2013
« Nüfus konusu bir ülkenin en önemli hayati işlerindendir. Nüfus politikasını bilimsel
yönden düzenli olarak planlayan ulusların, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacakları tartışılmaz
bir gerçektir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
2
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ...................................................................................................................3
NÜFUS MÜDÜRÜ SUNUŞU ............................................................................................4
1. BÖLÜM ............................................................................................................................5
1.1. Misyon ve Vizyon.................................................................................................5
1.2. İlkelerimiz ............................................................................................................5
1.3.Görev, Yetki ve Sorumluluklar .............................................................................6
2.BÖLÜM ..............................................................................................................................8
2.1. Fiziksel Yapı……………………………………………………………........….8
2.2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar……………………………………………...…...9
2.3. Teşkilat Şeması……………………………………………..……………..……10
2.4. İnsan Kaynakları………………………………………………………………..11
2.4.1. Personelin Yaş Grubuna Göre Dağılımı………………………………11
2.4.2. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı………………………....11
2.4.3. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı…………………………………..12
2.5. Personelin Katıldığı Kurslar ve Hizmetiçi Eğitimler………………………..….12
3. BÖLÜM………………………………………………………………………………….13
3.1. Doğum İşlemleri…………………………………………………………...……15
3.2. Evlenme İşlemleri…………………………………………………………...…..16
3.3. Boşanma İşlemleri…………………………………………………………...….17
3.4. Ölüm İşlemleri……………………………………………………………….….18
3.5. Adres İşlemleri……………………………………………………………….…19
3.6. Nüfus Cüzdanı İşlemleri……………………………………………………..…19
3.7. Hizmet standartlarımız……………………………………………………….…20
3.6. Evde Nüfus Hizmeti…..……………………………………………………..…22
4.BÖLÜM………………………………………………………………………….….……24
4.1. 2013 Yılı Hedefleri……………………………………………………….….…24
3
Kurumlar devamlılıklarını sürdürmek, kendilerini var olduğu durumdan daha iyi
yerlere taşıyacak fırsatları yakalamak, olası tehditlerden korunmak için geleceklerini
planlamak zorundadır. Ancak, hedeflerin gerçekleştirilmesinde çalışanların ve uygulayıcıların
üstün gayret ve kararlılıkları da çok önemlidir.
Dünyada ve Türkiye’de toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana
gelen gelişmeler tüm kamusal hizmetleri olduğu kadar nüfus hizmetlerini de küresel nüfus
hizmeti konumuna getirerek çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu bağlamda vatandaşların
taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap
veren, şeffaf ve etkin bir yönetim felsefesinin benimsendiği yeniden yapılanmaya ihtiyaç
bulunmaktadır.
Nüfus kayıtlarının güncelliğinin ve sürekliliğinin sağlanması, kamu düzeninin idamesi
açısından son derece önemlidir. “Formalitenin azaltılması ve işlemlerinin basitleştirilmesi”
ilkesine uygun olarak yapılan düzenlemeler ve uygulamaya konulan çeşitli projelerle nüfus
hizmetlerinde işlemlerin hızlanmasına yönelik her türlü tedbir alınıp uygulanmaktadır.
İhtiyaç halinde hizmetin vatandaşın evine kadar götürülmesi sağlanmaktadır.
Bu sayede devletle fert arasındaki “Vatandaşlık bağını” daha da güçlendireceğimiz
inancıyla 2013 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesinde katkısı olan tüm personelimize
şükranlarımı sunar, 2014 yılı faaliyetlerimizin aynı heyecanla yapılması ümidiyle 2013 yılı
faaliyet raporunu takdim ederim.
Saygılarımla…
Hakkı KURUCUOĞLU
Nüfus Müdürü
4
1. BÖLÜM
1.1-
MİSYON VE VİZYON
MİSYON
:
Hizmette başarı ölçüsünün "VATANDAŞ MEMNUNİYETİ" olduğu gerçeğini
benimseyerek yasalar çerçevesinde sorumlu olduğu hizmetleri kaliteli, etkin ve sağlıklı bir
şeklide sunarak kamusal alanda örnek bir kurum olmaktır.
VİZYON
:
Görev alanına giren her türlü iş ve işlemlerde değişim ve gelişime uyum sağlayan,
Sorumluluğunun bilincinde olarak, sürekli kaliteyi ilke edinip işlemleri sıfır hata ile
sonlandırmayı hedefleyen,
Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, hizmet sunumunda dürüst, adil, güler yüzlü, nazik ve
tarafsız davranarak vatandaş tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum olmaktır.
1.2-
İLKELERİMİZ:
İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba gösterirken
bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel
şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü
kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet
üretmektedirler.
İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü vatandaşlara hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere
bağlı kalacaktır.
Öncülük: Nüfus Müdürlüğü olarak kamu kurumları arasında hizmeti en iyi şekilde
yerine getiren bir kurum olarak örnek olmaya ve yeni uygulamaları başlatmaya önem veririz.
Hizmet kalitemizin artırılmasında teknolojinin yakından takibi ve uygulamasında öncü olmak
temel prensiplerimizdendir.
Yenilikçilik: Gelişen ve değişen dünyamızda vatandaşlarımızın ihtiyaçları hızla
değişmektedir. Kurumumuzun kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna
ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak ve uygulamak
zorundadır.
Güvenilirlik: Hizmetlerimizi ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tarafsız bir
anlayış içerisinde yerine getirmek, sorumluluklarımızın bilincinde olarak, hizmetlerimizi,
hatasız ve en kısa zamanda tamamlamak temel hedefimizdir.
5
Şeffaflık: Kurum yöneticileri kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalarak katılımcı,
sonuç odaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimserler.
Çözüm Odaklılık: Çalışanlar görevinin bilincinde olan bir anlayış ve ekip ruhu,
verimli ve etkin hizmet anlayışı içerisinde paydaşların ve vatandaşların sorunlarının
çözümüne yönelik bir yaklaşım sergilerler.
Ulaşılabilirlik: Vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve
yetkili kişiye en kısa zamanda ulaşır.
Bağlılık: Çalışanlarımız Nüfus Müdürlüğü çatısı altında olmaktan güven ve gurur
duyar.
Hesap verebilirlik: Yapılan hizmetler yasalara uygun bir şekilde yürütülmekte ve
gerektiğinde tüm çalışanlar hesap verebilir bir anlayışla görevlerini sürdürmenin
bilincindedirler.
Güler yüzlülük: Hizmet sunumumuzda güler yüzle ve nazik davranmak, işlem
tamamlandıktan sonra da vatandaşın memnun ayrılmasını sağlamak kurumumuz
çalışanlarının temel amaçları arasındadır.
1.3-
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
1. Görev çevresi içerisindeki nüfus hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde
yürütmek.
2. Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile
kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza
edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
3. Görev çerçevesindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı
tedbirleri almak.
4. Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni
şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yerin Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.
5. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya
bilgi vermek,
6. Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak.
7. Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde
yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla
gerekli girişimlerde bulunmak.
8. Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesi.
9. Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak. (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi, Madde:85)
Nüfus Müdürlüklerinin verdikleri hizmetler, farklı konulardaki çeşitli kanunları da
kapsamaktadır. Nüfus personelinin sadece Nüfus Hizmetleri Kanunu değil, aşağıdaki listede
belirtilen kanunların da içeriğini ve uygulama esaslarını bilme yükümlülüğü bulunmaktadır.
6
Yalnızca bu neden bile nüfus çalışanının ne kadar nitelikli olması gerektiğinin göstergesi olarak
düşünülebilir. Söz konusu kanunlar aşağıda gösterilmiştir.
