T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
Karar No:1671
12.09.2014
KARAR
Yenimahalle İlçesi 41663, 41664 ve 41665 adalara ilişkin İmar ve Bayındırlık
Komisyonunun 12.09.2014 gün ve 502 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.09.2014 tarihli toplantısında okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Yenimahalle Orman Çiftliği Mahallesi
Başbakanlık yerleşkesi güneyinde yer alan 41663, 41664 ve 41665 adaların bulvara cepheli
parsellerinde; Başbakanlık Kampus güvenliği nedenli, meclisimizin 15.08.2014/1462 sayılı
Kararıyla imar planında düzeltmeye gidilmesinin kabul edildiği,
Benzer şekilde, aynı güzergahta bulunan E=0.42 (0.50), Hmax=3 kat imar durumlu
Akaryakıt + LPG kullanımlı 41663 ada 2 nolu parselin de parlayıcı, patlayıcı, yanıcı vb.
özellikleri dikkate alınarak Başbakanlık yerleşkesinin güvenliği açısından 2011/1799 ve
2013/1407 sayılı Meclisimiz Kararlarıyla onaylı A+LPG İstasyonu kullanımı iptalen Hmax12 Kat yüksekliğinde, bir önceki kullanımı olan Kentsel Servis Alanı ve yoğunluk
kullanımına döndürülmesi yada LPG kullanımının kaldırılmasının öngörüldüğü,
Hususları tespit edilmiş olup, yapılan değerlendirmede kazanılmış imar hakları ve
malik mağduriyeti dikkate alınarak anılan taşınmazın tehlike arz edeceği yönüyle sadece
“LPG” kullanımının kaldırılması suretiyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin
“onayı” na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
Meclis Başkanı
İ.Melih GÖKÇEK
Katip
Hamdi KESGİN
Katip
Ahmet ÖZTÜRK
Download

Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Eylül 2014 tarihli kararı