Meclisi M c b u s a n
t : 49
5 Mart 1333 (1917)
C : 1
m e k t e p mevcuttur. Yalnız, b ü t ç e d e Sıhhiyye M e m u r
v e sabittir. Binaenaleyh, hiçbir v a k i t b u n u
M e k t e b i Masrafı diye bir k a y ı t var. Z a n n e d e r i m on­
lem reddedip k a l d ı r m a k d o ğ r u b i r şey değildir. Bu­
ceffelka­
d a n şüpheye düşüyorlar. Bu sene o n u n maaşatını ayır­
r a d a öyle b u y u r d u k l a r ı gibi iki a y tahsil edilmiyor.
dık. «60.000» k u r u ş , yalnız m u a l l i m maaşatıdır. Sonra
Tabip
aşağı t a r a f l a r d a «15.803» k u r u ş masrafı vardır.
İhsan Efendi biraderimizin söylediği vârid değildir.
Binaenaleyh, bu m e k t e p öyle z a n n o l u n d u ğ u gibi •
Muavinleri, iki senede çıkıyorlar. O n u n
için
M E H M E T S A D I K E F E N D İ (Ertuğrul) — Efen­
d ö r t a y d a m e m u r yetiştirip d e köylere saldırılıyor ve
dim,
b u n l a r ı n y ü z ü n d e n halk m u t a z a r r ı r
değildir.
g ö r d ü ğ ü m için o n u arz edeceğim. Ciheti Askeriyyenin
oluyor
bendeniz,
bu
memurların
ameli
tatbikatlarını
Bunlar oldukça iş anlayabilecek, iş yapabilecek Sıh­
Selimiye'de bir müessesesi var. O r a d a n ç ı k a n bir Sıh­
h i y y e M ü d ü r ü Beyefendinin 'buyurdukları gibi emrazı
hiyye M e m u r u n u , -bizim K a z a y a
sâriye aşılarını tatbik
aşılarını tatbik
Belediye, b u n a «300» k u r u ş m a a ş veriyordu. Vilayat
edecek, çiçek
göndermişlerdi
ve
edebilecek, sonra sıtma ve b u n a m ü m a s i l b a z ı hasta­
K a n u n u mucibince köylerde yapılacak tathiratı b u n a
lıkları tedavi 'edebilecek m a h i y e t t e m e m u r l a r d ı r . O n u n
veriyorlardı. Bu, h e r gün gidiyor, o n l a r ı n t a m i r a t ı n ı
için şayanı itiraz değildir.
yaptırıyordu.
İHSAN
ON1NİK E F E N D İ
(İzmir) —
Efendim,
S o n r a , merkezi K a z a y a b u diyyeti olan köyler var,
bendeniz, b u .Sıhhiyye M e m u r Mektebinin ademi lü­
Nahiyeler v a r ; o r a y a K a z a d o k t o r u n u n gitmesi için
z u m u n u k ü ç ü k b i r misal ve k ü ç ü k b i r m u k a y e s e ile
evvelâ 150 k u r u ş masarif lâzım. Binaenaleyh, iptida
b e y a n ve ispat edeceğim. T ı p k ı 'bu K ü ç ü k
o m e m u r gidiyor, o r a d a sari hastalık v a r m ı , y o k m u
M e k t e b i gibi, Z i r a a t Nezareti de
Küçük
Sıhhiye
Baytar, ya­
h u t M u a v i n B a y a r Mektebi n a m ı y l a ü ç d ö r t sene ev­
tahkik
edip, r a p o r u n u
gönderiyor.
Ondan
sonra
o
K a z a d o k t o r u o r a y a gitmeye m e c b u r oluyor.
Binaenaleyh b u n l a r , öyle kendi y a n ı n d a
vel b i r m e k t e p tesis etmişti. Y a p ı l a n tecrübeye naza­
eczana-
r a n b u m e k t e p l e r d e n neşet edenlerden katiyyen istifa­
heyi taşıyıp d;a l ü z u m u
de edilmediği t a h a k k u k etmiş ve H ü k ü m e t ç e m e k t e ­
lerinden naşi ahaliye aksi m u a l e c s v e r m e k l e mükel­
b i n ilgasına k a r a r verilmiştir.
