T.c.
MUT liAYlt[AKAMI,1Ğl
ltçe Milli Eğitin Müdüdüğn
. l!567sss_5.4fi]34b tr
;Eğilin oğr€tim D€steği
l1i"oorn
MüDüRLt]Ği]Nİ
İ
Miüıi Eğirin MüdüJıüğOnün ]4/o8/2ot,| taİih
b(ln.Lnur y" f"q
ae
.le lciliJaZs.el.egordm.mişli.
s759 sayılı Eğnin
Öğdin D*leği
ü., AıiurGrRGğ
§j\bcMıdürü
E(:
DAĞITIM:
1\Aıotaoıı
:s.ÇlFTÇloGLU
lA
T.c.
MILLI EGITIM BAr,{NİLtcI
Özct dğrğlim
sa}ı
|
r(Otru:
|
conoi Müdürrüğn
93773309&05.01/3:]18240
tgnd
ve
l4103/201t
oEelım uene!ı
(Il
i]sj
Küruıİt.f
Milli lĞitin Müdüııiiğü)
Mn]i Eğiıinj Bok nıta öd öğleiin
h) 0?.03.2014_ torh! vğ 2so3t
fu§ohü Yöİeımğt]ği.
sy,ll R6,!i cazctede yoyİnlanatr ]2ot4_20l5
!ğni]n ae oğrciin Yrındı oz.1 ohıllalda ohenim cörcn oğffi.ila.
")
için lğiınn Ve oğrüı Dcsteği Veıilnıesine ]]işkin Tebliğ."
c) Milli !ğitin Bakaılığ, ozcl öhdnn I<ı[İılat cenel Müdülliiiüıün 07.08,2014
l4rihti vc 9]7?8s09/.405.0l42?7566 sgyılıyazsı,
Özel okutlaİda ijğrcnin g6rtdğk 6ğtrcile. içi. Yerilecck .ğnnn vc öğktiıı desl€ğiylo
iıgili ilgi G) Yöıetnıetiİ ve ilEi (b) İ.!lii bidiktc dcğüleıdniletk ıjlzulaıan '5530 sayıl1
Kal,u! Kaısdıİdak] Ö.l ollltalda Öğı€nin] oijre€t Öğ&icne, içi. veıiırcek Eğiti; vc
o;,e, n DslPej | )gllarx e.K.|"w7.i' 13, (.) y2, i'e go-oe. 1 n. :'c, JP/. ekindcf
kılanzda eğnim ve öğı€liD d*ıeğindcı rdnnımat isıcrlı ö2] oknlıaın NlEBlis
üZeüindo b.şluİulaı il€ eğiıiıİ v€ 6ğttiD dGteğiııdo yadnamak isleyeİ öğı.nciler]ı
eokul nzoinden balnnloml 08 Ağustos 20]418 Ağısıos 20]4 ı{lihleıi .uJnda
Eğitnü ve iiğdin d.sleğl,ıdoı y,rnı,t!ütrık ntcyeı öğIenc| başlutul.ıtndaİi
yoğuılük vc v.lit.ıdcn gclcn taloplo. nedmiy]o özet okuıların MEBBls üzeı,lndckr
b,irufukn ilc ğİiinn E 0ğ3tim dğtcğtnd.n y.tırlıınıık lsteyen iiğfencitcri! e.otul
üzernıdgı bırvuİuldİ ,e tte nnü .ğitİı n,iidüırükroüıjzi]ı onay illeİnefi 25 Ağlstos
2014 taİiıisaai17.00'yc kıdnı uzıt,ln»hr.
.llsj,c]o' \P lol.u iıe il€ill i5,." i. ]eokri, 5530 5anl kMuu (ıo.atrhd"L of'
o\a'tJ! oğreo B coEc.k oğie .i'.'|\in v-, at\ ' !. ja ve oA d İ Dstii UJrğ! aT
e_I«lana doğrlıLısuı& ynıiitiilD]esi hususunda Eooiini riğ edernn.
Btr
tüg., İ?o
iy [email protected]
ü
(aN[
ıhÜk8Lv 0d6{(nhylAllr]]s
r l
ifut
id&ll e4d6İ3iNcdi &İtd
aF
hiüsiiü]. oÖaa.ğt
İd:
f*
(0 311)
(ol12)
Uzo
{r ! ı
{] 99a
Download

l1i"oorn