TEKNİK GÖRÜŞ
NSK AVRUPA TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR
Çok Geç Olmadan Vidalı Mil Kalitesini Tespit Edin!
Hassas Vidalı Mil Seçimi Sırasında Kalite Teşhisi
Bir uygulama için uygun vidalı mil seçmek hiçbir şekilde kolay bir süreç değildir, ancak
bir makina tasarımcısının itibarı tehlikedeyse, bu seçim onun için önemlidir. Vidalı mil
performansı ile ilgili ipucu veren dış faktörler çok azdır ve düşük kalite, bir bileşen
zamanında önce işlevini yitirinceye kadar genellikle tespit edilememektedir.
Bunun gibi bir durumun önüne geçmek için, tasarımcılar ve
Bir şirket, belirli bazı kalite göstergelerinin farkında olarak,
tedarikçiler, Vidalı mil üretiminin bazı detaylarını kavrayıp,
kendi imajlarının gelecekte herhangi bir bileşenin yetersiz
tedarik eden kişilere doğru soruları sorduktan sonra ürünü
performansı nedeniyle zedelenmesinin önüne
dikkatli bir şekilde seçmek zorundadırlar. Aşağıda ana
geçebilmektedir. Yüksek kaliteli vidalı mil üretimi ham
hatlarıyla verilen ipuçları ve araçlar, vidalı milin işlevini
madde ile başlamaktadır. Çeliğin işleme sürecinde
erken yitirmesini önlemeye yardım edebilmektedir, kalite
maddede mikroskobik kalıntılar oluşabilmektedir. ve detay konusunu tedarikçinin dikkatine sunmaktadır.
Bu kalıntılar, sonuçta ürünün kullanım süresini kısaltan
çatlak oluşumuna neden olmaktadırlar.
Üretim Süreci İle İlgili Araştırma Yapın
Çelik üretim teknolojisi, kalıntıların sayısının ve
Vidalı mil üretim süreci tam anlamıyla kavranmadan,
büyüklüğünün önemli ölçüde azaltılabildiği bir noktaya
tasarımcıların ve alıcıların tasarımları için uygun ürünü
ulaşmıştır, ancak böyle maddeler yüksek fiyat
seçmeleri zor olmaktadır. Yanlış vidalı mil seçimi genellikle
gerektirmektedir. Genel olarak en iyi ürünler, uçak
planlanmamış bir aksaklık süresine yol açar ve maliyetli bir
niteliğindeki ürünler gibi, vakumla gazı giderilerek arıtılmış
yeniden çalışma gerektiren, erken aşınmaya neden
alaşımlı çeliğe benzer maddeler ile başlamaktadır.
olmaktadır. Vidalı mil ile ilgili mekanik talepler, farklı
Vidalı mil bileşenleri üretim sürecinde belli bir noktada ısıl
uygulamalar arasında çok ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.
işlemlerden geçirilecektir. Mil uzunluğu boyunca ısıl işlemin
Üretim sürecinin çeşitli yönlerinin performansı nasıl
derinliğini ve miktarını doğrulamak için, vidalı mil üreticisi
etkilediğini kavramak, tasarımcıların kendi özel ihtiyaçlarına
tarafından çok sıkı kalite kontrollerden geçirilmelidir. uygun ürünü seçme konusunda yardımcı olabilmektedir. Isıl işlem fazla yüzeysel kaldığında, ürün ömrü önemli
ölçüde kısalabilmektedir. Derinliğin yeterli ölçüde olmadığı
durumlarda, çalışma sırasında bilya kanalındaki bilyaların
sıkışması, mikroskobik çentiklere neden olacaktır. Zamanla bu çentikler ürünün hassasiyetini, performansını
ve ömrünü azaltacaktır. Vidalı mil ısıl işlemi düzgün bir
şekilde yapılmalı ve dişlinin tamamını kapsamalıdır. Isıl işlemin uygulanması gereken dişli uzunluğunun
tamamına uygulanmadığı durumda, işlenmemiş alan bilya
kanalının geride kalan kısmından daha yumuşak olacaktır
ve zamanından önce aşınacaktır. Vidalı mil tedarikçisinin
üretim süreci boyunca kalite ve tutarlılık ile nasıl başa
çıktığını kavramak için, ısıl işlem sırasında yapılan kalite
kontrollerini sormak önemlidir.
TEKNİK GÖRÜŞ · NSK Avrupa tarafından yayınlanmıştır · www.nskeurope.com.tr
Ref: TI/TR/0011
Ürünler arasında tutarlılık gösterecek bir hassasiyet sağlamak
Örneğin işleme merkezinde, genel olarak C5 doğruluk için, makina ile işleme ve taşlama süreci boyunca sıkı işlem
sınıfı kullanılmaktadır. Görüntü işleme makinaları veya
kontrolleri yapılması gerekmektedir. Söz konusu kontroller
inceleme aygıtları gibi daha yüksek çözünürlüğün gerektiği
özellikle, birkaç mikronluk toleransın korunmasının zorunlu
uygulamalar için daha yüksek C3 veya C1 doğruluk sınıfı
olduğu rulman yataklarının taşlanmasında gerekli olmaktadır.
gerekli olabilmektedir. C ve Ct derecelerine sahip vidalı
Güvenilir ölçüde doğruluk ve ürünün uzun ömürlü olmasını
miller arasındaki farkların göz önünde bulundurulması
sağlamak için son derece yüksek hassasiyet gerektiği için,
önemlidir. Haddeleme ile yapılan vidalı mil genel olarak
Vidalı mil bileşenleri sıcaklığın kontrol altında tutulduğu bir
taşıma doğruluk derecesine ulaşabilmektedir.
ortamda taşlanmalıdır. Birbirleriyle etkileşen iki bileşim
Konumlama doğruluk derecesine sahip vidalı mil elde
birebir aynı özelliklerde üretilmiş olsalar bile, sıcaklık
etmek için kullanılan üretim yöntemi genellikle taşlamadır.
değişimleri nedeniyle bu iki parça bir araya getirildiğinde
Ancak birçok uygulamada, Ct derecelerinin daha gevşek
tolerans dışı kalabilmektedirler. Üreticinizden tesislerindeki
toleransları, ürünün hassasiyetini veya ömrünün azalmasına
iklim kontrolü hakkında bilgi isteyebilirsiniz.
neden olup uzun vadede daha maliyetli olmaktadır ve
Vidalı mil ve bilya somun yuvarlanma yollarının taşlanması
firmanın itibarına zarar vermektedir.
sırasında sıkı süreç kontrolü sayesinde, temas açıları tasarım
Tasarımda, çalışma ortamı vidalı mil seçiminde önemli bir
özelliklerine uygun olacaktır. Taşlama sürecinin iyi bir
rol oynamaktadır. Hem sıcaklık koşulları hem de işlenen
şekilde kontrolü, bilya boyutları ile nominal arasında küçük
maddeler, hangi vidalı mil türünün azami performans
bir aralığa olanak sağlamalıdır. Bilya ile nominal arasında
sağlayacağını etkilemektedir. Örneğin, ağaç işleri
geniş aralık bulunması, temas açısının kaymasına neden
uygulamasında ağaç parçaları vidalı mile yapışabilmektedir.
olarak bilya ömrünü kısaltmaktadır.
Bu nedenle, kirletici maddelerin bilya somununa girmesini
Yüksek kalitede vidalı mil üreticilerinin neredeyse tamamı,
önlemek için özel keçelerin kullanılması gerekmektedir.
üretim süreci boyunca, ön yükleme ve tork denetimini
Başka bir uygulamada, vidalı milin ulaşılması zor bir
belgelemektedir ve ısıl işlem, tornalama, taşlama ve montaj
konuma yerleştirilmesi gerekebilmektedir. aşamalarında yapılan ölçümleri bir araya toplamaktadırlar.
Bu tür uygulamalar, bakım gerektirmeyen yağlama
Yüksek kaliteli vidalı mil üretirken, tolerans kontrollerinin
sistemine sahip modellerin tercih edilmesine neden
tamamlanmasını ve tolerans dışı parçaların işlemden
olmaktadır. Vidalı mil üreticisine uygulama ve ortam ile ilgili
ayıklanmasını sağlayacak sistemler hazır olmalıdır. detaylar sağlanarak, en uygun çözüm belirlenebilmektedir.
Vidalı mil tedarikçisine, üretimdeki süreç kontrolünün nasıl
Vidalı mil üreticisi seçerken, üreticinin teknik personeli yapıldığı, üretim sırasındaki denetimlerin hangi noktalarda
ve uygulamanızın ne kadar iyi anlaşıldığını göz önünde
yapıldığı, hangi belgelerin mevcut olduğu ve talep
bulundurunuz. Unutmayınız ki, üreticinin teknik personeli,
edildiğinde temin edilip edilemeyeceği sorulmalıdır.
uygulamanız için doğru olan vidalı mili seçme konusunda
Ayrıca, vidalı mil alıcısı nihai ürünün ambalajını da göz
uzman olmalıdır. Doğru öneri şirketinizin ismine değer
önünde bulundurmalıdır. Bu hususa özellikle, ürün stoklarda
katacaktır ve bu değerin gelecekte de korunmasını uzun süre bekletilecekse dikkat etmek gerekmektedir.
garanti edecektir.
Uygun yağlama ve ambalaj, oksitlenme ve paslanma da
dahil olmak üzere uzun süreli depolama nedeniyle ortaya
Bilinçli bir Tercihin Yapılması
çıkabilecek olumsuz etkileri önemli ölçüde
Kaliteli vidalı mil üretimi için gerekli olan başlıca özelliklerin
azaltabilmektedir.
farkında olmak, tasarım ve satın alım sürecini daha kolay
hale getirebilir ve ürünün beklenen performans
Tasarımın İncelenmesi
seviyelerinin üzerine çıkmasını garanti altına alabilir. Kanıtlanmış bilyalı vida tasarımları dâhilinde, devir daim Bir uygulamada doğru vidalı milin kullanılması, yıllar
için tüplerin veya yön değiştiricilerin kullanıldığı modeller
boyunca hassas, güvenilir ve tutarlı bir çalışma sunmaktadır.
bulunmakta olup, en son iç bilya devirdaim sistemlerinden
Buna karşın, yeterli özelliklere sahip olmayan vidalı mil
oluşan modeller tasarlanmıştır. Bu en son yaklaşım,
seçimi kötü performansa veya vidalı milin işlevini erken
kompakt somun tasarımı, yüksek hızda çalışma ve sıradan
kaybetmesine neden olabilmektedir. Günümüzün rekabetçi
devir daim yöntemlerindekinden daha düşük gürültü
sanayisinde bilinçli karar vermek son derece hayati bir
seviyeleri sunmaktadır.
önem taşımaktadır.
Vidalı mil doğruluk sınıfı da dâhil olmak üzere ürün
özelliklerini düşünürken, uygun hassasiyette vidalı mil
seçimi sırasında hem uygulamanın, hem de ürünün
uygulanacağı ortamın göz önüne alınması gerekmektedir.
TEKNİK GÖRÜŞ · NSK Avrupa tarafından yayınlanmıştır · www.nskeurope.com.tr
Ref: TI/TR/0011
Download

Vidalı Mil Kalitesi ( - 717.97 KB)