“ Bilgi Paylaştıkça Çoğalan
Bir Hazinedir. ”
2014 / Yıl 1, Ocak-Mart
Makaleler
Derneğimiz Yönetim Kurulunca
Mevzuat Değişiklikleri
gerçekleştirilen Toplantı,
Pratik Bilgiler
Eğitim ve Ziyaretler
2014 / Yıl 1, Ocak-Mart
başkanın mesajı
mevzuat
14
04
Kamu İç Kontrol Rehberi
Başkanın Mesajı
Ümmet ATAY
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Mali Takvim
makaleler
05
Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleği ve Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Bahri AKGÜL/Mali Hizmetler Uzmanı
Kamu Denetçiliği Kurumu
Belediyelerde Mali Hizmetler Birimini Yeniden Düşünmek
Dr. Kenan GÖÇER / Yrd. Doç. Dr.
Sakarya Üniversitesi
Dr. Osman GÜR / Ekonomist
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Yayın Kurulu
Bahri AKGÜL
Sahibi
Bülent KURTULUŞ
Koordinatör
Mahuzder adına
Eda Evren DİZDAR
Cem TOZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Ülkü KAYAHARMAN
Grafik Tasarım
Ümmet ATAY
Satılmış ARDIÇ
Murat YERALTI
Görüş ve katılımlarınız
için
[email protected]
İçindekiler
dernek yönetimi ve
faaliyetleri
18
Yönetim ve Denetim Kurulları
Ziyaretler
Toplantı ve Eğitimler
Etkinlikler
duyurular
24
Kitap yazımı
pratik bilgiler
25
Vergi Oranları
Bütçe Kanunu Cetvelleri
Parasal Sınırlar ve Oranlar
Maaşlarla İlgili Vergi ve Oranlar
Başkanın Mesajı
Ümmet ATAY
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli meslektaşlarım, değerli okuyucular;
Ülkemizde etkin bir mali yönetim ve kontrol yapısı oluşturulması
ve devam ettirilmesi ile meslektaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yayın hayatına başlayan Mali Hizmetler Bültenini
tanıtım sayısının ardından, birinci sayısını sizlere sunmuş olmanın
mutluluğu içerisindeyiz.
Tanıtım sayısına gösterilen ilgi Derneğimiz yönetim kurulu ve yayın kurulunu mutlu etmiş olup sonraki sayılarda sizlere daha güzel daha iyi bir bülten sunma konusunda azmimizi artırmıştır.
Bültenimizin hazırlanması aşamasında en değerli sermayemiz
sizlerin çok değerli görüş ve önerileridir. Bu doğrultuda bültenimizle ilgili her türlü değerlendirme, görüş ve önerilerinize ihtiyaç
duyduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Bahri AKGÜL/
Kamu Denetçiliği Kurumu/Mali Hizmetler Uzmanı
“ Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleği Ve Mali Hizmetler Uzmanları Derneği”
1.Giriş
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile mevcut mali yönetim sistemi değiştirilerek daha
etkin bir yönetim ve kontrol sistemi
oluşturulmuş ve kamu idarelerinin
yönetim ve hesap verme anlayışı
çerçevesinde sorumlulukları artırılmıştır. Bu kapsamda, kamu kurumlarının fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için Mali
Hizmetler Uzmanlığı mesleği oluşturulmuştur.
Ülkemizdeki merkezi kuruluşlar,
yüksek yargı oranları, üniversiteler
ve yerel yönetimlerde istihdam edilmekte olan Mali Hizmetler Uzmanları; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde yer alan, stratejik plan, performans programı, bütçe hazırlıkları
ve uygulaması, taşınır ve taşınmaz
işlemleri, iç kontrol sisteminin kurulması ve izlenmesi, ön mali kontrol,
faaliyet raporu hazırlanması ile muhasebe kayıtlarının tutulması ve raporlanması görevlerini yürütmektedirler.
2. Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleği
Mali Hizmetler Uzmanlığı, mesleğe
özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak atanılan bir
kariyer meslek grubudur. Uzman
yardımcısı olarak atananlar, 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 60'ıncı maddesi uyarınca, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yö-
Sayfa 5
netim kapsamındaki kamu idarelerinin mali hizmetler birimlerinde
(strateji geliştirme birimlerinde) istihdam edilirler ve bu göreve atandıktan sonra en az üç yıl yardımcılık
dönemi geçirirler.
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
özel yarışma sınavına katılabilmek
için; Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSSP49) puan türünden
yetmiş
beş (75) ve üzerinde puan almış olmak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartları
taşımak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler
fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak ve sınavın yapıldığı tarihte 35
yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.
Mesleğe girişte uygulanan yazılı sınav soruları; Maliye (Kamu Maliyesi,
Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları), Hukuk
(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku,
Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku),
İktisat (Makro İktisat ve Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, Uluslararası
Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar),
Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali
Analiz ve Raporlama) konularını kapsayacak şekilde hazırlanır.
Uzman yardımcılığına atananlar, en
az üç yıl çalışmak ve istihdam edil-
dikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi,
tez jürisi tarafından kabul edilmek
kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına
girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri
kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları
için dört ay ilave süre verilir. İlave
süre sonunda tezlerini vermeyenler
ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman
yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.
Uzman yardımcılarına, görev yaptıkları idareler tarafından göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde
ve 120 saatten az olmamak üzere
görev alanlarıyla ilgili konularda
mevzuatın öğretilmesi ve uygulamanın gösterilmesini kapsayacak şekilde hizmet içi eğitim verilmektedir.
Maliye Bakanlığı tarafından 120 saatten az olmamak üzere verilen
mesleki eğitim ise; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe
konulan mevzuat, Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ve uygulaması, İhale
kanunları ve ilgili mevzuat, Harcırah
Kanunu ve ilgili mevzuat, Personel
kanunları ve ilgili mevzuat, 6085
sayılı Sayıştay Kanunu, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu konularını kapsayacak şekilde verilmektedir.
Yeterlik sınavında başarılı olanların
Malî Hizmetler Uzmanı kadro/
pozisyonlarına atanabilmeleri, uzman yardımcılığı döneminde alınmış
olmak kaydıyla, Kamu Personeli Ya-
mali hizmetler bülteni
bancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir belgeye
sahip olma şartına bağlıdır.
Mali Hizmetler Uzman ve Uzman
Yardımcıları; 5018 sayılı Kanunun
60 ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan
görevlere ilişkin olarak kendilerine
verilen iş ve işlemleri yapmak, Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mali hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen
diğer iş ve işlemleri yapmak, görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve
bunları raporlamak, idareleri tarafından yapılacak eğitim programı
hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmakla yükümlüdürler. Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan
ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten
sorumludurlar. Ayrıca ilgili yönetmelikte, uzman ve uzman yardımcılarının mali hizmetler birimi dışında çalıştırılamayacağı ve uzman ve uzman
yardımcılarına Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemeyeceği belirtilmiştir.
3. Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Derneğimiz; mesleğe giriş koşulları,
görevleri ve görev yaptıkları kurumları yukarda özetlenen üyelerinin
mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik
ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi,
aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak ve ülkemiz mali
yönetim sisteminin gelişmesine kat-
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
kıda bulunmak amacıyla 17/10/
2006 tarihinde kurulmuştur.
Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile
meslek kuruluşları nezdinde itibar
edilen, örnek alınan ve saygınlık ifade
eden bir meslek örgütü olmak vizyonuyla hareket eden Derneğimiz, ülkemiz mali yönetim ve kontrol sisteminde büyük değişikliklere yol açan 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu vesilesiyle uygulamaya geçirilmeye çalışılan stratejik yönetim,
performans yönetimi, performansa
dayalı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetimin geliştirilmesi gibi konularda
faaliyetler yürütmektedir. Yürütülen
bu faaliyetler sonucunda ülkemizde
yeni mali yönetim ve kontrol anlayışının/sisteminin oturmasına katkı sağlamak en önemli amaçlarımız arasındadır.
Bu doğrultuda, ülkemizde mali yönetim ve kontrol sistemini geliştiren,
izleyen, kontrol mekanizmalarını kuran ve denetleyen kurumlardan
TBMM, Sayıştay Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile
ortak projeler ve çalışmalar yürütülmektedir. Düzenlenen sempozyumlar,
konferanslar ve toplantılar bu ortak
çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Bunlardan en kapsamlı olanları
aşağıda özetlenmiştir.
2010 yılında Derneğimizce düzenlenen “5018’in 5 Yılı ve Strateji
Geliştirme Birimlerinin Geleceği”
konulu panel bu çalışmaların en
güzel örneklerinden biri olup, panele Sayıştay Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, üniversiteler ve diğer
ilgili kurumların üst yönetimlerinden katılım sağlanmıştır. Panelde,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun beşinci yılında
mali yönetim ve kontrol sisteminin
geldiği aşama, eksiklikler ve yapılması gerekenler ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.
TBMM ile Derneğimiz işbirliğinde
2012 yılında TBMM’de gerçekleştirilen “Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu
Yönetimi Sempozyumu” da bu çalışmalardan biridir. Söz konusu sempozyumda; Sayıştay Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi, TBMM Genel
Sekreterliği, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu İç Denetçileri
Derneği ve kurumların Strateji Geliştirme Yöneticilerinin katkılarıyla konu detaylı bir şekilde tartışılmış,
mevcut durum irdelenmiş ve çok
değerli görüş ve öneriler üretilmiştir.
Bu görüş ve öneriler ile sempozyum
çıktıları kitaplaştırılarak kamu kurumlarına dağıtılmıştır.
Derneğimizce 2014 yılında “Kamu
İdarelerinde Saydamlık ve Hesap
Verebilirlik Kapasitesinin Güçlendirilmesi” adında bir proje hazırlanmış
ve yurtiçi proje ortaklarımız olan
TBMM, Sayıştay Başkanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte
iki farklı ülkeden uluslararası ortağın
da katılımı sağlanarak Ulusal Ajansa
sunulmuştur. Projemizin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak
olan yıllık iş programlarının oluşturulması ve değerlendirilmesine yönelik model ile öz değerlendirme
rehberinin ülkemizdeki tüm kamu
kurumlarında uygulanması ve kabul
edilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Söz konusu rehberler de kullanılarak
oluşturulan modellerin uygulanması
ile kamuda yetersiz olduğunu düşündüğümüz hesap verme mekanizmaları genişletilecektir. Kamu kurumları tarafından bir sonraki dönemde
yürütülecek olan faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacına ilişkin planlamaların ve yürütülen faaliyetler ile
kullanılan kaynaklara ilişkin raporlamaların vatandaşın da anlayabileceği şeffaflıkta raporlanmasının, modelin uygulandığı kamu kurumlarında
faaliyetlerin daha etkin ve verimli
yürütülmesine etkisi büyük olacak-
Sayfa 6
mali hizmetler bülteni
tır. Ayrıca, Proje ortaklarımızdan
olan ve TBMM adına kamu kurumlarını denetlemekle görevli bulunan
Sayıştay tarafından yürütülecek denetim faaliyetleri, daha tutarlı raporlar ve belgeler üzerinden yapılacağından denetim sonucunda oluşacak
bulguların sonuçları üzerinde de
olumlu etkisi olacaktır.
Derneğimiz, Kamu kurumlarında
görev yapan Strateji Geliştirme Birimi yöneticilerinin katılımıyla oluşturulan ve düzenli olarak istişare toplantıları düzenleyen Kamu Strateji
Platformunun da üyesi olup, istişare
toplantılarına katılım sağlamaktadır.
Bu kapsamda, Derneğimizin ev sahipliğinde Sayıştay Başkanlığı Eğitim
Tesislerinde Kamu Strateji Platformu 18 inci istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Strateji
Geliştirme Birimlerinin sorunları ve
çözüm önerileri ile geleceği görüşülmüş olup, mali yönetim sistemine ve
strateji geliştirme birimlerine yönelik
olarak geliştirilen fikirlerin bir eylem
planına dönüştürülmesi fikri kabul
edilmiştir. Buna istinaden, Derneğimizce bir eylem planı taslağı oluşturulmuş ve Kamu Strateji Platformu
yetkilileri ile paylaşılmıştır. Diğer
taraftan; Derneğimiz yönetim kurulu
üyelerince İdarelerin Strateji Geliştirme Birim Yöneticilerine ve meslektaşlarımıza makamlarında ziyaretler gerçekleştirilmekte ve görüşleri
alınmaktadır.
Mali yönetim ve kontrol sisteminin
diğer önemli aktörleri olan iç denetçilerin oluşturduğu Kamu İç Denetçiler Derneği ile de mali yönetim ve
kontrol sisteminin geliştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla toplantılar
düzenlenmekte ve ortak projeler
yürütülmesi planlanmaktadır.
Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında
görev yapmakta olan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların çözümüne
katkı sağlanması için Türkiye Beledi-
Sayfa 7
yeler Birliği üst yönetimine ziyaretler
gerçekleştirilmekte ve fikir alışverişinde bulunulmaktadır. Meslektaşlarımıza yönelik olarak düzenlenecek
eğitimlerde iş birliği yapılması ve
katkı sağlanması için de çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.
Mesleğe yeni alınan uzman yardımcılarının yetiştirilmesi, uzmanların
mesleki ve kişisel yeterliliklerinin
geliştirilmesi, kurumların harcama
yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri,
strateji geliştirme birim yöneticileri
ve satın alma birimi/strateji geliştirme birimi çalışanlarının yeterliliklerini artırmak amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca, yeterlik sınavına giren uzman yardımcılarının
sınava hazırlanması amacıyla Dernek merkezinde eğitimler düzenlenmiştir ve bundan sonra da yeterlik
sınavlarından önce eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu sayede, kamu idarelerince mali yönetim
ve kontrole ilişkin olarak yürütülen
faaliyetlerin daha sağlıklı gerçekleştirilmesine katkı sağlanmaktadır.
Dernek bünyesinde oluşturulan çalışma grupları aracılığıyla; kamu
alımları, iç kontrol, iç denetim, bütçeleme, kamu zararları gibi konularda üyelerimizin kurumlarında yaşadıkları sorunlu alanlar ele alınmakta
ve çözüme yönelik çeşitli raporlar
hazırlanarak ilgili yerlere iletilmektedir.
Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğinin
özlük hakları yönünden yaşadığı düşünülen adaletsizliklerin giderilebilmesi için de Derneğimizce sürekli
girişimlerde bulunulmaktadır. Bu
kapsamda; TBMM Dilekçe Komisyonuna açıklayıcı bir dilekçe sunulmuş, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili
kurumlarla görüşmeler yapılmış,
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kuruluna dilekçe sunulmuş ve Kurul
üyesi ile görüşülmüştür. Bundan
sonra da buna yönelik girişimler ger-
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
çekleştirilecektir.
4. Sonuç
Mali Hizmetler Uzmanları, görev
yaptıkları birimin ve mensubu oldukları mesleğin geniş bir mevzuata
sahip olması nedeniyle birçok alanda büyük bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olmaktadırlar. Bu sayede
çalıştıkları kurum ve kuruluşlara değer katmakta, çalıştıkları alanlarda
ve kurumlarda kendilerini geliştirme
ve geleceğin yöneticisi olabilme imkanları bulunmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile oluşturulan Mali
Hizmetler Uzmanlığı mesleğine yüklenen ağır sorumluluklar bulunmaktadır. Geride kalan yedi sekiz yıllık
dönem değerlendirildiğinde meslek
mensuplarının idarelerinde mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulmasına, kaynakların etkili ekonomik
ve verimli kullanılmasına yönelik
çabaları ve çalışmalarının tüm kesimlerce önemli kabul edildiği görülmektedir. Mali Hizmetler Uzmanlığı
mesleğinin hak ettiği konuma ulaşmasında, meslek mensuplarının idarelerinde ortaya koydukları çalışmaların kalitesinin önemli olacağı ve bu
mesleğin öneminin her geçen gün
daha çok anlaşılacağı düşünülmektedir.
Avrupa Birliğine uyum sürecinde
önemli bir yer tutan Mali Kontrol
faslı kapsamında yerine getirilmesi
gereken faaliyetlerin ve 5018 sayılı
Kanun kapsamında ülkemizde yerleştirilmeye çalışılan kamu mali yönetimindeki büyük değişimin önemli
aktörlerinden olan Mali Hizmetler
Uzmanlarının oluşturduğu Derneğimiz tarafından bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra yürütülecek tüm
faaliyetlerde de kamu mali yönetim
sistemimizin daha ileriye taşınması
esas alınacaktır.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Dr. Kenan GÖÇER / Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi *
Dr. Osman GÜR / Ekonomist Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
“Belediyelerde Mali Hizmetler Birimini Yeniden Düşünmek”
1. Giriş
Türkiye, son on yıldır kamu yönetimi
alanında ciddi reformlara sahne oldu. Bu reformların başta geleni, kamu mali yönetimi ve yerel yönetimler mevzuatındaki kurucu düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler; kamu
mali yönetimini düzenleyen 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu (Resmî Gazete, 2003), yerel
yönetimleri yeniden ele alan Büyükşehir Belediye Kanunu (Resmî Gazete, 2004) ve Belediye Kanunu’dur
(Resmî Gazete, 2005).
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde elde edilmesi
ve kullanılmasını, hesap verebilirliği
ve malî saydamlığı sağlamak üzere,
kamu malî yönetiminin yapısını ve
işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî
işlemlerin muhasebeleştirilmesini,
raporlanmasını ve malî kontrolü düzenleyen Kanun (2003, md. 1), Türkiye’deki bütün kamu kurumlarını,
“genel yönetim kapsamındaki kamu
idareleri” olarak tanımlayıp beş ayrı
bütçe türü altında toplarken; belediyeler, mahalli idareler bütçeleri adı
altında değerlendirilmiştir (KMYKK,
2003, md. 3 ve 12).
Çalışmamıza konu olan malî hizmetler birimi (MHB), belediyeler de dâhil
olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki bütün kamu kurumlarında
teşkilatlandırılmış, Kanun’nun 60
ıncı maddesinde MHB’nin görevleri
sayılmış ve birimde mali hizmetler
uzmanı (MHU) ve mali hizmetler uzman yardımcılarının çalışabileceğine
yer verilmiştir. MHB’nin çalışma usul
ve esasları, ‘Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’ (SGBY) adıyla
düzenlenmiş ve Kanun’nun tamamen
yürürlüğe girdiği yılda SGBY de yürürlüğe girmiştir (Resmî Gazete, 2006).
Genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinden merkezi yönetime dâhil
olanlar, teşkilat şemalarında MHB’ni,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce (BÜMKO)
hazırlanan Kurumsal Sınıflandırma
Anahtarı’na (KSA) uygun olarak danışma ve denetim birimleri arasında gösterirken, kimi belediyeler MHB’yi ana
hizmet veya yardımcı hizmet birimleri
arasında göstermektedirler.
KMYKK, genel yönetim kapsamındaki
kurumların
teşkilat
şemalarında
MHB’nin bulunduğu yer, kamu mali
yönetim reformunun ilgili idarelerce
ne kadar algılanabildiğini anlamak
bakımından bir gösterge olabilir.
MHB’lerin yeri, belediyelerdeki ilk kariyer uzmanlık olan MHU istihdamına
yönelik genel ilgisizlik, 4.000’in üzerindeki MHU kadrosunun doluluk oranının % 5’i dahi geçememiş olması
(Göçer, 2013, s.19), belediyelerin,
merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinden özellikle teşkilat ve istihdam yönünden yolun hâlâ başında
olduğunu göstermektedir.
Makalede geçen ‘Kanun’ ibaresi
KMYKK, aynı şekilde ‘Yönetmelik’
SGBY yerine; MHB ise SGB ile dönüşümlü ve birbirinin yerine geçebilecek
şekilde kullanılmıştır.
2. Türk Kamu Mali Yönetimi Reformu
Türkiye’nin son iki yüzyılı, yeniden
yapılanma arayışları çerçevesinde
geçmiştir. Günümüzde, yasal ve kurumsal yapılarımızın toplumun ihtiyaçları paralelinde düzenlenmesi süreci,
hâlâ devam etmektedir. Yeniden yapı-
lanma ihtiyacı hem iç, hem de dış
konjonktürün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede kamu yönetiminde ve kamu mali yönetim sisteminde düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
Kamunun örgütsel yapısındaki değişim ve dönüşüm, hiç şüphesiz diğer
ülkelerin de etkileşimi ile ortaya çıkmış ve hemen hemen her ülkede
benzeri reform çabaları gündemi
belirlemiştir. Modernleşme sonrası
bu yeni yapılanma, hükümetlerin bu
konudaki karar ve istekleri sonucunda değil, dünyadaki sosyo-ekonomik
ve teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış (Köse, 2010, s. 8)
ve Türkiye de bu süreçten etkilenmiştir.
Kamu mali yönetim reformunun temel dayanağını oluşturan 5018 sayılı Kanun, çağdaş mali yönetimin temel ilke ve kurallarını kamu maliyesine egemen kılmak, kamu mali yönetimini etkin, saydam ve hesap
verebilir bir yapıya kavuşturmak
amacıyla, Cumhuriyet ile neredeyse
yaşıt olan mevcut sistemi büyük
ölçüde yeni baştan tasarlamayı
amaçlamıştır (Köse, 2010, s.7).
KMYKK’nun genel gerekçesi, kürselleşme ve bilgi toplumunun getirdiği
yeni ihtiyaçları esas almıştır. Merkezi yönetim kapsamındaki kurumların
birçoğunun gerçekleştirdiği hizmetlerin imkânlar çerçevesinde yerel
yönetimlere devri öngörülmüştür.
Yıllardan beri Maliye Bakanlığına
ihale edilmiş bir kamu mali yönetim
sisteminin yeni anlayışa uygun bir
şekilde yerleştirilebilmesi için kamu
idarelerine büyük görevler düşmektedir (Kesik, 2010, s. 36).
Sayfa 8
mali hizmetler bülteni
Amacımız, kamu idareleri arasında
özellikle belediyelerin kamu mali yönetim reformunun bazı yönlerini ne
ölçüde yanlış algılandığını ortaya koyarken, buna ilişkin çözüm önerileri
sunmaktır.
Kamu mali yönetim reformu, AB tarafından hazırlanan Türkiye İlerleme
Raporu’nda (TİR), “32. Fasıl: Mali
Kontrol” başlığı altında izlenmektedir.
Son ilerleme raporunda, kamu mali
yönetimi ve mali kontrol konusunda
bazı gelişmelerin kaydedildiği vurgulanmıştır (TİR, 2013, s.77).
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
b. Performans ve kalite ölçütleri geliştirme,
c. Yönetim bilgi sistemi,
d. Malî hizmetler’dir.
Kanun’un ‘Malî hizmetler birimi’ başlıklı maddesine dayanarak çıkan Yönetmelik’i esas alacak olursak, birim adı olarak ‘Malî hizmetler birimi’ değil,
‘Strateji geliştirme birimi’nin kullanılması gerekmektedir. Yönetmelik’in ilgili
maddesine göre mali hizmetler, SGB’nin dört fonksiyonundan birisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Mevcut karmaşa, mevzuata aşina kurum, yönetici ve
uzmanlar arasında herhangi bir sorun yaratmıyor. Her iki kavramsallaştırmayı farklı bir yapı olarak görmek isteyen kurumlarda, hem MHB ve hem de
SGB olarak farklı bir harcama birimi şeklinde teşkilatlandığı görülüyor.
3. Kavramsal Karmaşa: Mali Hizmetler mi, Strateji Geliştirme
Birimi mi?
KMYKK, genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin tamamında malî
hizmetler birimini (MHB) öngörmüş,
MHB ve görevlerinin anlatıldığı Kanun’un 60 ıncı madde başlığı “Malî
hizmetler birimi” olarak kamu mali
yönetimi literatüründe yerini almıştır.
Söz konusu maddede, birimin (MHB)
çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin çıkarılacağından bahsedilmiştir. Çıkan yönetmelik, ‘Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul
Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ (SGBY) adıyla yürürlüğe girmiştir.
Kanun’un tercih ettiği kavramsallaştırma ‘mali hizmetler birimi’ (MHB)
iken Yönetmelik’te, aynı birim için
‘strateji geliştirme birimi’ (SGB) adı
tercih edilmiştir. Ancak, Kanun ve
Yönetmelik’in önerdiği söz konusu
adlandırma (SGB), birbirinin eş anlamlısı olmak yerine, birinin (SGB)
diğerini (MHB) içerdiği/kapsadığı bir
durum söz konusudur.
Başta, Yönetmelik’teki SGB fonksiyonlarına baktığımızda (SGBY, 2006,
md. 4), SGB’nin dört fonksiyonu olduğu anlaşılıyor. Bu fonksiyonlar;
a. Stratejik yönetim ve planlama,
Sayfa 9
Tabloya göre MHB, danışma ve denetim birimleri arasında sayılmaktadır.
Danışma ve denetim birimleri ise bilindiği gibi, çalışma şartları ve işlerin önemi bakımından doğrudan üst yöneticiye bağlı olan birimlerdir. Bu birimler;
denetim (iç denetim ve teftiş), mali hizmetler birimi, hukuk, basın-halkla ilişkiler ve diğer müşavirliklerdir.
Merkezi yönetim kurumlarından genel bütçeli birçok kurum, kamu mali yönetim reformuna uygun olarak teşkilat yapılanmasında KSA’ya uygun düzenlenmişken, aynı düzenlemeyi mahalli idarelerde ve özellikle belediyelerde
(büyükşehir, il ve ilçe) göremiyoruz.
mali hizmetler bülteni
5. Genel Yönetim Kapsamındaki
Kamu İdarelerinde MHB/SGB Teşkilatlanması
Genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinde (GYKKİ); merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
(MYKKİ) ile mahalli idarelerin
KMYKK’yı algılamaları arasında
önemli farklılıklar bulunmaktadır.
MYKKİ, KMYKK’na göre (2006, md.
3) genel bütçeli, özel bütçeli ve düzenleyici denetleyici bütçeli kurumlardır. Genel bütçe kapsamındaki
kamu kurumları; TBMM, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlıklar, üst
yargı organları, bazı müsteşarlık, kurul, kurum, genel müdürlük, idare ve
başkanlıklardan ibarettir.
MYKKİ’nin teşkilat şemalarına baktığımızda Kanun, Yönetmelik ve KSA’ya
uygun teşkilat yapılanmasına sahip
pek çok kurumun olduğu fark edilecektir. Bu kurumlardan bazılarının
teşkilat şemaları aşağıdaki tablolarda
sunulmuştur. Oysa mahalli idareler
bütçesi başlığı altında konumlanan
Kaynak: http://www.maliye.gov.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx (Erişim Tarihi, 30.12.2013)
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
belediyeler için aynı şeyler söylenemeyecektir.
5. 1. Merkezi Yönetimlerde
MHB’lerin Organizasyondaki Yeri
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinden ele alınacak bazı kurumların, Türk kamu mali yönetim
ruhuna uygun bir teşkilat şemasına
sahip olduğunu görürüz. Bunların
başında, hiç kuşkusuz Maliye Bakanlığı (Şekil 1), Kültür Bakanlığı (Şekil
2) vb. kurumlar geliyor.
Sayfa 10
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Kaynak: http://www.turizm.gov.tr/TR,22962/merkez-teskilati.html, (Erişim Tarihi: 02.01.2014)
maması gelir.
Sözkonusu iki kurum gibi bir birkaç
kurum daha, teşkilat yapılanmasında
SGB’yi, Kanun (md. 60, ‘n’ bendi ) ve
Yönetmelik’e (md. 5, ‘t’ bendi) uygun
olarak, doğrudan üst yöneticiye
(müsteşar) bağlamışlardır.
hi: 02/01/2014) ve Sağlık Bakanlığı
(http://www.saglik.gov.tr/TR/
d o s y a / 1 - 8 2 9 6 8 / h /
faaliyetraporu2012.pdf s. 20. Erişim
Tarihi: 02/01/2014) gibi kurumların
teşkilat şemalarını gösterebiliriz.
Ancak, Merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinde bütün kurumlar,
Yukarıda bahsedilen kurumların teşkilat şemalarına baktığımızda, mali hiz-
Kanun ve Yönetmelik’i bu şekilde yorumla(ya)mamıştır. Neredeyse, merkezi yönetim kapsamındaki kurumların
birçoğunda, SGB’ler üst yöneticiye
bağlanmamıştır. Bir çok kurum arasından bu kurumlara örnek olarak Kalkınma Bakanlığı (http://www.dpt.gov.tr/
DocObjects/View/15454/KB_ Organizasyon_Sema-0122013.pdf, Erişim
metler birimi (MHB) / strateji geliştirme birimi’nin (SGB), üst yöneticiye
Belediyelerde üst yöneticiye bağlı
(bakanlıkta müsteşar, YÖK’te başkan)
bağlı değil, denetim (iç denetim ve
teftiş) ve hukuk müşavirliklerinin üst
yöneticiye bağlı olduğu görülür.
yerde de genel sekreter yardımcısına bağlanmıştır. Belediyelerdeki or-
Tarih: 02/01/2014), Yüksek Öğretim
Kurumu (http://www.yok.gov.tr/
web/guest/teskilat-semasi, Erişim
Tarihi: 02/01/2014), Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı (http://
www.tarim.gov.tr/Sayfalar/
OrganizasyonSemasi.aspx, Erişim Tari-
Sayfa 11
5.2. Belediyelerde MHB’lerin Organizasyondaki Yeri
Mahalli idare bütçeli kurumlardan
belediyeler, organizasyonel açıdan
merkezi yönetim kurumlarından oldukça farklılık gösterir. Farklılıkların
başında; MHB’lerin, hiçbir belediyenin
(büyükşehir, il ve ilçe belediyeler)
organizasyonel yapısında, üst yöneticiye (belediyelerde başkan) bağlı ol-
——————————————————————Belediyelerde hukuk, iç denetim ve teftiş gibi
birimler üst yöneticiye (belediye başkanı)
bağlı iken, KSA’daki danışma ve denetim
birimleri arasında sayılan mali hizmetler
biriminin belediye başkanına bağlı olmaması,
kamu mali yönetimi ve kontrolü açısından
üzerinde düşünülmeye değer bir konudur.
olmayan MHB’leri, kimi büyükşehir
belediyesinde genel sekretere, kimi
ganizasyonel yapıda MHB’leri, genel
sekretere bağlı olduğu ve genel sekreter yardımcısına bağlı olduğu kurumlar olarak iki ayrı tasnifi yapılabilir.
MHB’leri belediye başkanına (üst
yönetici) bağlı olması gerektiği halde
başkanın kendisine değil ve fakat bir
alt yöneticisi olan genel sekretere
bağlı olduğu büyükşehir belediyelerine Adana (http://www.adana-
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
bld.gov.tr/organizasyon.html, Erişim
Tarihi: 02.01.2014) ve Ankara
müddetçe, MHB’lerin doğrudan üst
yöneticiye (bakanlıklarda müsteşar,
kamu kurumlarının kendi kurum uzmanlarıdır. Özgünlüğün birincisi budur.
(http://www.ankara.bel.tr/
kurumsal/teskilat-semasi, Erişim
üniversitelerde rektör, belediyelerde
başkan) bağlı olacağı, olması gerekti-
———————————————————
Tarihi: 02.01.2014 ) örnek gösterilebilir.
ği her zaman ileri sürülecektir. Biz de
burada, bu iddiayı dile getiriyoruz.
Bakanlığınca çıkartılan 22.02.2007 tarih ve
26442 Resmi Gazete sayılı “Belediye ve Bağlı
MHB’lerin belediye başkanına değil,
onun bir alt yöneticisi olan genel sekretere değil, onun da alt yöneticisi
6. MHB’lerde Nitelikli Personel
İstihdamı
durumun belediyeler açısından kaynağı, İçişleri
Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”tir.
Adı geçen yönetmelikte büyükşehirler için ‘mali
olan genel sekreter yardımcısına bağlı olduğu büyükşehir belediyelerine
Beşeri kaynak yönetimi, SGB’lerin
reform çerçevesinde kendisinden
beklenen görevleri layıkıyla gerçek-
hizmetler dairesi başkanlığı’, il ve ilçe belediyeler için de ‘mali hizmetler müdürlüğü’ öngörül-
örnek, daha çoktur. Söze konu durumdaki belediyelere de İzmir
leştirmesinde en önemli unsurlardandır. Dolayısıyla, SGB’lerin reformda
ne kısaca SGB, mahalli idarelerdeki mali hizmetler birimine de kısaca MHB demek durumunda-
(http://www.izmir.bel.tr/
orgsema.asp, Erişim Tarihi:
02.01.2014), İstanbul (http://
www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/
Pages/YonetimSemasi.aspx, Erişim
Tarihi: 02.01.2014), Eskişehir
(http://www.eskisehir-bld.gov.tr/
kurumsal_idari_sema.php, Erişim
Tarihi: 02.01.2014), Kocaeli (http://
www.kocaeli.bel.tr/
OrganisationalChart.aspx., Erişim
Tarihi: 02.01.2014 ) örnek gösterilebilir.
öncü birimler olabilmesinde, SGB
personelinin nitelik ve niceliği büyük
önem arz etmektedir (Gökdeniz,
2010, s.471).
yız. Hal bu iken, makalemizdeki her iki kısaltma
da (SGB ve MHB), birbirinin eş anlamlısı olarak
MHB’lerin (SGB) yapılanması aşamasında, bu birimlerde çalışacak personelin niteliği ile ilgili bilgileri, ilk olarak Kanun’da (KMYKK, 2006, md. 60)
buluyoruz. Kanun’un “Mali hizmetler
birimi” adlı maddesinde, “idarelerin
malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî hiz-
Yukarıdaki teşkilat şemalarının ortak
metler uzmanı çalıştırılabilir.” denilerek, aynı zamanda bazı ilkler de ger-
noktası, merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumlarından Maliye Ba-
çekleştirilmiş olur. Türk kamu mali
yönetim reformunun en özgün yanla-
kanlığı ve Kültür Bakanlığı’nda olanın
aksine, mali hizmetler birimlerinin
belediyelerde üst yönetici olan belediye başkanına değil, genel sekretere
bağlı olan genel sekreter yardımcılığı-
rından olan bu ilklere değinmekte
fayda vardır.
na bağlı olmasıdır. Hatta bazı büyükşehirlerde (Örneğin Kocaeli) hem
MHB hem de ayrıca SGB yer almakta,
bu ise kaynak israfına ve de yetki
karmaşasına neden olmaktadır.
Kanun, Yönetmelik ve KSA, mevcut
haliyle ilgili madde ve kısımları yürürlükte olduğu ve T.C.’nin bir hukuk
devleti olgusunu terk etmediğimiz
müştür. Dolayısıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumlarındaki mali hizmetler birimi-
kullanılmaya çalışılmıştır.
MHU’lara ilişkin ikinci özgün yan ise;
uzman (MHU) yardımcılığında 3 yıl çalışıp uzmanlığa geçenlerin, uzman olduktan sonra bir 3 yıl daha aynı kurumda
çalışma zorunluluğu bulunmasıdır. Herkesi dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit sayan Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın (TCA) eşitlik
ilkesine (TCA, 1982, md. 10) açıkça
aykırı olan ve MHU’lara, Kanun
(KMYKK, 2006, md. 60) ve Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği (MHUY)
(MHUY, 2007, md. 26) ile getirilen bu
Öncelikle, herhangi bir kamu kurumunda değil, kamu kurumlarının sadece biriminde (MHB) ‘uzman’ çalışması öngörülmüştür. 657 sayılı Dev-
şartın hukukîliğini kabul etmenin
imkânı yoktur. Çünkü devlet organları
ve idare makamlarının, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorunlulu-
let Memurları Kanunu’nda (DMK),
“Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36 ıncı
ğu (TCA, 1982), Türk Anayasası’nın en
belirgin yanıdır. 657 sayılı DMK’nın
maddesinin “Ortak Hükümler, A-11”
sayılı bendinde geçen “kariyer uz-
ilgili maddesinde geçen kariyer uzmanlarının hiçbiri için öngörülmeyen bu
manlar” arasında sayılanların, mali
hizmetler uzmanları hariç hiç biri,
herhangi bir birimde çalışanları değil,
zorunluluk, aslında bu şartlarla
MHB’lerde kariyer uzmanı (MHU) tuta-
Sayfa 12
mali hizmetler bülteni
mayacak olmanın bir başka kabul ifadesidir. Türkiye’nin genel yönetim kapsamındaki neredeyse bütün kamu kurumlarında olmazsa olmaz olan
MHB’leri kurulup ve yeniden teşkilatlandırılırken, söz konusu birimlerdeki
uzman personelin özlük haklarının iyileştirilmesi veya en azından diğer kariyer uzmanlarının özlük hakları ile eşitlenmesi yerine, hiç de hukukî ve adil
olmayan yasalar ile hakları düzenlenen
MHU’lar ile, hangi kurumsal performansın, iç ve ön mali kontrolün gerçekleştirileceği hususu, tartışmaya
açıktır.
Hatırlanacağı üzere, kamu mali yönetim reformunun ortaya çıkardığı iki
ajanından biri olan malî hizmetler uzmanının (diğeri iç denetçi) ilk ortaya
çıkışı ve göreve başlaması 2006 yılında, genel ve özel bütçeli kurumlarda
oldu. Bir yıl sonra çıkan Belediye ve
Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik (Resmî Gazete, 2007,
Sayı 26442, md. 12) ile tüm belediye
(büyükşehir, il ve ilçe), belediyelerin
bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerinde de, malî hizmetler uzmanlarının
(MHU) çalışması öngörüldü.
7 yıl sonra 2014 yılında MHU’ların özlük haklarının, diğer kariyer uzman özlük haklarından bariz bir şekilde gerisinde olması dolayısıyla, belediyelerdeki MHU kadrolarının neredeyse % 95’i
(Göçer, 2013) boş bulunmaktadır.
MHU kadrolarının % 5’inin dolu olması
ise çok iyimser bir rakamdır. Sayıştay’ın belediyelerdeki performans denetimlerinde, MHU kadrolarının istihdamı yönündeki tavsiyeleri, şimdilik bir
Sayfa 13
karşılık bulmamış görünüyor. 2012
Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme
Raporu’na (Sayıştay, 2013) henüz
alınmayan bu hususun, önümüzdeki
yılların temel eksiklikleri arasında
sayılacağından hiç kuşku yoktur.
7. MHB’lere Yönetici Atamalarında
Kariyer Aranması
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
başkan gibi bir yönetici olabilmek için
DMK’da aranan süre şartı (8 ve 10 yıl)
dışında herhangi bir şart, usûl ve özellik bulunmamaktadır. DMK’ya göre; 8
yıl öğretmenlik yapan bir memur, polis, mühendis, matematikçi, sosyolog,
bilgisayar işletmeni veya fizikçi, müdür; anılan görevlerde 10 yıl çalışılmış-
sa da, daire başkanı/başkan olabilmektedir. Merkezi yönetim kapsamı
kamu kurumları ve belediyelerdeki
MHB’lerde daire başkanı/başkan olabilmek için 10, müdür olabilmek için
de 8 yıl memuriyet şartı dışında bir
şart aranmamaktadır. Ne belirli bir
fakülte, ne bir sınav, ne stajyerlik veya
leridir. Kurumların merkez biriminden
yeterlilik sınavına lüzum görülmemekolan MHB’ler, KSA’da belirtildiği üzre
tedir.
hukuk müşavirliği, iç denetim ve teftiş kurulları gibi, danışma ve denetim Mali hizmetler/strateji geliştirme birimi görevlerinin, kim olsa yapar kabilinbirimi’dirler.
den bir görev olarak algılanmasına
Sözkonusu danışma ve denetim bineden olan bu durum, sadece beledirimlerinin özelliği, belirli fakülte ve/
yelerde değil, merkezi yönetim kurumveya bölümleri bitirmiş, belirli formaslarında da geçerlidir. Mali hizmetler
yonu almış, belirli sınavı geçmiş perbirimi, danışma ve denetim birimleri
sonelin çalıştığı birimler olmasıdır.
arasına herhalde sehven konulmamışÖrneğin hukuk müşavirliklerinde hutır. MHB, danışma birimi olarak kabul
kuk müşaviri olabilmek için, hukuk
ediliyorsa, birime danışmayı gerekli
fakültesi mezunu veya avukat olmak,
kılacak bir bilgi ve mevzuat birikimine
kurumunda belirli bir süre çalışmış
sahip olduğu da kabul ediliyor demekolmak ve üst yöneticinin ilgili müşatir. MHB’nin uzmanlaşmış personel
virliğe ataması gerekir. İç denetim
eliyle yönetilmesi, elbette idarenin
birimlerinde iç denetçi olabilmek için,
lehine bir uygulamadır.
yine belirli bir fakülte ve/veya bölümleri bitirmiş, belirli formasyonu almış, İleri sürdüğümüz iddia, MHB/
belirli bir sınavı (KPSS) ve mülakatı SGB’lerde en azından müdür ve daire
geçmiş, 3 yıl iç denetçi yardımcılığın- başkanı olabilmek için, müdür ve daire
da bulunmuş ve daha sonra yeterlik başkanı olabilmedeki süre şartlarına
sınavını geçmiş olmak gerekir. Aynı ek olarak, mali hizmetler biriminin
şey, teftiş kurullarında çalışan müfet- kendi uzmanı olan mali hizmetler uzmanı (MHU) olma şartının getirilmesi,
tişler için de geçerlidir.
birimin otonomisi açısından önem arz
MHB’lerde müdür, daire başkanı veya
etmektedir.
Hem merkezi yönetim kurumlarında
ve hem de mahalli idarelerden olan
belediyelerde (büyükşehir, il ve nüfusu 50.000’i aşan ilçeler) bulunan
MHB’ler, yukarıda tekraren belirtildiği
üzere, kurumların ne ana hizmet, ne
yardımcı hizmet ve ne de taşra birim-
mali hizmetler bülteni
Bugün, merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumlarından genel ve özel
bütçeli kurumlarda, MHU kadrolarının
neredeyse tamamı dolu durumdadır.
Kadrosu MHU’larla dolu veya yeterli
olan söz konusu kurumlardan başlanarak, belediyelere doğru bu geçiş
aşamalı olarak sürdürülebilir. Aksi
takdirde, ne belediyelerdeki MHU
kadroları dolabilir, ne de söz konusu
kurumlarda mali disiplinden söz edilebilir.
8. Çözüm Önerileri
SGB/MHB’lerin kurumsallaşması
adına, teşkilatları içinde olması gereken yer ve nitelikli personel ihtiyacının tartışıldığı bu çalışmada, çözüm
olarak sunulacak öneriler de, ister
istemez sadece bu konuyla sınırlı
olacaktır. Elbette MHB’lerin sorunları,
sadece bu kadar değildir. Aşağıda
sıralanan önerilerin, bu açıdan değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
 Kanun ve Yönetmelik’ten kaynakla-
nan MHB ve SGB kavramsallaştırması, genel yönetim kapsamındaki
kamu kurumlarında karmaşıklığa
neden olmaktadır. Karmaşıklığın
sorun olarak kabul edilmesi halinde, bunu önlemenin en kolay yolu,
Kanun’un ilgili maddesi (KMYKK,
md. 60) “Malî hizmetler birimi” adının “Strateji Geliştirme Birimi” olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır.
Zaten “Malî Hizmetler” (financial
services) kavramı, uluslararası malî
literatürde de bankacılık, sigorta ve
mali piyasalara karşılık gelmektedir. Türkiye İlerleme Raporu’ndan
tanıdığımız “mali hizmetler”, Fasıl
9’u oluşturmakta (TİR, 2013, s. 30)
olup, orada da aynı konulardan
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
bahsedilmektedir. Bu sebeple, genel
ve özel bütçeli kurumların Yönetmelik’e uygun olarak kullandıkları birim
adı (SGB), belediyeleri de kapsayacak şekilde, “Strateji Geliştirme Daire başkanlığı, ilçelerde müdürlüğü” (SGB) olarak yeniden düzenlenmelidir.
vardır. Oluşan gelenekler, tarih boyunca üretilen tecrübelerin neticesidir.
Kurum veya birimlerin, bilgi birikiminin
devamını ve güvenilirliğini sağlarlar.
İstisnası her zaman olmakla birlikte;
valiler kaymakamlardan, rektörler dekanlardan, hukuk müşavirleri hukuk
fakültesi mezunu veya avukatlardan,
 Genel yönetim kapsamındaki bütün
iç denetim birim başkan/daire başkanları iç denetçilerden, teftiş kurulu
SGB’ler, KSA’daki hukuk, iç denetim
ve teftiş gibi, kurumların danışma ve
denetim birimlerinden olduğu kabul
edilmiştir. Kabul edilen söz konusu
hakkın ihkakı yoluna gidilip, belediyeleri de içerecek şekilde, SGB’lerin
doğrudan üst yöneticiye
(bakanlıklarda müsteşar, YÖK ve
belediyelerde başkan, üniversitelerde rektör) bağlanması sağlanmalıdır.
Tüm belediyelerdeki SGB’lerde bulu-
nan mali hizmetler uzmanı (MHU)
kadrolarının neredeyse tamamı boş
durumdadır. MHU kadrolarının belediyelerde doldurulamamasının ilk sebebi, diğer kariyer uzmanlara kıyasla,
anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak, özlük haklarının çok düşük olmasıdır. Hatta eşitlik getirme iddiası ile
yola çıkan kanun (KHK/666, 2011)
ile de, eşitsizlik daha da derinleştirilmiştir. Böylece, MHU’ların kendi aralarındaki eşitliği bozulmuştur. Söz
konusu KHK ile üniversite ve yerel
yönetimlerde bulunan MHU’ların özlük hakları, genel bütçeli kurumlardaki MHU’lardan daha geri bir düzeye
getirilmiştir. Diğer kariyer uzmanlarla
aynı hakları alma mücadelesinde
iken, MHU’ların yeni bir sorunları daha olmuştur. Bu sebeple MHU’ların
özlük hakları, diğer kariyer uzmanlarla
eşitlenmelidir.
Bazı oluşmuş gelenekler, tecrübeler
başkan/daire başkanları müfettişlerden, vergi dairesi başkanları vergi müfettişlerinden, defterdarlar maliye uzmanlarından olurlar. Aynı mantıkla
gidersek SGB’lerin de mevzuat ve malî
gelenek ile sıkı sıkıya belirlenmiş bir
çerçevesi, yapısı ve duruşu olduğu
kabul edilir. Bütün SGB’lerin kariyer
uzmanları MHU olduğuna göre, yönetimlerine (müdür, daire başkanı, başkan) bir atama yapılırken, genel ve
özel bütçeli kurumlardan başlamak
üzere belediyelere doğru aşamalı olarak MHU’lardan olması gerektiği önerisi, pekâlâ ileri sürülebilir.
9. Sonuç
Henüz on yılını doldurmayan KMYKK,
genel yönetim kapsamındaki tüm kamu kurumlarında uygulanmaktadır.
Kanun, yeni kavramlar ve sorumluluklar oluşturdu. Bunun yanında bazı birimleri de (belediyelerde hesap işleri,
üniversitelerde bütçe daire başkanlıkları) dönüştürdü. Dönüşen birimler;
merkezi yönetim kapsamındaki genel
ve özel bütçeli kamu kurumlarında
strateji geliştirme birimi (SGB), mahalli
idarelerde (belediye, il özel idaresi,
belediye bağlı kuruluşları ve mahalli
idare birlikleri) ise mali hizmetler birimi
(MHB) kavramsallaşması tercih edildi.
Birimlerin, kurumlarındaki teşkilat yapılanmasında da farklılıklar gözlendi.
Sayfa 14
mali hizmetler bülteni
SGB ve MHB adından, SGB’ler tercih
edilmiş ve SGB’ler danışma birimleri
arasında olduğundan yola çıkılarak,
doğrudan üst yöneticiye (belediyelerde
başkan, bakanlıklarda müsteşar, üniversitelerde rektör) bağlanması gerektiği önerilmiştir (Göçer, 2013, s.20).
SGB’lerin danışma birimi olması, aynı
zamanda onun belirli bir otonomisinin
olduğu veya olması gerektiğini ima
etmektedir. Bunun yolu ise kendi içinde uzmanlaşarak, SGB birim yöneticilerinin (müdür, daire başkanı, başkan)
malî hizmetler uzmanlarından (MHU)
tercih edilmesi gerektiği yasalarla desteklenmelidir. Belediyelerdeki MHU
kadrolarının neredeyse tamamı boş
durumdadır. Bunun sebebi, MHU özlük
haklarının diğer kariyer uzmanların
özlük haklarından çok çok geride olmasıyla açıklanabilir.
Tüm bu sorunlar ve çözüm önerileri,
belediyelerdeki MHB/SGB’leri ilgilendirdiği kadar, diğer kurum ve hatta
merkezi yönetim kapsamındaki kamu
kurumları SGB’lerinin de sorunudur. Bu
yönüyle önerilerimiz, tüm SGB’leri kapsamaktadır.
Türk kamu mali yönetim reformunun
temel kanunu olan 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve
bunun ikincil mevzuatı, getirilen öneriler ışığında tekrar gözden geçirilmelidir. Gözden geçirilirken yerel yönetimler maliyesi, yerel yönetim mevzuatı
eşliğinde yeniden ele alınmalıdır.
SGB’ler, kamu mali yönetimi reformunun hayata geçirilmesinde önemli görevleri üstlenmiş birimlerdir. Dolayısıyla, kamu mali yönetimi reformunda
öncü olması, model olması beklenen
bu birimlere destek verilmesi ve böyle-
Sayfa 15
likle SGB’lerin görevlerini layıkıyla
yerine getirmesi, reformun devamlılığı
açısından son derece önemlidir
(Akdeniz, 2010, s.474).
Kaynakça
Kitaplar
Göçer, Kenan (2013), Yerel Yöneticilerin Malî El Kitabı, Bursa: Ekin Yay.
Makaleler
Akdeniz, İbrahim (2010),“Kamu Mali
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Resmî Gazete (25.08.2007), “Malî
Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği”,
Sayı 26624.
Resmî Gazete (02.11.2011), “Kamu
Görevlilerinin Mali Haklarının Düzlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, Sayı 28103 (Mük.).
Rapor
Yönetimi Reformunda Strateji Geliştirme Birimleri”, Maliye Dergisi, Sayı
Sayıştay (2013), 2012 Yılı Dış Dene-
159, ss. 463-475.
Avrupa Birliği (16.10.2013), “Türkiye
2013 Yılı İlerleme Raporu”, SWD
417, http://www.abgs.gov.tr/files/
Köse, H. Ömer (2010), “Kamu Mali
Yönetim Reformunun Etkileri ve 5018
Sayılı Kanun’da Dış Denetimin Tasarımına İlişkin Sorunlar”, Dış Denetim,
Sayı 1, ss.7-16.
Kesik, Ahmet (2010), “Türkiye’de Yeni Bütçeleme Süreci”, Dış Denetim,
Sayı 1, ss.27-36.
Göçer, Kenan (2013), “Belediyelerin
Malî Yapısı”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Cilt 18, Sayı 8, Ağustos,
tim Genel Değerlendirme Raporu.
AB_Iliskileri/AdaylikSureci/
IlerlemeRaporlari/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf
(Erişim tarihi: 13.12.2013).
* Derneğimiz üyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Uzmanı Dr. Kenan GÖÇER,
ss.14-19.
Sakarya Üniversitesi, Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Bölümü ne Yar-
Mevzuat
dımcı Doçent olarak atanmıştır.
Resmî Gazete (9.11.1982), “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası”, Sayı 17863.
Resmî Gazete (2003), “Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, Sayı
5018.
Resmî Gazete (2004), “Büyükşehir
Belediye Kanunu”, Sayı 5216.
Resmî Gazete (2005), “Belediye Kanunu”, Sayı 5393.
Resmî Gazete (18.02.2006), “Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik”,
Sayı 26084.
Mevzuat

Kamu İç Kontrol Rehberi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun

Mali Takvim
Nisan - Mayıs - Haziran
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
KAMU İÇ KONTROL REHBERİ YAYIMLANMIŞTIR
Kamu İç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda kamu idarelerine daha
fazla rehberlik yapmak amacıyla, iç kontrol
bileşenleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulama adımları ile örneklerini içeren Kamu
İç Kontrol Rehberi, Bakanlık Makamının 07
Şubat 2014 tarihli ve 13 Sayılı Onayı ile
yayımlanmıştır.
Rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
h t t p : / / w w w . b u m k o . g o v . t r /
Eklenti/8227,kamuickontrolrehberi1versiyon12.pdf?0
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (6527 SAYILI)
YAYIMLANMIŞTIR
2886 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce, 83 üncü maddede belirtilen fiil veya
davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve
84 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen fiil
veya davranışları sebebiyle haklarında ihalelere
katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği
idarece tespit edilenlerden henüz yasaklama kararı verilememiş olanlar hakkında d a
84 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.”
Sayfa 17
10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı
“Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi
(TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”
Mali Takvim
Nisan 2014

gönderir.
Kamu idarelerinin üst yöneticile-

sonuçlarını gösteren idare faaliyet
gönderilir.
Mayıs 2014
Maliye

leşmeli personel izin ve vize
Bakanlığınca
(Muhasebat Genel Müdürlü-
nın birer örneğini Sayıştaya ve Mali-
ğü) döner sermayeli işletmele-
ye Bakanlığına gönderir.
rin, sermaye hareketleri, karlılık
ya ilişkin taleplerini mayıs ayı
sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO) ve Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
ayrı ayrı ve konsolide edilmiş
190 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
bilanço ve gelir tablosunu içe-
namenin 2 nci maddesinde belirti-
Haziran 2014
ren döner sermaye işletmeleri-
len kamu idareleri (5018 sayılı
nin bilanço ve gelir tablosu ya-
Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer
yımlanır.
alan kurumlar dahil) kadro ve pozis-
velleri Devlet Personel Başkanlığına
Kamu idareleri, kadro değişikliklerini ve serbest bırakma-
min ve takip edilebilmesi için,
İçişleri Bakanlığına gönderir.
rir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cet-

leri ile nakit durumlarının tah-
porunun birer örneğini Sayıştaya ve
Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildi-
(BÜMKO) gönderilir.
durumları, borç ve alacak ilişki-
Mahalli idareler idare faaliyet ra-
gösterir bilgileri e-bütçe sisteminde
Kamu idarelerince yeni söztalepleri Maliye Bakanlığına
kurumları idare faaliyet raporları-
yonlarının dolu ve boş durumunu
Bakanlığına
(Muhasebat Genel Müdürlüğü)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik  M a l i y e

taşınır
icmal cetvelleri düzenlenir ve
açıklar.

idarelerince
ri, harcama yetkilileri tarafından  Kamu idareleri yatırım uygulahazırlanan birim faaliyet raporlarını
ma raporunu hazırlar ve Kalkınesas alarak, idarelerinin faaliyet
ma Bakanlığına gönderir.
raporunu düzenler ve kamuoyuna

Kamu


Hazine Müsteşarlığınca dev-
Kamu idareleri kesin hesapla-
let borçları ve hazine garantile-
rını bütçe uygulama sonuçlarını
rine ilişkin cetveller düzenlenir
dikkate alarak hazırlar ve Mali-
ve kesin hesap kanun tasarısı
ye Bakanlığına (Muhasebat Ge-
ekine bağlanmak üzere en geç
nel Müdürlüğü) gönderirler.
haziran ayının 15’ine kadar
Sayfa 18
Cilt 1, Sayı 1
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Maliye Bakanlığına (Muhasebat
rekçesiyle birlikte, ay sonuna
Genel Müdürlüğü) gönderilir.
kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul-

Hazine Müsteşarlığınca kamu
mak üzere Başbakanlığa ve bir
borç yönetimi raporu yayımlanır.
örneği de Sayıştay a gönderilir.
- İçişleri Bakanlığı, mahalli idarelerin genel faaliyet raporunu
Maliye
Bakanlığınca
hazırlar ve bir örneğini Sayıştay
(Muhasebat Genel Müdürlüğü)
ve Maliye Bakanlığına (BÜMKO)
sosyal güvenlik kurumları ve ma-
gönderir.
halli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsa-

Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
mındaki kamu idarelerine ait ma-
merkezi yönetim kapsamındaki
li istatistiklerin birleştirilerek ge-
idareler ve sosyal güvenlik ku-
nel yönetim kapsamındaki kamu
rumlarının bir mali yıldaki faaliyet
idarelerine ait mali istatistikler
sonuçları ile mahalli idarelere
elde edilir ve üçer aylık dönemler
ilişkin genel değerlendirmeleri de
itibarıyla yayımlanır.
içeren genel faaliyet raporu kamuoyuna açıklanır ve bir örneği
Sayıştaya gönderilir.
 Maliye
Bakanlığı, Devlet Perso-
nel Başkanlığı ve kamu idarelerinin temsilcileri arasında kadro
Bakanlığınca (Muhasebat
görüşmeleri yapılır. 190 sayılı
Genel Müdürlüğü) merkezi yöne-
Kanun Hükmünde Kararnamenin
tim kapsamındaki kamu idarele-
2 nci maddesinde belirtilen ka-
rinden gelen kesin hesap cetvelle-
mu idareleri, geçici iş pozisyon
ri konsolide edilerek kesin hesap
cetvellerini vize edilmek üzere
kanunu tasarısı hazırlanır ve kesin
Maliye
hesap kanun tasarısının eki cet-
gönderir.
 Maliye
vellerin bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren ge-
Sayfa 19
Bakanlığına
(BÜMKO)
Dernek Yönetimi ve Faaliyetleri

