Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 5862
Karar Tarihi: 22/05/2014
Kurul Başkanlığının 21.05.2014 tarihli yazısı ekinde gönderilen 20.05.2014 tarih ve
43890421-106.01[126-08]-15349 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Kurum düzenlemeleri kapsamındaki bağımsız denetim faaliyetlerinin Grubun yetkili
diğer şirketi (Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.)
bünyesinde yürütüldüğü ve kendilerinin sahip bulunduğu bankalarda bağımsız denetim yapma
yetkisinin fiilen kullanılmıyor olması gerekçeleriyle faaliyet lisansının yenilenmemesi
hususunu Kuruma ileten ve hâlihazırda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından da yetkilendirilmemiş olan Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik
A.Ş.’nin, kendi talebi doğrultusunda bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin,
Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve
Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendi
çerçevesinde sürekli olarak kaldırılmasına,
karar verilmiştir.
Download

Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.