BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
SERİ: II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
Raporun Dönemi
Şirketin Unvanı
Ticaret Sicil Numarası
İletişim Bilgileri
: 01.01.2014 – 31.03.2014
: Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
: 29465 Merkez 282
: Merkez, Fabrika – Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR
[email protected]
Yönetim Kurulu
Başkan
Başkan Vekili
Murahhas Üye
Üye
Üye
Görevli Üye
Görevli Üye
Görevli Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
: Feyyaz İZMİROĞLU
: Mustafa BÜKEY
: Tufan ÜNAL
: Meltem GÜNEL
: Sülün İLKİN
: M. Bülent EGELİ
: Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU
: Feyyaz ÜNAL
: Kemal GREBENE
: M. Levent ERTÖRER
: Tankut KARABACAK
Yönetim Kurulu 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.
Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesi Yeni TTK ’ya uyum sağlanması amacıyla 07.01.2014
günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında değiştirilmiştir.
Bu yıl ilk üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %76,82 fazlasıyla 337.439 ton
klinker ve %0,77 eksiğiyle 346.862 ton çimento üretilmiştir.
Sevkiyatlarımız ise ihracatla birlikte çimentoda 344.997 ve klinkerde 108.577 tonu
bulmuştur. Çimento sevkiyatı geçen yıla göre %5,97 gerilemiş, klinker sevkiyatı ise %259,70
artmıştır. Bunun yanı sıra geçen yıla göre %12,34 fazlasıyla 502.496 m3 beton satılmıştır.
Limandan ise 750.196 ton elleçleme gerçekleştirilmiştir.
Salihli hazır beton santrali kapatılmış ve kiraya verilmiştir.
Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin sermayesi 20 milyon TL nakit
artırılmak suretiyle 80 milyon TL’sından 100 milyon TL’sına yükseltilmiştir.
Şirketin 31.03.2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tabloları aşağıdaki gibidir.
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
31 Mart 2014
(TL)
258.255.037
605.272.048
863.527.085
31 Aralık 2013
(TL)
247.428.559
593.599.621
841.028.180
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
161.010.717
197.647.119
504.869.249
863.527.085
138.121.132
207.959.582
494.947.466
841.028.180
Hasılat
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
Dönem Karı
31 Mart 2014
(TL)
152.934.619
32.106.935
27.149.785
31 Mart 2013
(TL)
111.818.121
8.605.392
6.735.933
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
31.Mar.14
Pay Oranı
(%)
Tutar
Feyyaz Nurullah İzmiroğlu
Yıldız İzmiroğlu
Fatma Meltem Günel
Mehmet Mustafa Bükey
Türkan Baltalı
Diğer
9,97
8,17
6,62
5,85
5,47
63,92
100,00
31.Ara.13
Pay Oranı
(%)
Tutar
7.977.458
6.537.266
5.300.409
4.678.077
4.373.884
51.132.906
80.000.000
9,97
8,17
6,62
5,85
5,47
63,92
100,00
7.977.458
6.537.266
5.300.409
4.678.077
4.373.884
51.132.906
80.000.000
Bağlı Ortaklıklardaki Paylar
Şirket’in bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla detayları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Doğrudan
Dolaylı
hisse pay
hisse pay
oranı %
oranı %
31 Aralık 2013
Doğrudan
Dolaylı
hisse pay
hisse pay
oranı %
oranı %
Bağlı ortaklık
Kuruluş ve
faaliyet yeri
Batısöke
Aydın, Türkiye
74,62
74,66
74,62
74,66
Batıbeton
Tasfiye HalindeYap-Mal
ASH Plus
Batıçim Enerji
Tasfiye Halinde Borares ( *)
Batıçim Enerji Toptan
Tezli Dere
İzmir, Türkiye
İzmir, Türkiye
Manisa, Türkiye
İzmir, Türkiye
İzmir, Türkiye
İzmir, Türkiye
İzmir, Türkiye
99,85
50
98
63,98
<1
63,98
99,96
99,93
99,87
90,86
86,31
90,86
90,86
99,85
50
98
63,98
<1
63,98
99,96
99,93
99,87
90,86
86,31
90,86
90,86
(*) Tasfiye süreci tamamlanmış olup, Nisan 2014 ‘de tasfiyesi gerçekleşmiştir.
Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları
31 Mart 2014
Oran %
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
Batıbeton Beton Sanayi A.Ş.
4,10
0,19
31 Aralık 2013
Oran %
4,10
0,19
2014 yılı Mart ayı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 361 kişidir.
Saygılarımızla,
Tufan ÜNAL
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi
Necip TERZİBAŞIOĞLU
Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi
Download

Mart Ayı Faaliyet Raporu - batıçim batı anadolu çimento sanayii a.ş.