İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ ........................................................................................................... III
İÇİNDEKİLER ................................................................................................. V
1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER ........1
1.1. Tüpler ......................................................................................................1
1.2. Beher .......................................................................................................1
1.3. Erlenmeyer ..............................................................................................2
1.4. Balonlar ...................................................................................................2
1.5. Mezur ......................................................................................................3
1.6. Pipetler ....................................................................................................3
1.7. Büret........................................................................................................7
1.8. Huni ........................................................................................................7
1.9. Ayırma Hunileri ......................................................................................7
1.10. Desikatör ...............................................................................................8
1.11. Santrifüj ................................................................................................8
1.12. Mikroskop .............................................................................................9
1.13. Teraziler ..............................................................................................10
2. LABORATUVAR MALZEMELERİNİN TEMİZLİĞİ ..........................13
3. pH ve TAMPON ÇÖZELTİLER ...............................................................15
3.1. Hidrojen İyon Konsantrasyonu (pH).....................................................15
3.1.1. pH nın Belirlenmesi.....................................................................16
3.1.2. pH nın Biyolojik Önemi ..............................................................17
3.1.3. Tampon Çözeltiler .......................................................................18
4. BİYOKİMYASAL ANALİZLER ...............................................................19
4.1. Fotometri ...............................................................................................19
4.2. Titrasyon ...............................................................................................24
4.3. Kromatografi .........................................................................................24
4.3.1. Kolon Kromatografisi..................................................................25
4.3.2. Kağıt Kromatografisi...................................................................25
4.3.3. İnce Tabaka Kromatografisi .......................................................27
4.3.4. İyon Değişim Kromatografisi ......................................................28
4.3.5. Jel-Filtrasyon Kromatografisi......................................................29
4.3.6. Partizyon Kromatografisi ............................................................30
4.3.7. Gaz Kromatografisi .....................................................................31
4.3.8. Kromatografik Analiz Deneyleri .................................................35
v
4.3.8.1. Bir Mürekkep Karışımının Yükselen Kağıt
Kromatografisi Yardımıyla Ayrılması ..............................35
4.3.8.2. Silika Jelli İnce Tabaka Kromatografisi ile Şekerlerin
Ayrılması............................................................................36
4.3.8.3. İki Boyutlu Kağıt Kromatografisi Yardımıyla Amino
Asitlerin Ayrılması............................................................37
4.3.8.4. Gaz Kromatografik Yöntemle Yağ Asitlerinin Ayrılması 38
4.4. Elektroforez ..........................................................................................39
4.4.1. İnsan Serum Proteinlerinin Kağıt Elektroforezi ile Ayrılması ....43
4.4.2. İnsan Serum Proteinlerinin Sellüloz Asetat
Elektroforezi ile Ayrılması ..........................................................44
5. ÇÖZELTİLER VE HAZIRLANMALARI ................................................47
5.1. Ağırlık Yüzdesi (% Ağırlık) ................................................................47
5.2. Hacimce Yüzde (Konsantrasyon) ........................................................48
5.3. Molarite (M) .........................................................................................49
5.4. Molalite (m) ..........................................................................................50
5.5. Normalite (N) ........................................................................................51
5.6. Seyreltme ..............................................................................................52
5.7. Çözeltilerin Hazırlanması için Örnekler ...............................................54
6. KARBOHİDRATLAR .................................................................................59
6.1. Karbohidratlar için Genel Testler .........................................................59
6.1.1. Molisch Testi ...............................................................................59
6.1.2. Antron Testi.................................................................................60
