2014/2.DÖNEM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI
MUHASEBE DENETİMİ
28 Haziran 2014-Cumartesi 09:00-10:30
SORULAR
SORU 1- Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarını, ana grupları ve her grubun içindeki alt başlıkları
içerecek şekilde maddeler halinde sıralayınız?
SORU 2- İç kontrol sisteminin esas amaçları nelerdir? Maddeler halinde sıralayınız.
SORU 3- Destekleyici kanıtların güvenilirliği kanıtın hangi özelliklerine bağlıdır? Maddeler halinde sıralayınız
ve özet bir şekilde açıklayınız.
SORU 4- Denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınma görüşü için gerekçeler neler olabilir? Maddeler
halinde sıralayınız ve özet bir şekilde açıklayınız.
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
CEVAPLAR
Cevap 1- Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, ana grupları ve her grubun içindeki alt başlıkları
aşağıdaki gibidir.
a-Genel Standartları
1-Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı
2-Bağımsızlık Standardı
3-Mesleki Özen ve Titizlik Standardı
b-Çalışma Alanı Standartları
1-Planlama ve Gözetim Standardı
2-İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı
3-Yeterli ve Güvenilir Kanıt Toplama Standardı
c-Raporlama Standartları
1-Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı
2-Tutarlılık Standardı
3-Tam Açıklama Standardı
4-Görüş Bildirme Standardı
Cevap 2- İç kontrol sisteminin esas amaçları aşağıdaki gibidir.
• İşletmenin varlıklarını korumak,
• Muhasebe bilgilerinin ve finansal raporlamanın doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak,
• Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak,
• İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak,
• Faaliyetler için belirlenmiş amaçlara ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak.
Cevap 3Destekleyici kanıtların güvenilirliğini etkileyen faktörler temel olarak şu şekilde sıralanmaktadır.
a- Kanıtın Geçerliliği : Kanıtın denetim amacı ile ilgili olmasıdır. Denetçi denetimin amacını göz önünde
bulundurarak, bu amaç doğrultusunda kanıt toplamalıdır. Toplanan bu kanıtlar özel denetim amacına
hizmet etmelidir.
b- Kanıtın Kaynağı : Kanıtın tarafsız kişice ve tarafsız kişilerden toplanıp toplanmadığı anlamına gelir.
Denetçinin kendisinin topladığı kanıtlar ile denetlenen işletme dışından elde edilen kanıtlar güvenilirliği
en yüksek olan kanıtlardır.
c- Kanıtın Zamanlılığı : Kanıtın denetlemenin yapıldığı dönemle ilgili olmasıdır. Bir başka ifadeyle
denetim yapılan hesap dönemi ile ilgili olan destekleyici kanıtlar güvenilir kanıtlardır.
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
d- Kanıtın Objektifliği (Nesnelliği) : Kanıtın bütün denetçilerin görüşüne aynı yönde etki etmesidir. Aynı
kanıtı inceleyen iki denetçinin yorumları birbirinden farklı olursa, bu kanıtın objektif olmadığı kabul edilir
ve bu kanıt sübjektif olarak değerlendirilir.
Cevap 4- Denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınma görüşü için gerekçeler şu şekilde sıralanabilir;
• İç kontrol ve özellikle muhasebe sisteminin yeterli olmaması nedeniyle yeterli kanıt toplanamaması,
toplanılan bilgilerin birbirlerini teyit etmemesi veya güvensiz olması nedeni ile bir denetim görüşüne
ulaşılamaması,
• Yeterli kanıt toplayabilmeyi önleyecek derecede imkânsızlıkların veya sınırlamaların olması,
• İşletmenin süreklilik ilkesini tehlikeye sokacak önemli belirsizliklerin olması ve bu belirsizliklerin ve
risklerin yakın zamanda doğması olasılığı,
• Bilanço tarihinden sonra özelleştirme, el değiştirme, birleşme, tasfiyeye karar verilme gibi durumlar
nedeniyle mali tabloların düzenlenme ilkelerinin geçerliliğini yitirmesi,
• Müşteri firma ile denetim firması arasında uygulanacak muhasebe politikaları veya mali tablo
düzenleme ilkeleri konusunda görüş ayrılığının olması.
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
Download

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