T.C.
HAcETTEpE ünivnnsirnsi
Personel Daire Başkanlığı
Sayı
:
Konu
:
13849230
Süt izni
[§
LtL,o-5o3,o>
- oLl l
llaılraı
|$t(
'104. maddesİnin
Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun " Mazeret İznİ" başlıklı
(D) fıkrası ,; Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda gUnde bir buÇuk saat süt izni verilir. Süt
izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi
esastır." hükmü düzenlenmiştir, Anılan Kanun hükmü ile;
1- Memura bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buÇuk saat olarak verilen süt
izni, doğum sonrası analık izni süresinin (asgari B, azami 13 hafta) bitim tarihinden itibaren ilk altı
ayoa gunoe üç saate çıkarılmış ve ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat olarak belirlenmiŞtir.
2- Süt izninin hangı saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı huşusu kadın memurun tercihine
bırakılmıştır.
Söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasında Üniversitemizin çeşitli birimlerinde
kadın
memurlarımızın "süt izni"ni birleştirerek kullanmalarına izin verildiği belirlenmiŞtir.
15,o4.2011 tarih|i Resmi Gazetede yayımlanan Devtet Personel Başkanlığının 2 Seri Nolu Kamu
personeli Genel Tebliğinin AJll maddesinin (b) bendinde "Süt izninin, kadın memurun Çocuğunu
emzirmesi için gunlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiYle bu iznin
birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır." hükmü düzenlenmiŞ oluP
kadın memurlara süt izni kullandırılırken anılan Tebliğ hUkmüne uyulması Ve süt ıznİnin
birleştirilmesine izın verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.
ı,ul
Prof. Dr.A. Murat TU
NCER
Rektör
Dağıtı.m:
Tüm Birimlere
Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon: 0 (3l2) 305 2323 . Faks: 0 (3l2) 309 0620
E-posta: [email protected] . www.hacettepe.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi için:
Download

Süt İzni - Hacettepe Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı