, İ}
, , t|}
,\l,
t, ı ,ıi ,,.li 9
ü.ğ
! Ji'
'' fJ..
v,
\1i
T.C.
MU,r KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
*ı,
,.,
*
eg
ğiB
4^ş ü
Sayı
Konu
:728|6|0I-821.05l
:MeslekiÇalışmalar
U4c
L9.10812014
rı.ıÜnÜnı,ÜĞÜNn
İlçemiz görevli ekli listede adı ve soyadı yazılı tüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Oğretmenleri, Eylül 2014 Mesleki çahşmalarını 0l Eylül -12 Eylül 20|4 tar|hleri saat:09:00l3:00 arası Mut Anadolu imam lJatip Lisesinde yapılacaktır.
..
Bilgilerinizi ve ilgili kişilere duyurulmasını rica ederim.
İ\
EKLER:
1-Liste
0AG
ı"T(,^ı__
t- İursiui
OY-uı Müp.
MuT iı_çrsi oiıu rüı_rünü vr AHLAK
sNo
giı_e
isi öĞnrrrvıııuı_eni
oKUtu
ADİ SOYADİ
irvızn
I
ADEM ARl
MUT ANADoı-u ı_isısi
2
aoiı- gıyoiı-ı-i
cnzi ilı<oruıu
3
qFüMEr
4
ıııiı-üre n GEzER
5
övın
6
snıirı cürvrvı-i
MUTANADoı_u irıı_
7
sıanHRTTit\ TopUKLu
cRzionrRoruı-u
8
üıvir anşan
MuT MEsLErivE rrrıııir aııRooı_u ı-isEsi
9
YAŞAR YALDlZ
şrHir rviııı çrıir nııaooı-u ı_isısi
10
ZEHRA OKUR
BARABANLl ORTAOKULU
1,1
Z|YA DURU
zs. oişrnş oRTAoKuLu
1,2
aliosvıaııı
13
AYŞE UYSAL
cuvrıuRivET oRTAoKULU
,J,4
cENNET caıvlırün«
SAKlZ ORTAOKULU
15
NURDAN YlLDlZ
HAMAM KARATAHTA ORTAOKU
1,6
ELlF KEMENÇE
TURHAN AKAY ORTAOKULU
17
FAT|H cANslZ
şırı ir anarı
18
FATMA CÜVİİİİ
şrııir ııvıiııı
19
rüaRa yAşAR
ışlKLAR
20
ıııHvıEı pırir
MAREşL FEVZ| çAKMAK yATlLı
2I
MEHMET nı-i
22
MESUD KEMENCE
GAZ| ORTAOKULU
23
MUHAMMED ESAD OKUR
vur şrrıir
24
MUHAMMET GEZER
M UT KARAcnoĞ ı-aııı
özıı
aı-i
vıur özoıvıinlıR çpı
yarvRz
KASAp
cuvuuRivrT oRTAoKuLu
MUT ANADoı-u irıı-
şrııir RııvıT
i
rnş
i
ERsoy oRTAoKuLU
ırıı
soysRı_ oRTAo
LU
KU LU
çrı_ix aıınooı-u ı_isısi
şırıir eilRı roNyA oRTAoKULU
söLcı oRTAoKULU
KAZ|M YAPRAK ORTAOKULU
SEDAT DAMBURAcı oRTAoKULU
oRTAoKu LU
Download

t- İursiui OY-uı Müp. - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü