T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimMudtirl堕ti
sayl:29254301.05−220/5414
Konu:AraStlma
ACELEVEGUNLUDUR
30梱れ2014
….MUDURLUGuNE
ASKALE
ilgi:iIMilliEgitim M的田嶋軸心bilalarihIiVebilasaylllyaZISl
ilgiyazlfbtokopisiilisikte g6ndcrilmiS Olup;ekteg6ndernenyaZmねbilgireriyazlll
k雨1erin okulmuZda−6grenim g6rnp g6mediginin araStlmaSlnln yapIlarak kayJdarlm
rastlanmasl durumundalKavd−Yokisc ccvaD Verilmevecektirl yaI)血n amitlma
SOnuCundanengee060cak2015SaIlgiin髄mcsaibitiminekadarMud虹Iii軸mnzebitgi
Verilmesihususunda;
Gere唇ini caederim.
Ekj
2AdetyazI
Da到tlm:
ILklOrtaokulMudtirluklerine
29/12/2014 V.HK.I MDELIBASI/
T.C.
ERZURUMVALlLIGl
言、癖 −
\
liMiltiI蘭imM的鉦1時ii
.i
J
圏圏
15月2/2014
say=67269960/200/6453929
KormKay−PCOCukMustafhDEMIR
..,.KAYMAKAMLIGINA
(1時M冊E帥IllM前出iし直)
時∵rrabzon冊darmaKo一両anllglnln28/川2014tarihliVe42728sayIiI〉aZISL
Temmuz2004‘a両denitibarenkay1回冊0−arakaranmaktaolan68392”654T・C・
kimliknLlmara−lVeO3m2002dogumluMustath。EMIFi・i−lenSOn剛g6ste…btograf’
ekteg6nderilmlSOlup・函n岬壷okulla…daokuyupok…ad帥Ia申IL”ak,CngeC
09/01/2015tarihimesaibilllnillekadarMudu噂lnuZTcme−EgitlmHizmetler一Subesine
bildirllmesihususunda・
BilgilcrinizevcgerCg…ricaederim・
SamillKIR
V(吊a.
iLM冊Eg証mMudurYardlmeISI
EKLt二R.
1_Yazi(iAdet)
2_ tTot‘痩raf、(lAdet)
園
l弓∴dL lL
品、黒点崇浩需品=1、‘両面八帆…
i,面1…、血中i正5値一面…ヽLl
こ∴∴引ZMETEO塑
TC
JANDARMAGENELKOMUTANLIGl
iLJANDARMAKOMUTANLIGI
TRABZON
ASYS0410−Lll即L8−14/Asys.SuGKs
圏
披rKasim2014
KONU・KayIPCocukMustafaDEMIR
長与ueuM VpL古谷高で
山3I‥佃)AnkaraKr一m,nalP。一iSLabora山ar−MudOr圃un30Eklm2014tarlhve218157991519_
(51316)04318/39654sayiiiyaZIS上
(b)Sumenec・SavcI時間n14Kaslm2014tarl冊ONAY・・yazISi.
1・Trabz。∩−SOrmeneneeJandarmaKomuta噂nca103Temmuz2004tar岨enitlbarenkayIP
SahlSOiarakaranmaktao−a…ustafaDEM−R(03・012002dOgum/U,TCNo:6839211365伽
bummasInaye面ellkAnkaraK…na−PcllSLaboratuariMuddr圃ncefotCerafuzenndeAd‖
YasIarldirma−Slem−yaP−larakllgi(a)一一ehaz‘rIananUzma面kRaporuI−efotograf鳴eJandarma
2 SOrmeneCSavc噂…=一gl(b)say旧ONAYhyaziSI−lead−iyasland−rma−Siem−yaP,larakfotoerafl
函aTtdankayiPSah−SMustafaDEMIR・…unmaSlnayene−ikaraSt,rma−a…yapIhas,,StenmlS暗
3 KaylpSahsinensonhal噂sterirfotografEK−AIdasunu−musoIup・Sosya−HiZmet−ercocuk
Esl「gerr.eKurumuveMi用勘mMddu博kleribunyeslndearastlrl,mas一∩同lunmasIduru…da
Trabzon血andarmaKomuta噂na(Tei・04622488335Da冊8033)b−lglVerIImesinIarZedenm.
EKI
EK−A11AdetFciOeraO
DAGITIM
Gere勧 _」
81日Va間引ne
HIzMETEOzEL
BaelanhNoktasl:JKd・Bcvse・YlLD,R…=04622481525/8085)
醸網
一㌔夢窓; ●\千㌧1 人\l 、喜郎 艮“ ̄ ∴∴ ∴∴ ∴∴ ∴∴∴一 ∴∴\∴: み  ̄溶/  ̄i‡了轡悉縮
農
KPL
KR剛NALPOLlSLABORATUVARLARi
AN18Ap
AntropolojiklncelemeLaboratuvarl
Download

3 o Aralık zum - erzurum - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü