TÜRKMENISTANYŇ SOSIAL-YKDYSADY ÖSÜŞINIŇ
2014-nji ÝYLYŇ ÝANWAR–IÝUN AÝLARYNDAKY
ESASY JEMLERI
1. 2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda Türkmenistanyň ösüşiniň
makroykdysady görkezijileriniň ösüş depginleri
2013-nji ýylyň
ýanwar–iýun
aýlaryna görä
%-de
Görkezijiler
Jemi içerki önüm, deňeşdirme nyrhlarda
110,3
Sarp ediş nyrhlarynyň jemleýji indeksi
(iýun aýy geçen ýylyň dekabr aýyna görä)
103,23
Esasy serişdelere düýpli maýa goýumlary
108,2
Daşary söwda dolanyşygy
108,8
eksport
import
108,3
109,3
Iri we orta kärhanalardaky ortaça iş haky
2.
110,7
2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda Türkmenistanyň Döwlet
býujetiniň girdejiler we çykdajylar boýunça ýerine ýetirilişi
2013-nji ýylyň
ýanwar–iýun aýlaryna
görä %-de
Bellenen tabşyryga
görä %-de
Girdejiler
106,7
117,4
Çykdajylar
117,7
97,0
1
SENAGAT
3.
2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda Türkmenistanda senagat
önümleriniň esasy görnüşlerini öndürmekligiň fiziki möçberleriniň
ösüş depginleri
Önümleriň görnüşleri
2013-nji ýylyň
ýanwar–iýun
aýlaryna görä
%-de
Elektrik energiýasy
111,7
Nebit
101,1
Gaz
112,0
Nebiti gaýtadan işlemek
101,1
Benzin
102,1
Dizel ýangyjy
100,2
Çalgy ýaglary
114,8
Nebit koksy
100,0
Nebit bitumy
125,3
Kerosin
100,6
Nebit ýangyjy (mazut)
100,0
Polipropilen
105,8
Suwuklandyrylan uglewodorod gazlary
103,9
Ýod
104,0
Mineral dökünler (natural agramda)
120,9
şol sanda:
azot
fosfor
143,0
101,4
Plastmassadan edilen we aýna süýümli turbalar
107,2
Sement
117,2
Magdan däl gurluşyk materiallary
131,1
2
Önümleriň görnüşleri
2013-nji ýylyň
ýanwar–iýun
aýlaryna görä
%-de
Keramzit
107,4
Gurluşyk üçin beton gurnawlarynyň ýygnalan bölekleri
141,2
Armatura, ugoloklar we profiller
100,1
Farmasewtik preparatlar
156,1
Nah ýüplük
107,3
Nah matalar, ösgün tüýli matalary goşmak bilen
115,8
Jorap önümleri
130,3
Çig ýüpek, t
100,0
Ýüpek matalar
100,3
Tikinçilik we örme önümler
107,7
Lukmançylykda ulanmak üçin pamyk we olardan edilen önümler
106,4
Eýlenen deri
100,0
Aýakgaplar
100,0
Gaýtadan işlenilen we konserwirlenen balyk we balyk önümleri
101,0
Miwe-gök önüm konserwleri
138,6
Süýt önümleri
104,7
Ösümlik ýagy
102,2
Un
104,3
Ýarma
2,6 esse
Süýji-köke önümleri
105,9
Çörek we çörek önümleri
104,0
Unaş önümleri
118,9
Mineral suwlar we alkogolsyz içgiler
115,7
3
OBA HOJALYGY
4.
2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda Türkmenistanyň ähli
hojalyklarynda ekerançylyk önümlerini öndürmekligiň ösüş depginleri
2013-nji ýylyň
ýanwar–iýun
aýlaryna görä
%-de
Önümleriň görnüşleri
5.
Gök önümler
102,4
Bakja
103,6
Miweler we ir-iýmişler
102,2
Üzüm
100,0
2014-nji ýylyň 1-nji iýulyna Türkmenistanyň ähli hojalyklaryndaky
mallaryň we guşlaryň baş sanynyň ösüş depginleri
Mallaryň we guşlaryň görnüşleri
6.
