İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE
1)
İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Alıcı üzerindeki etki
Grup içi konum
Kullanılan kod sistemi
Zaman ve mekân boyutu
İlişki sistemleri
2)
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız düzenleyici kuruluşların yetkileri arasında yer almaz?
Savcı ve yargıca başvurma
Görüş bildirme ve öneride bulunma
Yürütmeyi durdurma
Araştırma ve soruşturma
Bireysel önlemler alma
3)
Aşağıdakilerden hangisi Jones ve Strasser tarafından ortaya konan müşteri sadakati bağlamındaki müşteri
tiplerinden biri değildir?
Havariler
Çıkarcılar
Sadıklar
Eğitimliler
Rehineler
4)
Kaynağın aktif, alıcının pasif durumda olduğu; geribildirimin olmadığı iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sözsüz
İçsel
Uzaktan
Tek yönlü
Dikey
5)
Pazarlama hedefleri doğrultusunda tüketici ya da alıcı gruplarını çeşitli değişkenler etrafında toplayarak en
türdeş tüketici veya alıcı gruplarının ortaya çıkmasını sağlayan işleme ne denir?
Bölümlendirme
Ürün belirleme
Hedef pazar
Pazarlama süresi
Yoğunlaşma
6)
İnsanın düşünmesi, duygulanması, kişisel ihtiyaçlarının farkına varması, iç gözlem yapması ya da kendine
sorular sorarak bunlara yanıt üretmesi şeklinde gerçekleşen iletişime ne ad verilir?
Çapraz iletişim
Sözlü iletişim
Çift yönlü iletişim
İçsel iletişim
Tek yönlü iletişim
7)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki bağımsız düzenleyici kuruluşlardan biri değildir?
Kamu İhale Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Telekomünikasyon Kurumu
8)
“Bir iletişim sürecinde iletilmek istenen mesaj herkes için değildir.” sözü aşağıdaki kavramlardan hangisini
vurgular?
Elit kesim
Alıcı
Hedef kitle
Alt grup
Üst grup
9)
Aşağıdakilerden hangisi başlıca rekabet türlerinden biri değildir?
Konum temelli rekabet
Kalite temelli rekabet
Fiyat rekabeti
Marka rekabeti
Zaman temelli rekabet
10 )
Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin amaçlarından biri değildir?
Müşteri ilişkilerini kârlı hâle getirmek
Farklılaşma sağlamak
Müşteri taleplerini değiştirmek
Maliyetleri azaltmak
İşletmenin verimini artırmak
11 )
Aşağıdakilerden hangisi Tench ve Yeomans tarafından işletmenin bir hedef kitlesi olarak sıralanan finansal
aktörlerden biri değildir?
Arabulucular
Yatırım ve ticaret bankaları
Finans alanında yayın yapan medya kuruluşları
Özel pay sahipleri
Aracılar
12 )
İşletmelerin aracılarla ilişkileri bağlamında aşağıdakilerden hangisi müşterilerin temel istekleri arasında
yer almaz?
Erişilebilirlik
Hızlı teslim
Servis ve destek
Güvenilir arz
Seçenek kısıtlılığı
13 )
Aşağıdakilerden hangisi görsel ve işitsel iletişim araçlarıyla kurulan iletişimin üstünlüklerinden biri değildir?
İletişimin kolaylaşması nedeniyle zaman kaybını önler.
Hedef kitleye doğrudan ulaşıldığından emin olunur.
Haberin renkli ve sesli olarak iletilmesi daha çok ilgi çeker.
Ses ve resim ile mesajlar daha etkili hâle gelir.
Diğer iletişim araçlarının destekleyicisi ve güçlendiricisidir.
14 )
I. Yatay İletişim
II. Dikey İletişim
III. Çapraz İletişim
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde iletişim, bireylerin grup içindeki konumlarına göre sınıflandırılmıştır?
Yalnız I
I, II ve III
II ve III
I ve II
I ve III
15 )
Ürünlerin, kaynak sağlayıcılar, üreticiler, fiziksel dağıtımı sağlayanlar, toptancılar, perakendeciler ve tüketiciler
arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünü aşağıdakierden hangisidir?
Hedef kitle iletişimi
Tedarik zinciri
Pazarlama karması
Satış planlaması
Piyasa yöndeşmesi
16 )
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde başvurulan yollardan
biri değildir?
Etkili dinleme ve gözlemde bulunma
İletişim kanallarının tek merkezden yönetilmesi
Geri bildirime önem verilmesi
Doğru zamanlama
Uygun mesajın seçilmesi
17 )
Az sayıda satıcı ve çok sayıda alıcıdan oluşan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Tam rekabet
Tam tekel
Monopolcü rekabet
Tekelci rekabet
Oligopolcü rekabet
18 )
……., çeşitli örgütlerin, amaçlarını gerçekleştirmek için hükûmet politikalarının kapsamını ve yönünü etkilemek
için kullandıkları bir araçtır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
İşletmecilik
Lobicilik
Dernekçilik
Borsacılık
Yayıncılık
19 )
Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmede kullanılabilecek “temel tüketici özellikleri” değişkenlerinden biri
değildir?
Kişilik ve yaşam biçimi özellikleri
Sosyoekonomik özellikler
Yerleşim yeri özellikleri
Ürün kullanma sıklığı
Demografik özellikler
20 )
Pazarlama iletişiminin…………, iletişimin gerçekleştiği mikro ve makro çevreyi ifade eder. İletişim ………….. ise,
iletişimin tek veya çift yönlü oluşunu, mesajın kodlanmasını, kod açımını ve iletişim sürecine etkide bulunan
gürültüyü içerir.
Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
bağlamı / döngüsü
tanımı / hedefi
döngüsü / yöntemi
kanalı / aracı
hedefi / yöntemi
1.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.C 11.A 12.E 13.B
14.B 15.B 16.B 17. E 18.B 19.D 20.A
Download

Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi Zaman