Yönetim ve Denetim Kurulları

Ziyaretler

Toplantı ve Eğitimler

Etkinlikler
Sayfa 21
ziyaretler
Sayıştay Başkanlığı Ziyareti
Derneğimizce Ulusal Ajans nezdinde Erasmus
programı kapsamında “Kamu idarelerinde saydamlık ve hesap verebilirlik kapasitesinin güçlendirilmesi” konulu bir proje hazırlık çalışması
yapılmaktadır.
Proje
ortaklığı
teklifi
ile
19.03.2014 tarihinde Dernek eski Başkanı ve
Derneğimiz İstişare Kurulu üyesi Yavuz ATEŞ,
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ümmet
ATAY, Genel Sekreter Bahri AKGÜL ve Müşavir
Müjgan ÖZBEK tarafından Sayıştay Başkanlığı
ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Sayın Recai AKYEL, Başkan Yardımcısı Sayın Erol AKBULUT ve Denetim Grup Başkanı Sayıştay Uzman Denetçisi Sayın Bayram BARUN ile görüşülmüştür.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Ziyareti
Cumhurbaşkanımızın Devlet Denetleme Kuruluna
verdiği, "Kariyer Meslek uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik araştırma ve inceleme yapma"
talimatı doğrultusunda, Dernek Yönetim Kurulumuzun Devlet Denetleme Kurulundan talep ettiği görüşme 04 nisan 2014 tarihinde gerçekleşmiştir.
Görüşmeye Yönetim Kurulu üyelerimiz Ümmet
ATAY, Bahri AKGÜL ve Ahmet İLHAN katılmıştır.
Görüşmede Kurul Üyesine Mesleğimiz ve 666 sonrasında karşılaşmış olduğumuz adaletsizlikler ve eşitsizlikler anlatılmıştır. Kurul üyesi gayet samimi ve anlayışla sorunlarımızı dinlemiş olup mesleğimiz ve karşılaştığımız adaletsizlik konusunda desteğini iletmiştir. Gerek Derneğimizin
iletmiş olduğu ve gerekse Meslektaşlarımızın fakslamış olduğu bilgi notları neticesinde kurul üyelerinin mesleğimize
yönelik eşitsizlik konusunda bilgi sahibi olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan görüşme gayet olumlu geçmiş olup düzenlenecek rapora da olumlu yansıyacağını umuyoruz.
Sayfa 22
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
MEMUR-SEN ziyareti
666 Sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname ile Mali Hizmetler Uzmanlığı
mesleği aleyhine ortaya çıkan adaletsizliğin giderilmesi amacı ile yapılan faaliyetler kapsamında Yönetim
Kurulu Üyelerinden ve Türkiye Belediyeler Birliği Mali
Hizmetler Uzman Yardımcısı Gökhan PARLAK’ ın katılımıyla oluşturulan bir ekip tarafından 27.03.2014 tarihinde MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı ve EnerjiSen Genel Başkanı Hacı Bayram TONBUL sendika
merkezine gidilerek ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında 666 Sayılı KHK ile mesleğimiz aleyhine çıkan adaletsizlik anlatılmış, bu sorunun çözümü için sendikadan destek istenilmiştir.
Türkiye Belediyeler Birliği Ziyareti
Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan
bir ekip halinde Türkiye Belediyeler Birliği Genel
Sekreteri Sayın Hayrettin GÜNGÖR ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında mahalli idarelerde
çalışan uzman ve uzman yardımcısı meslektaşlarımızın sorunları aktarılmış, kendisinden bu sorunların çözümü için yardım istenilmiştir. Sayın
GÜNGÖR her ortamda elinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade etmişlerdir.
Sayfa 23
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
İstişare Toplantısı
“Kamu Kurum ve Kuruluşları Strateji Geliştirme Birimleri Başkanları Aylık İstişare Toplantısı
Yapıldı.
Hazırlayan
Ülkü KAYAHARMAN / Mali Hizmetler Uzmanı
Milli Eğitim Bakanlığı
[email protected]
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Sayın Dr. İrfan NEZİROĞLU tarafından başlatılan
Kamu Kurumları ile İşbirliğinin
Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Strateji Geliştirme Başkanları
tarafından 2014 yılı Ocak ayı aylık istişare toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Büyükelçi Sayın M. Vakur ERKUL’un
ev
sahipliğinde
22.01.2014 tarihinde 10:3012:00 saatleri arasında Ankara Palas Devlet Konukevi’nde gerçekleştirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Büyükelçi Sayın Naci Koru’nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Dışişleri Bakanlığı
tarafından geliştirilen ve birçok devlet kurumunda ve ülkemizin yurtdışı temsilciliklerinde kullanılmakta
olan e-devlet uygulamaları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Ayrıca 2014 yılı Mart ayı aylık
istişare toplantısı, Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Süleyman KARAGÖZ’ün
ev
sahipliğinde
26.03.2014 tarihinde 14:0017:00 saatleri arasında Sayıştay
Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesislerinde yapılmıştır.
Sayıştay Başkan Yardımcısı Sayın Erol AKBULUT ve Strateji
Geliştirme Başkanı Sayın Süleyman KARAGÖZ’ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda,
katılımcılara Sayıştay Uzman
Denetçileri Fevzi GİRGİN ve Nuray YILMAZ tarafından Performans Bilgisi Denetimi konusunda sunum
yapılmıştır.
Toplantıda, Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından 2014 yılında yapılacak performans bilgisi denetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Strateji Geliştirme Başkanları ile karşılıklı soru cevap şeklinde değerlendirilmiştir.
Kamu Strateji Platformu, aylık istişare toplantılarıyla daha kurumsal hale gelme yolunda faaliyetlerine
devam etmektedir.
Sayfa 24
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
UYGULAMALI KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ
Derneğimizce düzenlenen, Uygulamalı kamu ihale mevzuatı derneği eğitimi
Antalya’da gerçekleştirildi.
seçilmiştir. Eğiticilerden; Sayın Yaşar GÖK (BTK Kurul Üyesi, Sayıştay Eski Uzman Denetçisi, Eski KİK
Kurul Üyesi ve Daire Başkanı) güncel değişiklikler
ve aşırı düşük sorgulama konusunda, Sayın Birol
TERLEMEZ ( Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkan Yardımcısı, Danıştay Eski Tetkik Hakimi, KİK
Eski Daire Başkanı) genel hükümler ve doğrudan
temin, Sayın Alattin ÜŞENMEZ (TBMM Mali Hizmetler Uzmanı) ihale ve doğrudan temin uygulamaları
ve EKAP üzerinden ihale işleminin gerçekleştirilmesine yönelik eğitim vermişlerdir.
Derneğimiz, kurumlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere eğitim seminerlerine devam etmektedir. Bu çerçevede
kamu kurumlarında ihale mevzuatı eğitimine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiş olup, bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla
10-11-12 Mart 2014 tarihleri arasında Derneğimizce ileri
düzey uygulamalı kamu ihale mevzuatı eğitimi düzenlenmiştir.
Söz konusu eğitime, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek
ve onaylamakla görevli olanlar ile ihale komisyon üyeleri ve
ön mali kontrol görevini yürütenlerin katılabileceği duyurulmuş ve 233 kuruma eğitime davet yazısı/tanıtım broşürü
gönderilmiştir.
Eğitimin beklenen faydayı sağlaması için eğiticiler özenle
Sayfa 25
Eğitime; Sayıştay, Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Hazine Müsteşarlığı, GASKİ Genel Müdürlüğü
ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinden 80 kamu personeli katılmıştır. Eğitim sonunda katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerde; eğitim
programının kurgusunun ihale sürecinin tamamını
kapsadığı, eğiticilerin yeterli olduğu, teorik bilgilerin
yanında uygulama yapılmasının da ayrıca faydalı
olduğu belirtilmiştir.
Derneğimizce kurumlarımız tarafından ihtiyaç duyulan özel konularda ilgili kamu personeline yönelik
eğitimler ile meslektaşlarımızın gelişimine katkı
sağlayacak eğitimler düzenlenmeye devam edilecektir.
duyurular
Kitap ve Makale
Yazımı
5018 Sayılı Kanunun 10 yıldır yürürlükte olmasına
rağmen hala tam olarak anlaşılamadığı, bahsedilen
yönetim enstrümanlarının uygulanması sürecinde
kamu idarelerinde bir uygulama birliği sağlanamadığı, etkin bir hesap verme mekanizması tesis edilemediği düşünülmektedir.
Değerli üyelerimiz, hepimizin malumu olduğu üzere son yıllarda tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de yeni bir kamu yönetimi anlayışı ortaya çıkmış ve neticesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından 2003 yılında 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe konularak Kamu yönetiminin mali boyutunu kökten
değiştirecek şekilde yeni bir mali yönetim tarzı
benimsenmiştir. Anılan kanun ile tüm kamu idarelerinde Strateji geliştirme/Mali hizmetler birimleri kurulmuş, Stratejik planlama, performans
programı, faaliyet raporu gibi yeni yönetim enstrümanları, üst yönetici, iç denetçi, mali hizmetler
uzmanı gibi yeni görevliler, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkili, ekonomik, verimli kaynak yönetimi
gibi yeni kavramlar kamu mali yapımızdaki yerini
almıştır.
Yönetim Kurulumuzca, mali mevzuatın ilgililerce
anlaşılamadığı düşünülen alanlarının anlaşılır kılınması, yanlış anlaşıldığı düşünülen bölümlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasının sağlanması ve ülkemizde etkin bir mali yapı oluşturulmasını sağlamak adına Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğine önemli görevler düştüğü düşünülmektedir.
Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca, makale, kitap
yazmak suretiyle Ülkemizde etkin bir kamu mali
yönetimi oluşturulmasına katkı sağlamak isteyen
Derneğimiz Üyelerinin desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu anlamda makale, kitap hazırlayan veya
hazırlamayı düşünen üyelerimizin Derneğimizle
(Faaliyet
Koordinatörü
Selma
SEZEN [email protected]) irtibat kurmalarını rica
ediyoruz.
Yönetim Kurulu
Sayfa 26
Pratik Bilgiler
Hazırlayan
Cem TOZ / Mali Hizmetler Uzmanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Muhasebe Yetkilisi
[email protected]
2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
11.000 TL'ye kadar
15%
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
20%
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000
TL’si için 4.850 TL), fazlası
27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası
35%
2013 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
10.700 TL'ye kadar
15%
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası
20%
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için
4.665 TL), fazlası
27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası
35%
Sayfa 27
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Beyannamenin Adı
Beyan Verme Süresi
Ödeme Süresi
MUHTASAR BEYANNAME
Ertesi Ayın 23. Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5615 S.K. 10.Madde
Kadar
K.D.V. BEYANNAMESİ
Takip Eden Ayın 24.Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
Ertesi Ayın 23. Günü
Akşamına Kadar
Açıklama
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5616 S.K. 10.Madde
Kadar
Ertesi Ayın 26’ıncı Günü 5615 S.K. 10.Madde
Akşamına Kadar
(Vuk 371 Genel Tebliği)
Gecikme Zammı Oranları
Uygulama Tarihleri
Uygulandığı Dönem
Oranlar
19.10.2010 Tarihinden İtibaren
Tüm Aylar için Aylık
1,40%
Fiş Düzenleme Sınırı (2014)
Fatura Verme Mecburiyeti (1.1.2014 - 31.12.2014 Arası)
800,-TL
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
Yılı
Miktarı (TL)
Dayanağı
2009
2.600
270 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2010
2.600
273 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2011
2.800
278 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012
3.000
280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013
3.200
284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014
3.300
285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
Sayfa 28
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Damga Vergisi Oranları
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
2. Ticari belgeler:
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 9,48)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme
hesabı özetleri:
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli
üzerinden)
(Binde 1,89)
ba) Bilançolar
31,80 TL
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 9,48)
bb) Gelir tabloları
15,40 TL
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 9,48)
bc) İşletme hesabı özetleri
15,40 TL
14,40 TL
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler
(Binde 1,89)
dahil)
c) Barnameler
1,60 TL
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
6,40 TL
e) Ordinolar
0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
6,40 TL
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
41,20 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
2. Sulhnameler
41,20 TL
1. Makbuzlar:
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
231,10 TL
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına
ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler
tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve
hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
II. Kararlar ve mazbatalar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne
adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç
md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için
(Binde 7,59)
verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler
adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir
ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin
eden kağıtlar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyette(Binde 7,59)
ki senetler
a) Belli parayı ihtiva edenler
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(Binde 9,48)
41,20 TL
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye
tabidir):
(Binde 7,59)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz (Binde 5,69)
kurumların her türlü ihale kararları
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde
yazılı her gönderi maddesi için
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
b) Vergi beyannameleri:
1. Ticari ve mütedavil senetler:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
41,20 TL
a) Emtia senetleri:
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
55,00 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
27,20 TL
8,50 TL
bd) Muhtasar beyannameler
27,20 TL
ac) İyda senedi
1,60 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri
hariç)
27,20 TL
ad) Taşıma senedi
0,60 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
55,00 TL
b) Konşimentolar
8,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
20,30 TL
(Binde 9,48)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
20,30 TL
(Binde 9,48)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda
birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
32,30 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu
ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet,
suret ve tercümeleri.
0,60 TL
aa) Makbuz senedi (Resepise)
ab) Rehin senedi (Varant)
c) Deniz ödüncü senedi
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
Sayfa 29
14,40 TL
0,60 TL
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Cilt 1, Sayı 1
İ - CETVELİ
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ
GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL
I.PARASAL SINIRLAR
Kanun
No:
a) 2886
Kanunun Adı
Devlet İhale Kanunu
Madde
Fıkra
17
2
Parasal Sınır
(TL)
530.000
1.600.000
1.600.000
3
45
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında
10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
51
-
76
-
a)
İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen
ilçelerde
b)
Diğer ilçelerde
a)
Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde
b)
Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde
c)
Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve
nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
ç)
Diğer ilçelerde
58.000
29.000
350.000
175.000
127.000
95.000
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört
katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
b) 2942
Kamulaştırma Kanunu
3
2
191.000
c) 3082
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı
Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği
Taşıyan Özel Teşebbüslerin
Devletleştirilebilmesi Usul ve
Esasları Hakkında Kanun
4
1
95.000
ç) 5018
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
35
1
a)
Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki
ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
2 - Diğer ilçelerde
1.100
560
b)
Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı
mutemetlerine asker sevki ile ilgili
85.000
c)
Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,şüpheli, tutuklu veya
hükümlü askerlerin sevki amacıyla
12.700
ç)
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek
mihmandarlara
d)
Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
21.200
e)
Mahkeme harç ve giderleri için
26.500
74.000
58.000
(Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
f)
Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
g)
İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
ğ)
Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
h)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği
ı)
Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine
ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla
Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere;
7.400
5.600
23.300
424.000
Sayfa 30
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
- Askeri daire mutemetlerine
- Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine
- Dış Temsilciliklere
i)
5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin;
- Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine
- Merkez dışındaki birim mutemetlerine
j)
85.000
42.000
318.000
Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
795.000
318.000
795.000
Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkank) lığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1)
bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar,
l) Yargılama Giderleri
m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
n)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve
bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
- Büyükşehir belediye sınırları içinde
- Diğer il ve ilçelerde
40
4
46
2
79
-
7
1
(a) bendi için
(b) bendi için
d) 5502
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Kurumun hak ve alacaklarınının terkini
II. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TOPLAM ATAMA SAYISI
SINIRLARI
K.H.K No:
78
190
Sayfa 31
Kanun Hükmünde Kararnamenin Adı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Madde
Fıkra
5
1
Ek 7
1
12.200
2.650
Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı
Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7
nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur
kadrolarına 36.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama
sayısı sınırı 40.000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2013 yılında emeklilik,
ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık
sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar
daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir. 4.000
adet atama izninin en az 2.000 adedi, Yükseköğretim Kurulu
koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına
yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz
konusu kadrolara atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurt
içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğer desteklere ilişkin usul ve esaslar
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
5.000
3.000
23.300
291.500.000
15.000
15
390
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Cilt 1, Sayı 1
H CETVELİ
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI
I
Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
a
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
53,50
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
A
b
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları
Memur ve Hizmetlilerden;
B
48,50
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
a
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)
40,50
b
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50
c
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
35,00
d
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
31,00
e
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
30,00
(1)
*
II
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için
ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel
a
Kadro derecesi 1-4 olanlar
12,00
b
Kadro derecesi 5-15 olanlar
11,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)
Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981
sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda
yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)
Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
Sayfa 32
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
E CETVELİ
BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR
 Kurumların
üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı
Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil
kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya
yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler
ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,
 Mesleki
eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek
ders ücretlerinin yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar
ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.
 Kamu
kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma
giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve
unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
 Aşağıda
yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın
vergiler dahil olmak üzere;
a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasını,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasını,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasını,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasını,
aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne
ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü
gideri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
karşılanır.
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden
İdare bütçelerinde iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç Denetim Birimi
Başkanlığı kurulan idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır.
Sayfa 33
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Cilt 1, Sayı 1
TABLO I P A R A S A L S I N I R L A R
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
1. Kasa işlemleri:
1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;
1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki
defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,
(TL)
1.150
675
1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölgeaskerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak teminat iadeleri sınırlamaya tabi değildir.
1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince
ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde
gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;
1.2.1. Vergi dairelerinde,
1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),
2. Banka işlemleri:
Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre bankaya önceden haber verilmesi
gereken tutar,
1.700
11.500
6.750
56.000
3. Kaybedilen alındılar için ilân:
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin
528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,
675
B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:
1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe
birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük
süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat
tutarı,
1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki
muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı
tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı
2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:
Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15
günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,
2.300
7.275
2.700
Sayfa 34
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE
YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev
ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler (vergi
ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)
(TL)
1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge
için)
2.300
1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin
ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge
için)
3.100
1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine
iadesine ilişkin işlemlerde
11.500
2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı
Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara İl Muhasebe Birimi ile İzmir İl Muhasebe Biriminde 3 kat olarak
uygulanır.
3. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler.
Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin
Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.
45.000
D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,
1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında
3.400
1.2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde
6.750
1.3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde
2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3
kat olarak uygulanır.
Sayfa 35
17.000
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Cilt 1, Sayı 1
TABLO II Ö N Ö D E M E İ Ş L E M L E R İ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i
geçen ilçelerde
1.2. Diğer ilçelerde
2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara
4. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
5. Mahkeme harç ve giderleri
5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için
5.2. Diğer il ve ilçeler için
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
10. Yargılama Giderleri
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde
12.2. Diğer il ve ilçelerde
B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI
(TL)
1.100
560
12.700
7.400
21.200
74.000
26.500
58.000
5.600
23.300
424.000
12.200
2.650
5.000
3.000
(TL)
1. Yükseköğretim Kurumları için:
1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için
1.2. Diğer birimleri için
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine
3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mutemetlerine
5.500
1.100
2.800
11.000
4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine
30.000
5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine
5.1. Kuruluş merkezinde
88.000
5.2. Merkez dışındaki birimlerde
152.000
6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine
6.1. Kuruluş merkezlerinde
795.000
6.2. Merkez dışındaki birimlerde
318.000
7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine
9. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için
C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS SINIRLARI
1. Merkezde
2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde
3. Diğer illerde
795.000
135.000
1.100
(TL)
42.000
26.000
19.000
Sayfa 36
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI
1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve
konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için
2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine
bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak
kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere
4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Jandarma Genel
Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda
kullanılmak üzere, birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
D-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI
(TL)
318.000
318.000
280.000
318.000
(TL)
1.Milli Savunma Bakanlığı:
1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma bölge başkanlıkları ve
askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere ve Kuzey Kıbrıs
Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.)
1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)
1.3. Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker
sevki ile ilgili
1.4. Askeri Hastane Baştabiplikleri
1.4.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda
1.4.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)
1.5. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine
1.6. Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine
1.7. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığınca arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin günlük yemek bedeli veya güçlendirilmiş yemek bedelinin, besleme desteği veren birliklere ödemelerinde kullanılmak üzere
2. Jandarma Genel Komutanlığı:
2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler
ile daha üst birlikler
2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)
2.3. İl jandarma komutanlıkları
2.3.1. 10’dan az ilçesi olan illerde
2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:
3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı
3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG
Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları
4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda dağıtım
ve terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erler ile askerî öğrencilere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere
Sayfa 37
2.800
3.500
85.000
14.550
6.000
24.200
15.100
20.000
3.600
3.300
2.800
3.500
3.300
2.800
85.000
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Cilt 1, Sayı 1
TABLO III TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Merkezde:
1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar
2. Kara Kuvvetlerinde:
2.1. Ordu Komutanlıkları
2.2. Kolordu Komutanlıkları
2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve
Kurum Harcama Yetkilileri
2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı
2.5. KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı
2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı
2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları
2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri
3. Deniz Kuvvetlerinde:
3.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları.
3.2. Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo, Grup ve Tersane Komutanlıkları
3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları
3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup
ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkâm Tabur Komutanlığı
3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri
3.7. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı
4. Hava Kuvvetlerinde:
4.1. 1 ve 2 nci Taktik Hava K.Komutanlıkları
4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı
4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları
4.5. Üs Komutanlıkları
4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı
5. Diğerlerinde:
5.1. İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri
Sayfa 38
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
TABLO IV MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi
TL
1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
10
1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
20
2. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;
2.1. Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan
kayıtlardan çıkarılacak tutar
15.000
2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı
anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar
15
TABLO V KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması
gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile
kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi,
akdi faiz miktarından az olamaz.)
1.1/1/2014 tarihinden itibaren :
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
1.2. Temerrüt faiz oranı
1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
1.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
2. 1/1/2013 - 31/12/2013 dönemi için
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
2.2. Temerrüt faiz oranı
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
2.2.2. Ticari işlerde (20/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
3. 1/1/2012 - 31/12/2012 dönemi için
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
3.2. Temerrüt faiz oranı
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
3.2.2. Ticari işlerde (29/12/2011 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
Yıllık Oran
(%)
9,00
9,00
11,75
9,00
9,00
13,75
9,00
9,00
17,75
TABLO VI ALINDI BİRİM FİYATLARI
Örnek No
6
8
11
12
13
15
16
Belgenin adı
Alındı Belgesi (Manuel)
Alındı Belgesi (Otokopili)
Mahsup Alındısı
Tahsildar Alındısı
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Teslimat Müzekkeresi
Gönderme Emri
Döviz Gönderme Emri
Ölçü Birimi
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Birim Fiyatı
(TL)
11,5
0,28
14,5
14,5
14,5
0,28
19
14,5
14,5
Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel
bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki
tek bir alındıyı ifade etmektedir.
Sayfa 39
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
Cilt 1, Sayı 1
MAAŞ HESABI PARAMETRELERİ (01.01.2014)
Aylık Katsayısı
0,076998
Taban Aylık Katsayısı
1,205274
Yan Ödeme Katsayısı
0,024416
Çocuk Yardımı Göstergesi 0 - 6 yaş (72 ay dahil)
Çocuk Yardımı Tutarı 0 - 6 yaş (72 ay dahil)
Çocuk Yardımı Göstergesi 6 üzeri yaş
500
38,50
250
Çocuk Yardımı Tutarı 6 üzeri yaş
19,25
Aile Yardımı Göstergesi
2134
Aile Yardımı Tutarı
Doğum Yardımı Göstergesi
164,31
2500
Doğum Yardımı Tutarı
192,50
Ölüm Yardımı Tutarı Memurun eşi veya çocuğunun ölümü halinde
731,48
Ölüm Yardımı Tutarı Memurun kendisinin ölümü halinde
1.462,96
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Bekar
80,33
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz
96,39
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
108,44
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
120,49
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
128,52
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
136,55
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır
136,55
Evli eşi çalışan ve çocuksuz
80,33
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu
92,37
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu
104,42
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu
112,46
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu
120,49
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu
128,52
Sayfa 40
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Ocak-Mart
EMEKLİLİK KESENEĞİ MATRAHINA EKLENECEK EN YÜKSEK DEVLET MEMURU
AYLIĞINA UYGULANACAK ORANLAR
Ek Gös. 8400 ve yukarısı
% 240
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç
% 200
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç
% 180
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç
% 150
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç
% 130
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç
% 70
Diğerlerinde
% 40
ÜCRETLİLERDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014 - 31.12.2014)
11.000 TL'ye kadar
% 15
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası
% 20
97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası
% 27
97.000,-TL.'nin 97.000,-TL.'si için 23.750,-TL, fazlası
% 35
DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Her türlü ihale kararları
Binde 5,69
Mal ve hizmet alımları için yapılan ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
Binde 9,48
Maaş, ücret, gündelik, ikramiye, harcırah, tazminatlar (avans olarak yapılanlar dahil)
Binde 7,59
Sözleşmeler
Binde 9,48
ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
01.01.2014 - 30.06.2014 tarihleri arasında (Brüt)
1.071,00
01.07.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında (Brüt)
1.134,00
16 yaş altı ve 16 yaş üstü ayırımına 01.01.2014 tarihi itibarı ile son verilmiştir
Sayfa 41
Cilt 1, Sayı 1
Tanıtım
Kitabın Adı
Yerel Yöneticilerin Mali El Kitabı
Yazar
Dr. Kenan GÖÇER
Mali Hizmetler Uzmanı
Yayınevi
Ekin
Yayın Yeri ve Tarihi
Bursa / 1 Ağustos 2013
Konu
Yerel yönetimler maliyesi açıklamalı mevzuatı
Kitabın Adı
Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları
Yazar
S. Bahadır KADRON / Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Ayşe YILDIZ ÖZKURT /Mali Hizmetler Uzmanı
Yayınevi
Birleşik Matbaacılık
Yayın Yeri ve Tarihi
Ankara / 2009
Konu
Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları
Sayfa 42
Şehit Adem Yavuz Sokak No:11/8 Kızılay / Ankara
Fax :
0 (312) 419 89 59 E-mail : [email protected]
MAHUZDER
Üyelerimiz Aidatları İçin Banka Hesap Numaralarımız
Ankara/Kızılay Şubesi
I BAN NO.
Hesap No.
TR 22 0006 2000 0820 0006 2964 76
082 - 6296476
Ankara/Yenişehir Şubesi
IBAN NO.
Hesap No.
TR 26 0006 4000 0014 2185 6054 31
4218 - 5605431
Ankara/Başkent Şubesi
IBAN NO.
Şube Kodu
Hesap No.
TR 35 0001 5001 5800 7290 4941 89
0330
00158007290494189
Ankara/Beşevler Şubesi
IBAN NO.
Şube Kodu
Hesap No.
Sayfa 43
TR 40 0001 0007 9947 3457 3250 01
799
47345732 - 5001
REKLAM
Bu alana reklam verebilirsiniz.
Download

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.