6.1.3. Fehling Testi ................................................................................61
6.1.4. Benedict Testi ..............................................................................62
6.1.5. Barfoed Testi ...............................................................................63
6.1.6. Fischer Testi ................................................................................63
6.1.7. Moor Testi ...................................................................................66
6.1.8. Pikrik Asit Testi...........................................................................66
6.1.9. Pasta Mayası ile Karbohidratların Fermentasyonu......................67
6.2. Belirli Karbohidratlara Özgü Testler ....................................................67
6.2.1. Pentozlar için Bial Testi ..............................................................67
6.2.2. Ketozlar için Seliwanoff Testi .....................................................68
6.2.3. Musik Asit Oluşumu ...................................................................69
6.2.4. Sükroz Testi.................................................................................70
6.2.5. İyot Testi .....................................................................................71
6.2.6. Polisakkaritlerin Hidrolizi ...........................................................71
7. LİPİDLER.....................................................................................................75
7.1. Genel Testler .........................................................................................75
7.1.1. Ester Oluşumunun Gösterilmesi ..................................................75
7.1.2. Lipidlerin Çözünürlüğü ...............................................................75
vi
7.1.3. Yağ Asiti Deneyleri .....................................................................76
7.1.4. Gliserol Deneyi (Akrolein Testi) .................................................78
7.1.5. Doymamışlık Deneyi ...................................................................79
7.1.6. Bakır Asetat Testi ........................................................................80
7.2. Lipidlerin Kantitatif Analizleri .............................................................81
7.2.1. Yağların Asit Değerlerinin Tayini ...............................................81
7.2.2. Bir Yağın Sabunlaşma Değerinin Tayini ....................................82
7.2.3. Beyinden Kolesterol Elde Edilmesi.............................................83
7.2.4. Kolesterol için Liebermann-Burchard Reaksiyonu .....................84
7.2.5. Salkowski Testi ile Kolesterol Tayini .........................................84
7.2.6. Kolesterol için Formaldehit Testi ................................................84
8. AMİNO ASİTLER VE PROTEİNLER ....................................................87
8.1. Kalitatif Amino Asit Tayinleri ..............................................................87
8.1.1. Amino Asitlerin Çözünürlüğü .....................................................87
8.1.2. Ninhidrin Reaksiyonu..................................................................88
8.1.3. Biüret Testi ..................................................................................89
8.1.4. Heterosiklik ve Aromatik Amino Asitlerin Reaksiyonları ..........90
8.1.4.1. Ksantoproteik Reaksiyon ...................................................90
8.1.4.2. Millon Reaksiyon ...............................................................90
8.1.4.3. Triptofanın Glioksilik Asit Reaksiyonu .............................91
8.1.5. Kükürtlü Amino Asitlerin Reaksiyonu (Kurşun Asetat Testi) ....92
8.1.6. Sodyum Nitroprussiat Testi .........................................................92
9. NÜKLEİK ASİTLERE AİT REAKSİYONLAR .....................................93
9.1. Nükleotit Hidrolizatının Elde Edilmesi.................................................93
9.2. Pürinlere ait Reaksiyon .........................................................................93
9.3. Pentoz Riboz Renk Reaksiyonu ............................................................94
9.4. Fosfat Reaksiyonu.................................................................................94
10. ENZİMLER ...............................................................................................95
10.1. Canlı Dokulardaki Enzim Faaliyetinin İnorganik Katalizörle
Karşılaştırılarak Gösterilmesi .............................................................95
10.2. Tükrük Amilazının Faaliyetinin Gösterilmesi ....................................96
10.3. Enzim Faaliyeti Üzerine Sıcaklığın Etkisi ..........................................97
10.4. Enzim Faaliyeti Üzerine pH Etkisi .....................................................98
11. İDRAR ........................................................................................................99
11.1. İdrar Örneğinin Alınması ..................................................................100
11.2. İdrarın Korunması .............................................................................100
11.3. İdrarın Özellikleri..............................................................................101
11.4. İdrar Mikroskopisi ............................................................................103
11.4.1. İnorganik Sedimentler (Kristalloidler) ....................................103
11.4.2. Organik Sedimentler................................................................105
