Sayın Velilerimiz,
Sorgulama ünitelerimiz kapsamında Ocak – Şubat aylarında sınıflarımızda yaptığımız çalışmalarla ilgili
sizlere bilgi vermek istiyorum.
1. sınıf öğrencilerimiz Ocak ayında “Deneyimlerimiz” adlı üniteleriyle ilgili çalışmalarını sürdürdüler.
Ünite boyunca oyuncakları, evleri, okulları, müzikleri, kıyafetleri ve bunlardaki zaman içindeki
değişimi sorgulayan öğrencilerimiz öncelikle geçmişte oynanan oyunları araştırdılar ve günümüzde
oynadıkları oyunlarla karşılaştırdılar. Aile fertlerinin geçmişte oynadıkları oyuncakları ve kullandıkları
eşyaları sınıfa getirerek arkadaşlarıyla paylaşan öğrencilerimiz oldu. Bazı öğrencilerimiz, ailelerinden
öğrendikleri oyunları sınıflarında tanıttılar. Tüm bu oyunların yaşamlarını nasıl etkilediğini, geçmişte
ve günümüzde çocuk olmanın bu anlamda benzerlik ve farklılıklarını düşündüler. Geçmişle günümüz
arasında pek çok fark olsa da her dönemde oyunların çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladığını
fark ettiler. Oyuncak Müzesi gezisinin öğrencilerimizin ilgisini çektiğini ve sorular üretmelerine
yardımcı olduğunu gözlemledik.
Kıyafetlerin zaman içindeki değişimi ile ilgili çalışmaları sırasında çeşitli dergilerden resimler inceleyen
öğrencilerimiz sınıf öğretmenlerimiz ve Görsel Sanatlar öğretmenimizin ortak çalışmasıyla seçimleri
doğrultusunda geçmişi günümüzü veya geleceği anlatan bir moda dergisi hazırladılar.
Öğrencilerimiz sonuç değerlendirme çalışması olarak aile büyükleriyle, sınıfta belirledikleri sorulardan
oluşan röportajlar gerçekleştirdiler. Röportajları video ile kayıt altına alan öğrencilerimiz kendi
deneyimleri ile röportaj yaptıkları kişilerin deneyimleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları
arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğretmenlerimiz, bu çalışma için tasarladıkları kontrol çizelgeleriyle
öğrencilerin ana fikre dair anlayışlarını değerlendirdiler. Öğrencilerimiz ünitemiz sonunda
öğrendiklerini sınıflarındaki “Ne Öğrendim? panolarına aktardılar.
1. sınıf öğrencilerimiz yeni döneme “Teknoloji” üniteleriyle başladılar. Teknolojinin günlük
hayatımızdaki yerini, zaman içindeki gelişimini ve teknoloji kullanımıyla ilgili farklı bakış açılarını
sorgulayacak olan öğrencilerimizin “Teknolojik gelişmeler yaşamımızı etkiler.” ana fikrine ulaşmalarını
istiyoruz. Öğrencilerimiz teknoloji ile ilgili ön bilgilerini “Ne Biliyorum?” panosuna yazarak ve resim
çizerek aktardılar. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin paylaşımlarından teknolojiden sadece elektronik
aletleri anladıklarını fark ettiler. Kalem, tekerlek, v.b ürünlerin de teknolojik olduğunu anlamalarını
sağlamak için etkinlikler planladılar. Öncelikle evimizde ve okulumuzda teknolojik ürünleri istasyon
çalışması ile kavram haritası oluşturarak düşünen öğrencilerimiz sonrasında ortaya çıkan listeleri
incelediler. Öğrencilerimiz bu üniteleriyle ilgili çalışmalarına devam ediyorlar.
2. sınıf öğrencilerimiz Ocak ayında birinci dönemin son ünitesi olan “Masallarla Büyüyoruz”
kapsamında masalların hayal gücümüzü nasıl geliştirdiğini, masallarla gerçek hayat arasındaki
bağlantıyı ve masal kahramanlarının bakış açılarını sorguladılar. Bildikleri masaları listeleyen
öğrencilerimiz; bu masalları düşünerek masalların ortak özelliklerini belirlemeye çalıştılar. “İyi
karakter, kötü karakter, olağanüstü olaylar, problemli durum, mesaj verme, mutlu son” gibi ortak
özellikleri seçtikleri bir masalda analiz ederek göstermeye çalıştılar.
Farklı bakış açılarını fark etmeleri ve empati kurmaları için bilinen bir öyküyü başka bir karakterin
bakış açısıyla anlatma, bir karakterin neden böyle davranmış olabileceğini ifade etme gibi çalışmalara
katıldılar. Öğrencilerimiz ünitemizde bir masal planının nasıl yapılacağını öğrendiler ve bu planı
kullanarak masallar yazdılar. Bu ünitenin öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve yazılı ifadelerini
geliştirdiğini gözlemledik. Öğrencilerimiz ünitemizin sonunda bu ünitenin kendilerine ne kattığını ve
neler öğrendiklerini düşünerek sınıflarındaki “Ne Öğrendim?” köşesine eklediler.
2. sınıf öğrencilerimiz bu döneme “Bütçemize Uygun Yaşamak” üniteleriyle başladılar. “Bütçeler
bireylerin hayatlarına ve kararlarına rehberlik eder.” ana fikri kapsamında aile ve bireysel bütçeleri,
ihtiyaçlar ve istekler arasındaki farkı, gereksinimlerin önceliklere göre sıralanmasını ve bütçelerimizin
hayatımıza olan etkilerini sorgulayacak olan öğrencilerimiz üniteye bütçe kavramından anladıkları ve
para ile satına alabilecekleri - alamayacaklarıyla ilgili beyin fırtınası yaptılar. Gelir, gider kavramı ve
buradaki
dengenin
öneminin
İngilizce
ve
Türkçe
çalışmalarla vurgulanacağı
ünitemizde
öğrencilerimizin ihtiyaç ve isteklerini ayırt edebilme becerilerini geliştirmeyi ve daha bilinçli tüketiciler
olmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bu üniteyle ilgili çalışmalarına devam ediyorlar.
3. sınıf öğrencilerimizin Ocak ayında “Atıkların Yolculuğu” üniteleri kapsamında atık çeşitlerini,
atıklardan kurtulma yollarının benzerlik ve farklılıklarını ve atıkların yönetiminde işbirliğinin etkilerini
sorgulamalarını hedefledik. Çevreyi korumak için neler yapabileceklerini düşünen öğrencilerimiz,
kullanımı azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşümün atıkları en aza indirgemek için kullanılacak
etkili yöntemler olduğunu anladılar. Gezegenimizi paylaşırken neden duyarlı ve ilkeli olmamız
gerektiğini düşündüler ve grup çalışması yaparak kavram haritaları oluşturdular. Atıkları bertaraf
etmek için kullanılan yöntemlerden kompost, yakma ve depolamayı öğrendiler. Atıkların yolculuğu ile
ilgili çeşitli videolar izleyen öğrencilerimiz bu süreçle ilgili daha somut bilgi sahibi olmak üzere
Göztepe Atık Dönüşüm Merkezi’ne gittiler. Buradaki yetkili ile merkezi gezen öğrencilerimiz, merak
ettikleri noktalarla ilgili önceden hazırladıkları soruları yetkiliye yönelterek bilgi sahibi oldular.
Evde ve okulda geri dönüşüm konusunda neler yapabileceklerini düşündüler ve fikirler geliştirdiler.
Reduce (kullanımı azaltma), - Reuse (yeniden kullanma) – Recycle (geridönüşüm) döngüsünü hayata
geçirmeye karar verdiler. Sürdürülebilir çevre bilinci sergilemek için kendilerine düşen sorumlulukları
sorguladılar ve dönüşümlü düşünerek kendi hareketlerini değerlendirdiler. Bireylerin ve toplumların
bu konuda işbirliği içinde çalışmalarının sürdürülebilirliği etkilediğini fark ettiler Öğrencilerimiz
işbirliğinin sakin okul v.b uygulamalarımızın sürdürülebilirliği için de önemli olduğunu gördüler.
Öğrencilerimizin duyarlılıklarının arttığını ve eyleme geçtiklerini görmek bizleri çok memnun etti.
“Su ve Yaşam” ünitesiyle yeni döneme başlayan 3. sınıf öğrencilerimiz, suyun yararlarını ve canlılar ve
doğa olayları üzerindeki etkisini sorgulayacaklar. Üniteye ön bilgilerini “Ne Biliyorum?” panolarına
aktararak başlayan öğrencilerimiz üniteleriyle ilgili olarak öğrenmek istediklerini “Ne Öğrenemek
istiyorum?” panolarına yazarak meraklarının ne yönde olduğunu dile getirdiler. Suyun canlılar için
temel yaşam kaynağı olduğunun zaten farkında olduklarını “Ne Biliyorum?” çalışmasındaki
paylaşımlarından anladığımız için “Ne Öğrenmek İstiyorum?” çalışmasındaki meraklarını da
düşünerek suyun yararlarının yanında zararlarının da olabileceğini, doğal afetleri, su döngüsünü, su
sitemlerini, suya erişimin eşit olmamasını ve bunun doğurduğu olumsuz sonuçları anlamalarına
yönelik etkinlikler planladık. Bu üniteyle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.
4. sınıf öğrencilerimiz, Ocak ayında “Doğanın ve İnsanların Yaratıcılığı” üniteleri kapsamında insan
eliyle yapılan (beşeri) unsurları, doğal unsurları, bu unsurların işlevlerini ve bunlara karşı
sorumluluklarını sorguladılar. İngilizce ve Sınıf öğretmenlerimiz, Dünyanın 7 Harikası başlığı altında
pek çok etkinlik yaparak öğrencilerimizin hem dil becerilerini hem de genel kültürlerini geliştirmeyi
hedeflediler. Öğrenciler, 7 gruba ayrılarak Dünya’nın 7 Harikası’ndan biriyle ilgili araştırma yaptılar ve
araştırma bulgularını düzenleyerek arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğrencilerimiz, bu ünite kapsamında
dünyadaki ve ülkelerindeki önemli doğal ve beşeri unsurları tanıma imkanı buldular. Bu çalışma
sonrasında “Türkiye’nin 7 Harikasını seçseniz nereleri seçerdiniz? Neden?” sorularına yine gruplarıyla
yanıt aradılar. Dolmabahçe Sarayı gezisi öncesinde merak ettikleri konularla ilgili sorularını belirlediler
ve gezi sırasında yanıtlarını bulmaya çalıştılar. Gezi sonrasında ise gözlemlerini arkadaşlarıyla
paylaştılar. Doğal unsurları korumak için ne gibi sorumlulukları olduğunu araştırarak öğrenen ve bu
konuda bilinçlenen öğrencilerimiz, ünitelerinin sonunda grup çalışması yaparak bir turistik gezi
broşürü / posteri hazırladılar. Seçtikleri iki beşeri ve iki doğal unsurdan oluşan bir turu, arkadaşlarına
rehber rolünü üstlenerek ve görsellerden de yararlanarak sundular. Özellikle araştırma becerilerini
geliştirmeyi hedefleyen bu çalışmayı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, arkadaşlarının sunumlarını
dikkatle dinleyerek dünyanın çeşitli yerleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı da buldular.
Öğrencilerimizin grup çalışmalarında artık daha az çatışma yaşadıklarını ve daha çözüm odaklı
yaklaşımlar sergilediklerini gözlemliyoruz.
4. Sınıf öğrencilerimiz bu dönemki ilk sorgulama üniteleri “Yardım Evde Başlar” kapsamında kamu
yararına çalışan ve gönüllü kurumların insanlara nasıl yardım ettiğini, resmi ve sivil toplum
kuruluşlarının birlikte nasıl çalıştıklarını sorgulayacaklar. Öğrencilerimiz “yardım” kavramını ve
insanları yardıma muhtaç hale getiren sebeplerin neler olabileceğini tartıştılar.
Sivil toplum
kuruluşlarını grup çalışması yaparak araştıracak, amaçlarını ve toplumdaki işlevlerini değerlendirecek
olan öğrencilerimiz bu üniteyle ilgili çalışmalarına devam ediyorlar.
Bu çalışmaların yanında 4. Sınıf öğrencilerimizin PYP Sergisi ile ilgili çalışmaları da sürüyor.
Öğrencilerimizle birlikte PYP Sergisini ne olduğunu ve bu çalışma kapsamında neler yapacaklarını
tartıştık. Tatilde kendilerinden küresel problemlerle ilgili düşünmelerini ve araştırma yapmalarını
istemiştik. Küresel kavramından ne anladıklarını paylaştıktan sonra küresel sorunlarla ilgili beyin
fırtınası yaparak bir kavram haritası oluşturduk. İngilizce gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada öğrencilerin
hem farkındalıklarının hem de dil becerilerinin ne kadar gelişmiş olduğunu görmekten çok keyif
aldım. Öğrencilerimiz bu çalışmayla PYP Sergisi süresince odaklanabilecekleri problemleri listelemiş
oldular. Bunun yanında programın en temel hedefi olan Öğrenen Profili özelliklerini taşıyan bireyler
olmalarının yaşadıkları toplumu nasıl etkileyeceğini de fark ettiler. Her bireyin yapacağı küçük bir
katkının bir araya geldiğinde büyük değişimlere sebep olabileceği sonucuna vardılar. Bu paylaşımların
ardından grupları belirlenen öğrencilerimiz; ortak karar alarak odaklanacakları küresel problemleri
belirlediler. Mentorları ile Mart ayında tanışacak olan öğrencilerimiz dönem sonuna kadar devam
edecek PYP Sergisi sürecinde hem çok şey öğrenecekler hem de program boyunca öğrendiklerini
sergileme fırsatı bulacaklar.
Öğrencilerimizin sorgulama ünitelerimiz kapsamında branş derslerinde yaptıkları çalışmaları
bültenimizin ilerleyen sayfalarında öğrenme fırsatı bulacaksınız.
Birinci dönemdeki tüm çalışmalarımızı özetleyen, öğrencilerimizin resimlerine de yer verdiğimiz
bültenimizi henüz inceleme fırsatınız olmadıysa;
http://www.istek.k12.tr/dosyalar/dokumanlar/196/189293974PYP%20SORGULAMA%20%C3%9C
N%C4%B0TELER%C4%B0%20BULTENI%20son.pdf adresini ziyaret etmenizi öneriyoruz.
Ceni ALPANDA
PYP Koordinatörü
1.Sınıf
1.Sınıf öğrencilerimiz geçtiğimiz süre boyunca birçok tema ve konu ile
tanıştılar. Vücudumuz ve hayvanlar konularını hem ayrı ayrı hem de
harmanlayarak öğrendiler. Kendi vücutlarını ve hayvanların vücut
uzuvlarını tanıttılar. Hayvanları evcil, çiftlik ve vahşi hayvanlar olarak
gruplandırmayı öğrendiler. Bu konularla ilgili el işi etkinlikleri ve çalışma
kağıdı aktiviteleri yaptılar. Konulara paralel olarak sesleri de öğrenmeye
devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay /i/, /m/, /d/, /g/, /o/ ve /c/ seslerini çalıştık
ve bu sesleri içeren kelimeleri yazmayı ve okumayı denedik. Yazma ve
okuma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda çok gelişim
gösterdiğimiz için bu dönem yeni kitaplardan da faydalanmaya başlıyoruz.
Tatil dönüşü İngilizce projelerini sınıf arkadaşlarına sunan öğrencilerimiz
PYP kapsamında “Teknoloji hayatımızı nasıl etkiler? – Teknoloji bize seçenekler sunar “ temasıyla tanıştılar.
Bununla ilgili olarak bizler de ev ve oyuncaklar konusuna yöneldik. Evimizdeki hangi eşyaların ve oyuncakların
teknoloji ile bağlantılı olduğunu konuştuk. Neleri teknoloji yardımıyla elde edip, hangi eşyaların (hatta
yiyeceklerin) doğal yollarla elde edildiğine değindik.
2.Sınıf
Öğrencilerimiz 'Masallar' ünitemizle ilgili projeler hazırladılar. Sevdikleri masal kahramanlarının karakterlerini
incelediler. Karakterlerin fiziksel özellikleri hakkında konuştular.'Uzun,
kısa, güzel, çirkin, güçlü, zayıf...' Hazırladıkları projeleri sınıfta
arkadaşlarına sunup, birbirlerini değerlendirdiler. Konumuzla ilgili pek
çok hikâye okudular. Öğrencilerimizle günlük yaşamda yaptıkları
aktiviteler hakkında konuştuk. Saat kaçta uyandıklarını, kaçta okula
geldikleri hakkında birbirlerine bilgi verdiler. Daha sonra ulaşım araçlarını
öğrenip, okula hangi aracı kullanarak geldiklerini söylediler. Yeni
sorgulama ünitemiz 'Bütçe' hakkında neler bildiklerini birbirleriyle
paylaştılar. Alışveriş yaparken neleri istedikleri için aldıklarını, neleri
ihtiyaç duydukları için aldıklarını anlattılar. Bu konuyla ilgili bir grup
çalışması yaptılar. Her grup belli bir miktar parayla market broşürüne
bakarak neleri alabileceklerini hesapladılar ve daha sonra her grup sınıfta arkadaşlarına sundu.
3.Sınıf
Öğrencilerimiz atıkların yolculuğu ünitemiz kapsamında atık materyalleri
yeniden kullanarak tasarladılar ve ürünlerini keyifle sınıfta birbirlerine
sundular. Atıklarla ilgili izlediğimiz video ile ilgili alıştırmalar yaptık ve
atık
materyalleri
nasıl
değerlendirebileceğimizi
konuştuk.
Öğrencilerimizle yeni sorgulama konumuz olan 'Su doğa olaylarını ve
canlıları etkiler' ünitemize başladık. Bu konuyla ilgili neler bildiklerini
birbirleriyle paylaştılar. Daha sonra suyun döngüsü ile ilgili bir video
izledik. Bu konuyla ilgili grup çalışması yaparak, su olmadan dünyamızın
nasıl olacağı ile ilgili bir slogan hazırladılar. Her gün ne zaman neler
yaptıkları hakkında konuştular. Okula ne zaman gelirler, ne zaman ödev
yaparlar gibi bilgileri birbirleriyle paylaştılar. Ünlü çocuk romanı “The Jungle Book” okudular ve drama
aktiviteleri yaptılar. Ayrıca, kitap ile ilgili birçok alıştırma yaptılar. Tatil dönüşünde ise sınıfta tatil projelerini
sundular.
4.Sınıf
Öğrencilerimiz ünitemiz kapsamında ‘citizen’ kelimesinin ne anlama
geldiğini daha önceki bilgilerini de kullanarak tartıştıktan sonra iyi bir
vatandaş olmanın önemi üzerine beyin fırtınası çalışması yaptılar.
Gruplar halinde birlikte keşfederek, sorgulayarak cevaplara ulaşmaya
çalışan öğrencilerimiz kendi yaşantılarından da örnekler paylaştıkları
etkinliklerde çok keyifli vakit geçirmenin ve vatandaş olmanın farklı
yönlerini keşfedebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Bu çalışmalar
ışığında
neleri
doğru
yapıp
nerelerde
hatalar
yaptığımızı
değerlendirirken İngilizce konuşmak ve yeni kelimelere kucak açmak da
işin en önemli parçalarından biriydi.
Öğrencilerimizle güzel örneklerden bahsederken ortak karar alarak
kullanmadığımız atık materyallerden hayal gücümüzü kullanarak yepyeni ürünler ortaya çıkardık. Yapılan
çalışmaları keyifle koridorumuzda sergiledik ve öğrencilerimiz derslerimizde de İngilizce sunumlar yaparak
fikirlerini birbirleriyle paylaştılar. Öğrencilerimiz tatilde proje çalışmalarına hazırlanırken hayal güçlerini ve
yaratıcılıklarını öylesine yansıtmışlardı ki bizler onları dinlerken hayali ülkelerinde gezintiye çıktık ya da hayali
ürünlerini bulabilmeyi umut ettik. İngilizce dergilerimiz ünite konularımızı desteklerken öğrencilerimizin merak
ederek yeni bilgilere ulaşmasını sağladı. Her zaman olduğu gibi; eğlenerek öğrendik, öğrenirken İngilizcemizi
geliştirdik.
