T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 90757378/136/2896043
Konu: "Okullarda Diyabet Eğitim
Programı" İşbirliği Protokolü
09/07/2014
……………………….VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet
Derneği arasında 20/02/2014 tarihinde imzalanan “Okullarda Diyabet Eğitim
Programı” işbirliği protokolü,
Sağlık Bakanlığı “Türkiye Diyabet Kontrol Programı” ve “Türkiye Obezite Kontrol
Programı” kapsamında, çocuklarda diyabet bulguları ve diyabetli çocukların okulda bakımı
konularında eğitim ve farkındalığın sağlanması, çocuklarda şişmanlığın önlenmesi ve sağlıklı
beslenme alışkanlıklarının kazandırılması faaliyetleri yolu ile sağlıklı nesillerin
yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk
Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında, 27/04/2010 tarihinde imzalan “Okullarda
Diyabet Eğitim Programı” işbirliği protokolü süresinin sona ermesinden dolayı yenilenen ilgi
protokol, 20/02/2014 tarihinden itibaren üç yıl süreli olarak yeniden imzalanarak yürürlüğe
girmiştir.
Bu çerçevede İşbirliği Protokolü gereği İl Milli Eğitim Müdürlüklerince;
1.İl Millî Eğitim müdür yardımcısı veya bir şube müdürünün “il koordinatörü” olarak
görevlendirilmesi,
2.Protokol kapsamındaki faaliyetlerin, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren her
yıl taraflarca karar verilen planlamalar doğrultusunda yürütülmesi,
3.Her eğitim-öğretim yılı başında program kapsamında o yıl gerçekleştirilecek
faaliyetlerin, tarafların ortak kararı ile belirlenmesi ve il düzeyindeki planlamanın il
koordinatörleri ile birlikte sağlanması,
4.Eğitim faaliyetlerinin, il millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonu altında
yürütülmesi,
5.Halk sağlığı müdürlükleri ile işbirliği içerisinde programın yürütülmesi,
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Atatürk Blv. No:98 06648 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Murat GÜLŞEN Öğretmen
Elektronik Ağ : http://mtegm.meb.gov.tr
Tel
: (0 312) 413 13 02 / ( 0312) 413 12 56
e-posta
: [email protected]
Faks : (0 312) 425 19 67
6.Halk sağlığı müdürlükleri ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ile işbirliği
içerisinde yapılacak olan diyabet ve obezite ile mücadele, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının
kazandırılmasına yönelik; bilgilendirme, toplantı ve etkinliklere öğretmenlerin, öğrencilerin
ve diğer personelin eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde katılımlarının sağlanması,
7.Diyabetli öğrencilere yönelik yayımlanan, 24/02/2013 tarihli 2013/6 sayılı Diyabetli
Öğrenciler konulu Genelgenin, diyabetli öğrenciler açısından göz önünde bulundurulması
hususlarında; okul müdürlüklerinin bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını rica
ederim.
Osman YILDIRIM
Bakan a.
Genel Müdür V.
EKLER:
1.Protokol (4 sayfa)
2.Okullarda Diyabet Eğitimi Programı (4 sayfa)
3.Okul Çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı Rehberi (8 sayfa)
4.Broşür (11 sayfa)
5.Afiş (1 sayfa)
6.Öğretmene Mektup (3 sayfa)
DAĞITIM:
B Planı
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Atatürk Blv. No:98 06648 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Murat GÜLŞEN Öğretmen
Elektronik Ağ : http://mtegm.meb.gov.tr
Tel
: (0 312) 413 13 02 / ( 0312) 413 12 56
e-posta
: [email protected]
Faks : (0 312) 425 19 67
Download

Resmi Yazının Tamamı İçin Tıklayın.