11.4.3. Yabancı Cisimler .....................................................................108
vii
11.5. İdrarda Şeker Aranması ....................................................................110
11.5.1. Benedict Testi ile İdrarda Şeker Aranması ..............................110
11.5.2. Kantitatif Benedict Belirteci ile İdrardaki İndirgeyici
Şekerlerin Kantitatif Tayini ....................................................111
11.6. İdrarda Protein (Albumin)Aranması .................................................114
11.6.1. Heller Testi ..............................................................................114
11.6.2. Tandred Testi...........................................................................115
11.6.3. Purdy Testi ..............................................................................116
11.7. İdrarda Bilirubin Aranması ...............................................................117
11.7.1. Rosin Testi...............................................................................117
11.7.2. GmelinTesti .............................................................................117
11.8. İdrarda Ürobilin ve Ürobilinojen Aranması ......................................118
11.8.1. İdrarda Ürobilin Aranması ......................................................118
11.8.2. İdrarda Ürobilinojen Aranması................................................118
11.9. İdrarda Keton Cisimlerinin Aranması ...............................................119
11.9.1. Lange Deneyi (Aseton Aranması) ...........................................119
11.9.2. Gerhardt Deneyi (Asetoasetik Asit Aranması) ........................120
11.10. İdrarda Kan Aranması .....................................................................120
11.10.1. Benzidin Testi........................................................................120
11.10.2. Heller Testi ............................................................................121
12. KAN ..........................................................................................................123
12.1. İnceleme için Kan Alınması .......................................................123
12.1.1. Parmak Ucundan Kan Alınması .......................................123
12.1.2. Damardan (Venadan) Kan Alınması.................................125
12.2. Antikoagülanlar ..........................................................................127
12.3. Açlık Kan Şekerinin Tayini ........................................................128
12.3.1. Folin-Wu Metodu .............................................................131
12.3.2. Açlık Kan Şekerinin Kitlerle Enzimatik Tayini ...............134
12.4. Kanda Lipid ve Kolesterol Tayini ..............................................135
12.4.1. Kunkel Metotu ile Serumda Total Lipid Miktarının
Tayini ...............................................................................136
12.4.2. Leffler Metotu ile Serum veya Plazmada Total
Kolesterol Miktarının Tayini ........................................138
12.4.3. Liebermann-Burchard Metotu ile Kan Kolesterol
Miktarının Tayini .............................................................139
12.5. Kanda Protein Tayini..................................................................140
12.5.1. Biüret Metodu ile Serumda Total Protein Tayini..............141
12.5.2. Greenberg Metotu ile Albumin, Globulin ve Total
Protein Miktarlarının Tayini .............................................141
12.5.3. Fibrinojen Miktarının Tayini ............................................144
12.6. Kanda NPN (Proteinsiz Nitrojen) Tayini ...................................145
12.6.1. Serumda NPN Miktarının Tayini ......................................146
viii
12.7. Kanda Üre Miktarı Tayini ..........................................................148
12.7.1.Gentzkow Metotu ile Üre Tayini .......................................148
12.7.2. Kanda Üre miktarının Kitlerle Enzimatik Tayini .............149
12.8. Kanda Bilirubin Tayini ...............................................................150
12.8.1.Malloy ve Evelyn Metotu ile Serumda Bilirubin Tayini ...151
12.9. Kan Mikroskopisi .......................................................................152
12.9.1. Eritrosit Sayımı .................................................................153
12.9.2. Lökosit Sayımı ..................................................................155
12.9.3. Trombosit Sayımı .............................................................156
12.10. Hemoglobin Tayinleri ..............................................................157
12.10.1.Kolorimetrik Metot ..........................................................160
12.10.2. Spektrofotometrik Metot.................................................161
12.11. Hematokrit Tayini ....................................................................163
12.11.1.Makrohematokrit..............................................................163
12.11.2.Mikrohematokrit ..............................................................164
12.12. Sedimentasyon Hızı (Kanın Çökme Hızı) ................................166
12.13. Pıhtılaşma Zamanı ....................................................................167
KAYNAKLAR ...............................................................................................169
DİZİN ..............................................................................................................173
ix
Download

v İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ........................................................