lef değillerdir. Bunlar b u hizmetleri y a p m a k l a m e m ­
leketi müstefid
G e ç e n sene Z i r a a t Bütçesi m ü z a k e r e edilirken, b u
k a n a a t Meclisçe de hâsıl oldu v e b u m e k t e b i n lağ­
derecesinde tahsil etmedik­
ediyorlar. Binaenaleyh, m a d e m k i
m e k t e p masrafı b u r a y a
konulmuştur, k a b u l ü
bu
lâzım­
dır.
vına H e y e t i Aliyyeniz k a r a r verdi. B u Sıhhiyye M e k ­
S E K İ P A S L A N B E Y ı(Havran) — Bendeniz
tebi de, tıpkı o n u n aynıdır. N e z a r e t b u n u n lüzumsuz­
bu
luğuna fcaani oldu. Heyeti Aliyyeye d e k a n a a t geldi,
Sıhhiyye Mektebi M e m u r u ile u ğ r a ş m a y a c a ğ ı m ;
b u n u lağvetti. H e r halde b u m e k t e b i n k a l k m a s ı lâ­
cak bu emrazı sariyeden m e m l e k e t t e birçok t a h r i b a t
zımdır, ç ü n k ü
diğeri hayvanların
sıhhatine
taalluk
an­
o l u y o r . , Milleti Osmaniyyenin tenasülünü b e r b a t edi­
eden b i r mesele idi, hayvanları 'bile M u a v i n M e k t e ­
yor. Bu, herkesçe müsellem. O n u n için, b u n u ,
b i n d e n çıkan m e m u r l a r a tevdi etmedik.
biri sıhhiyyeye ilave etmek d a h a iyi olur. Bu hususta
tek­
böyle
Meclis n e k a d a r fedakârlık ederse b e y h u d e masraf et­
m e k t e p l e r d e n çıkanların yedlerine tevdi edelim. Sün­
memiş olur. Ç ü n k ü hayati b i r meseledir ve sıhhatten
netçi olduklarını söylüyorlar. A s k e r d e n k a ç a n birta­
d a h a m ü h i m bir şey y o k t u r .
Nerede
kaldı
ki,
insanların
sıhhatlerini
k ı m a d a m l a r üç a y tahsil ediyor, askerlikten de m u a f
ADNAN
B E Y (Sıhhiyye Müdîr-i U m û m î
Veki­
olduğu için «600 - 800» k u r u ş m a a ş l a öteye beriye gi­
li) —•. D o k u z u n c u fasılda bir M e c â n î n Dairesi ve Bî-
diyorlar. H a y a t b u n l a r a tevdi edilemez.
m â r h a n e ve Etfâl Hastahanesi diye «1.980.700» ku­
F A İ K B E Y (Edirne) — E f e n d i m , maateessüf gö­
r ü y o r u m k i O n n i k Efendi b i r a d e r i m i z işi yanlış anla­
mıştır. K ü ç ü k B a y t a r M e m u r l a r ı
Sıhhiye
Mektebi
M e k t e b i arasında külli fark
ile
vardır.
Küçük
Küçük
ruş bîr p a r a var. Bu gerek T o p t a ş ı ' n d a k i Bîmârhane,
gerek
Şişıli'de F r a n s ı z l a r d a n
devrolunan
Mecanin
Müşahedehanesi -ki o d a bir nevi t ı m a r h a n e d i r - bir
de Etfâl H a s t a h a n e s i tahsisatıdır. Şimdiye k a d a r bu
B a y t a r M e k t e b i n i n p r o g r a m ı ile b u n u n p r o g r a m ı ara­
tahsisatı sıhhiyye bütçesinden
sında fark vardır. O vakit Meclisi Ali, K ü ç ü k Baytar
y o r d u k ve Şehremaneti, bunları idare ediyordu. H a l ­
M e k t e b i n i n bir faydası olmadığını bittecrübe g ö r m ü ş
buki Şehremaneti, katiyyen
ve lağvetmiştir.
edemeyeceğini, bu p a r a n ı n kâfi gelemeyeceğini
Fakat b u g ü n K ü ç ü k Sıhhiye M e m u r u
yetiştirdiği
tabip muavinlerinin
hizmetleri
Mektebinin
görülüyor
Şehremânetine
veri­
bunları b u suretle idare
yazdı. Biz de b u bütçelerini tetkik ettik,
bize
hakikaten
bu paralarıyla ü ç h a s t a h a n e n i n idare edilmesi kaabil
— 52 —
TBMM KÜTÜPHANESİ
Download

Meclisi Mcbusan t : 49 5 Mart 1333 (1917) C : 1 mektep mevcuttur