EREN,İN HATASI
Eren,orkodoşlorıno sürpriz yopmoyı düşünüyordu. Her birine resimli mektuP gönderecekti.
göndereK6ğıdo once kolp şekli çİzecakti. sonro do kolp şeklinin içine kendisinin ve mektubu
ceği orkodoşının resmİnı çizecekti. Çizdıği resmi zarfo koyorok mektubu hozırloYocoktı.
Eİn, ''Ne güzel bir sürprlz olocok!" diye düşünerek gülümsedi. Amo yoptığı reSimler, Çok
,,Resim|erimi yoporken forklı boyolor kullonsom ne güzel o|ur!" diYe düŞündü.
özel olmolıfdı.
Aklıno oğo'beyinin keçeli koİemleri geldi. Ağabeyinin boyolorını ono sormodon oldı. NeŞe
içinde rJsimlerini yopmoyo boşlodı. Kocomon bir kolp çizdi. Bu k6ğıdın iÇine kendisinin ve
Robi,nin resmini çıİaı. K6ğıdı kotlodı vezarfıniçineyerleştirdi. BoŞko bir k6ğıdo bir kolP ve
içine Mırmır ile kendisinİn resmini; bir boşko k6ğıdo Ciki ve kendisinin resmini; bir boŞko
ıag,ao do Esin ile kendisinin resmini çizdi. Bütün mektuplor, hozırdı ortık. Bir mektuP do
ağlbeyine hozırlomoyı düşündü. Eee ne de olso boyolor, oğobeyinindi. Tom kolbin iÇine
oğobeyinin ve kendisinin resmini çizmişti ki yonıno oğobeyi Kerem geldi. Kerem, "Ne YoPtın
İr"n?l' deyinceEren,resmi ağobeyinegösterdl. "Çokguzel olmuş değil mi ağobey? Bok kolbin
içine ikimizin resmini çizdim. Çünkü ben, seni çok seviyorum." dedi, Kerem, tekror "Ne YoPtln Eren? Keçeli kolemlerimi neden bono sormodon oldın2Bok, nosıl kullonocoğını bilemediğin
i
röj
Download

Eren´in Hatası-1