Meclisin aşk ve heyecan kanadını temsil etti | Baba Kitaplar | Dünya Bizim
6/21/14 6:37 PM
Baba Kitaplar - 14:00, 23 A"ustos 2013 Cuma
Hüseyin Avni Ula! ve Nurettin Topçu
Meclisin a!k ve heyecan kanadını temsil etti
Nurettin Topçu, kendi tabiri ile “millet mistikleri” olarak adlandırdı"ı Hüseyin Avni, Selahaddin
Köseo"lu, Remzi O"uz Arık, Rahmi Eray, Peyami Safa, Celal Hoca, Ali Fuat Ba!gil, Ali Nihat
Tarlan, Cahit Okurer, Ziyaeddin Fahri Fındıko"lu gibi ki!ilerin vefatlarından sonra hisli ve duygulu
yazılar kaleme almı!.
“Mabede nasıl girmi!sem sınıfa da öyle girerim” diyerek yakın tarihimizde ömrünü yeni bir nesil
yeti!tirmek u"runa harcamı! ve bu u"urda birçok engelle kar!ıla!arak büyük mücadelelerle dolu bir
hayat ya!amı!, dü!ünce dünyamızın önemli isimlerinden birisi olan Nurettin Topçu, kendi tabiri ile
“millet mistikleri” olarak adlandırdı"ı isimleri anlatıyor.
Topçu, ruh dünyasına tesir etmi!, gösteri!siz, sade fakat mücadeleci bir ömür sürmü! olan Hüseyin
Avni, Selahaddin Köseo!lu, Remzi O!uz Arık, Rahmi Eray, Peyami Safa, Celal Hoca, Ali Fuat
Ba"gil, Ali Nihat Tarlan, Cahit Okurer, Ziyaeddin Fahri Fındıko!lu gibi ki!ilerin vefatlarından
sonra hisli ve duygulu yazılar kaleme almı!. Önemli insanların önem verdi"i insanlar da önemlidir.
Nurettin Hocanın oldukça önem verdi"i bu isimlerin üzerine yazdı"ı yazılar kuru bir biyografi örne"i
vermekten ziyade bu ki!ilerin tarihî !ahsiyetleri, fikir dünyaları ve ya!am mücadeleleri üzerine
yo"unla!ıyor. Hocanın bu isimlerin vefatından sonra muhtelif dergilerde yayınladı"ı bu yazılar yıllar
sonra #smail Kara ve Ezel Erverdi tarafından bir araya getirilerek kitapla!tırılmı!. Dergâh
Yayınları’ndan çıkan bu kitaba en uygun ismin Millet Mistikleri olaca"ını söyleyen yayıncılar, zaten
Hocanın da bu tabiri a!k ve heyecanla kullandı"ını belirtiyorlar.
Bu yazıları niçin yazdı"ına dair bilgi de veren Topçu, "e"er yakın tarihimizin önemli ve en !erefli
!ahsiyetlerini iyi tanımazsak, ruhumuzun, mefkûremizin ve kurtulu!umuzun gelece"i tehlikeye girer"
uyarısında bulunuyor. #nkılâpların büyük adımlar atmakla de"il de büyük ruhları takip etmekle
olaca"ını vurgulayan Hoca, mukaddesata ve Allah’a inanmı! insanların maziden uzanarak bizim
http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=14324&tip=haber
Page 1 of 3
Meclisin aşk ve heyecan kanadını temsil etti | Baba Kitaplar | Dünya Bizim
6/21/14 6:37 PM
ruhumuzu kucaklayaca"ına inanarak bizlere tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutmu!
isimleri hatırlatıyor, yakın tarihimizin asıl gerçe"ini ve bir !ekilde
unutturulmaya çalı!ılan isimlerini tanıtıyor.
Vecdi galeyanı içinde yanan bu hürriyet ve millet misti!i
Bize tanıtmaya, hatırlatmaya çalı!tı"ı bu isimlerden birisi olan
Hüseyin Avni (Ula"), Hocanın yazılarında üzerinde en fazla
yo"unla!tı"ı isimdir. Öyle ki Hüseyin Avni üzerine yazılan yazıların
hacmi kitabın neredeyse yarısını kaplıyor. Bakıldı"ında yazılar bir
portre yazısı örne"i olmadı"ı gibi salt bir bilgi aktarımı da de"ildir.
Hoca bu yazıları yazarken, bu isimlerle ilk tanı!masını, onlarla
ya!adı"ı hatıraları, onların üstün meziyetlerini, dava mücadelelerini
anlatırken hep bir a!inası oldu"u yüzün kendisinde bıraktı"ı
izlenimleri anlatır gibi hisli ve edebî bir dil kullanır. Hoca aslında
onlardan geriye kalan hatıralarını ve anılarını da içine katarak bir
mensur a"ıtlar dizisi olu!turuyor. Tabii bunu yaparken de romantik
bir deneme seviyesine dü!meden, gelecek nesillerin bu isimleri
unutmaması için gerekli noktaları da anlatmadan geçmiyor.
Özellikle de Hüseyin Avni’yi anlatırken, yer yer onu tasvir eder, ondan kendisinde kalanları anlatır,
ama önemle altını çizdi"i nokta ise onun tarihî !ahsiyetidir. Biz güya hayatı kazanılırken ruhunun
!ehit edili!ine !ahit olmu! bir neslin çocuklarıyız, Hüseyin Avni gibi ruh cevherlerinin varlı"ı bu
milletin gözünden ve hafızasından silinmek istenildi. Erzurum’da Milli Mücadeleyi sırtlayan gerçek
kahramanlardan birisi olup, yılmadan mücadele verip meclise mebus olarak
gönderildikten sonra asla aslına ihanet etmeden hizmet edip, bütün varlı"ı ile
milletini ta!ıyan birisi olan o adam zaferlerinin hakkını almak için halkın
gözünü oymadan, milletin mukaddesatını incitmeden ölmek !erefine nail
olmu!tur. Onun naa!ı bile, resmi makamların gönülsüz i!tirakleriyle yapılan
törenlerle de"il, #mam-ı Azâm’ın cenazesi gibi kaldırılmı!tır.
Millet kürsüsünde, “ben köylüyüm bütün ilhamımı köyden aldım” diyen bu
adam, cephelerden, sava!lardan geçerek halkın teveccühünü kazanarak
meclise gelmi!, Mehmet Akif, Konyalı Vehbi Hoca, Kara Vasıf, Ali
$ükrü, Süleyman Necati gibi isimlerle birlikte olup meclisin a!k ve heyecan
kanadını temsil etmi!tir. Nurettin Hoca onun için !öyle der: “Vecdi galeyanı
içinde yanan bu hürriyet ve millet misti"i imanının kayna"ını Erzurumlu #brahim Hakkı
Hazretlerinin topra"ından aldı. Sonra da Hacı Bayram-ı Velî’nin ruhaniyetine sı"ındı. Korkmadı,
usanmadı, zulmü çi"nedi, ezdi ve nihayet çi"nendi.”
Evet, Hüseyin Avni maalesef bir !ekilde bu tarihin tozlu sayfalarına gömülmek için çi"nenmi!,
ya!arken itibarsızla!tırılmaya çalı!ılmı!, öldükten sonra da unutturulmak istenilmi!tir. Onun ölümü
belki dirilere hayat olur umudunda olan Nurettin Topçu, Hüseyin Avni’nin buhranla dolu yirmi be!
yıl sonunda vefatından sonra Namık Kemal’in “ölürsem görmeden millette ümit etti!im feyzi/
yazılsın seng-i kabrimde vatan mahzun, ben mahzun” mısralarına mazhar bir halette oldu"unu
söylüyor.
Nureddin Topçu, Celal Hocayı öylesine özlemi" ki
Kitapta Hüseyin Avni’ye ayrılan uzun satırlar sonrasında söz Celal (Ökten) Hoca’nın ilmî ve ahlakî
!ahsiyetine varıyor. Hisli bir yazı. Topçu, Celal Hocadan ayrıldı"ı için büyük bir üzüntüye gark
olmu!. Pek !anlı bir tevazuuyla sessizce kendilerinden, yeti!tirdi"i nesilden ayrılı!ını anlatıyor. Onun
http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=14324&tip=haber
Page 2 of 3
Meclisin aşk ve heyecan kanadını temsil etti | Baba Kitaplar | Dünya Bizim
6/21/14 6:37 PM
ilk önce Medine’ye göçmek istedi"ini fakat Cenab-ı
Hakk’ın onun sonsuz Resulullah sevgisinden dolayı onu
direkt sohbet-i Resulullah’a îsal buyruldu"unu
anlatırken Celal Hocanın Hz. Osman’ın !ahadetinden
önce yaptı"ı konu!mayı her tekrarladı"ında Hz.
Osman’ın davet edildi"i rûhanî sofraya nasıl bir hasret
ve özlem i!tiha hissetti"ini hatırlıyor. Ömrünün en az
altmı! yılını bu i!tihaya kavu!maya hazırlık içinde
geçirdi. Dünya hevesatına dalmadan, !an, !öhret ve
servet pe!inde ko!madan hakikat âleminin kapısının
açılmasını beklemi! bu yüce !ahsiyet Victor Hugo’nun
“kalbim annemden nasıl do"dumsa hâlâ öyledir” sözüne
mukabil onu bile hayrette bırakacak bir safiyette ya!am
sürmü!tü. Nureddin Topçu, Celal Hocayı öylesine özlemi! ki bir gün “onu yeniden görebilmek için
bizim de günümüzü beklemekten ba!ka çaremiz yok” demi!tir. Yazı Celal Hocanın hayatının ince
hatlarına do"ru uzayıp devam ediyor.
Sonrasında Peyami Safa’ya Ali Fuat Ba"gil’e, Ali Nihat Tarlan’a dair yazılar sürüp giderken
aslında biz bu !ahsiyetlerin yanında Nurettin Topçu’nun ahlak davasını, fikrî mücadelesini, siyasi
tavrını, ümit ve hissiyatlarını da okumu! oluyoruz. Nurettin Topçu’nun kaleminden onun için önemli
olan bu ki!ilerin !ahsiyetlerini okurken yeniden bir Topçu okuması yapmak sizi bekliyor.
Sefa Toprak yazdı
http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=14324&tip=haber
Page 3 of 3
Download

Meclisin aşk ve heyecan kanadını temsil etti | Baba Kitaplar | Dünya