Onu tartışmaya bu kitaptan başlayalım | Yeni Şeyler | Dünya Bizim
6/21/14 5:00 PM
Yeni $eyler - 08:00, 19 Mayıs 2014 Pazartesi
Onu tartı!maya bu kitaptan ba!layalım
"smail Kara’nın yayıma hazırladı#ı Nurettin Topçu Hayatı ve Bibliyografyası hem Topçu’nun
eserleriyle ilk defa tanı!anlara güzel bir yönlendirmede bulunmu! hem de onlarla uzun süre me!gul
olmu!, okuyucuların zihinlerini tazelemi!, dü!ünce da#ınıklıklarını gidermi!. Ömer Yalçınova
yazdı..
Nurettin Topçu’nun hayatından ziyade fikirleri çok tartı!ılır ve yanlı! anla!ılır. Çünkü Nurettin
Topçu’nun fikirleri felsefîdir, derinliklidir, yo"undur, köklüdür. Onun fikirleri bir yandan Batı felsefe,
psikoloji ve sosyolojisine, di"er yandan tasavvufa, dinler tarihine, Türk tarihine, Kur’an-ı Kerim ve
hadis-i !eriflere dayanır. Yani hem Batıyı hem Do"uyu ku!atmaya çalı!an, oradan dev!irdikleriyle
özgün bir felsefe kuran bir mütefekkirdir Nurettin Topçu.
Bununla birlikte mütefekkirimiz bugünden kopmaz. Kesinlikle evrensellik iddiasında bulunmaz.
Onun fikir, duygu ve kaygıları yüzde yüz yerlidir. Ya!adı"ı zaman ve topraktan ba"ımsız
dü!ünmeye çalı!maz. Zaten ya!anan zaman dilimi ve toprak parçasından ba"ımsız dü!ünmek
mümkün de"ildir. Bazı dü!ünürler fikirlerini bu mümkünmü! gibi pazarlarlar. Oysa onların fikirleri
de dikkatli bir !ekilde incelendi"inde, o dü!ünürün ailesinden bile izler ta!ıdı"ı fark edilir. Dürüst ve
ba"ımsız mütefekkirler, fikirlerinin arka planını bu !ekilde gizlemek, görünmez kılmak, hesap dı!ı
bırakmak istemezler. Nurettin Topçu dürüst ve hür bir mütefekkirdir. Dolayısıyla onun kitaplarında
kültüründen ekonomisine, ekonomisinden siyaset ve e"itimine kadar bütün boyutlarıyla Türkiye’yi
http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=17011&tip=haber
Page 1 of 3
Onu tartışmaya bu kitaptan başlayalım | Yeni Şeyler | Dünya Bizim
6/21/14 5:00 PM
buluruz.
!smail Kara’nın yayıma hazırladı"ı Nurettin Topçu
Hayatı ve Bibliyografyası üç bölümden olu!ur:
“Nurettin Topçu’nun Muhtasar Hayat Hikayesi”,
“Nurettin Topçu’nun Fikir Dünyası #çin Birkaç #!aret”,
“Nurettin Topçu Bibliyografyası”. Yukarıda sözünü
etmeye çalı!tı"ımız tartı!malar, yanlı! anla!ılmalar
bu çe!it eserlerle kısmen de olsa giderilebilir.
!smail Kara titizli"i ve çalı#kanlı"ıyla
olu#turulan bibliyografya
Topçu’nun hayat hikayesiyle ilgili spekülasyonlarla
çok kar!ıla!ılmaz. Fakat o örnek bir insandır.
Özellikle haksızlıklara kar!ı gösterdi"i sa"lam
iradesiyle. Bir yandan idealist, di"er yandan realist
bir !ekilde yürüttü"ü ö"retmenli"iyle. Fedakarlı"ı ve
gösteri!ten uzak ya!ayı!ıyla. #nsanı gizli veya açık
aldatan, haksızlık yapmaya sevk eden zaaf ve içgüdülere kar!ı yaptı"ı uyarılarıyla. Partilere,
toplumun temayüllerine, kolay kazanca, bölücülü"e ve anar!izme pirim vermemesiyle. Kısacası
ahlakıyla. Her !eye ahlakının sa"lam ilkeleriyle yakla!masıyla. Di"er ifadeyle akıntıya kapılıp
gitmemek konusunda gösterdi"i irade ve çekti"i dikkatlerle… Örnek, saygı duyulan, çok sevilen bir
insan Nurettin Topçu.
O kadar de"erli, zengin ve derinlikli fikirler ta!ımasına
ra"men Nurettin Topçu’nun kitaplarını bulmak, bu i!e
Dergâh Yayınları el atana kadar, zordu. Onun tez, deneme
ve hikayeleri çe!itli yayınevleri tarafından yayımlanmı!tı.
Ço"unun baskısına ula!mak mümkün de"ildi. Dergâh
Yayınları Topçu’nun bütün kitaplarını bir külliyat olarak
çıkararak okuyuculara büyük bir imkan sunmu!tur. Bunun
üzerine #smail Kara’nın ayrıntılı bir Nurettin Topçu
Bibliyografyası hazırlaması, sözünü etti"imiz da"ınıklı"ı bir
nebze de olsa gidermi!tir. $imdi Nurettin Topçu’yu eksiksiz,
ayrıntılı bir !ekilde incelemek, okumak isteyenler, onun hangi
yazı veya hikayesinin, hangi tarih ve yayın organında
yayımlandı"ını ö"renebilecek. Kitabın bu kısmı tam bir #smail
Kara titizli"i ve çalı!kanlı"ıyla olu!turulmu!. #ncelendi"inde
“i!te akademik çalı!ma böyle yapılır” dedirtecek kadar iyi.
Topçu’yu kendi kitaplarından tanıyanlar içinse kitabın ikinci
bölümü, yani “Nurettin Topçu’nun Fikir Dünyası #çin Birkaç
#!aret” çok önemli. Burada #smail Kara’nın yorumuyla
kar!ıla!ılmaz. Kara, Topçu’nun fikir dünyasına ait kavramlara
yo"unla!mı!. Ve onların, di"er dü!ünürlerde nasıl i!lev ve
anlama sahip olduklarını i!lemeden, tamamen Nurettin
Topçu’nun fikir dünyasındaki kar!ılıklarını ve anlamlarını
vermeye çalı!mı!. Bu !ekilde hem Topçu’nun eserleriyle ilk
defa tanı!anlara güzel bir yönlendirmede bulunmu!, hem de onlarla uzun süre me!gul olmu!,
okuyucuların zihinlerini tazelemi!, dü!ünce da"ınıklıklarını gidermi!. Artık Topçu’nun dü!ünce
dünyasını daha derli toplu bir !ekilde de"erlendirme imkanına sahibiz. Ya da o fikir dünyasının
kapısını daha kolay bulabiliriz. Çünkü Kara’nın çalı!ması o kapıyı daha görünür kılmı!tır.
Ömer Yalçınova yazdı
http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=17011&tip=haber
Page 2 of 3
Onu tartışmaya bu kitaptan başlayalım | Yeni Şeyler | Dünya Bizim
http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=17011&tip=haber
6/21/14 5:00 PM
Page 3 of 3
Download

Onu tartışmaya bu kitaptan başlayalım | Yeni Şeyler | Dünya Bizim