BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİNDE UYULACAK İLKELER
Amaç
MADDE 1- Bu İlkelerin amacı; Alaplı Meslek Yüksekokulu’na (AMYO) kayıt hakkı kazanan
öğrencilerin, daha önce Alaplı Meslek Yüksekokulu dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim
Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve intibak esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu İlkeler;
a) Yatay geçiş yaparak veya af kanunlarından yararlanarak öğrenimlerine Alaplı Meslek
Yüksekokulu’nda devam etmek isteyen öğrencilerin,
b) Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nda öğrenci veya mezun iken Alaplı
Meslek Yüksekokulu’na yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin,
c) Alaplı Meslek Yüksekokulu programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun
programlarında özel öğrenci statüsünde ders alan veya Farabi Programı, Uluslararası Değişim
Programları ile öğrenim gören öğrencilerin,
ç) Yukarıda belirtilen veya benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin,
daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu İlkeler, 09 Temmuz 2012 tarih ve 28348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu İlkelerde geçen;
a) Muafiyet; daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna
göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,
b) İntibak İşlemi; Alaplı Meslek Yüksekokulu’na kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce
Alaplı Meslek Yüksekokulu dahil herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı ve muaf
sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,
c) Muafiyet ve İntibak Komisyonu; Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından,
görevlendirilen 3 kişiden oluşan muafiyet ve intibak taleplerinin incelendiği komisyonunu,
ç) Üniversite; Bülent Ecevit Üniversitesini,
d) Meslek Yüksekokulu; Alaplı Meslek Yüksekokulu (AMYO)’nu ifade eder.
Başvuru esasları ve süresi
MADDE 5(a) Başvurular, öğrencinin kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın başlamasından itibaren en geç
bir sonraki yarıyılın kayıt yenileme dönemi sonuna kadar Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya resmi
vekiller tarafından yapılmalıdır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan
muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.
(b) Öğrenciler daha önce alıp da başarılı oldukları derslerden muafiyet ve intibak isteklerini bir
başvuru dilekçesi ile belirtmelidir. Dilekçelerinin ekine, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri, not döküm belgesi
(transkript) ve öğrenci karnesini eklemelidir. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması
durumunda başvurular işleme alınmaz.
(c) Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Ve Sınav
Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca(Ek1), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri
hariç olmak üzere, en çok 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet
istenilebilir. Yabancı Dil dersleri için de bu süre 5 akademik yıldır.
Muafiyet esasları
MADDE 6(a) Alaplı Meslek Yüksekokulu tarafından oluşturulan Muafiyet ve İntibak Komisyonu,
öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili gerekli incelemeleri 5 iş günü içerisinde yapar.Daha önce
alınan, başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını bir defada verir.Her bir
öğrenci için ayrı ayrı olacak şekilde, eğitim komisyon başkanlığına sunulmak üzere, bir tutanak ve bir
İntibak Çizelgesi (Ek2) hazırlar. Komisyon tarafından hazırlanan tutanak ve İntibak Çizelgesi, Alaplı
Meslek Yüksekokulu Eğitim Komisyonu Başkanı’nın onayından sonra, Alaplı Meslek Yüksekokulu
Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
(b) Muafiyet talebi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar,
öğrenciler muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler.
(c) Muafiyet ve İntibak Komisyonu, zorunlu/seçmeli olması durumuna bakmaksızın, muafiyete
konu olan ders veya derslerin içeriğinin uyumu esas olmak üzere derslerin haftalık saati veya AKTS
değerini göz önüne alarak muafiyete karar verir. Buna göre muafiyetin oluşumunda, ders içeriklerinin
uyumlu olması koşulu ile, ders saati eşit veya fazla ise AKTS uyumu veya dersin AKTS değerinin eş
veya yüksek olması halinde ders saati uyumu aranmaz(Örnek1). Ayrıca eşdeğer sayılması istenen bir
dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması da gerekmez. Öğrencilerin geldiği
programda alıp da başarılı olduğu ve muafiyete konu olan dersler yukarıda belirlenen kriterlere uygun
ise muaf sayılır ve muaf olunan ders veya derslerin notları, İntibak Çizelgesine Bülent Ecevit
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. Maddesin’de(Ek3)
belirlenen notlara uygun şekilde harfli not olarak işlenir. Muaf olunan ders veya derslerin notları
Ağırlıklı Başarı Ortalaması hesaplamasında değerlendirmeye katılır.
ç) Muaf olunan dersin notunun belirlenmesinde, öncelikle başardığı dersin notunun varsa
100’lük sistemdeki karşılığı esas alınır(Örnek 1). Eğer notlar harf olarak verilmiş ise transkriptlerinde
veya geldikleri Yüksek Öğretim programlarının yönetmeliklerinde harf notlarının karşılık geldiği,
100’lük sistemdeki not aralıklarının en yüksek sınırı alınır(Örnek2). Öğrencinin notları harf notu
olarak verilmiş ve 100’lük sistemdeki karşılıkları bulunamıyorsa, harf notlarının katsayıları,
"Yükseköğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosuna
göre 100’lük sisteme dönüştürülür(Ek4). Bu işlem öğrencilerin geldikleri Yüksek Öğretim
programlarında şartlı olarak geçtikleri derslerin notların hesaplanmasında da geçerlidir(Örnek 2- 3).
(d) Muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu
derslerin Ağırlıklı Başarı Ortalaması dikkate alınarak intibak yapılır(Örnek 4). Bir dersin, birden fazla
derse eşdeğer sayılması durumunda ise, geçer not dersin kredisi ve içeriği göz önünde bulundurularak
eşdeğer görülen derslere verilebilir(Örnek 5).
(e) Alaplı Meslek Yüksekokulu programlarına farklı programlardan kayıt yaptıracak
öğrencilerin muafiyet isteklerinde, uygun krediye ve yüksek nota sahip derslerden herhangi biri kayıtlı
olunan programın Alan Dışı Serbest Seçmeli dersine eşdeğer kabul edilir. Bu durumda muaf olunacak
Alan Dışı Dersin adı Meslek Yüksekokulumuzda açılan herhangi bir Alan Dışı Ders olabilir(Örnek 6).
(f) Birden fazla üniversite ve/veya programda öğrenim görmüş olan öğrencilerin, başarmış
oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, bu ilkelerin 5. Maddesi (c) bendindeki süreler dikkate
alınarak, ilgili dersleri okudukları yıl ve o üniversitedeki ders içerikleri esas alınır.
(g) Meslek Yüksekokulumuz programlarına eşdeğer olmayan programlardan kayıt yaptıran
öğrencilerin Staj dersinden muafiyetleri söz konusu olduğunda, öğrencinin yaptığı Stajın içeriğinin,
kayıt olduğu programın Staj içeriği ile uygun olup olmamasına bakılır. Bunun için öğrenciden Staj
defterinin onaylı fotokopisi istenir. Eşdeğer programlar için bu duruma gerek yoktur. Her iki durumda
da bu ilkelerin 5. Maddesi (c) bendindeki süreler dikkate alınır.
(h) Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye
tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
Başka kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ait muafiyet esasları
MADDE 7- Alaplı Meslek Yüksekokulu programlarından birinde kayıtlı bulunan ve YÖK
tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel öğrenci
statüsünde ders alan öğrenciler ile yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarında (Farabi,
Erasmus vb.) öğrenim gören öğrenciler için de yukarıdaki maddelerde belirlenen esaslar uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- Bu İlkelerde hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Bülent
Ecevit Üniversitesi Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9- Bu İlkeler 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanmak
üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- Bu İlkelerin hükümlerini Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yürütür.
Ek1: BEÜ Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 22
Ek2: İntibak Çizelgesi Örneği
Ek3: BEÜ Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 28
Ek4: Yüksek Öğretim Kurulu “4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları”
ÖRNEKLER
Örneklerde muafiyet işlemi
dersin haftalık saati ve/veya AKTS ile ders içeriklerinin tutması üzerine yapılmaktadır.
Örnek 1: Öğrencinin 100’lük sistemdeki notu biliniyorsa.
a) Ders saati ve İçerik Uyumunda Muafiyet
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim
Kurumunda Başarılı Olduğu Derslere Karşılık Muaf
Olacağı Dersler
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda
Başarılı Olduğu Dersler
Dersin Kodu ve Adı
Başarı Ders
Başarı 100’lük
AKTS
Yılı Saati
Notu Sistem
Dersin Kodu ve Adı
ZHK101 Mesleki Matematik I
2012
AEP101 Matematik I
4
3
68
68
Ders
Başarı
AKTS
Saati
Notu
3
4
CB
b) AKTS ve İçerik Uyumunda Muafiyet
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim
Kurumunda Başarılı Olduğu Derslere Karşılık Muaf
Olacağı Dersler
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda
Başarılı Olduğu Dersler
Dersin Kodu ve Adı
Başarı Ders
Başarı 100’lük
AKTS
Yılı Saati
Notu Sistem
Dersin Kodu ve Adı
ZHK101 Mesleki Matematik I
2012
AMT101 Matematik I
3
4
68
68
Ders
Başarı
AKTS
Saati
Notu
4
4
CB
Örnek 2: Öğrencinin notu harf olarak verilmiş ve harf notlarının 100’lük sistemdeki aralıkları, öğrencinin
transkript, karne veya geldiği Yüksek Öğrenim programının yönetmeliklerinde belirtilmiş ise.
