www.miargem.org.tr tarafından mts.org.tr için hazırlanmıştır.
DEVLET MEMURLARI EK GÖSTERGE TABLOSU
I SAYILI CETVEL
HİZMET SINIFLARI
GENEL İDARE
HİZMETLERİ
SINIFI
Genel Müdürler
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
En az 3 yıl süreli fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe
özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi
eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavından sonra atanan
…………. bağımsız Genel Müdürlük ve Büyükşehir
belediyesiyle Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe
belediyeleri Müfettişleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol
Kanunu
hükümlerine
göre
atanan
İç
Denetçiler…………………………………….
Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında
kalanlardan;
- Yükseköğrenim görenler
-Diğerleri
Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yüksek
öğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak
yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis,
Yüksek Mimar ve Mimar unvanını almış olanlar
TEKNİK
HİZMETLER SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yüksek
öğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak
yürürlükteki hükümlere göre Şehir Plancısı, Bölge Plancısı,
Jeolog, Matematikçi, İktisatçı, Kimyager unvanını olanlarla
Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Mezunları
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar
dışındaki yükseköğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve
Tekniker unvanını almış olanlar
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında
kalanlar
Uzman Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim,
Veteriner Hekim, Eczacı ve Biyolog unvanını almış olanlar
SAĞLIK
HİZMETLERİ
SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında
kalanlar
AVUKATLIK
HİZMETLERİ
SINIFI
Ek Gösterge
UNVANI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
5.Derece
6.Derece
7.Derece
8.Derece
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
6.400
4.800
3.600
3.000
2.200
1.600
1.300
1.150
950
850
2.200
1.600
1.100
800
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
5.Derece
6.Derece
7.Derece
8.Derece
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
5.Derece
6.Derece
7.Derece
8.Derece
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
5.Derece
6.Derece
7.Derece
8.Derece
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
1.500
1.100
800
650
3.600
3.000
2.200
1.600
1.300
1.150
950
850
3.000
2.200
1.600
1.500
1.200
1.100
900
800
2.200
1.600
1.500
1.100
1.500
1.100
800
650
3.600
3.000
2.200
1.600
1.300
1.150
950
850
1.500
1.100
800
650
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
5.Derece
3.000
2.200
1.600
1.500
1.200
www.miargem.org.tr tarafından mts.org.tr için hazırlanmıştır.
6.Derece
7.Derece
8.Derece
MÜLKİ İDARE
AMİRLİĞİ
HİZMETLERİ
SINIFI
(Belediye
Başkanlarının
Emekliliklerinde bu
göstergeler dikkate
alınır)
Kadroları bu sınıfa dahil olup da Müsteşar ve Valiler dışında
kalanlardan;
- 1.Derecenin 4.Kademesi
- Diğerleri
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.Derece
5.Derece
6.Derece
7.Derece
8.Derece
9.Derece
KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ 1.
DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ
II SAYILI CETVEL
1.100
900
800
4.800
4.000
3.600
3.000
2.300
2.200
1.600
1.500
1.300
1.150
Ek Gösterge
Daire Başkanı (Ana ve yardımcı hizmet birimi), Genel Müdür
Yardımcısı
1.Derece
3.600
Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda; Büyükşehir
Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel
Müdür Yardımcıları
1.Derece
3.600
Genel Müdürlük Daire Başkanı
1.Derece
3.000
Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda; Daire Başkanı,
Büyükşehir Belediye I. Hukuk Müşaviri, Belediye Başkan
Yardımcısı, Boğaziçi İmar Müdürü, Fen ve Tetkik Kurulu
Başkanı
1.Derece
3.000
Download

www.miargem.org.tr Tarafından "MTS" İçin Hazırlanmıştır.