FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
ĠSTATĠSTĠK BÖLÜMÜ (I.ÖĞRETĠM, LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI)
HAFTALIK DERS PROGRAMI
(2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı)
GÜN
SAAT
08.00-08.50
09.00-09.50
P
A
Z
A
R
T
E
S
Ġ
10.00-10.50
1. YIL
1.YARIYIL
2.YIL
3. YARIYIL
IST1081 Bilgisayar Programlamaya
GiriĢ Gr:1
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim DEMĠR
B2-D01
IST2131 Bilgisayar Programlama
Gr:1 Yrd. Doç. Dr. Gülder
KEMALBAY
B 2025
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
MAT1001 Matematik 1 Gr:1
Prof. Dr. Ömer GÖK
B2-D03
4. YIL
7. YARIYIL
IST3121 Regresyon Analizi 1
Gr:1 Doç. Dr. Gülhayat GölbaĢı
ġĠMġEK
B2-A08
IST3011 Optimizasyon Gr:1
Yrd. Doç. Dr. Gülder
KEMALBAY B2-A08
12.00-12.50
13.00-13.50
3. YIL
5. YARIYIL
IST4140 Bulanık Mantık Gr:1
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim DEMĠR
B 2025
IST4130 Web Programlama
Gr:1 Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim
DEMĠR B 2025
16.00-16.50
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
S
A
L
I
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
ATA1031 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap
Tarihi 1 Gr:41,42. B2-D01/B2-D02
TDB1031 Türkçe 1 Gr:7
Öğr. Gör. Zeliha ÇELEN BOZTĠLKĠ
B2-D02
MAT1811 Lineer Cebir 1 Gr:1
Yrd. Doç. Dr. Muttalip ÖZAVġAR
B2-D01
16.00-16.50
IST2161 Mesleki Ġngilizce 1 Gr:1
Yrd. Doç. Dr. Elif TUNA B2-D03
IKT1101 Ġktisada GiriĢ 1
Öğr. Gör. Dr. Müge Akad B2-D02
09.00-09.50
10.00-10.50
12.00-12.50
14.00-14.50
15.00-15.50
MAT2001 Matematik Analiz 3
Gr:1 Prof. Dr. Ömer GÖK B2-A08
16.00-16.50
08.00-08.50
P
E
R
ġ
E
M
B
E
11.00-11.50
MDB1031 Ġleri Ġngilizce I
Gr: (103,104,105)
B2-D02/B2-D03/B2-D04
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
MAT1001 Matematik 1 Gr:1
Prof. Dr. Ömer GÖK
B2-A08
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
C
U
M
A
IST4111 Çok DeğiĢkenli
Ġstatistik 1 Gr:1 Yrd. Doç. Dr.
Doğan YILDIZ B2- D01
IST4220 Ġstatistiksel Kalite
Kontrol Gr:1 Doç. Dr. Atıf
Evren B2-A08
MDB2051 Ġngilizce Okuma ve
KonuĢma Gr ( 79-80-81)
B2-D02/B2-D03/B2-D04
13.00-13.50
10.00-10.50
IST3131 AraĢtırma Teknikleri
Gr:1 Yrd. Doç. Dr. Serpil KILIÇ
B2-A08
IST3011 Optimizasyon Gr:1
Yrd. Doç. Dr. Gülder
KEMALBAY B2-A08
IST2011 Ġstatistikçiler Ġçin Ana
ĠĢletmecilik Bilgileri Gr:1 Cevdet
BĠRKAN B2-D01
11.00-11.50
09.00-09.50
IST4131 Ekonometri Gr:1
Prof. Dr. Ali Hakan
BÜYÜKLÜ B2-D03
IST2121 Matematiksel Ġstatistiğe.
GiriĢ Gr:1 Doç. Dr. Atıf Evren
B2-A08
08.00-08.50
Ç
A
R
ġ
A
M
B
A
MAT2001 Matematik Analiz 3
Gr:1
Prof. Dr. Ömer GÖK
B2-A08
IST1141 Ġstatistiğe GiriĢ Gr:1
Öğr. Gör. Dr. Özlem Berak
KORKMAZOĞLU B2-A08
IST3252 Nümerik Analiz Gr:1
Doç. Dr. Nuran GÜZEL B2-D01
IST2121 Matematiksel Ġstatistiğe
GiriĢ Gr:1 Doç. Dr. Atıf Evren
B2-A08
IST2081 Örnekleme 1 Gr:1
Doç. Dr. Filiz KARAMAN
B2-A08
IST4111 Çok DeğiĢkenli
Ġstatistik 1 Gr:1 Yrd. Doç. Dr.
Doğan YILDIZ B2- D01
IST3190 Krizde ĠĢletme Yönetimi
Gr:1 Cevdet BĠRKAN B2-D01
IST4141 Türkiye Ekonomisinin
IST3130 Karar Teorisi Gr:1
Kantitatif Analizi Gr:1 Cevdet
Yrd. Doç. Dr. Elif TUNA B2-D03
BĠRKAN B2-D01
IST3141Parametrik Olmayan
Ġstatistiksel Yöntemler Gr:1
Doç. Dr. Filiz KARAMAN
B2-D02
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
IST1131 Olasılığa GiriĢ Gr:1
Öğr. Gör. Dr. Özlem Berak
KORKMAZOĞLU B2-A08
15.00-15.50

16.00-16.50
3. Sınıf Öğrencileri Üniversite Sosyal Seçimlik ders almak zorundadır. Öğrenciler ikinci sayfadaki derslerden programlarına uygun bir dersi seçebilirler.
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ SOSYAL SEÇİMLİK DERS LİSTESİ
Salı 09:00-12:00
Didem GÜRSES
Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler ITC1020
Ġstatistik (20kişi)
B2-D04
Sosyolojiye Giriş
ITB3010
Ġstatistik (20kişi)
B2-D02
Ġstanbul: Dün, Bugün ve Yarın
ITB3270
Ġstatistik (20kişi)
B2-D02
Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler ITC1020
Ġstatistik (20kişi)
DĠĞER
Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler ITC1020
Ġstatistik (20kişi)
DĠĞER
Çevre ve Ekoloji
Ġstatistik (20kişi)
DĠĞER
Çarşamba 09:00-12:00
Süleyman Doğan
Çarşamba 16:00-19:00
Nalan Turna
Perşembe 09:00-12:00
Fatma Tunç Yaşar
Perşembe 16:00-19:00
Onur Güneş AYAS
Cuma 13:00-16:00
Ramazan Çakır
ITB3330
Download

HAFTALIK DERS PROGRAMI (2014-2015 Eğ