T.C.
İZMİR
İDARI YARGI ADALET KOMİSYONU
Karar No
: 69
KARAR
Komisyon Başkanı
: Osman ERMUMCU
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Komisyon Üyesi
: Mustafa Kemal ÖNDER 1. İdare Mahkemesi Başkanı
Komisyon Üyesi
: Kamber ÜNAL
1. Vergi Mahkemesi Başkanı
İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin Üçüncü Kurulu'nun faaliyete geçmesi üzerine yapılan
toplantı sonunda gereği görüşüldü;
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığına yazmış olduğu 24.03.2014 gün ve 2014/367 sayılı yazısı üzerine UYAP sistemi
üzerinde üç kurulun kalemleri ayrılmış ve her bir kurul için müstakil kalem ekranı açılmıştır. Buna
göre, bu tarihten sonra her bir kurulun her tür kalem işlemi kendi ekranından yapılacak olup,
müstakil kalemin oluşturulması ve gerek mevcut dosyalar, gerekse bundan sonraki gelen evrakın
kayıt usulünün belirlenmesi gerekmektedir.
Buna göre:
1- Henüz Bakanlıkça ayrı ayrı müdür kadrosu verilmediğinden ve tüm Bölge İdare
Mahkemesi personelinin disiplin amiri olduğundan, her üç kalemin de Bölge İdare Mahkemesi Yazı
İşleri Müdürü Eyüp YOLBİLİR'in gözetim, denetim ve koordinasyonunda kalem hizmetlerinin
görülmesine,
2- İkinci kurul kaleminde görev yapmak üzere Zabıt Katipleri 126532 Ayten SAĞDIÇ,
87382 Osman DEMİR, 95915 Gönül ŞAHAN, 95489 Fatma ERCAN, 141139 Güner YURT ile
Hizmetli 87367 Alaattin UZUN'un görevlendirilmesine, ve Ayten SAĞDIÇ'ın kalem sorumlusu
olarak görev yapmasına, kalemin ve kalem sorumlularının çalışma düzeninin kurul başkanınca
belirlenmesine,
3- Üçüncü Kurul Kaleminde , Zabıt Katipleri 103888 Ümmügülsüm CİNGÜ, 120122
Nevin GÜLTEPE, 141226 Didem ÇAĞLI, 167279 Süreyya Maşide DEMİREL ile Mübaşir 87355
Hakan ARIKAN'ın görev yapmak üzere görevlendirilmesine ve Zabıt Katibi Ümmügülsüm
CİNGÜ'nün kalem sorumlusu olarak görev yapmasına, kalemin ve kalem sorumlularının çalışma
düzeninin kurul başkanınca belirlenmesine,
4- Personelin izinlerinin kullandırılması ve personel açığına yol açmayacak şekilde
planlanması, izinlerin Komisyonumuzun yıllık izinlerin kullanılmasına ilişkin ilke kurallarına
uygun şekilde yazı işleri müdürü ile koordineli olarakkullandırılması konusunda kurul başkanlarına
yetki verilmesine,
5- 02.04.2014 tarihinden itibaren yeni gelen tüm dosya ve evrakın her kurulun kendi
ekranından işlem görmesine,
6- İki ve üçüncü kurulun görev alanına giren ve halen birinci kurulda kayıtlı olan dosyalar
ve her tür evrakın her tür işlemlerinin işi bitinceye kadar, görevli kurullarca ancak yine birinci kurul
ekranından yapılıp sonuçlandırılmasına,
7- İkinci ve üçüncü kurula ait olup halen birinci kurul ekranında işlem gören dosyaların
(Esas no, konusu, kime ne zaman havale edildiği) bilgilerini içerecek şekilde listelerinin yapılıp
kalem sorumlusu ve kurul başkanınca tutanak altına alınıp Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına
1
sunulmasına,
8- İkinci ve üçüncü kurul kaleminde, karar kartonu, muhabere defteri, gelen-giden evrak
kartonu oluşturulmasına,
9- Kurul yazışmaları ve kararlarında "İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2/3 Kurul Başkanlığı"
ve "2/3. kurul başkanı" ibarelerinin kullanılmasına, kararın, gereği için Bölge İdare Mahkemesi 1.,
2. ve 3. kuruluna, bilgi için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Adalet Bakanlığı Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine, 01/04/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
BAŞKAN
32699
ÜYE
ÜYE
33634
37851
MMG-126533
2
Download

Bölge İdare Mahkemesi kalemlerinin çalışma ilkeleri komisyon kararı