SUDA ÇÖZÜLEBILIR EMAMEKTIN BENZOAT’IN Lernanthropus kroyeri
van Beneden,1851 (Copepoda: Lernanthropidae)’NIN PLANKTONIK
AŞAMALARI ÜZERINE ETKISI
THE EFFICACY OF WATER SOLUABLE EMAMECTIN BENZOATE
(PROCLAIM 05SG, SYNGENTA) ON THE PLANKTONIC LIFE STAGES
OF Lernanthropus kroyeri van Beneden, 1851
İbrahim CENGIZLER, Argun A. ÖZAK, İbrahim DEMIRKALE
İbrahim CENGIZLER, Argun A. ÖZAK, İbrahim DEMIRKALE
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Balcalı-Sarıçam/ADANA
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Balcalı-Sarıçam/ADANA
-Bildiri Özeti-
-Abstract-
Lernantrophus kroyeri van Beneden, 1851, Deniz levrek (Dicentrarchus labrax)’lerinin so-
Lernanthropus kroyeri van Beneden, 1851 is one of the species of parasitic copepods living in
lungaç filamentlerinde bulunan bir parazitik kopepod türüdür. Solungaç dokuda oluştur-
the gill filaments of European Seabass (Dicentrarchus labrax). In seabass farming conditions,
duğu patolojiler ve neden olduğu sekonder bakteriyel ve mantar enfeksiyonları sonucunda
this species of parasitic copepod cause high mortalities emerging from the pathologies and
yetiştiricilik koşullarında yüksek oranda ölümlere neden olabilmektedir.
the seconder infections (bacterial and fungal) they caused in the gill filaments.
Bu çalışmada suda çözülebilir emamektin benzoat (Proclaim 05SG, Syngenta)’ın L. kroye-
In the present study, the efficacy of water soluable emamectin benzoate (Proclaim 05SG,
ri’nin planktonik yaşam evreleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, laboratuar koşul-
Syngenta) on the planktonic life stages (nauplii1,2 ve copepodid I) was investigated. To
larında üretilen planktonik yaşam evrelerine (nauplii1,2 ve kopepodid) 3 farklı dozda (100,
accomplish this aim, laboratory culture of planktonic stages of L. kroyeri were exposed to
200, 300 ppm) emamektin benzoat 30 dakika süreyle banyo tarzında uygulanmıştır.
the bath treatment with emamectin benzoate at three different dosages (100, 200, 300 ppm)
Uygulama sonunda her bir evrenin ölüm oranları ayrı ayrı belirlenmiştir. Elde edilen sonuç-
for 30 minutes.
lara göre 300 ppm dozunda emamektin benzoat uygulamasının L. kroyeri’nin planktonik
After treatments, mortality rates for each stage were determined independently. Results
evrelerinin tamamında etkili olduğu belirlenmiştir.
obtained from the present study showed that bath treatment of ememactin benzoate at a
dosage of 300 ppm for 30 minutes highly effective on all planktonic stages of L. kroyeri.
Anahtar Kelimeler : Lernanthropus kroyeri, Deniz levreği, emamektin benzoate, tedavi
Keywords: Lernanthropus kroyeri, Seabass, emamectin benzoate, treatment
114
115
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net