İngilizce Bölümünden Öneriler
Bu ay 1. sınıf öğrencilerimiz ebooks.sesamestreet.org sitesine daha önceden verilmiş olan kullanıcı adı ve
şifreyle giriş yaparak “My Gift for MuM” adlı kitabı okuyabilirler.
Bu ay 2. sınıflar raz-kids.com sitesini ziyaret ederek “Time for Bed” ve ”Where Animals Live “ adlı kitapları
okuyarak ilgili quizleri yapabilirler.
Bu ay 3.sınıflar raz-kids.com sitesini ziyaret ederek “Grow Vegetables Grow” ve ”Our Good Night Story “ adlı
kitapları okuyarak ilgili quizleri yapabilirler.
Bu ay 4.sınıflar raz-kids.com sitesini ziyaret ederek ‘Long Ago and Today’ ve ‘Laws for Kids’ adli kitapları
okuyabilirler.
DVD: Öğrencilerimiz “The Smurfs 2 “ adlı filmi İngilizce olarak izleyebilirler.
Yasemin ATEŞ
Anastasia BAMICHA
Yudum TARAKÇI
Oliver TIDY
Danilo PALACIOS
Tanem YILDIRIM
İngilizce Öğretmenleri
1.Sınıf
“Deneyimlerimizin büyüklerin yaşadıklarıyla benzerlikleri ve farklılıkları vardır” ana fikri ile geçmişte ve
günümüzde çocuk olmanın benzerlik ve farklılıklarını sorguladılar. Eski ve yeni kıyafetleri, arabaları ve
teknolojik araçları konu alan “Moda Dergisi” yaptılar. Evcil hayvanlar ve biz konulu resim betimlediler. Atık
malzemelerle balıklar tasarladılar.
2.Sınıf
“Masallar çocukların kendilerini ifade etmek ve hayatlarıyla bağlantı kurmak için kullandıkları
araçlardandır” ana fikrinden yola çıkarak masalların hayal gücümüzü nasıl geliştirdiğini fark ettiler. Derste
okunan bir masalı kendi hayal dünyalarını yansıtarak resimlediler. “Çiftlik yaşamı”nı imgesel olarak
betimlerken, “Portre”nin ne olduğunu, teknikleri doğru kullanarak ve detaylı yapmayı öğrendiler. Atık
malzemelerle 3 boyutlu “Korsan şapkası” tasarladılar. Kağıt yelpazeler yapıp istedikleri gibi resimlediler.
3.Sınıf
“Topluluklar, bilinçli bir şekilde atıklardan kurtulmak için (küresel anlamda) işbirliği içinde çalışırlar.” Ana
fikri ile küresel anlamda atıkların nasıl ayrıştırıldığını ve atıkları arındırmada kullanılan modern teknolojiyi
sorguladılar. Küçük renkli kağıtlarla yüzey üzerinde resim oluşturarak mozaik sanatıyla tanışmış oldular.
Atık malzeme kullanarak spor aletleri tasarladılar. Origami sanatını kullanarak kendi 3 boyutlu gemilerini
tasarladılar.
4.Sınıf
“Doğal ve beşeri unsurlar toplumların ihtiyaçlarına hizmet eder ” ana fikrini sorgulayıp bu unsurları
kağıttan oluşturdukları yelpazelere resimlediler. Atık malzemeler ve renkli kartonlarla gemiler tasarladılar.
Küçük renkli kağıtlarla soyut ve somut resim oluşturmanın “Mozaik Sanatı” olduğunu kavradılar.
Görsel Sanatlar Bölümünden Öneriler
LİNOL BASKI ATÖLYESİ 22 Mart Cumartesi Saat: 16:00 – 17:30
Baskı sırası çocuklarda!
Akbank Sanat Çağdaş Sanat
Atölyesi’ndeki özgün baskı/ baskı resim alt yapısını kullanarak
çocuklara profesyonel bir özgün baskı/baskı resim
atölyesinde çalışma imkanı vermiş olacağız. Hem özgün
baskı/baskı resim için kullanılan malzemeleri tanıyacaklar
hem de onları kullanarak yaratıcı bir linol baskı çalışması
yapabilecekler.
Bilet fiyatı: 5 TL
Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.
PİCASSO: “DELİ DOLU” 15 Şubat- 13 Nisan 2014
Pera Eğitim, 15 Şubat – 13 Nisan 2014 tarihleri
arasında, İspanyol sanatçı Picasso’nun, Doğduğu Evden
Gravürler ve Seramikler sergisi kapsamında, 4-14 yaş
grupları için hafta sonu atölyeleri düzenliyor. Picasso:
Deli Dolu adlı programda çocuklar, önce Picasso
sergisini gezecekler, ardından atölyede çeşitli malzeme
ve
tekniklerle
farklı
projeler
gerçekleştirecekler.
Kontenjan: 10 kişi Atölye başına katılım bedeli: 45 TL Süre: 2 saat PERAkart aile ile %50 indirimli!
Detaylı bilgi ve rezervasyon 0212 334 99 00 (4) / [email protected]
Seda AYDEMİR
Görsel Sanatlar Öğretmeni
1.Sınıf
Öğrencilerimizle Caz müziğindeki yolculuğumuza devam ederek, dünyaca ünlü bir başka caz
sanatçısını, Ella Fitzgerald’ın hayatını ve seslendirdiği şarkılardan bazılarını öğrendik. Biz de
sınıfımızda Ella Fitzgerald’ın “A tisket A tasket” şarkısını söyledik ve oyununu öğrendik. Ritim
çalışmaları yaptık. Öğrendiğimiz şarkılara ritim enstrümanlarıyla eşlik ettik; hem çaldık hem söyledik.
Şimdiye kadar öğrendiğimiz müzik türlerini (klasik ve caz) hatırlatacak sınıf içi oyunlar oynayarak
bilgilerimizi pekiştirdik. Ailemizde enstrüman çalan bir büyüğümüz olup olmadığını araştırdık ve
sınıfımıza gelip bize müzik yapmak isteyen velilerimizin bir listesini çıkarttık. Ve son olarak müzikli
oyunlar oynadık.
2.Sınıf
Öğrencilerimizle şimdiye kadar öğrendiğimiz müzik türleri olan Klasik ve Caz hakkındaki bilgilerimizi
pekiştirici çalışmalar yaptık. Bestecilerden Mozart ve Caz sanatçısı Louis Armstrong hakkında
öğrendiklerimizi ve bu sanatçılara ait eser ve şarkıları, piyano eşliğinde tekrar ettik. Öykülü şarkılar
hakkında konuşarak, “Yalancı Çoban”, “Hırsız Karga” ve “Kara Kedi” şarkılarını öğrendik. Ritim
çalışmaları yaptık ve müzikli oyunlar oynadık.
3.Sınıf
Öğrencilerimizle klasik müzik bilgilerimizi kısaca tekrar ederek yeni bir döneme ve yeni bir besteciye
geçtik. Barok dönem hakkında bir sunum izledik ve bu dönemde sadece müzikte değil, diğer sanat
dallarında da olan farklılıkları gördük. Johann Sebastian Bach’ı tanıdık. Bach’ın “Toccatta & Fugue” ve
“Air” eserlerini dinledik ve bu iki farklı müziğin bize neler hissettirdiğini sanat çalışması yaparak
kağıtlara çizdik. Ve gördük ki, birinde karamsar bir tablo, diğerinde daha mutlu bir tablo çıkmış
ortaya. Ve son olarak Bach’ın “Minuet in G Major” eserini şarkı yaparak, Türkçe sözlerle söyledik.
4.Sınıf
Öğrencilerimizle Klasik Türk Müziği hakkında çalıştıktan sonra, Mehter Marşı’nı öğrendik ve söyledik.
Performans görevi olarak da belirlenen aynı konuyla ilgili olarak öğrencilerimiz, 3’er kişiden oluşan
gruplarıyla birlikte, Mehter Marşı’nı ritim enstrümanlarıyla çalmaya çalıştılar. Çalışmaları bittikten
sonra gruplar halinde sınıfta sunum yaparak, marşı hem çaldılar hem söylediler.
Müzik Bölümünden Öneriler
Kozyatağı Kültür Merkezi:
Bach Sihirli Müzik Kutusu
23.03.2014
saat 12:00
Kopuz Oda Orkestrası
04.03.2014
saat 20:00
Halayadan Rapsodiye Liszt ve Bartok’un İzinde
15.03.2014
saat 20:30
Caddebostan Kültür Merkezi:
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası:
Şostakoviç Akşamı (Piyano Trio Forte)
10.03.2014
saat 20:00
Gün ÇALIŞLAR DEMİR
Müzik Öğretmeni
1.Sınıf
Ocak ayında; öğrencilerimizle nesne kontrolü gerektiren hareketleri yaparken, belirlenen oyun
kurallarına göre oynadık. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığımızı korumak için yapmamız
gerekenleri bir kez daha vurguladık. Sorgulama ünitesi kapsamında “deneyimlerimizin büyüklerin
yaşantıları ile benzerlikleri ve farklılıkları vardır” ana fikrinden yola çıkarak eski zamanda oynanan
çocuk oyunlarını gözden geçirdik. Hala arkadaşlarımızla oynamaktan keyif aldığımız “yağ satarım bal
satarım”, “aç kapıyı bezirgan başı” ve “mendil kapmaca” gibi oyunlar oynadık.
Şubat ayında ise; hedeflenen bir dizi hareketi beceri seviyelerimize göre istasyon çalışmaları ile
gerçekleştirdik. Sorgulama ünitesi kapsamında “teknoloji bize seçenekler sunar” ana fikrinden yola
çıkarak farklı spor alanlarını inceledik. Burhan Felek Jimnastik Salonu gezisi bize kapalı spor alanları
konusunda örnek oldu.
2.Sınıf
Öğrencilerimizle nesne kontrolü gerektiren hareketleri her defasında daha doğru yaparak
gerçekleştirdik. Yakantop oyunu oynarken eğlenceli zamanlar geçirdik. Oyun ve fiziki etkinliklere
katılırken sağlığımızı korumak için ders sonrası yedek kıyafetlerimizi değiştirmemiz gerektiğini bir kez
daha vurguladık. Sorgulama ünitesi kapsamında “masallar çocukların kendilerini ifade etmek ve
hayatları ile bağlantı kurmak için kullandıkları araçlardandır” ana fikrinden yola çıkarak masalları
oyunlarımıza dahil ettik. “Kurt kim” oyununu oynadık.
Şubat ayında ise; temel ve birleştirilmiş hareketleri eşli ve küçük gruplar ile istasyon çalışmaları
şeklinde yaptık. Sorgulama ünitesi kapsamında “bütçeler bireylerin hayatlarına ve kararlarına
rehberlik eder” ana fikrinden yola çıkarak, ailelerin spor yapmak için ayırdıkları bütçeler konusunu ve
spor malzemelerinin daha uzun ömürlü olması için nasıl kullanmamız gerektiğini konuştuk.
3.Sınıf
Öğrencilerimizle fiziki uygunluğu destekleyici oyunlar
oynadık ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katıldık.
Sorgulama ünitesi kapsamında “topluluklar bilinçli bir
şekilde atıklardan kurtulmak için işbirliği içinde çalışırlar”
ana fikrinden yola çıkarak atık materyaller ile spor alanları
üretmeye çalıştık. Bunun yanında duyarlı ve ilkeli bireyler
olarak Beden Eğitimi ve Spor derslerimizde atık
malzemelerin neler olduğunu ve çevreye karşı nasıl duyarlı
olabileceğimizi konuştuk.
Şubat ayında ise; nesne kontrolü gerektiren hareketleri
alan farkındalığı, efor ve hareket ilişkilerini kullanarak
uyguladık. Yer değiştirme hareketlerini artan bir çeviklikle
uyguladık. İstasyon çalışmaları ile çevikliğimizi geliştirdik.
Sorgulama ünitesi kapsamında “su doğa olaylarını ve canlıları etkiler” ana fikrinden yola çıkarak
yüzme derslerimizin önemini vurguladık. Mart ayı itibariyle yüzme derslerimize başlayacağımızı
hatırladık ve derslerde su içmenin önemini su molaları vererek özümsedik.
4.Sınıf
Öğrencilerimizle kurallı takım oyunları oynadık. Oyun ve fiziki
etkinliklere uygun spor kıyafetı ile katılmamız gerektiğini hatırladık.
Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken zamanı etkili kullanmaya özen
gösterdik. Sorgulama ünitesi kapsamında “doğal ve beşeri unsurlar
toplumların ihtiyaçlarına hizmet eder” ana fikrinden yola çıkarak
spor alanlarının nasıl yerler olduğunu örnekler ile vurguladık. Kayak
sporunun nasıl bir spor olduğunu konuştuk.
Şubat ayında ise; oyunlarda nesne kontrolü gerektiren hareketleri etkili bir biçimde kullandık.
Voleybol sporunu pekiştirdik. “Topluma hizmet veren kuruluşlar empati ve işbirliğinin gelişmesine
katkıda bulunurlar” ana fikrinden yola çıkarak Türkiye’de görev yapan federasyonlar ve spor
kuruluşları konularını derslerimizde paylaştık.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden Öneriler
1 Mart Cumartesi FB Ülker – Tofaş Beko Basketbol Ligi Maçı saat 13.00 yer Ülker Arena
13 Mart Perşembe FB Ülker – Unicoja Molaga Euroleage Maç saati 20.00 yer Ülker Arena
28 Mart Cuma FB Ülker – EA7 Emporia Armani Milan Euroleage Maç saati 20.30 yer Ülker Arena
Sinem VARDAR
Mine GÖRGÜN
Ediz AKBAL
Beden Eğitimi Öğretmenleri
1.Sınıf
..\..\My Documents\Downloads\noname.jpg
BDE programları ile klavye eğitimi yaptık. Klavye üzerindeki harfleri
bulmak, zamana karşı yarışmak hem çok eğlenceli hem de eğitici
oldu. “Teknoloji” sorgulama ünitesi kapsamında teknolojinin
hayatımızı nasıl kolaylaştığını, elektrik ve insan gücüyle çalışan
teknolojik aletlerin ayırımını yapıyoruz.
2.Sınıf
“Masallar” sorgulama ünitesi kapsamında, ikişer kişilik grup
çalışması ile Word programında masal tamamlama çalışması
gerçekleştirdik. Hayal gücümüz ile masalımıza yön verirken
öğrendiğimiz tüm araç çubuklarını kullanıp, seçtiğimiz resimlerle
masalımızı zenginleştirdik. Sınıf bloglarımızdan ve web sayfamızın
“Duyurular” linkinden e-masallarımıza erişebilirsiniz.
“Bütçeler” sorgulama ünitesi kapsamında paralarımızı internetten
araştırıp, Word programında” text box” butonu ile açıklamalar
yazıyoruz.
3.Sınıf
Atık malzemelerden hayalimizde, gelecek veya var olan üç
boyutlu bilişim cihazları tasarladık.
“Su” sorulama ünitesi için öğrendiğimiz animasyon hazırlama
programı ile kısa filmler hazırladık.
Publisher programını öğrenmeye başladık. Sınıf olarak su ile
ilgili iki slogan hazırlayarak banner olarak yazıp
koridorlarımızda paylaştık. Grup çalışması yaparak Publisher
programında suyun önemini anlatan poster çalışması
yapıyoruz.
4.Sınıf
“Donanım” ünitemizde sanal montajlama programı ve gerçek
bilgisayar ile bilgisayar kasası inceleyip, montajlama yaptık.
Gelecek teknoloji ile ilgili tasarım filmlerini izleyip üzerinde
görüş alışverişi yaptık. Power Point programında hyperlink ve
Excel program mantığını öğreniyor, sivil toplum kuruluşlarını
listeleyip, grafikler oluşturuyoruz.
Bilişim Teknolojileri Bölümünden Öneriler
Sayın Velilerimiz,
Bilgisayar destekli eğitimin çocuklarımız üzerindeki olumlu ve kalıcı etkilerini biliyoruz. Bu öngörü ile
kampüs olarak her yıl hazırladığımız “Öğrencilerin derslerine kaynak oluşturabilecek web sitelerinin
adresleri” bültenimizin güncelleme çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin
eğlenerek öğrenecekleri, keyifli saatler geçirecekleri, pekiştirici çalışmalar yapabilecekleri web
sitelerinin adreslerini içeren bültenimize sınıf bloglarından ve web sitemiz “Duyurular” linkinden
erişebilirsiniz.
Şenay ÖZDEMİR
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Etkinliklerimiz
Bu sayıda, Ocak ve Şubat aylarında yaptığımız etkinlikleri, duyuruları ve kütüphane derslerimizdeki
çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Bültenimizin son bölümünde ise her ay sizlerle paylaştığımız okuma
önerilerini bulabilirsiniz.
Ocak ayı içerisinde, ressam-yazar Aysun Berktay Özmen’i “Çevreci Kral Kurbağa” isimli kitabını okuyan
1. sınıf öğrencilerimizle buluşturduk.
Aysun Berktay Özmen resim yapmayı çok seven
öğrencilerimizle “çevre” konulu yaratıcılık atölyesi gerçekleştirdi. Çevre konusunda yazdığı
kitaplarından paylaşımlarda bulunan yazar, her sınıf için ayrı ayrı gerçekleştirdiği atölyelerde
öğrencilerimize farklı temalarda çalışmalar yaptırdı. Öğrencilerimiz arkadaşlarıyla ortak bir ürün
çıkarmanın mutluluğunu yaşadılar.
“Aysun Berktay Özmen” ile yaptığımız etkinlikten görüntülerimiz...
“Kitap Kurtlarımız”
2013-2014 Eğitim yılı ilk yarıyılında kütüphanemizi etkin
kullanarak, çok kitap okuyarak, kitap kurdu olan öğrencilerimiz
tatil öncesi ödüllerine kavuştular.
Ödül alan öğrencilerimiz , Sudem Yıldırım, Eylül Deniz Karakuş,
Efe Bilgili, Alya Sucu ve Melisa Kalkavan oldu.
Öğrencilerimizi buradan da tebrik ediyor, gelecek dönemin
kitap kurtlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.
KÜTÜPHANE DERSLERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR
Dönem boyunca 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerimizle kütüphane derslerimizde birçok çalışma yaptık. Bilgi
okuryazarlığı, yaratıcı yazarlık, araştırma teknikleri, düşünme becerileri konularında yaptığımız
çalışmalardan her sınıf seviyesinden birer çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
1. Sınıflar “KÜTÜPHANE ŞEHRİ” Çalışması
Öğrencilerimize, kütüphane becerileri kazandırmak amacıyla derslerimizde kullandığımız kitaplardan
"Kütüphane Şehri" kitabını 1. sınıf öğrencilerimizle tanıştırdık. Hikayeyi kitap sineması olarak dinleyen
öğrencilerimiz, kütüphanede bulunan yayınların kütüphane içinde nasıl yerleştirildiklerini öğrendiler.
Kitabı okuduktan sonra sıra öğrencilerimizdeydi, kitabın karakterlerinden bay ansiklopedi, çocuk şiiri
kitabı ve bayan atlas gibi, kütüphanede bulunan farklı tür ve konudaki kitapların yerine kendilerini
koyarak hikayeyi canlandırdılar.
