2014 İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı
Kalkınma MDP (TR51/14/İLTEK)
Sıkça Sorulan Sorular
-1-
ÖNEMLİ UYARI
İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda
bulunacak tüm başvuru sahipleri faaliyet alanlarının, Başvuru Rehberi EK-G1’de yer alan ileri
teknolojili
sektörler
listesinde
yer
alması
zorunludur.
Bu
listeye,
http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1952 linkinden ulaşılabilir. Bu listeden tespit
edilen faaliyette bulunulan/üretim yapılan alan, EK-G formunda işaretlenerek başvuru
sırasında sunulacaktır. EK-G formunda işaretlenen alan, ticaret sicil, oda faaliyet veya diğer
destekleyici belgelerinde yer alan faaliyet/üretim alanı ile uyumlu olmalıdır.
Soru 1. Hâlihazırda faaliyet gösteren yem tesisine otomatik dozajlamayla ilgili
otomasyon sistemi ve yazılım satın almak istemekteyiz. Bu minvalde yatırım yapmak
istediğimiz alan ileri teknolojilerde ihracat odaklı kalkınma kapsamına girmekte midir?
Cevap 1. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru
Rehberi ekinde EK-G1’de ileri teknolojili
sektörler listesi
yayınlanmıştır
(http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1952).
Başvuru
sahiplerinin
başvuruda
bulunabilmek için bu sektörlerde üretim yapan işletmeler olması ve Rehberin 2.1.1 Başvuru
sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtilen kriterleri karşılaması gerekmektedir.
Soru 2. Ankara merkezli ve bilişim/yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir şahıs
firmasıyız. Bilişim sektörü İleri Teknoloji Sektörleri listesinde yer almamaktadır. İleri
Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma MDP'na başvurmak mümkün müdür?
Cevap 2. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru
Rehberi ekinde EK-G1’de ileri teknolojili
sektörler listesi
yayınlanmıştır
http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1952.
Başvuru
sahiplerinin
başvuruda
bulunabilmek için bu sektörlerde üretim yapan işletmeler olması ve Rehberin 2.1.1 Başvuru
sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtilen kriterleri karşılaması gerekmektedir. Rehberin
ekinde (EK-G1) belirtilen ileri teknolojili sektörlere yönelik olarak hizmet sunan yazılım
sektöründe faaliyet gösteren firmalar projede iştirakçi ya da tedarikçi olarak yer alabilirler.
Bkz. Başvuru Rehberi 2.1.2 İştirakçiler ve Alt Yükleniciler bölümleri.
1/4
Soru 3. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma MDP 2014 yılı teklif çağrısı
başvuru rehberinin 4. sayfası "Tanımlar" kısmında ileri teknolojili sektörlerin EK-G'de
olduğundan bahsedilmektedir. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman
imalatı (28)'in alt başlığı olan 281502 NACE kodlu faaliyet alanı da ileri teknolojili
sektörler içine girmekte midir?
Cevap 3. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru
Rehberi ekinde EK-G1’de ileri teknolojili sektörler listesi yayınlanmıştır. Bu listede yer alan
“28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı” ileri
teknolojili sektörler içinde yer almaktadır.
Soru 4. Mevcut durumda firmamızın NACE kodu 09.90.01 ' dir. Başvuruda
bulunabilecek firmalara ait istenen faaliyet alanları listesinde bizim nace kodumuz
bulunmamaktadır. Fakat ilgili nace kodu da madencilik üzerine araştırma geliştirme
faaliyetlerini içeren bir koddur. Bu sebeple kendi kodumuz ile programınıza
başvurmamız mümkün müdür?
Cevap 4. NACE kodu 09.90.01, Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de yer alan ileri teknolojili
sektörler listesinde yer almamaktadır. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali
Destek Programı Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de ileri teknolojili sektörler listesi
yayınlanmıştır (http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1952).
Soru 5. Şirketimizin faaliyet alanına giren NACE kodunu değiştirmeyi planlamaktayız.
Değişiklik sonucu elde edeceğimiz yeni NACE kodumuzla İleri Teknolojilerde İhracat
Odaklı Kalkınma Mali Destek Programına başvuruda bulunabilir miyiz?
Cevap 5. Başvuru tarihi itibariyle firmanın EK-G1’de yer alan ileri teknolojili sektörlerde
üretim yapmakta olması ve EK-G’de yer alan İleri Teknolojili Sektörler Faaliyet Beyanında
yer alan faaliyet alanının, sunulacak güncel ticaret sicili gazetesi ile oda faaliyet belgesindeki
faaliyet alanı ile uyumlu olmalıdır.
Soru 6. Projenin kabul olması durumunda desteklerin ödenmesi hakkında bilgi verebilir
misiniz? (Proje bitiminde mi ödeniyor, harcamalar yapıldıkça mı?)
Cevap 6. Başvuru Rehberinin 2.4 Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Koşulları
altında “Ödemeler” bölümünde belirtildiği üzere sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul
edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla,
destek miktarının %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme
olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş
esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının
eşfinansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla
birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve
onaylanmasından sonra; ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede %20’si
destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili
raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir
ödeme yapılmaz. Ayrıca, bkz. Başvuru Rehberi 2.4 Sözleşme imzalaması ve uygulama
koşulları.
2/4
Soru 7. Üretim yapan gerçek kişi (şahıs) firmalar ile üretim yapmayı düşünen geçecek
tüzel kişiler bu program kapsamında proje sunabilir mi?
Cevap 7. Şahıs işletmeleri Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de belirtilen ileri teknolojili
sektörlerde üretim yapmaları ve Rehberin 2.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde
belirtilen diğer kriterleri karşılamaları koşuluyla başvuruda bulunabilir. Üretime yeni geçecek
tüzel kişilerin de yukarıda belirtilen aynı uygunluk kriterlerini karşılamaları ve ticaret sicil
ve/veya oda faaliyet belgelerinde ilgili sektörlerde üretim yaptıklarını ispatlamaları
gerekmektedir.
Soru 8. Başvuru yapmayı düşündüğümüz proje kapsamında alınması düşünülen
makinalar için leasing kullanılmasında sakınca var mıdır?
Cevap 8. Başvuru Rehberinin 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu Uygun Olmayan Maliyetler
bölümünde belirtildiği üzere leasing giderleri uygun olmayan maliyettir.
Soru 9. Firmamız uçuş sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretimini yapacağımız taşıt
için özel bir takım kumaşlara ihtiyacımız var. Kumaşlar için iplikler yurt dışından
gelecek, ancak dokuma ve laminasyon yaptırmamız gerekmekte. Dokuma ve laminasyon
masraflarını uygun maliyet olarak bütçelendirebilir miyiz?
Cevap 9. Başvuru sahibi ve projenin Rehberin 2.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu ve 2.1.3
Uygun projeler bölümlerinde belirtilen kriterleri karşılaması, belirtilen masrafların proje
hedeflerinin ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olması ve 2.1.4 Maliyetlerin
uygunluğu bölümünde belirtilen diğer uygunluk kriterlerini karşılaması koşuluyla söz konusu
masraflar uygun maliyet olabilir.
Soru 10. Ek G listesinde 21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı olarak bir faaliyet
belirtilmektedir. Ancak bizim faaliyetimiz bu faaliyetin alt kolu olarak geçmektedir. Biz
bu programdan yararlanabiliyor muyuz?
Cevap 10. Başvuru Rehberi ekinde EK-G1’de Eczacılık sektörüne ilişkin NACE kodu 21.1
ve 21.2 ile tanımlanmıştır. Bu kodların kapsamları söz konusu Ek’de 21.10 ve 21.20
kodlarında tanımlanmıştır. TÜİK sınıflandırma sunucusunda bulunan ana listeye
http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=191&turId
=1&turAdi= 1. Faaliyet Sınıflamaları adresinden ulaşılabilir. Faaliyet gösterilen alanın bu
kapsamlara girmesi ve ticaret sicil ve/veya oda faaliyet belgelerinde ilgili sektörlerde üretim
yaptıklarını ispatlaması gerekmektedir.
3/4
Soru 11. Ankara’da kozmetik üretimi konusunda faaliyet göstermekteyiz. “İleri
Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı’nı incelediğimizde G
ekinde yer alan kodlarda 20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım
ürünlerinin imalatı başlığı altında yer almaktayız. Ancak bu, faaliyet beyanı ekinde yer
almamaktadır. Bunun yerine üst başlık olan NACE kodu “20.4 Sabun ve deterjan,
temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı” olarak eksik biçimde yazılmıştır. Bizim dahil
olduğumuz sektörün desteklenen sektörler içerisinde yer alıp almadığını öğrenebilir
miyiz?
Cevap 11. Ajans internet sayfasında İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali
Destek Programı’na ait başvuru dokümanlarından EK-G1’i incelendiğinde 20.41 ve 20.42
NACE kodlarına ilişkin sınıfların kapsamları görülmektedir. Dolayısı ile bahsedilen faaliyet
gösterilen alanın ticaret sicil ve/veya oda faaliyet belgelerinde ilgili sektörlerde üretim
yaptıklarını ispatlanması halinde uygun sektör olarak değerlendirilmektedir.
TÜİK
sınıflandırma
sunucusunda
bulunan
ana
listeye
http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=191&turId
=1&turAdi= 1. Faaliyet Sınıflamaları adresinden ulaşılabilir.
4/4
Download

2014 İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma MDP (TR51/14