3 Haziran 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29019
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2012/3) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
Birim Gümrük
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere
8431.31.00.00.00 ait olanlar (Yalnız boyu 1 m. ve üzeri asansör ışık perdesi
50
veya boy fotoseli)
Kg: Brüt Ağırlık
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Download

Resmî Gazete