SINIR YÖNETİMİNDE RİSK ANALİZİ KİTABI
Uluslar Arası Göç Örgütü ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın katkılarıyla
gerçekleştirilen “Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Bir Parçası Olarak Risk
Analizi İçin Çerçeve Geliştirme Projesi” kapsamında hazırlanan ve Avrupa Birliği Entegre
Sınır Yönetimi Modelinin en önemli araçlarından biri olan “risk analizi” konusunu açıklayan
“Sınır Yönetiminde Risk Analizi Kitabı” basılarak kurumlarımızın istifadesine sunulmuştur.
Sınır Yönetiminde Risk Analizi kitabının ilk kısmında risk analizi kavramı ve Avrupa Birliği
risk analiz modeli hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte, stratejik ve operasyonel risk
analizleri anlatılmaktadır. İkinci kısımda ise sınır güvenliği konusunda risk analizlerinin
uygulanmasına ilişkin Polonya, Finlandiya ve ABD örnekleri sunulmaktadır. Üçüncü ve son
kısmında ise Entegre sınır Yönetimi Eylem Planı aşama II Eşleştirme Projesi çıktılarından
yararlanılarak, Türkiye’de sınır yönetiminde risk analiz çalışmaları hakkında bilgiler verilerek
Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi İçin Risk Yönetim Modeli önerilmektedir.
Ülkemizde sınır yönetimi alanında risk analizi çalışmalarına katkı yapmak amacıyla yerli ve
yabancı uzmanlar ile İçişleri Bakanlığı Entegre Sınır Yönetimi Bürosu görevlilerinin ortak
çabası ile ortaya çıkan bu kitabın, kurumlarımıza ve ilgililere yararlı olmasını diliyoruz.
Download

SINIR YÖNETİMİNDE RİSK ANALİZİ KİTABI Uluslar Arası Göç