MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI
17 Haziran 2014
Adil PELİSTER
18. Grup Meslek Komitesi Üyesi
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN
İMALATI
17. Grup Temel Kimya Sanayii
18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii
19. Grup Sabun, Deterjan, Kozmetik ve Esans Sanayii
20. Grup İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii
21. Grup Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii
22. Grup Plastik Ambalaj ve İnşaat Malzemeleri Sanayii
45. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
• Tüketim malı dışarıda bırakılarak, sanayicilerin kapasite
raporlarında belirtilen hammadde ve yatırım malı ithalatında
KKDF tamamen kaldırılmalı, KKDF ödemeden ithalat yapabilme
imkanı tanınmalıdır. Bu geçiş sürecinde en azından KKDF oranı
sanayiciler için eski oran olan %3 olarak değiştirilmelidir.
• SGK prim ödemelerini tam ve zamanında yerine getiren
işverenler için, 5 puanlık prim indiriminde olduğu gibi, Kurumlar
Vergisinde minimum 2 puanlık bir indirimden yararlanma onuru
mutlaka sağlanmalıdır. Vergi Affı gibi düzenlemeler yerine, dürüst
ve vergisini zamanında ödeyen sanayicilere Ödül Amaçlı bu tür
vergisel destek ve kolaylıkların teşvik edildiği bir sistem inşa
edilmelidir.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
• Kayıt dışı ile daha sıkı mücadele edilerek, vergi tabanını
genişletmeyi hedefleyen bir vergi reformu süratle hayata
geçirilmelidir.
• İhraç kayıtlı ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan
satışlarda, KDV terkini için vergi dairelerine ibraz edilen
belgelerin incelenmesi ve terkinlerin yapılması uzun bir süreci
alabilmektedir. Bu süre zarfında çeşitli teşvik ve işlemlerden
yararlanmak için vergi dairelerinden «Borcu Yoktur» yazısı
alınamaması sebebiyle sanayici zorluklar yaşamaktadır. İhraç
kayıtlı ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki satışların
sistemlerde "borç" olarak görünmemesi sağlanmalıdır.
• Ayrıca ihraç yapılacak ürünlerde ÖTV ve Teminat Mektupları bir
istisna olarak Dahilde İşlem Kapsamına alınmalıdır.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
• ÖTV İadeleri
ÖTV iade sisteminde 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin I sayılı
listenin (B) cetvelinde yer alan malların, liste dışında ÖTV'ye
tabi mallar üretiminde kullanıldığının vergi inceleme raporuyla
tespit edilmesi esası getirilmiştir.
Eğer Gelir İdare Başkanlığı’nın 29.05.2014 tarihli yaptığı son
düzenleme ile yapılan mahsup işlemlerinin ardından teminat
çözümü için de vergi inceleme zorunluluğu getirilirse,
sanayicimiz çok zor durumda kalacaktır ve sanayicimiz üretim
yapamayacak duruma gelecektir.
Vergi müfettişlerinin özellikle ÖTV konusunda ön yargısız,
tarafsız ve yapıcı yaklaşımları sanayici için çok önemlidir.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
ÖTV teminat çözümlerinin, vergi incelemesi bitmeden
gerçekleştirilmemesi durumu, sanayicinin zaten altında ezildiği
teminat ve finans yükünü aşırı derecede arttıracaktır.
Bu bağlamda; sanayicinin beklentisi teminat ve finans yüklerinin
azaltılması ve ilgili süreçlerin tekrar gözden geçirilerek iade
süreci zamanının minimize edilmesidir.
Teminat çözümü işleminin YMM raporu ile de yapılabileceği
hususunun ilgili mevzuata eklenmesi sorunun çözümüne çok
ciddi katkı sağlayacaktır.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
• Halihazırda15 günlük periyotlar halinde verilen ÖTV
beyannameleri, aylık periyotlar halinde verilmelidir. Böylece hem
mükelleflerin iş yükü, hem de vergi dairelerinin yoğunluğu
azalacaktır.
• Son 2 tam takvim yılında hakkında olumsuz rapor
düzenlenmemiş ve vergi borcu bulunmayan sanayici, indirimli
teminattan yararlandırılmalıdır.
Bu düzenleme ve iyileştirmeler; sanayicinin rekabet gücünü
arttıracak, iş enerjisini tüketmeyecek, stresini azaltacak,
ve sanayicimizin büyümesine olumlu katkılar sağlayacaktır.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
• Boya ve vernik imalatında ÖTV
Boya ve vernik üretiminde üretime konu hammaddelerin
suistimale ve amaç dışı kullanıma açık ürünler olmasından
bahisle, bu konuda gerek vergi yükümlülüğü gerekse de kontrol
aşamalarının fazlalaştırılması söz konusudur. Ancak, sektörün
bu durumdan olumsuz yönde etkilenmemesi için yapılan ilgili
tüm yasal düzenlemeler sektörün varlığı ve gerçekleri göz önüne
alınarak yapılmalıdır.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
Boya ve Vernik Sektörünün talebi; kullanılan hammaddelerin
ÖTV tutarlarının KDV’de olduğu gibi yurda girişte nakit vergi
olarak alınması ve bunun üretimde maliyet olarak hesaba dahil
edilmesidir. İhracatçı olup Dahilde İşleme İzin belgesi olan
firmalar ise DİİB kapsamında ÖTV’den muaf olmalıdırlar. Tiner
dışı ürünlerde ise ÖTV, YMM raporu sonucu incelenip sanayiciye
iade edilmelidir.
Böylelikle amaç dışı kulanım ile yapılan mücadele, sektör
açısından da desteklenmiş olacaktır.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
• ÖTV uygulamaları kapsamında üretilen ürünün GTİP’inin
belirlenmesi zorunluluğu
Gümrük laboratuvarlarında analiz ve tahlil neticesinde GTİP’i
belirlenebilecek eşyaların, Gümrük İdaresi gözetiminde
olmamasına karşı, mali incelemeler esnasında evrak üzerinden
GTİP no tespit işlemi yapılmaktadır.
Yapılan bu tespitler; firmaların geçmişte üretimini yapıp, satışını
gerçekleştirdiği ve hatta tüketiminin yapıldığı eşyalara, geçmişe
dönük işlemler için vergi ve ceza olarak yansıtılmıştır.
Halbuki tüm bu üretimler, ilgili kapasite raporlarına göre yapılmış
ve ilgili tüm devlet kurumlarının kontrolünden geçerek teminat
iadeleri bile gerçekleşmiştir. Bu geçmişe dönük denetim ve
cezalardan dolayı sektör ciddi mağduriyete uğramıştır.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
Üretim konusu ürünlerde ÖTV uygulanması bakımından ticari
isimler dikkate alınmalı ve geçmişte usulüne uygun olarak
tamamlanmış işlemler bu risk kapsamından çıkartılmalıdır.
• Benzinde «markalama» başlandığından beri,
Benzen, Heptan, Hekzan, Toluen gibi hammaddelerin akaryakıta
karışımı engellenmiştir.
Bu sebepten dolayı, bu hammaddelerde ÖTV kaldırılmalıdır.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
• İlaç Sektörü Kur Güncellemesi;
• Nisan 2009 tarihinden bu yana ilaç fiyatlandırılmasında
uygulanmakta olan 1,96 €/TL kur değerinin güncellenmemesi
sektörün ciddi bir maliyet üstlenmesine neden olmaktadır. İlaç
harcamalarına ayrılan bütçenin, sunulan kaliteli ve yaygın
hizmetle bağdaşacak şekilde tespit edilmesi ve ilaç
fiyatlandırılmasında kullanılmakta olan Avro kurunun
güncellenmesi ile ilaç endüstrimizin sağlıklı gelişmesi
sağlanacaktır.
• Ayrıca, ilaç sektöründe zaman zaman ürünler imha edilmektedir.
Sektöre zaten bir maliyet getiren bu işleme tabi olan mallardan
KDV alınması uygulamasından vazgeçilmelidir.
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK
ÜRÜNLERİN İMALATI
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Amortismanları;
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan yatırımlar mevcut
durumda amortisman süresi kapsamında mahsup edilmektedir.
Millet olarak yaşadığımız acı Soma faciası, İş Sağlığı ve
Güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne
sermiştir.
Sanayiciyi bu konuda önlemler almak ve desteklemek
konusunda teşvik etmek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği ile
ilgili yapılan tüm yatırımlar bir seferde, Kurumlar Vergisinden
mahsup edilmelidir.
MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI
17 Haziran 2014
Adil PELİSTER
18. Grup Meslek Komitesi Üyesi
KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN
İMALATI
17. Grup Temel Kimya Sanayii
18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii
19. Grup Sabun, Deterjan, Kozmetik ve Esans Sanayii
20. Grup İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii
21. Grup Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii
22. Grup Plastik Ambalaj ve İnşaat Malzemeleri Sanayii
45. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii
Download

Söz konusu sunuma ulaşmak için lütfen linki tıklayınız Attach