANO
PİYANO ARP / PİYANO VE HARP
PİYANO ONARIMI VE YAPIMI / PİYANO YAPIMI VE ONARIMI
PİYANO-ARP-GİTAR / PİYANO, ARP, GİTAR
PİYANO-GİTAR
PLASTİK SANATLAR
PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMİK)/PLASTİK SAN.(RESİM, HEYKEL,SERAMİK VE TAKI TAS.)
PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK)
POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
PREHİSTORİK ARKEOLOJİ
PREHİSTORYA
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ
PSİKOLOJİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV
RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA
RADYO, TV VE SİNEMA
RADYO-TV-SİNEMA
RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR
RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
REHBERLİK
REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
REKLAMCILIK
REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
REKREASYON
REKREASYON YÖNETİMİ
RESİM
RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
RESİM-BASKI SANATLARI
RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR)
RESİM-İŞ EĞİTİMİ
RESTORASYON
RİTMİK MÜZİK
ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI
RUS DİLİ
RUS DİLİ VE EDEBİYATI
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
RUS DİLİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
RUS FİLOLOJİSİ
RUS VE İNGİLİZ DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
RUSÇA ÖĞRETMENLİĞİ
SAÇ VE GÜZELLİK UYGULAMALARI
SAĞLIK EĞİTİMİ
SAĞLIK İDARESİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ
SAHNE SANATLARI
SAHNE TASARIMI
SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ
SAKSAFON
57
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
7177
9350
3299
4345
8336
4346
8253
9292
3300
9175
7214
4347
4348
7189
3301
7198
7146
9209
7179
9358
3302
9111
7223
6303
3304
3305
8254
3309
3306
5127
9360
8292
9309
3307
3308
8246
3310
3311
9370
3312
3313
3314
3315
8255
3316
3317
6318
9121
4353
3319
4354
7219
8256
7104
9176
3320
8337
3321
8257
8258
7123
7124
9329
8259
4357
3322
8260
8301
4359
Program Adı
SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ
SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK
SANAT TARİHİ VE TEOLOJİSİ
SANAT TARİHİ VE TEORİSİ
SANAT TASARIMI / SANAT VE TASARIM
SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ
SANAT YÖNETİMİ
SANAYİ EKONOMİSİ
SAYISAL PROGRAMLAR
SERAMİK
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ
SERAMİK SANATLAR / SERAMİK SANATLARI
SERAMİK TASARIMI
SERAMİK VE CAM / SERAMİK VE CAM TASARIMI
SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ
SERMAYE PİYASASI
SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME
SES EĞİTİMİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
SIHHİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİGORTACILIK
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK
SİNEMA
SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA
SİNEMA VE TELEVİZYON
SİNEMA-TV
SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF
SİNOLOJİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
SİVİL HAVA İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİYASET BİLİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATI
SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL HİZMET
SOSYAL PROGRAMLAR
SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER
SOSYOLOJİ
SÖZEL PROGRAMLAR
SPOR BİLİMLERİ
SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
SPOR YÖNETİMİ
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
SÜMEROLOJİ
SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLAR / SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLARI
SÜT TEKNOLOJİSİ
ŞAN
ŞAN OPERA / ŞAN VE OPERA / ŞAN-OPERA
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ŞEFLİK
ŞEHİR MÜHENDİSLİĞİ, ŞEHİR GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
TAKI TASARIMI
TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR)
TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI
58
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
3323
9288
3382
8261
3383
3325
8262
9106
9351
8263
3384
6324
3371
9326
3385
9219
3326
7141
8264
9286
7180
3327
8265
3328
3329
9177
7181
9207
4362
3330
3331
8350
3332
8351
7224
9235
8302
4365
3333
8266
5128
7182
3334
3374
9369
8267
4367
4368
8338
7126
7184
7127
3335
5142
3386
9048
4370
8139
8268
8269
9234
3336
4371
8352
3337
8270
3338
8271
8272
Program Adı
TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
TARIM EKONOMİSİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
TARIM MAKİNELERİ
TARIM TEKNOLOJİSİ
TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
TARIMSAL MEKANİZASYON
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
TARİH
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ
TARLA BİTKİLERİ
TASARIM
TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ
TEKSTİL
TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL TASARIM
TEKSTİL TASARIMI
TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ
TEKSTİL TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI
TEMEL BİLİMLER
TEORİ
TEORİ-KOMPOZİSYON( MÜZİK)
TERMİK VE NÜKLEER GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
TESVİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TEZHİP
TEZHİP (SÜSLEME)
TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
TIP
TIP MÜHENDİSLİĞİ
TİCARET - İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
TİCARET EKONOMİSİ
TİCARET, TURİZM VE HİZMETLER EKONOMİSİ
TİCARİ BİLİMLER
TİYATRO
TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM)
TİYATRO (OYUNCULUK)
TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ
TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER
TOPRAK
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TOPRAK BİLİMİ VE TARIM KİMYASI
TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ
TROMBON
TROMPET
TUBA
TURİST REHBERLİĞİ
TURİZM
TURİZM ANİMASYONU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK / TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM ÖĞRETMENLİĞİ
59
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
4372
9202
4373
6339
3340
3341
8142
5129
3342
3372
4375
9355
4376
3343
8273
9155
9173
7128
7194
7129
7130
7131
7132
7133
3344
4377
6345
8339
3346
3347
3348
5136
3349
3350
8274
4381
4382
4383
4384
9357
5130
4386
4387
6351
9353
4388
3352
3353
4389
9271
4390
4391
8275
9108
3354
9110
3355
9282
5131
3356
9009
4393
9218
9123
3357
8276
4395
8277
8140
Program Adı
TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM VE HİZMETLER
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTELCİLİK
TURİZM VE REHBERLİK
TURİZMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
TURİZMDE BÜRO YÖNETİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRK DİLLERİ FİLOLOJİSİ
TÜRK DİN MUSİKİSİ
TÜRK DÜNYASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK HALK BİLİMİ / TÜRK HALKBİLİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK HALK OYUNLARI
TÜRK MUSİKİSİ
TÜRK MUSİKİSİ TEMEL BİLİMLERİ
TÜRK MÜZİĞİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEMEL BİLİMLER
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKOLOJİ
TÜTÜN EKSPERLERİ / TÜTÜN EKSPERLİĞİ
UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
UÇAK GÖVDE BAKIM
UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE - MOTOR
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM / UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
UÇAK MOTOR BAKIM
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
UÇAK TEÇHİZAT BAKIM
UKRAYNA DİLİ
ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
ULAŞIM VE ULAŞIM YÖNETİMİ
ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI EKONOMİ
ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
ULUSLARARASI FİNANS
ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI İSLAM VE DİNİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
ULUSLARARASI İŞLETME
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK / ULUSLARARASI LOJİSTİK
ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
ULUSLARARASI, İKTİSAT, İŞLETME PROGRAMLARI
URDU DİLİ VE EDEBİYATI
URDU DİLİ VE PAKİSTAN ARAŞTIRMALARI
UYGULAMALI MATEMATİK
UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
UYGULAMALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
60
TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kodu
8278
8279
3358
8280
5132
5140
5133
6373
8281
8282
9157
8283
9313
8284
3359
3360
8340
8285
4402
9210
4405
7134
7135
8183
5134
9142
8287
8288
5143
3361
8296
3362
3376
9335
3363
4408
5135
8289
9007
Program Adı
UYGULAMALI SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
UZAY MÜHENDİSLİĞİ
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR / ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR / ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR
ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ
VETERİNER
VİYOLA
VİYOLENSEL / VİYOLONSEL
VURMA ÇALGILAR / VURMALI ÇALGILAR
VURMA SAZLAR
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ
YAPI İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI TASARIMI
YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI/İNŞAAT EKONOMİSİ
YAT TASARIMI
YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI
YAYLI ÇALGILAR
YAYLI ÇALGILAR YAPIMI
YAYLI SAZLAR
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
YENİ MEDYA
YER TEÇHİZAT BAKIM
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
YÖNETİM BİLİMLERİ / YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
YUNANCA
ZAZA DİLİ VE EDEBİYATI
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİRAAT
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ
ZOOTEKNİ / ZOOTEKNİK
DİĞER
61
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
Üniversite Adı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
62
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Üniversite Adı
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
63
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
2038
2039
2040
2041
2042
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
3001
3002
3003
3004
3005
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
Üniversite Adı
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (URAL-KAZAKİSTAN)
ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ALEM DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KUTAİSİ-GÜRCİSTAN)
AKTÖBE DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (AKTÖBE-KAZAKİSTAN)
AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBİYESİ VE İDMAN AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİLLİ KONSERVATUVARI (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZİZ KIRIL VE METODİ ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
AZİZ KLEMENT VE OHRİ ÜNİVERSİTESİ (BİTOLA-MAKEDONYA)
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BANAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
BUDAPEŞTE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BİLİMLERİ (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
BÜKREŞ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ TARIM BİLİMLERİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
CELAL-ABAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
CLUJ-NAPOCA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYAİ ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CONSTANTA "OVIDIUS" ÜNİVERSİTESİ (CONSTANTA-ROMANYA)
DONETSK MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DONETSK-UKRAYNA)
GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN)
GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
64
TABLO-6 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
6001
6002
6003
6004
6005
7001
7002
8001
Üniversite Adı
GÜRCİSTAN DEVLET BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKADEMİSİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ATIRAU-KAZAKİSTAN)
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
I.I.MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ODESSA-UKRAYNA)
IASI ALEXANDRU IOAN CUZA ÜNİVERSİTESİ (IASI-ROMANYA)
İ. JANSUGUROV YEDİSU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TALDIKORGAN-KAZAKİSTAN)
İ.ARABAEV KIRGIZ DEVLET EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
K.TINISTANOV ISSIK-GÖL DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KARAKOL-KIRGIZİSTAN)
KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
KAZAK MİLLİ MÜZİK AKADEMİSİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTİTÜSÜ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZ MİLLİ KONSERVATUARI (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KİEV MİLLİ EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA)
KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KIZILORDA-KAZAKİSTAN)
KURMANGAZİ ADINDAKİ MİLLİ KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKİSTAN)
L. N. GUMİLEV AVRASYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÇİMKENT-KAZAKİSTAN)
MALTA ÜNİVERSİTESİ (MSIDA-MALTA)
MOLDOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
MOLDOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN)
NARİN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NARİN-KIRGIZİSTAN)
O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (JEZKAZGAN-KAZAKİSTAN)
ORMAN ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (OŞ-KIRGIZİSTAN)
P. VLADIGEROV DEVLET MÜZİK AKADEMİSİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
PLOVDIV PAISII HILENDARSKI ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
RUSE "ANGEL KUNCHEV" ÜNİVERSİTESİ (ROUSSE-BULGARİSTAN)
S. AMANJOLOV ADINDAKİ DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÖSKEMEN-KAZAKİSTAN)
SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN)
Ş. ESENOV AKTAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AKTAU-KAZAKİSTAN)
Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KÖKŞETAU-KAZAKİSTAN)
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
T. JURGENOV DEVLET TİYATRO SİNEMA ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
T. JURGENOVA KAZAK MİLLİ SANAT AKADEMİSİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KİEV ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (TARAZ-KAZAKİSTAN)
TARIM ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
TEKNİK ÜNİVERSİTE (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
TİMİSOARA "BATI" ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ "KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ" (KİEV-UKRAYNA)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)
ÜZEYİR HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
VARNA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VILNIUS-LİTVANYA)
Y.BALASAGIN KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (ZAGREB-HIRVATİSTAN)
AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
HARP OKULLARI
POLİS AKADEMİSİ
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
65
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde
internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.
a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmi belge ibrazı gerektirmeyen eğitim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
İl
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK
DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı
Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme koyulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi
alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme
alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına
geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C.
Kimlik Numarası ve şifresi ile edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi
sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da
ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme, sonuç öğrenme,
bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi
unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden
edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Başvuru
Merkezlerine başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her
sınav için https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde
(MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu
değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından
https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılmalıdır.

“Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir
aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar, aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazacaklardır:



Sınav ve yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği
“Engel Durumu Bilgileri” alanında değişiklik isteği
“Eğitim Bilgileri” alanında değişiklik isteği
SINAV / KURA BAŞVURU ÜCRETİNİN
YATIRILACAĞI BANKALAR
Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Halkbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
DenizBank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
*Başvuru/sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER”
alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların başvuru/sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı
ile sınav adını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet
aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Başvuru/sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine
verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan
ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

Başvuru/sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu
doldurarak banka şubesi görevlisine vermesi, başvuru/sınav ücretinin yanlışsız
yatırılmasını sağlayacağından adayın yararına olacaktır.
Sınavın Adı
: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)
Adayın Adı Soyadı
: _________________
_______________________
Adayın TC Kimlik Numarası:
Başvuru/Sınav Ücreti
: ………………………………….
Download

EKPSS-2014 Kılavuzu - Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü