T.C.
PURSAKLA
AR KAYMA
AKAMLIĞII
Saray Orrtaokulu Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 759660505- 934 /
: Okuul Aile Birliği
Gennel Kurulu
10/10/2014
1
SAR
RAY ORTA
AOKULU VELİLER
RİNE
PURSAKL
LAR
Okulum
muzun 201
14-2015 Eğğitim Öğreetim Yılı Okul
O
Aile Birliği Genel Kurul
Toplanttısı 25/10/20014 Cumarrtesi günü ookulumuz ço
ok amaçlı salonunda
s
110:30’da yaapılacaktır.
Toplanttı gündem maddeleri aşağıda bbelirtilmiş olup, siz sayın vellilerimizin toplantıya
iştirakleerinizi bekleeriz.
Lüütfullah ÖN
NER
Okuul Aile Birliğ
ği Başk.
GÜNDE
EM MADD
DELERİ
1- Açılıış ve Yoklam
ma
2- Sayggı duruşu ve İstiklal Maarşı
3- Okull Aile Birliğği Başkanınıın toplantını
nın açılışını yapması
y
ve konuşmasıı
4- Açık oyla veli üyyeler arasın
ndan 1 divann başkanı 1 katip seçim
mi.
5- Yöneetim kurulu faaliyet rap
porunun görrüşülmesi ve ibrası
6- Deneetim kurulu faaliyet rap
porunun görrüşülmesi vee ibrası
7- Tahm
mini bütçeniin görüşülm
mesi
8- Yöneetim kurulu üyeliğine veliler
v
arasınndan 5 asil 5 yedek üyee seçimi
9- Deneetim kurulu üyeliğine veliler
v
arasınndan 1 asil 1 yedek üyee seçimi
10- İhtiyyaçların gidderilmesindee yönetim kkurulunu yetkilendirmee
11- Okuulun eğitim öğretim kallitesinin yükkseltilmesin
ne ilişkin ön
nerilerin alınnması
12- Dileek, temenniler ve kapan
nış.
Lütfullaah Öner
O.A.B
B. Bşk.
Canan Emikönel
E
O.A.B. Bşk. Yrd.
Zehraa Al
Muhassip Üye
Seval Polaat
Sekreter
Eyüp
p Kazdal
Üye
Sara
ay Ortaokulu
(725535)
Saray
y Cumhuriyet
t Mah.
Barış
ş Manço Cad. No:9
Pursa
aklar/ANKARA
A
Tel:0
0 312 399 02
2 02
72553
[email protected]
tr
www.egitim
medestekmeb.g
gov.tr
www.haydik
kizlarokula.org
Download

Gündem maddeleri için tıklayınız.