Kamu kurum ve kuruluşları neden engelli
Devlet memuru istihdam etmek zorundadır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine istinaden
yürürlüğe konulan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin
Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
göre kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları memur sayısının %3’üne
tekabül eden münhal kadroyu engelli istihdamına tahsis etmek ve
tahsis ettikleri bu kadrolarda ise engelli istihdam etmek z orundadır.
Engelli memur alımı hangi usulle
yapılmaktadır?
Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan engelli memur alımı
Devlet Personel Başkanlığı adına ÖSYM Başkanlığınca yapılan
Engelli kamu Personeli Seçme Sınavı (ÖMSS) ve Kura usulü ile
merkezi yerleştirme şeklinde yapılmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları yukarıda bahsi geçen usuller
dışında (naklen atama hariç) kendileri hiçbir şekilde engelli
memur alımı yapamaz.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı
(EKPSS) nedir?
Kurum ve kuruluşların engelli memur istihdamına
tahsis ettikleri kadrolara ortaöğretim, önlisans ve
lisans mezunu yerleştirilmesine ilişkin taleplerinin
karşılanması amacıyla engel grupları ve eğitim durumları
itibariyle yapılan merkezi sınavdır.
Kura nedir?
Kurum ve kuruluşların engelli memur istihdamına
tahsis ettikleri kadrolara ilkokul, ortaokul ve ilköğretim
mezunu adayların yerleştirilmesine ilişkin taleplerinin
karşılanması amacıyla eğitim durumları itibariyle
yapılan seçim yöntemidir.
Engelli memur istihdamı ile yükümlü
bulunan kurum ve kuruluşlar hangileridir?
1) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri,
2) Özel Bütçeli İdareler,
a-Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji
Enstitüleri,
b-Özel Bütçeli Diğer İdareler,
3) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ,
4) Sosyal Güvenlik Kurumları,
5) Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve
kefalet sandıkları,
6) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin
kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese,işletme ve
döner sermayeli kuruluşlar,
7) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşları.
Engelli alımı yapılacak kadrolar nasıl
tahsis edilir?
İlgili kurum veya kuruluşun, yurtdışı teşkilatı hariç,
toplam dolu memur kadro sayısının % 3’üne tekabül
eden münhal kadro sayısına göre tahsis edilir.
Engellilere tahsis edilecek kadrolar hangi
kriterlere göre belirlenmektedir?
1) Kurumların hizmet gerekleri,
2) Eğitim düzeyleri,
3) Hizmet sınıfları,
4) Unvanları,
itibarıyla belirlenmektedir.
Engellilerin istihdam edileceği boş kadro
bulunmadığı takdirde hangi işlem yapılmaktadır?
İlgili mevzuatına göre boş kadrolarda unvan değişikliği
yapılarak gerekli kadrolar temin edilmektedir.
Engellilerin istihdam edileceği birimler
kim tarafından belirlemektedir?
Engelli personelin istihdam edileceği merkez, taşra
veya döner sermaye birimleri hizmetin gerekleri ve
ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili kurum veya kuruluşlar
belirlemektedir.
Engellilerin istihdam edileceği kadroların
nitelikleri nasıl belirlenmektedir?
Kamu kurum ve kuruluşları engelli alımı yapacakları
kadroların niteliklerini ve bu kadrolara ilişkin diğer koşulları
Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Nitelik Kod
Kılavuzuna göre belirlemektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları, engelli memur yerleştirilmesini
istediği kadroları için Nitelik-Kod Kılavuzunda belirtilenler
dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.
Nitelik-Kod Kılavuzu nasıl hazırlanmaktadır?
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığının
katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda DPB’ce hazırlanmaktadır.
Bu çalışmalarda, eğitim müfredatı bakımından denk ortaöğretim,
önlisans veya lisans alan/dal/bölüm ve programları aynı nitelik kodu
altında, dengi başka bir alan/dal/bölüm veya program olmaması
halinde ise tek bir kod altında toplanmaktadır. Ayrıca kamu kurum
kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda özel koşullara ilişkin
nitelik kodu belirlenmektedir.
Nitelik-Kod Kılavuzunda kadrolara
ilişkin hangi kodlar yer almaktadır?
1) Eğitim durumuna ilişkin alan/dal/bölüm ve program
adları ile bu alan/dal/bölüm ve programların yer aldığı
nitelik kodları,
2) Cinsiyete ilişkin nitelik kodları,
3) Diğer özel koşullara ilişkin nitelik kodları
(bonservis, sertifika, yeterlik belgesi, yabancı dil
seviyesi veya benzeri belgelere ilişkin nitelik kodları)
yer almaktadır.
Kurumlarca engelli memur alımı yapılacak
kadrolar için nereye ve ne şekilde
bildirimde bulunulması gerekmektedir?
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bir sonraki yıl için engelli memur alımı
yapılacak münhal kadrolarını;
Devlet Personel Başkanlığından alınacak şifre ile bu kuruma ait resmi internet
sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmının “Engelli Personel İşlemleri ” başlıklı
bölümünde yer alan “EKPSS veya Kura Sonucuna Göre Yerleştirme Yapılması
Talep Edilen Kadrolara İlişkin Bilgi Formu”ndaki bilgi alanlarının eksiksiz
olarak doldurulması suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik
ortamda bildirilmesi gerekmektedir.
Elektronik ortamda kadro bildirimi yapılırken
hangi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir?
Kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda engelli alımı talep
edilirken; kadroların boş kalmaması ve bu kadrolara ilişkin
nitelik ve koşulların mevzuata, Nitelik-Kod Kılavuzuna ve
hizmet gereklerine uygunluğunun sağlanması için aşağıda
belirtilen hususlara uyularak kadro bildiriminde bulunulması
gerekmektedir.
Kura için kadro bildiriminde bulunulurken;
Kura’da eğitim durumu itibariyle talep edilecek: 15 ila 12 nci
dereceli kadrolar için, Nitelik-Kod Kılavuzundaki 999 İlkokul,
1000 Ortaokul ve 1001 İlköğretim kodu; 11 inci dereceli
kadrolar için, 1000 Ortaokul ve1001 İlköğretim kodu birlikte
kullanılacaktır.
EKPSS için kadro bildiriminde bulunulurken;
1) Ortaöğretim düzeyinin talep edildiği kadrolardan; belirli bir
ortaöğretim alan şartını gerektiren 12 ila 9 uncu dereceli kadrolar için
Nitelik-Kod Kılavuzundaki ilgili lise dengi mesleki veya teknik öğrenim
alanının yer aldığı kod, belirli bir ortaöğretim alanından mezun olma
şartını gerektirmeyen 13 ila 10 uncu dereceli kadrolar için “2001
Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak” kodu,
kullanılacaktır.
EKPSS için kadro bildiriminde bulunulurken;
2) Önlisans eğitiminin talep edildiği kadrolardan; belirli bir önlisans
programını gerektiren 10 ila 7 nci dereceli kadrolar için Nitelik-Kod
Kılavuzundaki ilgili önlisans programının yer aldığı kod, 9 ila 6 ncı
dereceli teknik hizmetler sınıfına ait kadrolar için ilgili önlisans
programının yer aldığı kod, belirli bir önlisans programını gerektirmeyen
kadrolar için “3001 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak”
kodu kullanılacaktır.
EKPSS için kadro bildiriminde bulunulurken;
3) Lisans eğitiminin talep edildiği kadrolardan; belirli bir lisans
Programını gerektiren 9 ila 6 ncı dereceli kadrolar için Nitelik-Kod
Kılavuzundaki ilgili lisans programının yer aldığı kod, 8 ila 5 inci dereceli
kadrolardan sağlık ve teknik hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için ilgili
lisans programının yer aldığı kod, belirli bir lisans programını
gerektirmeyen kadrolar için “4001 Herhangi bir lisans programından
mezun olmak” kodu kullanılacaktır.
Bildirimi yapılacak kadroların unvanı, eğitim durumu
ve diğer koşulları (sertifika, belge, bonservis ve benzeri)
arasında uygunluk şartı aranılacaktır. Öyle ki;
Alan/dal/bölüm ve program eğitimi bulunan ve Nitelik-Kod Kılavuzuna
göre eğitime ilişkin kodu bildirilen kadrolar için özel koşul zorunluluğu
bonservis
ve benzeri) talep edilecektir.
varsa talep edilebilecek, zorunluluk yoksa talep edilmeyecektir.
Örnek- Muhasebeci unvanlı kadro için Nitelik-Kod Kılavuzundaki ilgili
alan/dal/bölüm ve program eğitimine ilişkin kod talep edilecekse özel
koşul şartı talep edilmeyecek, sözkonusu kadro için eğitime ilişkin 2001,
3001 veya 4001 kodu talep edilecekse ayrıca özel koşul (sertifika, belge,
bonservis ve benzeri) talep edilecektir.
Alan/dal/bölüm ve program eğitimi zorunluluğu
bulunmayan ve Nitelik-Kod Kılavuzuna göre eğitime
ilişkin 2001, 3001 veya 4001 kodu talep edilecek kadrolar
için hizmetin yürütülmesinde zorunlu özel koşullar
dışında herhangi bir koşul talep edilmeyecektir.
Örnek- Bilgisayar işletmeni unvanlı kadro için Nitelik-Kod Kılavuzundaki
2001, 3001 veya 4001 kodu ile 6225 kodlu özel koşul “M.E.B.’den onaylı
Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak Şartı” talep edilecektir.
Ancak, 6225 kodu özel koşul olarak memur, hizmetli, veri hazırlama ve
kontrol işletmeni ile benzeri kadrolar için talep edilmeyecektir.
Mevzuat gereğince zorunluluk bulunmadıkça kadro unvanı
ve Nitelik-Kod Kılavuzundaki eğitime ilişkin kod ile ilgili
birden fazla özel koşul talep edilmeyecektir.
Örnek 1- Kaloriferci unvanlı kadro için Nitelik-Kod Kılavuzundaki 6297
kodlu “M.E.B.’den Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına Sahip Olmak”
veya 6127 kodlu “Kaloriferci Bonservisi Sahibi Olmak” veya 6661 kodlu
“3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip
Olmak” veya 6663 kodlu “3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında
Kalfalık Belgesine Sahip Olmak” özel koşullarından birisi talep
edilecektir.
Bir kadro için eğitime ilişkin olarak Nitelik-Kod Kılavuzundan
birden fazla alan/dal/bölüm ve program talep edilebilecektir. Bu
şekilde talep edilecek alan/dal/bölüm ve program ve özel koşul
kodları toplamı 15 adedi geçmeyecektir.
Örnek- Teknisyen unvanlı kadro için Nitelik-Kod Kılavuzundaki
ortaöğretime ilişkin farklı alanları içeren kodlar birlikte talep
edilebilecektir.
Kadrolar için Nitelik-Kod Kılavuzundaki “1101 Cinsiyeti
erkek olmak” veya “1103 Cinsiyeti kadın olmak” kodu talep
edilmeyecektir. Ancak, hizmetin gereği zorunlu olarak cinsiyet
talep edilecekse, elektronik ortamda talep öncesi DPB ile
mutabakata varıldıktan sonra ilgili kadro için cinsiyet kodu talep
edilecektir.
Örnek- Diyanet İşleri Başkanlığı’nda “İmam-Hatip” unvanlı kadro için
“Erkek” cinsiyeti ya da Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurtlarında
istihdam edilecek personel için yurt yönetim memuru unvanlı kadroya
“Kadın” cinsiyeti talep edilebilecektir.
Nitelik-Kod Kılavuzunun “Özel Koşullar” bölümündeki;
6551, 7203, 7245, 7257, 7259 ve 7269 nitelik kodları talep
edilmeyecektir.
İşe alınma esas ve usulleri özel mevzuatla düzenlenen koruma ve
güvenlik görevlisi, bekçi, itfaiye eri, zabıta memuru ve benzeri kadrolar
için engelli alım talebinde bulunulmayacaktır.
Kurum ve kuruluşlarca kadrolara ilişkin sınıf, unvan, derece,
adet, cinsiyet, istihdam edileceği teşkilat/il-ilçe ile Nitelik-Kod
Kılavuzuna göre belirlenecek eğitim ve özel koşul kodları
belirlenmek suretiyle elektronik ortamda talepte bulunulacaktır.
Elektronik ortamda yapılan kadro bildirimleri DPB tarafından mevzuat,
Nitelik-Kod Kılavuzu ve hizmet gereklerine uygunluk yönünden
incelenecektir. Kadro bildirimlerinin uygun görülmesi veya DPB’ce uygun
görülmeyen hususların kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda
düzeltilmesi halinde rapor alınmasına izin verilecektir. Bu çerçevede
alınacak rapor onaylandıktan sonra üst yazı ile DPB’ye gönderilecektir.
Kurum ve kuruluşlarca düzeltilmesi yapılmayan veya onaylı
raporları üst yazı ile gönderilmeyen kadro bildirimleri işleme
konulmayacaktır.
DPB ile yapılacak;
Kadro bildirimlerine ilişkin görüşmelerde irtibat: (0312) 408 71 64
Kurumsal şifre edinme taleplerine ilişkin görüşmelerde irtibat:
(0312) 408 73 24 No’lu telefonlardan sağlanacaktır.
Bildirimi yapılan kadrolar hakkında
DPB’ce hangi işlem tesis edilmektedir?
Yerleştirmenin Başkanlık adına ÖSYM Başkanlığınca yapılması için
ÖSYM, DPB, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
müşterek katılımıyla bir protokol yapılmış olup, bu protokol
gereğince, kurum ve kuruluşlara ait kadro bildirimleri, Nitelik-Kod
Kılavuzu, hizmet gerekleri ve mevzuata uygunluk yönünden DPB’ce
incelenerek, kurumlarla son mutabakat sağlandıktan sonra
yerleştirme yapılmak üzere elektronik ortamda ÖSYM’ye
gönderilmektedir.
Bildirimi yapılan kadrolara ilişkin yerleştirme işlemi
ÖSYM Başkanlığınca hangi şekilde yapılmaktadır?
ÖSYM Başkanlığınca, bildirimi yapılan kadrolara yerleştirme
adayların eğitim durumları itibariyle EKPSS/Kura sonuçlarına ve
tercihlerine göre yapılmaktadır.
Kurum ve kuruluşlara yerleştirilenlere ilişkin bilgiler ÖSYM’nin
internet sitesinden öğrenilmekte olup, posta ile ayrıca bilgi
gönderilmemektedir.
Kurum ve kuruluşların engelli memur
adaylarının atamalarına ilişkin olarak hangi
işlemi tesis etmesi gerekmektedir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin
Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre atamaya
yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurması
gerekmektedir.
Bu komisyon, atanmak üzere yerleştirilen adayları, söz konusu kadro için aranılan
nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif
etmektedir.
Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme
yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaktır.
Ataması Yapılacak Adaylardan Hangi Belgeler
İstenilmektedir?
1) Diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı bir
sureti,
2) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik
belgesinin aslı veya noter onaylı bir sureti,
3)Kadro için özel şart öngörülmüş ise söz konusu belge, sertifika,
bonservis ve benzerinden herhangi birisi,
4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
göre alınmış sağlık kurulu raporu.
Yerleştirilip de atama hakkından feragat eden,
belgelerini teslim etmeyen, atama şartlarını
taşımayan adaylar hakkında hangi işlem tesis
edilmektedir?
Bu adayların ataması yapılamayacağı gibi bir sonraki
EKPSS/Kura sonuçlarına göre gerçekleştirilecek
yerleştirmelere katılamayacaktır.
Yerleştirme sonuç bildirimleri nasıl
yapılmaktadır?
İlgili kamu kurum ve kuruluşları;
1) Yerleştirmesi yapılan kadrolardan atama sonucu göreve
başlatılanları,
2) Yerleştirildiği halde süresi içerisinde belge teslim etmeyenleri,
3) Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanları,
4) Niteliği uymadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan veya ataması
iptal edilen adaylara ilişkin bilgileri,
DPB’nin resmi internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmının
“Engelli Personel İşlemleri ” başlıklı bölümünde yer alan ilgili
formlardaki bilgi alanlarını eksiksiz olarak doldurmak suretiyle ayrı
ayrı elektronik ortamda söz konusu atamayla ilgili işlemlerin
sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde DPB’ye bildirir.
İşyerlerinin engellilerin çalışma
şartlarına göre düzenlenmesi
Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini,
engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin
çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve
engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri
yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı
ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli
istihdamına ilişkin takip ve denetim nasıl
yapılmaktadır?
Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine
getirilmesinin takip ve denetimi DPB’ce yapılmaktadır.
Kurum ve kuruluşlar; istihdam ettikleri ve işten ayrılan engelli personele ilişkin
bilgileri, her yıl Mayıs ayının son günü itibarıyla DPB’nin resmi internet sitesindeki
“DPB e-Uygulama” kısmının “Engelli Personel İşlemleri ” başlıklı bölümünde yer alan
“İstihdam Edilen Engelli Personele İlişkin Bilgi Formu”ndaki bilgi alanlarını eksiksiz
olarak doldurmak suretiyle DPB’ ye elektronik ortamda göndermek zorundadır.
Download

Slayt 1 - Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı