T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
KARAR NO
: 11
KARAR TARİHİ : 25/02/2014
Giresun İl Mahalli Çevre Kurulu 25.02.2014 Salı günü saat 14:00‘de Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Bekir ERGÖK Başkanlığında toplanarak
gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
Madde-1: 25/12/2013 tarihinde yapılan Mahalli Çevre Kurulu toplantısında belirlenen 2014
yılı için tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf ücreti için Giresun Belediye Başkanlığı
tarafından 28/01/2014 tarihinde yapılan itirazın, Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının
Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 24. Maddesi gereği görüşülerek karara bağlanması
amacıyla Giresun Belediye Başkanlığına ve diğer komisyon üyelerine söz hakkı verildi.
22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin “Atık bertarafında mali yükümlülük” başlıklı 23. Maddesinde
“……….. Bu yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf
harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek
kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek
Bakanlığa bildirilir.” hükümleri bulunmaktadır.
Belirtilen madde gereği, Kurulumuzca İlimizde oluşan tıbbi atıkların Yönetmeliğe uygun
olmak kaydıyla toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücretinin
belirlenmesi gerekmektedir.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılmış olan Toplum Sağlığı Merkezleri ile Aile Hekimliği
Merkezlerinde oluşan tıbbi atıklar ve kesici-delici atıkların tıbbi atık üreticileri tarafından en yakında
bulunan sağlık kuruluşunun geçici atık deposuna veya konteynerine götürülmelidir. Ya da böyle bir
imkanın olmaması halinde üretilen tıbbi atıkların belediyenin tıbbi atık toplama ve taşıma aracı
tarafından alınması sağlanmalıdır.
Komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Giresun Belediye
Başkanlığı tarafından yapılan itiraz incelenerek 2014 yılı için; tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon
ve bertaraf ücretinin KDV hariç 1,90 (Bir Lira Doksan Kuruş) TL/kilogram olarak belirlenmesine,
Yukarıda tespit edilen fiyatlandırma, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden
çıkarılan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince belirlenmiş olup; ilgili
Yönetmeliğin ve belirlenen ücretlerin maddi ve hukuki açıdan diğer yürürlükte bulunan mer’i
mevzuatların uygulanmasına engel teşkil etmeyecek şekilde kabulüne,
Oy birliği ile karar verildi.
1
Download

TC GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