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim
Kurumunda Başarılı Olduğu Derslere Karşılık Muaf
Olacağı Dersler
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda
Başarılı Olduğu Dersler
Dersin Kodu ve Adı
Başarı Ders
Başarı 100’lük
AKTS
Yılı Saati
Notu Sistem
Dersin Kodu ve Adı
Ders
Başarı
AKTS
Saati
Notu
ZHK101 Mesleki Matematik I
2012
4
5
CC
72
AMT101 Matematik I
4
4
BB
YDL183 Yabancı Dil I
2011
2
2
DD
57
YDL185 Yabancı Dil I
2
2
CC
Transkript, Karne veya Yönetmelikten alınan not aralıkları. (Not aralığının en yüksek sınırı alınır)
Örnek 3: Öğrencinin notu harf olarak verilmiş ama sadece 4’lük sistemdeki katsayıları varsa, Ek4 esas alınır.
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim
Kurumunda Başarılı Olduğu Derslere Karşılık Muaf
Olacağı Dersler
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda
Başarılı Olduğu Dersler
Dersin Kodu ve Adı
Başarı Ders
Başarı 100’lük
AKTS
Yılı Saati
Notu Sistem
Dersin Kodu ve Adı
ZHK101 Mesleki Matematik I
YDL183 Yabancı Dil I
2012
4
5
CB
65
AMT101 Matematik I
2011
2
2
DC
41.66
Ders
Başarı
AKTS
Saati
Notu
4
4
CB
50’nin altında kaldığı için Muafiyet Olmaz
Transkript, Karne veya Yönetmelikten alınan katsayılar
Örnek 4: Birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda muafiyet ve notlandırma.
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim
Kurumunda Başarılı Olduğu Derslere Karşılık Muaf
Olacağı Dersler
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda
Başarılı Olduğu Dersler
Dersin Kodu ve Adı
Başarı Ders
Başarı 100’lük
AKTS
Yılı Saati
Notu Sistem
Dersin Kodu ve Adı
KPR103 Entegre Ofis
KPR104 Bilgisayar Donanımı
2011
2012
AKO215 Bilgi ve İletişim Tekno.
3
2
4
3
B1
A1
79
100
Ders
Başarı
AKTS
Saati
Notu
3
4
BA
Transkript, Karne veya Yönetmelikten alınan katsayı ve not aralıkları.
Bu durumda hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
Muaf olunacak dersin notu=(D1xAKTS1+D2xAKTS2)/(AKTS1+AKTS2)=(79x4+100x3)/(4+3)=88=(BA)
Örnek 5: Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumu
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim
Kurumunda Başarılı Olduğu Derslere Karşılık Muaf
Olacağı Dersler
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda
Başarılı Olduğu Dersler
Dersin Kodu ve Adı
Başarı Ders
Başarı 100’lük
AKTS
Yılı Saati
Notu Sistem
Dersin Kodu ve Adı
1099 Temel Bilgi Teknolojileri
2011
AMT111 Bilgisayar
3
6
51
51
AMT108 Bilgisayar ve İletişim T.
Ders
Başarı
AKTS
Saati
Notu
2
2
2
2
CC
CC
Örnek 6: Farklı programdan kayıt yaptıran öğrencinin derslerinden birinin, yeni programın alan dışı serbest
seçmeli dersine eşdeğer sayılması. (Dersin uygun kredide olması ve ders notunun yüksek olması tercih edilmeli.
Ayrıca muaf sayılacak alan dışı dersin öncelikle AMYO da açılmış derslerden olmasına bakılmalıdır.)
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim
Kurumunda Başarılı Olduğu Derslere Karşılık Muaf
Olacağı Dersler
Daha Önce Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda
Başarılı Olduğu Dersler
Dersin Kodu ve Adı
Başarı Ders
Başarı 100’lük
AKTS
Yılı Saati
Notu Sistem
KPR215 Delphi Programlama I 2012
3
4
90
90
Dersin Kodu ve Adı
AHT901 Enformatik
Ders
Başarı
AKTS
Saati
Notu
2
3
AA
Download

Muafiyet ve İntibak İşlemlerinde Uyulacak İlkeler