5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK
BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK GEREĞİNCE
MESLEK BİRLİKLERİ TARAFINDAN BAKANLIĞIMIZA GÖNDERİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
BİLGİ-BELGE TÜRÜ
1. GENEL KURUL TOPLANTISI BİLDİRİMİ
2. GENEL KURUL KARARLARI
SÜRESİ
AÇIKLAMALAR
Toplantı gününden en az on beş gün önce
gönderilmelidir.
Genel Kurul toplantısında alınan kararlar
Yönetim Kuruluna sunulmasını izleyen 3 gün
içerisinde gönderilmelidir.
Seçimleri izleyen
3. ZORUNLU ORGANLARA SEÇİLENLERİN KİMLİK
gönderilmelidir.
VE ADRES BİLGİLERİ
yedi
gün
içerisinde
Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi ile
toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.
Genel Kurula ilişkin olarak:
1- Divan Tutanağı
2- Hazirun Listesi (Toplantıya katılan üyeler
tarafından imzalanmış)
3- Vekâletname (Toplantıya katılamayan
üyenin bir başka üyeye toplantıya katılım için
verdiği noter onaylı belgeler)
4- Genel Kurul toplantısında sunulan Yönetim
ve Denetim Kurulu Raporları
5- Genel Kurul’a sunulan önergeler
6- Genel Kurul’da değişiklik kararı alındıysa
Birlik Tüzüğünde veya Yönergelerde yapılan
değişiklikler (eski ve yeni düzenleme ayrı ayrı
gönderilir)
Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek
üyelerin;
1- Ad ve soyadları,
2- Baba adları,
4. TARİFELER
5. ÖDEME PLANLARI
Her yıl Eylül ayında gönderilmelidir.
Her 3 aylık dönemin sonunda gönderilmelidir.
6. ÜYE VE REPERTUAR BİLGİLERİ
Her 3 aylık dönemin sonunda gönderilmelidir.
7. DENETLEME KURULU RAPORLARI
Her 6 aylık dönemin sonunda gönderilmelidir.
8. ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK
3- Doğum yerleri,
4- Doğum tarihleri,
5- Meslek ve ikametgâhları
bildirilir.
Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması
ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiş olan
sınıflandırmaya uygun olarak hazırlanır.
Tarifelerin, Eylül ayının sonuna kadar
kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
da bildirilmesi ve kamuoyuna duyurulması
gerekmektedir.
Bakanlığın izni için üyelik öncesinde başvurulur.
Üye ve repertuar bilgilerinde aşağıdaki
hususlara yer verilir:
1- Dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri
2- Dönem sonu itibarıyla toplam üye sayısı
3- Dönem sonu itibarıyla üyelik türlerine göre
toplam üye sayıları (asıl üye, yararlanan üye,
aday üye)
4- Dönem sonu itibarıyla toplam repertuar
sayısı
Denetleme Kurulu, yaptığı denetim sonucunda
raporlarının
bir
örneğini
göndermesi
gerekmektedir.
Uluslararası meslek birliklerine üyelik için,
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının uygun görüşü
ve Bakanlığımızın izin gerekmektedir.
Sözleşmenin/protokolün imzalanmasını takiben
9. KARŞILIKLI TEMSİL SÖZLEŞMELERİ / İŞBİRLİĞİ
bildirilir.
PROTOKOLLERİ
Download

Eklenti