2. Sınıflar “KÜTÜPHANE KAHRAMANI” Çalışması
Bilgi Okuryazarlığı çalışmaları
kapsamında, öğrencilerimizle,
“Yaratıcılık nedir?”, “Kahraman
kime denir?”, “Bir karakterin
kahraman olması için neler
gereklidir?” gibi sorulara
cevaplar bulduk. Kütüphane
becerilerimizi
sorgularken
yaratıcılığımızı
kullandığımız
“Kütüphane Kahramanı” çalışmamızda kendi kahramanlarımızı
yarattık. Öğrencilerimizin bazıları kahraman olarak, sevdikleri kitapları, bazıları
sihirli güçleri olan kitap severler, bazıları kitapları seven sürekli kitap okuyan anne ve babalarını
kütüphane kahramanı olarak belirlediler. Yarattıkları kahramanları arkadaşlarıyla paylaşırken, onları
hayal dünyalarına ortak ettiler.
3. Sınıflar “YARARTICI YAZARLIK-KARAKTERİNİ YARAT” Çalışması
Birkaç haftadır 3. sınıf öğrencilerimizle "Yaratıcı Yazarlık" çalışmalarımızda karakter yaratma atölyesi
yapıyoruz. Öğrencilerimiz, hazırladığımız çalışma kağıtlarına önce yaratıcılıklarını kullanarak,
karakterlerin tüm özelliklerini belittiler. Ortaya çıkan karakterlerini 3 boyutlu olarak tasarladılar ve
arkadaşlarıyla tanıştırdılar.
“14 ŞUBAT DÜNYA KİTAP DEĞİŞ TOKUŞ GÜNÜ”
14 Şubat günü öğrencilerimizin duyarlı davranışlarıyla “Dünya Kitap Değiş Tokuş Günü”nü kutladık.
Öğrencilerimiz getirdikleri kitapları, arkadaşlarına armağan ettiler. Ayrıca başka okulların
kütüphanesine de bağışlanmak üzere kütüphanemize kitaplar getirdiler.
DUYURU;
24 Mart 2014 tarihinde 4. sınıf öğrencilerimiz yazar Aşkın Güngör’ün “Dedektiflik Atölyesi”
çalışmasına katılacak.
17 Mart 2014 tarihinde 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerimiz okudukları “Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi
Öğrenmek” kitabının yazarı Isabelle Millon ile buluşacaklar ve yazar öğrencilerimiz için yaratıcı bir
düşünme atölyesi gerçekleştirecek.
Okuma Önerileri
1. Sınıf Öğrencilerine Öneriler;
1) “Marmelat ve Dört Mevsim”, Heath McKenzie, Net Yayınları, 20 sayfa
2) “Teneke Orman”, Helen Ward, Remzi Kitabevi, 32 sayfa
3) “Yetenek Yarışması”, Jo Hadakinson, Kırçiçeği Yayınları, 26 sayfa
2. Sınıf Öğrencilerine Öneriler;
1) “Gök Gözcüleri”, Sevgi Atlıhan, İş Bankası Kültür Yayınları, 65 sayfa
2) “Çılgın Mucit Frantastik Yolculuk”, Jim Benton, Altın Kitaplar, 112 sayfa
3) “Patlamış Mısır Korsanları”, Alexander Mccall Smith, Günışığı Kitaplığı, 92 sayfa
3. Sınıf Öğrencilerine Öneriler;
1) “Bir Köpeğin Samimi İtirafları”, Rutta Richter, Hayykitap, 120 sayfa
2) “Sams ile Bir Hafta” Paul Maar, Can Yayınları, 144 sayfa
3) “Penguen Curcunası”, Jeanne Willis, , İş Bankası Kültür Yayınları, 190 sayfa
4. Sınıf Öğrencilerine Öneriler;
1) “Curcuna Evi”, Christine Nöstlinger, Günışığı Kitaplığı, 220 sayfa
2) “Atlantis’in Çocukları”, Bilgin Adalı, Can Yayınları, 120 sayfa
3) “George’nin Harika İlacı”, Roald Dahl, Can Yayınları , 120 sayfa
Yetişkinlere Öneriler;
1) “İşte Kızlar Geliyor”, Milly Jackson , Hyperion Kitap, 489 sayfa
2) “Çocuklar Neden Yalan Söyler”, Paul Ekman, Yakamoz Yayınları, 252 sayfa
3) “Peri Gazozu”, Ercan Kesal, İletişim Yayınları, 196 sayfa
Nilüfer TURAN
Kütüphane Öğretmeni
Çocuğunuzla Kaliteli Zaman Geçirmenin Önemi
Çocuklar hangi yaşta olurlarsa olsunlar, okul ve sosyal etkinlikler ne kadar zamanlarını alırsa alsın,
gelişimleri için en zengin deneyimleri anne-babalarıyla birlikte oldukları zamanlarda edinirler.
Bazen tatiller ve hafta sonları gibi çocukların evde daha uzun süre geçirdiği zamanlar ebeveynler için
keyifli olduğu kadar zorlayıcı da olabilir. Ebeveynler ve çocuklar keyifli zaman geçirmek isteseler de
bazen bu keyifli zamanlarda bazı zorluklarla karşılaşırlar. Kaliteli zaman geçirmek için ebeveynlerin
bileceği birkaç ipucu çocuklarla zaman geçirmeyi keyifli ve verimli kılabilir.
Kaliteli zaman ne demektir?
Kaliteli zaman ebeveyn ve çocuğun arasındaki ilişkiyi besleyen, birlikte olmaktan öncelikle keyif
aldıkları zaman dilimidir. İki taraf da birlikte olmaktan keyif alırlar, bu sayede de ilişkilerini
kuvvetlendirirler. Bazen anne babalar çocuklarıyla sohbet ederek, gazete ve dergi okuyarak, kendi
günlük hayatlarından bahseden diyaloglar içersinde de kaliteli zaman geçirebilirler.
Kaliteli zaman için;
* Ebeveynin çocuklarıyla birlikte olmayı gerçekten istemesi ve bundan keyif alması çok önemlidir.
Aksi halde kaliteli zaman uygulaması her iki taraf için hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.
* Günlük hayatın temposu, iş yoğunluğu ve stres gibi faktörler anne babaların kaliteli zamanı günün
hangi diliminde geçirecekleri konusunda kafa karıştırıcı olabilir. Buradaki ipucu, her ailenin keyif aldığı
zaman dilimini bulabilmesidir. Kimi ebeveyn hemen işten geldikten sonra çocuğuna zaman ayırmak
isterken bazı aileler için sabah saatleri çok daha keyifli olabilmektedir.
* Kaliteli zamanın süresinden çok içeriği önemlidir. En az 15 dakika olmak üzere çocuklarla geçirilecek
süreye birlikte karar verebilirsiniz. Sürenin sonunda süreyi uzatmak isterseniz buna da birlikte karar
vermeniz yararlı olacaktır.
* Kaliteli zaman uygulamasını çocuğunuzla yaptığınız ek bir uygulama gibi yürütmek yerine günlük
hayatınızın akışı içine yerleştirebilirseniz, bir süre sonra siz de çocuklarınız da kaliteli zaman
uygulamasından keyif aldığınız kadar, onların duygusal ve sosyal gelişimlerine de katkıda
bulunabilirsiniz.
* Kaliteli zaman uygulamalarında iki ebeveynin de katılımı önemlidir. Eğer aynı anda olamıyorsa bile,
anne baba farklı zamanlarda bu uygulamayı yürütebilirler.
* Televizyon, bilgisayar ve cep telefonu gibi seçenekleri kaliteli zaman uygulamalarında ikinci planda
tutmanız karşılıklı iletişim ve paylaşım yaratabilmek adına önem taşımaktadır.
Evde kaliteli zaman nasıl geçirebiliriz?
Aşağıda yer alan öneriler size evde kaliteli zaman diliminde yapılabilecek etkinlikler konusunda küçük
ipuçları verebilir. Ancak unutmamalıyız ki kaliteli zaman geçirmek, sadece oyun oynamak veya etkinlik
yapmak anlamına gelmemektedir. Birlikte yapacağınız sohbetler de çocuğunuz kaç yaşında olursa
olsun onun gelişimini besleyecektir. Tüm bu oyunları oynarken unutmayın ki esas olan; çocuğunuzla
birlikte paylaşımda bulunabilmektir. Sizin de eğlenmeye çaba göstermenizdir. Duygularınızdan
konuşmanız, nelerden keyif alıp almadığınıza dair birbirinize geri bildirim vermenizdir. Hepsinden
önemlisi çocuğunuzla birlikte zaman geçirmenin keyfini çıkarmaktır.
* Gazete- dergi- kitap: Gazete ve dergileri okumak kadar onlarla değişik etkinlikler yapmak da
oldukça keyiflidir. Resimler hakkında konuşmak, resimlerdeki insanlara konuşma balonları yazmak,
kendi gazetenizi yaratmak, evinizin gazetesini çıkarmak, dergilerde yer alan ilginç fotoğraflara yeni
başlıklar yaratmak çok keyifli olabilir.
* Yemek saati: Yemek yemek bazen çocuklar için çok zevkli olmasa da her çocuk yemek yapmayı
sever. Sandviç malzemeleri hazırlayıp, bunlardan enfes bir sandviç yapmak, meyve salatası
hazırlamak, puding yapmak, minik bir tost partisi hazırlamak oldukça keyiflidir. Bunu yaparken
malzemeleri hazırlayabilir, işin yaratıcı kısmı için, havuç, zeytin, ketçap gibi malzemeleri kullanarak
değişik şekiller yaratabilirsiniz.
*Alışveriş: Alışveriş etkinliğinin ilk bölümü bir alışveriş listesi hazırlamakla başlar. Hep birlikte evde
neyin eksik olduğu belirlenir, listeye not edilir. Belli bir miktar para ile markete gidilir ve işbölümü
yapılır. Mesela çocuklarınızdan süt ürünlerini almalarını isteyebilirsiniz.
*Uydurmaca – yaratmaca: Evde atmayıp da sakladığınız her şey bu oyuna katılabilir. Boncuklar,
düğmeler, küçük kumaş ve yün parçaları, dergiler, kutular bu oyunda çocuklarınızla yaratma
gücünüzü ateşleyecektir. Dilerseniz bir şehir inşa edebilir, dilerseniz bir eğlence parkı
oluşturabilirsiniz.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Öneriler
Veli Eğitim Semineri: Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Açık Eğitimi - 19 Mart 2014
Davranış Bilimleri Enstitüsü – www.dbe.com.tr
Kitap: Televizyondan Uzak 365 Etkinlik Yazarlar: Steve ve Ruth Bennet Yayınevi: Rota Yayınları
Ailece Oynanabilecek Oyunlar
Hikaye Tamamlama: Tüm aile bireylerinin bir arada olduğu bir zamanda herkesin katılacağı bir hikaye
oluşturun. İlk olarak biri hikayeyi başlatır sonra herkes sırayla birkaç cümle ekleyerek hikayeyi
oluşturur. Doğru ya da yanlışın olmadığı bir oyundur. Ama herkes daha önce söylenen cümlelere
dikkat ederek ona göre hikayeyi devam ettirir. Bunu yaparken aileden biri hikayeyi yazabilir ve
anlatım bitince tüm aile baştan itibaran hikayeyi okuyarak keyifli bir zaman geçirebilir.
Evde Define Avı: Tüm ailenin evde kaldığı (örneğin yağmurlu) günlerde ev düzenlenecek bir define avı
herkesin ilgisi çekecektir. Evin bir yerine bir define sandığı (içinde çikolatalar olan bir sepet ya da
ailece izleyeceğiniz bir film) saklayın. Daha sonra çocukların bu define sandığına ulaşmasını
sağlayacak ipuçlarını hazırlayıp evin çeşitli köşelerine yerleştirin. Her ipucu notu bir sonraki ipucuna
nasıl gidileceğini anlatır ve en sonunda ipuçlarını doğru çözen defineye ulaşır.
Görsel Hafıza Oyunu: Bir tepsiye evde bulunan küçük eşyalardan (toka,bozuk para, tırnak makası, saç
fırçası, cüzdan vb) tane nesneyi toparlayın. Herkesin bunlara dikkatle bakmasını sağladıktan sonra
tepsinin üstünü bir örtü ile kapatın ve herkesin aklında kalanları kağıda yazmasını isteyin. Listesinde
en çok doğru olan oyunun galibi olacaktır. Bu oyunu dokun-hisset-tahmin et olarak da
oynayabilirsiniz. Bu kez nesneleri bir torba ya da kutuya koyun, oyuncular ellerini kutuya sokup
dokunarak nesnenin ne olduğunu tahmin etmeye çalışsınlar.
Ava Çıkalım: Bu oyunda aile üyelerinden biri evde bulunabilecek bir ya da birkaç nesne ister, diğer
oyuncular ev içinde ava çıkarak istenilenleri bulmaya çalışır, en çabuk ve istenileni tam olarak getiren
puan kazanır. Örneğin “Mutfakta bulunan kırmızı bir şey, bir kitap veya bir futbol topu” avına çıkalım.
Aile Albümü: Eğer aile fotoğraflarınız bir albümde düzenli olarak durmuyorsa ya da tekrar
düzenlenilmesi gerekiyorsa bunu ailece yapmak eğlenceli olabilir. Fotoğraflardaki aile üyeleri
hakkında sohbet etmek, fotoğrafları kronolojik sıraya dizmek, ailece eski günleri hatırlamak sizin
içinde anlamlı olacaktır.
Çocuklarınızla beraber keyifli, eğlenceli, verimli ve kaliteli zamanlar geçirmeniz dileğiyle…
Psk.Dan.Gamze ÖZEREN
Download

BİST-30 DESTEK DİRENÇ TABLOSU