KABUL
TARİHİ
KANUN
NUMARASI
KANUN ADI
18/03/1924
442
Köy Kanunu
21/06/1927
1111
Askerlik Kanunu
24/04/1930
1593
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
21/06/1934
2525
Soyadı Kanunu
10/06/1949
5442
İl İdaresi Kanunu
15/07/1950
5683
Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
11/02/1959
7201
Tebligat Kanunu
08/06/1959
7338
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
04/01/1961
213
Vergi Usul Kanunu
21/02/1963
210
Değerli Kâğıtlar Kanunu
14/07/1965
657
Devlet Memurları Kanunu
01/11/1984
3071
Dilekçe Kanunu
14/0271985
3152
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
19/0441990
3628
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
22/11/2001
4721
Türk Medeni Kanunu
09/10/2003
4982
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
10/12/2003
5018
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
04/12/2004
5271
Ceza Muhakemesi Kanunu
30/03/2005
5326
Kabahatler Kanunu
25/04/2006
5490
Nüfus Hizmetleri Kanunu
27/11/2007
2675
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
29/05/2009
5901
Türk Vatandaşlığı Kanunu
12/01/2011
6100
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
7
2. BÖLÜM
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
2.1-
FİZİKSEL YAPI
:
İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü Kale Mahallesi Ziya Paşa Sokak No : 1’de binanın 4
ncü katındaki yerleşim yerinde 27/10/2008 tarihinden 03/10/2011 tarihine kadar bu tarihten
itibaren de Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:120/2’deki İlkadım Kaymakamlığı yeni
hizmet binasında hizmet vermeye devam etmektedir. (1) Müdür odası (2) servis, (1) arşiv
odası, (1) evrak kayıt odası ve (1) personel özlük-sicil odası ile hizmet sunulmaktadır.
8
Nüfus Müdürlüğümüz bünyesinde herhangi bir taşıt bulunmamakta olup ulaşım
hizmetlerinde ilçemizdeki diğer kurum araçlarından faydalanılmaktadır.
2.2-
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
:
MERNİS Projesi tüm ahvali şahsiye bilgilerini elektronik ortama aktaran ve ahval-i
şahsiye bilgilerinde meydana gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 957
merkezden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir
projedir.
MERNİS Projesi kişi bilgileri bazında, e-devlet çalışmalarının temelini teşkil
etmektedir. Bu nedenle kişi bilgileri tutulan tüm kamu ve özel kuruluşlarla direk ilişkisi
vardır. Kimlik Paylaşım Sisteminin devreye girmesi ve bu uygulamada istenilen verimin elde
edilmesi için kamu kurumları kendi bünyelerinde tutmuş oldukları kişi bilgilerinin MERNİS
Veri Tabanındaki kişi bilgileri ile tutarlı olmasını sağlamak Kimlik Paylaşım Sisteminin
devreye girmesi ile kamu kuruluşları daha önce kağıt ortamında yapılan bilgi alış verişini
elektronik ortamda gerçekleştirmişlerdir. Bu yolla hem kırtasiye işlemleri en aza
indirgenmekte hem de işlemlerde sürat ve etkinlik sağlanmaktadır
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası uygulaması ile kişi kayıtlarının tek olarak
tutulması sağlanmakta, kimlik bilgilerinden oluşan hatalardan meydana gelen yanlışlıklar
ortadan kalkmakta ve bu kayıtların birleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
geliştirilen “Kimlik Paylaşımı Sistemi” ile MERNİS tabanındaki vatandaş kimlik bilgileri
kurum ve kuruluşların paylaşımın açılmıştır.
Bu sayede bürokratik işlem ve süreçler azaltılarak vatandaşla ilgili işlemler
basitleştirilmiştir.
9
2.3-
TEŞKİLAT ŞEMASI
:
Hakkı KURUCUOĞLU
Nüfus Müdürü
Necati UÇAR
Nüfus Şefi
Rahşan Betül SEÇKİN
Nüfus Şefi
Kemal KÖSEOĞLU
(Geçici Görevli )
Nüfus Şefi
İbrahim AKYAZICI
V.H.K.İ.
Fatma OKUTAN
Mustafa US
V.H.K.İ.
Ahmet SÖYLEVİ
V.H.K.İ.
Fikri KAKIL
V.H.K.İ.
Mehtap HALİS BAKIR
Recep PALA
V.H.K.İ.
Naciye ÇAKIR
V.H.K.İ.
Suna GÜNAY
V.H.K.İ.
