İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Fatih AYDIN
Öznur YAZICI
GEOGRAPHY TEACHERS’ METAPHORS CONCERNING THE CONCEPT OF “MAP”
Coğrafya Öğretmenlerinin Harita Kavramına İlişkin Metaforları
1-15
Vildan ÖZDEMİR
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI
SOSYO - DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
A Research On The Attitudes Of English Language Teacher Candidates In Terms Of Demographic Variables
And Public Personnel Selection Exam
16-28
Fırat YILDIZ
Aydın GÖRMEZ
NEO-COLONIZATION AND V. S. NAIPAUL
Yeni Sömürgecilik ve V. S. Naipaul
29-38
Mustafa TÜRKYILMAZ
Zafer KUŞ
İLKÖĞRETİM 100 TEMEL ESERDE ÇOCUK HAKLARI
Analysıs Of Children’s Rights In 100 Basic Literary Books
39-63
Oğuzhan KARADENİZ
Harun ER
Zafer TANGÜLÜ
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SBS’YE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
The Metaphorical Perceptions Of The 8th Grade Students For Pt
64-81
Nihat Şimşek
İsmail Hakan AKGÜN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA (ÖABS) YÖNELİK
GÖRÜŞLERİ
The View Of Pre-Service Teachers Of Social Studies About Teacher-Content Knowledge Exam In KPSS
82-100
Şirvan Şen DEMİR
BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDAN TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023’E: TURİZMDE TANITMA
ÇALIŞMALARINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ
From Five Year Development Plans To Tourism Strategy Of Turkey 2023: Content Analysis Of Tourism
Publicity Activities
101-119
Erol KAPLUHAN
TÜRKİYE’DE TURİZME BAĞLI KENTLEŞMELERE FARKLI BİR ÖRNEK: MİLAS (MUĞLA)
A Different Example Of Urbanization In Turkey Depended To Tourism: Milas (Muğla)
120-141
Download

Table of contents