İLAN
FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Meclisinin 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca
2 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur.
GÜNDEM
:
1. 06/05/2014 tarihinde yapılan 2014 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetinin okunması,
2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince Belediye Başkan
Yardımcılığına Mete KARACADAĞ’ın ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne Şahin KONUK’un atanmaları ile
ilgili Meclisin bilgilendirilmesi,
3. 5393 Sayılı Yasanın 49.maddesi ve Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca 1 adet 8.Derece Hemşire,2 adet 8.Derece
Sağlık Memuru ihdas edilmesi ve ihdas edilen 1 adet 8.Derece Hemşire ve 2 adet 8.Derece Sağlık
Memurunun ücretlerinin tespit edilmesi,
4. İlçemiz,Pazaryeri Mahallesi sınırları içerisinde 3085,3086 ve 3089 nolu adaların cephe aldığı yeni
açılan yollara verilmesi planlanan isimlerin görüşülmesi,
5. İlçemiz,Karagözler Mahallesi 28 ada 21 nolu parsel ile 345 ada 22 nolu parselde 3402 Sayılı
Kadastro Kanununun 41.maddesine göre düzeltme işlemi yapılacağından bu düzeltme işleminde
görev yapmak üzere Karagözler Mahallesi Muhtarlığı’nın bildirmiş olduğu Osman ÜNAL:Mehmet,
Ercan KENDİGELEN:Mustafa ve Raşit AYBİ:Recep adlı kişilerin Bilirkişi olarak seçilmesinin
görüşülmesi,
6. Muğla İli,Fethiye İlçesi,Tuzla Mahallesi 1/1000 ölçekli Fethiye II.Etap Uygulama İmar Planı
kapsamında 563 nolu Sokağa cephe alan parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği’nin 32.maddesinin uygulanmasının görüşülmesi,
7. Muğla İli,Fethiye İlçesi,Tuzla Mahallesi 1/1000 ölçekli Fethiye II.Etap Uygulama İmar Planı
kapsamında 546 nolu Sokağa cephe alan parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği’nin 32.maddesinin uygulanmasının görüşülmesi,
8. 3030 Sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 3.maddesine istinaden Fethiye Belediyesi sınırları
içerisinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Fethiye Uygulama İmar Planı ve eki Plan hükümleri
kapsamında yerleşik alanda kalan parseller için yapı nizamı ve yapı yaklaşma mesafelerinin
belirlenmesi yetkisinin kullanım biçiminin belirlenmesinin görüşülmesi,
9. Arpacık Mahallesi Muhtarı Ferhat UYSAL’ın 22/05/2014 tarih ve 5395-301 sayılı dilekçesi ile İlçemiz,
Arpacık Mahallesi isminin “NİF” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi,
İlan olunur.
Fethiye Belediyesi
Download

Detay dosyası için tklayınız.