Hamiyet OCAK
V.H.K.İ.
İbrahim GÜVEN
V.H.K.İ.
Ümit Yaşar ÇİFTÇİ
V.H.K.İ.
Ümüt ÇAP
V.H.K.İ.
Yasemin KAYA
V.H.K.İ.
Özlem ATICI
Nurgül ÖZYÜREK
V.H.K.İ.
V.H.K.İ.
V.H.K.İ.
V.H.K.İ.
Sibel KILIÇ
V.H.K.İ.
Zeliha Sibel
SIRMABIYIK
V.H.K.İ.
Safiye ŞAHİNKAYA
V.H.K.İ.
Özlem KATAR
V.H.K.İ.
Faruk İŞLEK
V.H.K.İ.
İbrahim GÖKDEMİR
V.H.K.İ.
Selviye GERÇEK
V.H.K.İ.
Erdoğan AKBULUT
Evren ÇAKIR
V.H.K.İ.
Cengiz KOL
V.H.K.İ.
V.H.K.İ.
Nilüfer KORKMAZ
V.H.K.İ.
Murat DEMİREL
Tekniker
( Geçici Görevli )
(1) Müdür, (2) Şef, (30) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve (2) Hizmetli
Kadrosu tahsis edilmiştir.
(1) Müdür, (2) Şef ve (28) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ataması
yapılmıştır. (1) Şef ve (1) Teknisyen Müdürlüğümüzde geçici olarak görevlendirilmiş
olup toplam (1) Müdür, (3) Şef, (1) Teknisyen ve (28) Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni ile hizmet yürütülmektedir. Ayrıca (2) Yardımcı Hizmetli kadrosu boş
bulunmaktadır.
Müdürlüğümüz personellerinden (1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
15/08/2013 tarihine kadar ücretsiz izne ayrılmıştır.
10
2.4- İNSAN KAYNAKLARI :
2.4.1- Personelin Yaş Grubuna Göre Dağılımı:
16
14
12
10
YAŞ GRUBU DAĞILIMI
8
6
4
2
0
20-30
30-40
40-50
50-65
2.4.2- Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı:
14
12
10
8
EĞİTİM DURUMU
6
4
2
0
Ortaokul
Lise
Önlisans
11
Lisans
2.4.3- Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı:
%47
DOĞUM
EVLENME
%53
2.5-
PERSONELİN KATILDIĞI KURSLAR VE HİZMETİÇİ EĞİTİMLER:
ADI SOYADI
EĞİTİMİN
KONUSU
EĞİTİM
TARİHLERİ
EĞİTİMİ DÜZENLEYEN
BİRİM
Tüm Nüfus Müdürlüğü
Personeli
Hizmetiçi
Eğitim
01.04.201326.04.2013
İlkadım Nüfus Müdürlüğü
Tüm Nüfus Müdürlüğü
Personeli
Hizmetiçi
Eğitim
02.11.201327.11.2013
İlkadım Nüfus Müdürlüğü
12
3. BÖLÜM
FAALİYET SONUÇLARI
Tablo 1: İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü 2011-2012-2013 Yılları Faaliyet
Sonuçları:
YAPILAN İŞLEM
2011
2012
2013
DOĞUM
4.720
4.880
4.944
EVLENME
2.434
2.580
2.432
BOŞANMA
1.033
1.275
1.144
ÖLÜM
3.074
3.501
3.285
DİĞER OLAYLAR
43.317
41.152
37.085
NÜFUS CÜZDANI
39.432
32.561
31.367
NÜFUS KAYIT
ÖRNEĞİ
104.808
113.499
87.409
VATANDAŞLIK
---
68
83
198.818
199.516
167.749
TOPLAM
13
Tablo 2: 2011-2012-2013 Yılları İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğüne Ait Adres Beyanı,
Yerleşim Yeri Ve Diğer Adres Belgeleri Ve Tüm Nüfus İşlemleri Toplam Listesi
YAPILAN İŞLEM
2011
2012
2013
ALINAN ADRES
BEYANI
22.363
22.601
23.703
VATANDAŞA
VERİLEN YERLEŞİM
YERİ BELGESİ
76.457
64.225
62.587
TÜM NÜFUS
İŞLEMLERİ
198.818
199.516
167.749
TOPLAM
298.901
287.046
254.039
Grafik 1: 2013 Yılı İçerisinde Yapılan Nüfus İşlemleri Grafiği
2.432
4.944
62.587
:
1.144
3.285
31.367
1.763
DOĞUM
EVLENME
BOŞANMA
ÖLÜM
DİĞER OLAYLAR
23.703
NÜFUS CÜZDANI
87.409
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
VATANDAŞLIK
83
ADRES BEYAN
YERLEŞİM YERİ BELGESİ
2013 yılı içerisinde faaliyetlerin gösterildiği tablo ve grafiklerden de anlaşılacağı üzere
toplam 4.944 doğum, 2.432 evlenme, 1.144 boşanma, 3.285 ölüm olayının tescili yapılmış,
31.367 nüfus cüzdanı verilmiş, 87.409 nüfus kayıt örneği düzenlenmiştir. En çok işlem
hacmini % 34,40’lık bir oran ile nüfus kayıt örneği, %24.6’lık oran ile verilen yerleşim yeri
belgesi, %12,3 lük bir oran ile nüfus cüzdanı, %9,3’lük oran ile adres beyanı oluşturmaktadır.
14
3.1-
Doğum İşlemleri
:
Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde
olayın olduğu yer veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış
temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
Doğumla ilgili yapılan bildirimler nüfus müdürlüklerince doğum tutanağına geçirilir.
Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ilgilinin sözlü beyanı esas alınır. (5490 Sayılı
Kanun’un 25 ve 27.maddeleri )
Tablo 3: 2011-2013 Yılları Arasındaki Doğum Rakamları
İŞLEM
2011
2012
2013
2011-2013
(ARTIŞ) %
2012-2013
(ARTIŞ) %
DOĞUM
4.720
4.880
4.944
4,7
1,3
Tabloda da gösterildiği gibi doğum rakamlarında İlkadım İlçesinde son üç yıl
içerisinde %4,7’lik bir artış görülmektedir.
Grafik 2’de, 2011-2013 yılları arasındaki gerçekleştirilen doğum rakamlarındaki
değişim gösterilmektedir. Grafiğin satırı yılları, sütunu doğum rakamlarını yansıtmaktadır.
Son dört yıl içerisinde tescil edilen doğum rakamlarındaki artış-azalma oranı grafikte de açık
bir şekilde gösterilmektedir.
DOĞUM
5.000
4.950
4.944
4.900
4.880
4.850
DOĞUM
4.800
4.750
4.720
4.700
2011
2011
2012
2012
15
2013
2013
2014
3.2- Evlenme İşlemleri :
Evlenme Türk Medeni Kanunu’na göre evlenmeye ehil erkek ve kadının, yetkili
kanuni merci önünde yapmış oldukları çift taraflı bir akittir.(TUİK, 2010:9)
Yurt içinde; evlendirme yetkisi ve görevi verilmiş olanlar, evlenmenin yapıldığı
tarihten başlayarak on gün içinde düzenlenecek üç örnek evlenme bildiriminin iki örneğini o
yerin nüfus müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.(5490 Sayılı Kanun’un 53.maddesi)
İlkadım İlçesinde son üç yıl içerisinde tescili yapılan evlenme işlemlerinde 2011-2013
yılları arasında yaklaşık %5 lik azalış görülmektedir.
Tablo 4: 2011-2013 Yılları Arasındaki Evlenme Rakamları
İŞLEM
2011
2012
2013
2011-2013
(ARTIŞ)
%
2012-2013
(AZALIŞ)
%
EVLENME
2.434
2.580
2.432
---
5,73
Grafik 2’de, 2009-2012 yılları arasındaki tescil edilen evlenme rakamlarındaki
değişim gösterilmektedir. Grafiğin satırı yılları, sütunu evlenme rakamlarını yansıtmaktadır.
Son dört yıl içerisinde tescil edilen evlenme rakamlarındaki artış oranı grafikte de açık bir
şekilde gösterilmektedir.
EVLENME
2.600
2.580
2.580
2.560
2.540
2.520
EVLENME
2.500
2.480
2.460
2.440
2.420
2011
2.434
2011
2.432
2012
2012
2013
16
2013
2014
3.3- Boşanma İşlemleri :
Boşanma resmi şekilde evli olan iki kişinin evliliklerinin yasal olarak sona
erdirilmesidir.
İlkadım İlçesinde son üç yıl içerisinde tescili yapılan boşanma işlemlerinde 2012-2013
yılları arasında %10,2 lik azalış görülmektedir.
Tablo 5: 2011-2013 Yılları Arasındaki Boşanma Rakamları
İŞLEM
2011
2012
2013
2011-2013
(ARTIŞ)
%
BOŞANMA
1.033
1.275
1.144
10,7
2012-2013
(AZALIŞ)
%
10,2
Grafik 3’de, 2011-2013 yılları arasındaki tescil edilen boşanma rakamlarındaki
değişim gösterilmektedir. Grafiğin satırı yılları, sütunu boşanma rakamlarını yansıtmaktadır.
Son dört yıl içerisinde tescil edilen boşanma rakamlarındaki artış oranı grafikte de açık bir
şekilde gösterilmektedir.
BOŞANMA
1.400
1.275
1.200
1.000
1.144
1.033
800
BOŞANMA
600
400
200
0
2011
2011
2012
2012
2013
17
2013
2014
3.4-
Ölüm İşlemleri
:
Ölüm, bir kişinin hayati faaliyetlerinin kesin olarak sona ermesidir. Hukuki açıdan
hayatının tamamen tükenmesi olan ölümle hukuki şahsiyet (kişilik) sona erer. Ölümün ispatı,
nüfus kayıtlarına tescili ile yapılır.
Ölen her kimsenin ölüm kaydının tutulması için, en geç on gün içinde İlçe Nüfus
Müdürlüğüne bildirilmesi gereklidir.
İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğünce 2011-2013 yılları arasında nüfus aile kütüklerinde
tescilleri yapılan ölüm işlemleri Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6: 2011-2013 Yılları Arasındaki Ölüm Rakamları
İŞLEM
2011
2012
2013
2011-2013
(ARTIŞ)
%
ÖLÜM
3.074
3.501
3.285
6,86
2012-2013
(AZALIŞ)
%
6,16
Grafik 4’de, 2011-2013 yılları arasındaki tescil edilen ölüm rakamlarındaki değişim
gösterilmektedir. Grafiğin satırı yılları, sütunu ölüm rakamlarını yansıtmaktadır. Son üç yıl
içerisinde tescil edilen ölüm rakamlarındaki artış-azalış oranı grafikte de açık bir şekilde
gösterilmektedir.
ÖLÜM
3.550
3.500
3.501
3.450
3.400
3.350
3.300
ÖLÜM
3.285
3.250
3.200
3.150
3.100
3.050
2011
3.074
2011
2012
2012
2013
18
2013
2014
3.5- Adres İşlemleri
:
Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Yerleşim yeri
dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da
kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur. Türk vatandaşları ve yabancıların yerleşim
yeri adresi ve diğer adresleri elektronik ortamda tutulur.
Adrese ilişkin değişiklikleri; adres beyanı ile yükümlü kişiler ve kurumlar yirmi iş
günü içinde, yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmi kuruma
yapılan müracaatlarda kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres değişikliğine ilişkin beyan
formu ile on iş günü içinde nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe bildirmekle
yükümlüdür.
Tablo 7: 2011-2013 Yılları Arasındaki Adres Beyan Rakamları
İŞLEM
2011
2012
2013
2011-2013
(ARTIŞ)
%
2012-2013
(ARTIŞ)
%
ADRES
22.363
22.601
23.703
5,99
4,87
BEYAN
İlkadım İlçesinde son üç yıl içerisinde tescili yapılan adres beyan işlemlerinde 20112013 yılları arasında %5,99 lık artış görülmektedir.
3.6-
Nüfus Cüzdanı İşlemleri
:
Nüfus cüzdanı kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüklerine kayıtlı
bulunduğunu kanıtlayan resmî belgedir.
Nüfus cüzdanının kapsamı, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini
belirlemeye, taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla nüfus cüzdanı üzerine
konulacak güvenlik unsurlarını, basım ve vatandaşa teslimat aşamasında uygulanacak sistem
ve teknolojiyi, nüfus cüzdanının kaybı ve değiştirilmesi halinde yapılacak işlemleri tespit
etmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının satış bedeli, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar
Kanununa göre Maliye Bakanlığınca belirlenir. Doğum bildirimlerinin kanunî süresi
içerisinde yapılması halinde düzenlenen nüfus cüzdanlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.
Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmî vekiline, ergin
olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için
bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile
son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya
babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme
tarafından vasi tayin edilen kişi nüfus cüzdanı almaya yetkilidir. (Nüfus Hizmetleri
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madde-115-142)
İŞLEM
NÜFUS CÜZDANI
2011
2012
2013
39.432
32.561
31.367
( Tablo 8 )
19
3.7-
Hizmet Standartlarımız:
Kamu kurum ve kuruluşları, 31.07.2009 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik” gereğince “Kamu Hizmet Standartları Tablosu”nun oluşturulması ile yükümlü
kılınmışlardır. Kamu Hizmet Standartları tablosu, kamu kurum ve kuruluşlardan gerçek
ve/veya tüzel kişilere (vatandaş, şirketler, sivil toplum kuruluşları vb.), başvuruları üzerine
sunulan bütün hizmetlerde istenen belgeler ile hizmetin sunumu için ortalama tamamlanma
sürelerini içeren, bu hizmetlerin sunumunda oluşabilecek herhangi bir sorun karşısında gerçek
ve/veya tüzel kişilerin başvuracağı yetkililerin iletişim bilgisinin bulunduğu tablodur
İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğüne ait hizmet standartlarımız, yasalar çerçevesinde
sorumlu olduğu hizmetleri kaliteli, etkin ve vatandaş memnuniyetini gözeterek sağlıklı bir
şeklide sunacak şekilde belirlenmiştir. Hizmet Standartlarımıza ait Tablo 9‘ da gösterilmiştir.
İLKADIM KAYMAKAMLIĞI
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Evlenme İşlemi
2
Doğum Tescili
3
Uluslararası Aile
Cüzdanı
Düzenlenmesi
4
Nüfus Cüzdanı
Düzenlenmesi
5
6
7
Nüfus Kayıt
Örneği
Düzenlenmesi
Evlenme Öncesi
Soyadı Kullanma
Talebi
Adres Beyanı
Bildirimi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
- Evlenmek isteyenlerin Nüfus cüzdanı (aslı), - 6’er adet fotoğraf, - Sağlık
raporları, - İki Tanık , - - Rıza Belgesi, -Evlenme Beyannamesi
HİZMETİN
TAMAMLA
NMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Gün
- Anne veya babanın sözlü bildirimi, - Veya Sağlık kurumundan alınma doğum
belgesi veya rapor.
10 Dakika
- Değiştirilmek istenen cüzdanın aslı, - Eşlerin nüfus cüzdanları
10 Dakika
- Mevcut Nüfus cüzdanı, - Veya Pasaport, ehliyet, uluslararası aile cüzdanı,
memur kimlik kartı, avukatlık kartı, basın kartı gibi, - 2 Adet renkli fotoğraf, Nüfus cüzdanı talep belgesi.
7 Dakika
- Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesinin aslı
5 Dakika
- Dilekçe, - Nüfus cüzdanı
10 Dakika
- Beyanda bulunanın kimliği, - Beyan edici adresi teyit edici elkt. su, doğalgaz,
telefon gibi abonelik sözleşmesi ibrazı, - Veya Noter onaylı kira sözleşmesi
7 Dakika
20
8
9
10
Babalığa Hüküm
Kaydı
Yerleşim Yeri
Belgesi
Düzenlenmesi
Çok Dilli
Belgelerin
Düzenlenmesi
- Kesinleşmiş mahkeme kararı
8 Dakika
- Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesinin aslı
5 Dakika
- Dilekçe, - Bizzat ilgilisine verilir
5 Dakika
11
Kayıt Düzeltme
İşlemi
- Kesinleşmiş Mahkeme kararı
8 Dakika
12
Evlat Edinme ve
İptal Talebi
- Kesinleşmiş mahkeme kararı
8 Dakika
13
Saklı Nüfus Kaydı
İşlemi
14
Din Değişikliği
Kaydı
15
- Saklı nüfus belgesi, - Soruşturma formu, - Yaş tespiti raporu, - Yetkililerin
ifadeleri, - 2 Adet fotoğraf
30 Gün
- Dilekçe
9 Dakika
Soybağı Düzeltme
İşlemi
- Kesinleşmiş Mahkeme kararı
9 Dakika
16
Boşanma Tescili
- Kesinleşmiş mahkeme kararı
10 Dakika
17
Ölüm Tescili
- Ölüm raporu veya defin ruhsatı
8 Dakika
18
Evlenme Tescili
- Evlenme Memurluğu tarafından gönderilen belgeler
19
Nüfus Kaydının
İptali
- Kesinleşmiş mahkeme kararı
9 Dakika
20
Tanıma Senedi
İşlemi
- Babanın yazılı başvuru dilekçesi
9 Dakika
21
Çok Vatandaşlığa
Sahip Kişilerin
Evlenme Olayını
Tescil İsteği
- Dilekçe
9 Dakika
22
Eski Ölüm Tescili
- Dilekçe, - Ölüm olayını gösterir resmi belge (resmi belge yoksa araştırma
yapılır.)
23
Bilgi Edinme
( Bimer )
Başvurularına
Cevap Verilmesi
- Elektronik başvuru dilekçesi (e-posta)
- Dilekçe
21
8 Dakika
20 Gün
15 İş Günü
30 ün
3.8-
Evde Nüfus Hizmeti:
Nüfus müdürlüğüne gelemeyen yaşlı, hasta ve engellilerin Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik kartı başvurusunun ve adres beyanlarının alınması için kişilerin yerleşim yerine
gidilerek nüfus hizmetlerin sunumundaki kalitenin arttırılmasının yanında hizmeti vatandaş ile
buluşturarak memnuniyetinin sağlanması amacıyla haftanın 2 günü olmak üzere ( Çarşamba
ve Cuma günleri ) vatandaşlara yerinde hizmet verilmektedir.
Müdürlüğümüzce yapılmakta olan bu hizmet ile ilçemiz sınırları içerisinde evde nüfus
hizmetine ihtiyacı olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı başvurusunun ve adres
kaydı işlemlerinin kişinin yerleşim yerinde ve aile ortamında sağlanması, bu hizmetlerin bir
bütün olarak ihtiyacı olan vatandaşa sunulması; böylelikle vatandaş memnuniyetinin
artırılması, devletin vatandaşlarına sahip çıktığını ve daima yanlarında olduğu inancının
sağlanması amaçlanmaktadır.
22
4. BÖLÜM
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI HEDEFLERİ:
“Vatandaş, paydaş ve çalışan memnuniyetine odaklı,
Nüfus hizmetlerinde sürdürülebilir gelişmeyi gözeten,
Teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş,
Verimli, etkin ve en az maliyetle hizmet üreten,
Net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen bir kurum olmaktır.”
Hedefler
Yıl
Performans Kriteri
İlgili Birim
İki dönem halinde
personele kişisel
gelişim ve mevzuatla
ilgili hizmet içi eğitim
verilmesi
Hata oranının en aza
indirilmesi
2014
Mart-Nisan ve Eylül
ayları
İlçe Nüfus Müd.
2014
% 90 tamamlama
İlçe Nüf. Müd.
23
İLKADIM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
TEL: 0362- 431 80 90
FAX: 0362-431 20 62
24
Download

İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu