5- İZLEME
Standar
Kamu İç Kontrol Standardı
Mevcut Durum
t Kod
ve Genel Şartı
No
İS17
İS 17.1
İS 17.2
İS 17.3
İS 17.4
İç kontrolün değerlendirilmesi:
İdareler iç kontrol sistemini yılda en az
bir kez değerlendirmelidir.
İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya
Eylem Planı Süreci
özel bir değerlendirme yapma veya bu
Çalışmaları Devam
iki yöntem birlikte kullanılarak
Etmektedir.
değerlendirilmelidir.
İç kontrolün eksik yönleri ile uygun
olmayan
kontrol
yöntemlerinin Eylem Planı Süreci
belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli Çalışmaları Devam
önlemlerin alınması konusunda süreç Etmektedir.
ve yöntem belirlenmelidir.
Kurul ve Gruplar
İç
kontrolün
değerlendirilmesine
oluşturularak idarelerin
idarenin
birimlerinin
katılımı
katılı sağlanmaya
sağlanmalıdır.
başlanmıştır.
İç kontrolün değerlendirilmesinde,
yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya Eylem Planı Süreci
idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve Çalışmaları Devam
dış denetim sonucunda düzenlenen Etmektedir.
raporlar dikkate alınmalıdır.
Eylem
Kod No
Öngörülen Eylem veya Eylemler
Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri
İşbirliği
Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
İKDE
17
30.6.2011
İKDE
17.1
Kurulan İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme
Kurulumuzca idarenin iç kontrol sistemi kontrol
edip yılda en az 1 kez değerlendirilecektir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından
da raporlama görevini yapacaktır.
İKDE
17.2
İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu
tarafından anket, şikayet, yıllık faaliyet
raporları, iç ve dış denetim raporlarının
izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda tespit
edilen eksikliklere ilişkin düzenleyici ve
düzeltici önlemlerin alınması sağlamak
maksadıyla hazırlanacak rapor sonuçlarına göre
gerekiyorsa eylem planında revizeler
yapılacaktır.
İKDE
17.3
İKDE
17.4
Tamamlan
Açıklama
ma Tarihi
İç kontrolün değerlendirilmesinde görevli olan
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu bir
üst yönetici yardımcısı başkanlığında tüm
harcama yetkililerinin katılımı sağlanarak
değerlendirmelerini sürdürülmesi sağlanacaktır.
Yapılacak toplantılarla yöneticilerin
görüşlerinin alınması sağlanacaktır. Anket,
şikayet, yıllık faaliyet raporları ile iç ve dış
denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili
birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi
sağlanacaktır.
1-İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu
2-Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
1-İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu
2-Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
1-Üst Yönetim
2-İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu
3-Genel Sekreter
1-Üst Yönetim
2-İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu
3-Genel Sekreter
Akademik ve
Tüm İdari
Birimler
Akademik ve
Tüm İdari
Birimler
İç kontrol sistemi
değerlendirme raporu
İç Kontrol İzleme ve
Değerlendirme Kurulu
tarafından eylem planında
revize yapılmasına ilişkin
raporu
Akademik ve Tüm Değerlendirme toplantı
İdari Birimler sonuçları
Akademik ve
Tüm İdari
Birimler
Değerlendirme toplantı ve
sonuçları
30.6.2011
Yeterli
güvence
bulunmamak
tadır.Uygula
maya
geçtikten
sonra yılda 1
kez
olacaktır.
30.6.2011
Yeterli
güvence
bulunmamak
tadır.Uygula
maya
geçtikten
sonra yılda 1
kez
olacaktır.
30.6.2011
Yeterli
güvence
bulunmamak
tadır.Uygula
maya
geçtikten
sonra yılda 1
kez
olacaktır.
30.6.2011
Yeterli
güvence
bulunmamak
tadır.Uygula
maya
geçtikten
sonra yılda 1
kez
olacaktır.
İS 17.5
İç
kontrolün
değerlendirilmesi
Eylem Planı Süreci
sonucunda alınması gereken önlemler
Çalışmaları Devam
belirlenmeli ve bir eylem planı
Etmektedir.
çerçevesinde uygulanmalıdır.
İS18
İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak
bağımsız bir iç denetim faaliyetini
sağlamalıdır.
İS 18.1
Üniversitemiz İç
Denetim Birimi
İç denetim faaliyeti İç Denetim tarafından iç denetim
Koordinasyon
Kurulu
tarafından faaliyetleri İç Denetim
belirlenen standartlara uygun bir Koordinasyon Kurulu
şekilde yürütülmelidir.
tarafından belirlenen
standartlara göre
yürütülmektedir.
İS 18.2
İDE
18
İç denetim sonucunda idare tarafından
Eylem Planı Süreci
alınması gerekli görülen önlemleri
Çalışmaları Devam
içeren eylem planı hazırlanmalı,
Etmektedir.
uygulanmalı ve izlenmelidir.
TANIMLAR:
İKDE
17.5
1-Üst Yönetim
İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda
2-İç Kontrol İzleme ve
alınması gereken önlemler belirlenerek varsa
Değerlendirme soncunda
Yönlendirme Kurulu
mevcut eylem planında revizeler yapılacak,
Akademik ve Tüm
3-Kamu İç Kontrol Eylem
mevcut eylem planı
İdari Birimler
mevcut bir eylem planı yoksa söz konusu
Planı Hazırlama Grubu
revizesi çıktısı
önlemler için yeni bir eylem planı oluşturularak
4-Strateji Geliştirme
uygulanması sağlanacaktır.
Daire Başkanlığı
30.6.2011
İDE
18.1
İDE
18.2
30.6.2011
Yeterli
güvence
bulunmamak
tadır.Uygula
maya
geçtikten
sonra yılda 1
kez
olacaktır.
_________
Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda
idarece alınması gereken önlemleri içerir
kapsamlı bir eylem planı denetlenen birim
tarafından hazırlanacak, uygulanacak ve
sonuçları iç denetim birimi tarafından takip
edilecektir.
_______
İç Denetim ve Tüm
Birimler (Denetlenen
Birimler)
İKDE: İç Kontrolün Değerlendirilmesi Eylemi
İDE : İç Denetim Eylemi
OLUR
Prof.Dr.Yunus SÖYLET
Rektör
______
_______
Denetlenen Tüm Denetlenen birimce
hazırlanan eylem planı
Birimler
_____
Yeterli
güvence
sağlandığın
dan eylem
öngörülme
miştir.
30.6.2011
Yeterli
güvence
bulunmamak
tadır.Denetle
me raporuna
göre
yapılacaktır
Download

5- İZLEME - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı