T.e. niYARBAKIR VALiLiGi iI Milli Egitim Miidiirliigii SaYl : 52996664/410.0111188389
Konu : Ozel Ogretim Kurumlan Ruhsatnameleri
20103/2014
.ACn.J.'#f.J/.IfJ(;,I.r.:'.... KAYMAKAMLGINA
U
(fl~e Milli Egitim MUdUrlilgfi)
ilgi: a)5580 saYlh OzelOgretim Kurumlan Kanunu,
b)492 saylll Har~lar Kanunu,
e)Maliye Bakanhgl Gelir idaresi B~kanhgmm 1311112013 tarihli ve 113424 saYlh yazlSl,
d)Maliye Bakanbgl Gelir idaresi Ba~kanhgmm 06/02/2014 tarihli ve 14017 saylh yazlSl.
5580 saytll Ozel Ogretim Kurumlan Kanununun 3'iineii maddesinin birinei fikrasl gereginee kurum
izni alan ()zel ogretim kurumlarma, aym maddenin Ek fikrasl; "1017/2004 tarihli ve 5216 saylh
Biiyiik~ehir Belediyesi Kanununun 7 nei maddesinin birinci fikrasmm (d) bendi, 31712005 tarihli ve 5393 saYlh
Belediye Kanununun 15 inei maddesinin birinei flkrasmm (e) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 saydl 110zel
ldaresi Kanununun 7 nei maddesinin birinei ftkrasmm (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun
kapsammdaki ()zel ()gretim kurumlartm kapsamaz. Ozel ogretim kurumlan mevzuatma uygun olmak kaydlyla
i~yeri a~ma ve ~ah~ma ruhsatt Bakanhk~a verilir. Bakanhk bu yetkisini valiliklere devredebilir." hiikrnii ile
Mill]' Egitim Bakanhgl Ozel0gretim Kurumlan Yonetmeliginin 6'nCl maddesinin ikinei ve ii~iineii fikralan
gereginee ozel okullarm ruhsatlarl Bakanhgmuzea, diger kurumlann ruhsatlarl ise valilikleree, kurum a~ma izni
SIrasmda dtlzenlenmektedir. lIgi (a) Kanuna gore i~yeri a~ma ve ~ah~ma ruhsatl dtizenlenen ozel ogretim
kurumlanndan ilgi (b) Kanun dogrultusundaruhsat hare} tahsil edilmektedir.
Buna gore 5580 saYlh Kanun kapsammda kurum a~ma izni ile i~yeri a~a ve ~ah~ma ruhsan alan
kurumlann; kurueu degi~ikligi, kurum devri, kurum nakli, ge~iei nakil, kurueu temsilcisi degi~ikligi ve kurum
kontenjan degi~ikligi gibi kurum a~ma izni He i~yeri avma ve ~ah~ma ruhsatmda yapllan degi~ikliklerde de
Maliye Bakanhgl Gelir Idaresi B~kanhgmm ilgi (e) ve ilgi (d) yazIlannda da belirtildigi iizere ilgi (b) Kanunf
gore ruhsat harel odemesi gerektigine ili~kin BakanhgmtJz Ozel Ogretim Kurumlarl Genel Mtidtirlilgtlniin
19/0312014 tarih ve 1175911 saylh yazl~l ili~ikte gonderilmi~tir.
a~ma
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Siileyman lLGE
Yali a.
11 Milli Egitim Mtldtir Yrd.
EKLER: EK-l Yazl veeki (3 sayfa) DAGITIM:
17 ilve Kaymakamhklarma
(ilve Milli Egitim Mtldtlrltlgtl)
Umut KO(:Yi(Jir
Memur
Bu beIge, 5070 saYlh Elektronik irnza Kanununun 5 inci rnaddesi geregince gllvenli elektronik imza ile irnzalanml~tIr
Evrak teyidihttp://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden fflO-96a4-3386-9397-56fe kodu ile yapdabiJir.
M. AkifErsoy Cd. Eski Egitim Fakilltesi Yeni~ehir D1YARBAKIR
[email protected]
[email protected]
N.YILDIRlM Memur
Tel: (0412) 226 5850 dahili 148-149
Faks: (0 412) 2265842-28
T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii SaYI : 16915068/10.06/1175911
Konu:OzelOgretim Kurumlan Ruhsatnameleri
19/03/2014
................................ VALaiGiNE
(iI Milli Egitim MiidiirlUgii)
ilgi: a)5580 saYlh OzelOgretim Kurumlan Kanunu,
b)492 saYlh Han;lar Kanunu,
e)Maliye Bakanhgl GeIiridaresi Ba~kanhgmm 13/11/2013 tarihli ve 113424 saYlhyazlsl,
d)Maliye Bakanhgl Gelir idaresi Ba~kanhgmm 06/0212014 tarihli ve 14017 saYlh yazlSI.
5580 saYlh Ozel Ogretim Kurumlan Kanununun 3 'iineii maddesinin birinei flkrasl gereginee
kurum a9ma izni alan ozel ogretim kurumlanna, aym maddenin Ek flkrasl; "1017/2004 tarihli ve 5216
saydl Biiyiik~ehir Belediyesi Kanununun 7 nei maddesinin birinei flkrasmm (d) bendi, 31712005 tarihli
ve 5393 saYlh Belediye Kanununun 15 inei maddesinin birinci flkrasmm (c) bendi ile 22/2/2005
tarihli ve 5302 saYlh it Ozel idaresi Kanununun 7 nei maddesinin birinei flkrasmm (a) bendinde
belirtilen izin veya ruhsatIar, bu Kanun kapsammdaki ozel ogretim kurumlarlm kapsamaz. Ozel
ogretim kurumlan mevzuatma uygun olmak kaydlyla i~yeri a9ma ve 9ah~ma ruhsatt Bakanhk9a
verilir. Bakanhk bu yetkisini valiliklere devredebilir." hiikmii ile Mill. Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim
Kurumlan Yonetmeliginin 6'nel maddesinin ikinci ve ii9iineii flkralarl gereginee ozel okullarm
ruhsatIarl Bakanhglmlzea, diger kurumlarm ruhsatlarl ise valiliklerce, kurum a9ma izni slrasmda
diizenlenmektedir. iIgi (a) Kanuna gore i~yeri a9ma ve 9ah~ma ruhsatl diizenlenen ozel ogretim
kurumlarmdan ilgi (b) Kanun dogrultusunda ruhsat harel tahsil edilmektedir.
Buna gore 5580 saYlh Kanun kapsammda kurum a9ma izni ile i~yeri a9ma ve 9ah~ma ruhsatI
alan kurumlarm; kurueu degi~ikligi, kurum devri, kurum nakli, ge9iei nakil, kurueu temsileisi
degi~ikligi ve kurum kontenjan degi~ikligi gibi kurum a9ma izni ile i~yeri a9ma ve 9ah~ma ruhsatmda
yapIlan degi~ikliklerde de Maliye Bakanhgl Gelir idaresi B~kanhgmm ilgi (c) ve ilgi (d) yazdarmda
da belirtildigi iizere ilgi (b) Kanuna gore ruhsat harelOdemesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederirn.
Omer Faruk YELKENCi Bakan a. Genel Miidilr V. DagltIm:
Geregi:
B Plant
Bu beIge, 5070 say IiI Elektronik tmza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza He imzalanml~tIr
MEB Be~ evlerKamptlsUBe~ evler/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Gokhan GONY ARMill1 Egitim Uzman Yardlmelsl
Tel: (0312) 413 3406
Faks: (0312) 223 9926
Resmi Gazete No
Resmi Gazete
Tarihi
Kapsam
28867 (MOkerrer)
30/12/2013
HAR(;LAR KANUNU GENEL TEBLiGi
(SERi NO: 71)
492 saYl1i Han;lar Kanununun 1 mOkerrer 138 inei maddesinde,
"
Her takvim YIII ba~lndan gee;erli olmak Ozere oneeki Yllda uygulanan maktu hare;lar (maktu ve
nispi hare;lann asgari ve azami miktarlanm belirleyen hadler dahil) 0 yll ie;in tespit ve ilan
olunan yeniden degerleme oramnda artlrlilr.
Bu suretle hesaplanan hare; tutarlanmn 10 Yeni
Kuru~a
kadarki kesirleri nazara allnmaz.
"
hOkmOne yer verilmi~tir.
Bakanllglmlzea 2013 YIII ie;in yeniden degerleme oram % 3,93 (Oe; virgOI doksan Oe;) olarak
tespit edilmi~ ve 430 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi 2 He ilan
edilmi~ bulunmaktadlr.
Buna gore, 492 saYl1i Kanunun mClkerrer 138 Inel maddesi hiJkmO gereginee, Kanuna
bagll tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Hare;lar Kanunu Genel Tebligi ile tespit edilen maktu
hare;lar (maktu ve nispi hare;lann asgari ve azami miktarlanm belirleyen hadler dahil), yeniden
degerleme oramnda artlnlml~tlr. Artlnlan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren
uygulanmak Ozere Teblig ekindeki tarifelerde gosterilmi~tir.
Ekli 2, 5 ve 7 saYl1i tarifelerin' bazl pozisyonlannda beher rOsum tonilatosundan gibi birim
deger Ozerinden ahnaeak maktu hare; tutarlan yer almaktadlr. SozO edilen maktu
hare; tutarlanmn, birim degerler toplamlna tatbiki sonueu bulunaeak olan ve asgari ve azami
hadler araslnda kalan hareln 10 Kuru~a kadarki kesirleri de tahsil edilmeyeeektir.
Teblig olunur.
EK it;in TlklaYlniz.
1
17/7/1964 tarihli ve 11756 saYl1i Resmi Gazete'de yaYlmlanml~tlr.
219/11/2013 tarihli ve 28826 saYl1i Resm'i Gazete'de yaYllTllanlTll~tlr
18. (4369 saydl Kanunun 81 ve 82 nei maddeleri ile degi~en bent.
Yiirirliik;29171l998) Ozel okul ve ozel dersane i~letme ruhsatnameleri:
a)ilkogretim seviyesindeki ozel okullardan (Her yll i~in)
1.074,30
b)Lise seviyesindeki ozel okullardan (Her yll i~in)
2.150,60
e)Ozel dersanelerden (Her yd i~in)
2.150,60
(Kazan~ temini gayesi bulunmayan ve genel egitime yararb oldugu Milli
Egitim Bakanbg.nea tasdik olunan ozel okullar hari~)
d){4842 saydl Kanunun 27 nei maddesi ile eklenen
bent.Yiirirliik:31112/2003) Karayollan Trafik Kanununun 123 iineii
maddesine gore ozel ki~i ve kurulu~lara siiriieii kurslan a~mak i~in ilgili
R~k~nhkl"~
vprilPl"pk okn)
~l"m~
hp)op)prinilpn fHpr
VI)
il"inl.
Son niifus saylmma gore;
Niifusu 200.000'e kadar olan ~ehirlerde
726,80
Niifusu 500.000'e kadar olan ~ehirlerde
1.454,30
Niifusu 500.000'den yukan olan
~ehirlerde
2.181,60
19. Turizm miiessese belgeleri: Merkez tumm komitesinin karan ve Kiiltiir
ve Tumm Bakanbgmm onaYI iizerine
a)Dordiineii slDlf turizm miiessesesi kurulu~ belgesinden
159,90
I
Download

T.e.