T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
MÜTEVELLİ HEYET KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı No.
Toplantı Yeri
: 30/05/2014
: 18
: Toplantı Salonu
14.05.30.18/1-) Üniversitemiz Önlisans-Lisans programları için ödenecek çeşitli öğrenim ücretleri 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanun 44. ve 46. Maddeleri ve Yükseköğretim Kurulunun 07/07/2011 tarih ve 15 sayılı
Kararları doğrultusunda; Mütevelli Heyetin 15/08/2011 tarih ve 2011/40 sayılı, 29/09/2011 tarih ve 2011/44
sayılı, 27/07/2012 tarih ve 2012/23 sayılı, 19/07/2013 tarih ve 2013/25 sayılı Kararları ile Devlet
Üniversitelerindeki uygulama doğrultusunda hem öğrenci lehine hem de hakkaniyete uygun olarak
düzenlenmiştir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 9. Maddesi ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 20. Maddesi uyarınca 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretlerinin aşağıdaki
şekilde belirlenmesine;
1. YILLARA GÖRE ÖĞRENİMÜCRETLERİ
Fakülte/Yüksekokul/
Bölüm Program
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
2013-2014
2014-2015
Eğitim Fakültesi
16.000 TL
16.000 TL
16.000 TL
18.000 TL
20.000 TL
Fen Edebiyat Fakültesi
16.000 TL
16.000 TL
16.000 TL
18.000 TL
20.000 TL
Hukuk Fakültesi
16.500 TL
16.500 TL
16.500 TL
18.000 TL
20.000 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
16.000 TL
16.000 TL
16.000 TL
17.000 TL
20.000 TL
18.500 TL
18.500 TL
21.000 TL
24.000 TL
28.000 TL
9.500 TL
10.000 TL
12.000 TL
Tıp Fakültesi
Hemşirelik Yüksekokulu
*12.000$
*12.000$
14.000 TL
16.000 TL
Adalet Meslek Yüksekokulu
10.000 TL
12.000 TL
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
10.000 TL
12.000 TL
Meslek Yüksekokulu
12.000 TL
2014-2015 yılı İngilizce hazırlık programı lisans programları için 20.000 TL. .(Hemşirelik Yüksekokulu için 16.000 TL.dir).
Hazırlık sınıfında okuyacak olan öğrencilerden yukarıdaki ücretlerin ilk taksiti alınır. Hazırlık sınıfından oluşan ücret farkı bahar
dönemine mahsup edilir.
* Daha önceki yıllarda uygulandığı gibi öğrenim ücretlerini ABD Doları olarak ödeyen eski kayıtlı öğrencilerden ücretini
TL cinsinden ödemek isteyenlere 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için de kur en fazla 1.55 olarak hesaplanır.
2547 sayılı Kanunun 44. ve 46. Maddelerine Devlet Üniversitelerinde ve diğer Vakıf Yükseköğretim
Kurumlarında 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfına hariç, önlisans programlarında 4 yıl, lisans programlarında 7 yıl,
yükseklisans derecesini birlikte veren programlara 9 yıl, tam öğrenim ücreti almayı ayrıca bir derse ikiden
fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin
tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına
ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanması yönünde öğrenci lehine
düşünerek böyle bir uygulama kararı almamıştır.
2. Öğrenim ücretleri; 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı hariç, önlisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4
yıl (Tıp Fakültesi 6 yıl) normal öğrenim süresince sabittir.
3 Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler (1 yıl hazırlık sınıfı hariç önlisans 2 yıl,
lisans 4 yıl, Tıp Fakültesi 6 yıl) bu sürelerden sonra Mütevelli Heyet tarafından o yıl için belirlenen ders
kredisi başı öğrenim ücretlerine tabi olup, bu ücret öğrenim görülen o yıl için belirlenen bir yıllık
öğrenim ücretini geçmeyecektir.
4. Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler (1 yıl hazırlık sınıfı hariç önlisans 4 yıl, lisans
7 yıl, Tıp Fakültesi 9 yıl) bu sürelerden sonra da Mütevelli Heyet tarafından o yıl için belirlenen ders kredisi başı
öğrenim ücretlerine tabi olup, bu ücret öğrenim görülen o yıl için belirlenen bir yıllık öğrenim ücretini
geçmeyecektir.
5. 2547 sayılı Kanun 6111 sayılı Kanunla değişik 44. ve 46. maddeleri uyarınca kayıt yeniletmeyen- öğrenim
ücretleri yatırmayan öğrencilerin ilişiklerinin kesilemeyeceği ancak öğrencilik haklarından
yararlanamayacakları hükümleri bulunmaktadır. Bu nedenle kayıt yaptırmayan-öğrenim ücretini ödemeyen
öğrencilerin yeniden kayıt yaptırmak istediği takdirde kayıt yaptırdığı dönem için belirlenen eğitim-öğretim
ücretine tabi olacaklardır. (MHK 12/12/2011-201/50-5/a)
6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeylerinde
Programlararası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri gereğince Üniversitemizden yatay geçişle diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapanların
katkı payı/öğrenim ücretlerini yatay geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerinden bu
durumdaki öğrencilerin üniversitemize ödemiş oldukları eğitim-öğretim ücreti iade edilecektir. ((MHK
12/12/2011-201/50-5/c ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24/01/2012 tarih ve B.30.0.VKF.301.01/464019 sayıl yazısı)
7-Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş yapan öğrenciler yatay geçiş yaptığı yıl
için belirlenen eğitim-öğretim ücretlerine tabidir.
8- 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 58. ve 63. Maddeleri uyarınca 25/02/2011 tarihine kadar kendi isteğiyle
ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler
dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı
kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar yeniden Üniversitemize kayıt yaptırmak istediği takdirde; yeni öğrenime
başlayacak öğrenciler gibi Mütevelli Heyet tarafından belirlenen eğitim-öğretim göreceği yılın öğrenim
ücretine tabi olacaklardır. .
9-ÇEŞİTLİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (Bu kredi başı ücretler ve diğerleri 15/08/2011-40 MHK ile
belirlendiği tarihinden itibaren bu şekilde uygulanmakta olup, herhangi bir artış yapılmamıştır.)
Tek Ders Sınav Ücreti
300 TL
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç lisans programlarında 4 yıl (Tıp Fakültesi 6 yıl)
öğrenim süresini tamamlayarak mezun olamayan Öğrenciler (Kredi Başına)
450 TL
Normal Öğrenim Süresini Tamamlayarak mezun olamayan Hemşirelik ve ön lisans
Programı Öğrencileri (Kredi Başına)
200 TL
Genel Not Ortalaması 2.00 ın altında olup Ders Tekrarı Yapacak Lisans Öğrencileri (Kredi
Başına)
450 TL
Genel Not Ortalaması 2.00 ın altında olup Ders Tekrarı Yapacak Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri Yüksekokulu Öğrencileri (Kredi Başına)
200 TL
Çift Anadal Yapacak Öğrenciler (Kredi Başına)
400 TL
Kayıt Dondurma
İlgili Dönemin Öğrenim
Ücretinin % 25'i
2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ders Tekrarı yapacak Tıp Fakültesi Öğrencileri
(Kredi Başına)
450 TL
2014-2015 öğretim yılında İngilizce Hazırlık Sınıfına Özel Öğrenci statüsünde kayıt olanların
ödeyeceği ücret
5400 TL
Transkript (Not Belgesi)-Öğrenci Belgesi
(Okuyan öğrenciler her dönem boyunca 1 adet ücretsiz; birden fazla alınırsa adet başınaAyrılan ve Mezun olan öğrenciler; ilişik kesildikten veya Mezun olduktan sonra 1 adet
ücretsiz alabilir.)
5 TL
Öğrenci Kimlik Kartı Ücreti Ücretsiz olup, Kimlik Kartı Yenileme
20 TL
Diploma yenileme ücreti
100 TL
10-Öğrenim ücretlerinin yarısını kayıt ve kayıt yenileme sırasında diğer yarısı ise ikinci yarıyıl kayıt başında
kayıt yenileme sırasında ödenecektir
11-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesinin (ç) fıkrası gereğince yüksek lisans programı öğrenim
süresi azami üç yıl, doktora programı ise azami altı yıldır. Öğrenciler her yıl öğrenim ücretini ödemek koşulu
ile öğrenimine devam ederler ve azami öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlar her bir ders için kredi
başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanması yönünde öğrenci
lehine düşünerek böyle bir uygulama kararı almamıştır.
Bu güne kadar; kayıt olduğu yıl için belirlenen eğitim-öğretim ücretini ödemekte, daha sonraki
yıllarda ise ders başı ücret ödemekte olup, bu hususta Mütevelli Heyetin 22/08/2013 tarih ve 2011/28
sayılı Kararının 2014-2015 yılında da aynen uygulanmasına,
Ayrıca; 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans veya doktora programına
başvuran öğrencilerden lisans mezuniyet not ortalaması 3 ve üzerinde olanlara %15 indirim
uygulanmasına. Bu indirim oranı Kurumsal indirim oranı %15 ile veya Üniversite personeli indirim
oranı %50 ile birlikte uygulanmamasına. İndirim oranlarının tez ücreti, başarısızlık, kayıt dondurma
vb. diğer öğrenim ücretlerini kapsamadığına,
12-Üniversitemiz Dr.Muhittin ÜLKER Öğrenci Yurdu Yönergesi Üniversitemiz Mütevelli Heyetinin
22.10.2013 tarih ve 2013/37/2 ve 12/02/2014 tarih ve 2014/04-2 sayılı Kararları, Yurt Ücretleri ise 22/10/2013
tarih ve 2013/37-3 sayılı kararı ile belirlenmişti.
Yurt ücretlerinin 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için;
Tek kişilik odsalar 10.000 TL (KDV Dahil)
Çift Kişilik Odalar kişi başı 6.000 TL (KDV Dahil)
Depozito 1.000 TL.
Yurttan yaz döneminde yararlanmak isteyenlerin Temmuz -Ağustos 2014 ayları için Yurt
ücreti tek kişilik odalar aylık 1.000 TL, Çift Kişilik Odalar aylık 600 TL olarak belirlenmesine,
13- a-) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 9. Ek 26. Maddeleri ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 20. Maddesi, Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz
Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Genel Kurulunun 07/07/2011 tarihli Kararı
gereğince yaz okulu yükseköğretim kurumlarında güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatili döneminde açılan
eğitim-öğretim programını kapsar, yaz okulu isteğe bağlı olup ücretleri ayrıca belirlenir.
Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yaz Öğretimi
Yönetmeliği gereğince 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Yaz Öğretiminden yararlanacak öğrencilerden
Yaz Öğretimi süresince KDV dahil bir ders kredisi için; (2012-2013 yaz öğretimi kredi başı ücretleri olup,
herhangi bir artış yapılmamıştır.)
Fakülteler için
450 TL
Yüksekokullar için
200 TL
ücret alınmasına,
b) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Öğretiminde öğrencilerin talepleri doğrultusunda "0" kredili dersler
açıldığı taktirde 2 kredi karşılığı ücret alınmasına,
c) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Sınıfları Yaz Öğretiminden yararlanacak
öğrencilerden, Yaz Öğretimi süresince KDV dahil 2.000 TL ücret alınmasına,
d) İngilizce Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü tarafından açılacak olan, toplam 100 saat süreli Yeterlik
Sınavına Hazırlık amaçlı İngilizce Hızlandırılmış Kursu'na katılacak öğrencilerden KDV dahil 2.250 TL ücret
alınmasına,
e) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans Yaz Öğretiminden yararlanacak öğrencilerden ders
başına KDV dahil 675.TL ücret alınmasına,
Oy birliği ile karar verildi.
Download

2014-2015 öğrenim ücretleri