2013-nji ýylyň
1-nji iýulyna
görä %-de
Gara mallar
102,2
Dowarlar
102,0
Guşlar
102,1
Düýeler
100,3
2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda Türkmenistanyň ähli
hojalyklarynda maldarçylyk önümleriniň esasy görnüşlerini
öndürmekligiň ösüş depginleri
2013-nji ýylyň
ýanwar–iýun aýlaryna
görä %-de
Önümleriň görnüşleri
Et (diri agramda)
101,8
Süýt
103,3
Ýumurtga
102,3
4
MAÝA GOÝUM-GURLUŞYK IŞLERI
7.
2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda maliýeleşdiriş çeşmeleri boýunça
esasy serişdelere düýpli maýa goýumlarynyň ösüş depginleri
2013-nji ýylyň
ýanwar–iýun aýlaryna
görä %-de
Maliýeleşdiriş çeşmeleri
Esasy serişdelere düýpli maýa goýumlarynyň
hemmesi
108,2
şol sanda:
kärhanalaryň we guramalaryň serişdeleriniň
hasabyna
121,4
merkezleşdirilen we ýerli býujetleriň hasabyna
121,6
karz serişdeleriň hasabyna
52,9
daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna
103,1
beýleki serişdeleriň hasabyna
139,6
8. Ýanwar–iýun aýlarynda maýa goýumlarynyň üçin Türkmenistanyň
ykdysadyýetiniň ýaýrawlary boýunça paýlanyşy, million manat
16000
15 098,3
14 419,2
14000
11 301,2
12000
10000
8 681,3
8000
6000
4000
2000
0
2013-nji ýyl
2014-nji ýyl
Önümçilik ýaýrawy
Önümçilik däl ýaýraw
5
ULAG
9.
2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda ýük daşaýan ulaglaryň işiniň
esasy görkezijileriniň ösüş depginleri (2013-nji ýylyň ýanwar–iýun
aýlaryna görä %-de)
Ulagyň görnüşi
Ýük
daşalyşy
Hemmesi
Ýük
dolanyşygy
107,6
110,7
awtomobil ulagy
107,6
107,6
geçiriji turba ulagy
110,6
119,2
demir ýol ulagy
102,2
103,0
howa ulagy
111,0
114,9
suw ulagy
100,9
112,4
10. 2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda ýolagçy gatnadýan ulaglaryň
işiniň esasy görkezijileriniň ösüş depginleri (2013-nji ýylyň ýanwar–
iýun aýlaryna görä %-de)
Ýolagçy
gatnadylyşy
Ýolagçy
dolanyşygy
104,4
104,8
awtomobil ulagy
104,4
104,3
demir ýol ulagy
108,4
113,1
howa ulagy
110,1
103,3
suw ulagy
3,7 esse
Ulagyň görnüşi
Hemmesi
6
3,8 esse
11. 2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda Türkmenistanda ýük dolanyşygynyň we ýolagçy dolanyşygynyň ulaglaryň görnüşleri boýunça ösüş
depginleri (2013-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlaryna görä göterimde)
3,8 esse
400
300
200
107,6
104,3
103,0
113,1 114,9
119,2
103,3 112,4
Suw
ulagy
Howa
ulagy
Awtomobil
ulagy
Demir ýol
ulagy
0
Geçiriji
turba ulagy
100
Ýük dolanyşygy
Ýolagçy dolanyşygy
12. 2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda demir ýol ulagy bilen ýük
daşalyşynyň ýükleriň görnüşleri boýunça düzümi, göterimde
Mineral
dökünler
2,3
Däne we
däne
önümleri
3,7
Pagta
1,5
Gaýry
ýükler
6,5
Gurluşyk
ýükleri
59,5
7
Gara
metallar
0,6
Nebit we
nebit
önümleri
25,9
13.
IÇERKI SÖWDA
2014-nji ýylyň ýanwar–iýun aýlarynda iýmit kärhanalarynyň haryt
dolanyşygyny hasaba almak bilen Türkmenistanyň hereket edýän
nyrhlardaky bölek satuw haryt dolanyşygynyň sebitler boýunça
hereket edýän nyrhlardaky umumy möçberiniň ösüş depginleri
2013-nji ýylyň
ýanwar–iýun aýlaryna
görä %-de
Sebitler
118,3
Türkmenistan – hemmesi
şol sanda:
119,2
Aşgabat şäheri
welaýatlar:
Ahal
117,0
Balkan
117,7
Daşoguz
117,6
Lebap
117,8
Mary
117,0
8
Download

2014-nji ýylyň ýanwar-iyun