sayfasrndaki bilgilerini sorunsuz giincelleyebilmeleri igin EBA
giincellenmesi gerekmektedir.
profil sayfastnda bulunan okul bilgisinin
adresinden depigtirebilmektedirler.
l.
2.
3.
4.
Masaiistiinden DynEdkrsayoluna sa! buton ile trklayrn.
Kargmza gelen listeden Dosya Konumunu Ag' r segin.
Kargmza gelen pencereden UpToDate' i segin.
Kargmza gelen pencereden DynEd Applications' r segin ve Yiikle butonunu trklayrn.
Gtincelleme sonrasrnda DynEdCourswaxe' i gahqtrrn, Dosya i.ist meniistinden
3
1
C (3 I 0.0 1 4.0 I I .007) siirtim numarasrm g6riin.
record manager'dan stntflara girdi$inizde kilit agmak igin gerekli olan sayfantn sag alt tarafrndaki
dUzenle butonu aktif de$il.DUzenle yetkisi okul sorumlusundan ahntp srnrf sorumlularr olan Ingilizce
6!retmenlerine verilmigtir.Tekrar aktif gdrUnmesi igin gu gekilde iglem yapmak gerekir:
Records manager ana ekranda teachers srnrfrnr agrn ,sol Ustte dosyaya daha sonrada olrenci
adlarlnl dtgart aktarmaya trklayrn ,sonra kayrt yeri segip OK i trklayrn ve gifreyi altn son olarak
Programdan gtkrn ve tekrar girig yaprn kullanrcr adr: t....@meb. edu. tr ve gifre ile girdiginizde
aktiflegti$ini gdreceksiniz.
dyned.eba.gov.tr'ye giremiyorsanrz, gifrenizdeki (9-Q-g-6-g-9-r-l-o-O-u-U) harflerinin yerine ? (Soru
igareti) koyarak girig yapmayr deneyiniz. $ifrenizi degigtirmigseniz eski gifrenizle bu iglemi
deneyiniz.
Ornek: E$REFI29 yerine E?REFI29
ft&
FN
]T
t
t
Srnrflardaki 6$renciler eksik aktarrlmtg ise Okul idarecisi ve o$retmen
http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/ ilgili linkteki adrmlarr birkag kez tekrar
yapmahdrr.Server'daki yo$unluk veya internet ba!lantrstndan kaynaklanmaktadtr. Records
manager'dan girdi$imizde kargrmrza grkan ekranda stntf mevcudu bazen 0 gdrUnebilir stnlfa
trkladr$rmrzda 6$rencilerin adlarr gorUnmeye baglayacakttr.
Daha onceki duyuruda bahsetti$imiz hala eski okulda gdrUnme durumu varsa www.eba.gov.tr
linkinden (Profilim- DUzenle - MEB Bilgilerimi GUncelle) basamaklarrnt takip ederseniz yeni
okulunuzda gOrUnUrsUnUz.
nft
Placernent
,
lKffi
tesfsqjlii
ctrl +A (control tuguyla birliKe A tugtna bastlarak t0m ii$rerrciler se$lir)
diizenle trklanarak yandaki ekran agtlrr
Bri renkte
olan:pndsCq
ve
Frti'$edlerek ye$liinRte olan kilk a! butonu
tlklanrr ve aldrnfun tamam a ba$lanto snftakitiirn $frencilerin srnava
girebilmeleri i$n gerekli olan kilt agna tamamlanmr5 olur
dL
internet ba$lantr problemi veya sunucuya erigimlerde yaganan problemlerden dolayr 6$renciler
DynEd courseware'den gevrimdrgr girig yaprp 15 glin offline gahgabilirler. Fakat Kayrt Yoneticisi
( Records Manager) bilgisayarrna gevrim drgr girig yaprlamamaktadrr.Tekrar internet ba!lantrsr
oldu!unda tUm gahgmalar sisteme otomatik yUklenmektedir.
*
Programdan grkarken TUm galrgmalarda sa$ Uste
yaprlmasr gerekti!i unutulmamahdrr.
X
igaretinden de$il sol Uste dosya grkrgtan
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili duyuru yazısı.