V. ULUSAL
ANORGANİK KİMYA
KONGRESİ
(Uluslararası Katılımlı)
22-25 Nisan 2015
Mersin Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
www.anorganik5.org
BİLİMSEL PROGRAM
BİLİMSEL PROGRAM
22 NİSAN 2015 / Çarşama
08:00-12:30
KAYIT
09:20-10:20
Açılış Konuşmaları
10:20-10:50
TÜBİTAK Sunumu
10:50-11.05
Çay-Kahve Arası
1. OTURUM / Oturum Başkanı: Özer Bekaroğlu
11:05-11:45
Davetli Konuşmacı 1
Katalitik İndirgenme Tepkimelerinde NHC Komplekslerinin Rolü /
Bekir Çetinkaya
11:45-13:00
PANEL 1 - Kimya Eğitim Programlarının Durumu, Talep Düşmesi ve Ülke Ekonomisine
Muhtemel Yansımaları
İş Piyasasında İstihdam Olanakları ve İstatistikleri / Prof. Dr. Özer Bekaroğlu (Başkan)
Türkiyede Kimyagerlik Eğitiminin Mevcut Durumu ve Eğitimi Programlarının Nitelik ve Nicelik
Bakımından Piyasa Beklentileri ile Uyumu / Prof.Dr. Mehmet Doğan
Kimya Sektörünün Ulusal Ekonomideki Mevcut Yeri ve 2023 Hedeflerini Tutturma Bakımından
Sektörün Potansiyeli / İKMİB Temsilcisi Necmi Sadıkoğlu
13:00-14:30
Öğle Yemeği
14:30-15:30
POSTER SUNUMU
2. OTURUM / Oturum Başkanı: Ahmet Gül
15:30-16:10
Davetli Konuşmacı 2
Liyotropik Sıvı Kristaller, Mezoyapılı Malzemeler ve Enerji / Ömer Dağ
16:10-16:50
Davetli Konuşmacı 3
N- Heterosiklik Karben Katalizli C-H Bağ Aktivasyonu / İsmail Özdemir
16:50-17:15
Çay-Kahve Arası
17:15-17:35
S-001 - ROMP Uygulamaları İçin Aktivitesi Kontrol Edilebilen Rutenyum Aren Bazlı Katalizör
Sistemlerin Geliştirilmesi
Bengi Özgün Öztürk, Solmaz Karabulut Şehitoğlu
17:35-17:55
S-002 - İyonik Kristallerin Örgü Enerjilerinin Hesaplanması İçin Yeni Bir Metot
Savaş Kaya, Cemal Kaya
17:55-18:15
S-003 - Biyolojik Olarak Aktif, Anti-Kanser Özellik Gösteren Bizmut(III) Halojenürlerin Tiuram
Türevi Ligandlar ile Oluşturdukları Yeni Bileşiklerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
İbrahim İsmet Öztürk, Sotırıs K. Hadjıkakou
18:15-19:30
ŞEHİR TURU 1
19:30-24:00
AÇILIŞ YEMEĞİ
23 NİSAN 2015 / Perşembe
09:00-09:30
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30
10:30-10:40
10:40-11:10
11:10-11:30
11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-13:30
13:30-15:00
15:00-15:40
15:40-16:20
16:20-16:40
16:40-17:00
17:00-17:20
17:20-18:40
19:30-22:00
3. OTURUM / Oturum Başkanı: Selahattin Serin
Davetli Konuşmacı 4
Pd(II)/Pt(II) 5,5-Dietilbarbitürat Kompleksleri ve Antikanser Özellikleri /
Veysel Turan Yılmaz
S-004 - 1,3-Bis(1H-benzimidazol-2-il)-2-oksapropan Bileşiğinin Kobalt(II) ve Çinko(II) Komplekslerinin
Yapısal Özellikleri
Aydın Tavman, Adem Çınarlı, Demet Gürbüz
S-005 - Süper Kritik CO2 Ortamında Çeşitli Destek Materyallerine Tutturulmuş Ni Nanopartiküllerin
Eldesi
Fatma Ulusal, Bilgehan Güzel
S-005 - [N-(4-aminofenil)aza-15-crown-5]-4-(fenoksi)fenilglioksim Ligandı ve Komplekslerinin Sentezi,
Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Pervin Deveci, Kürşat Özpınar, Burcu Dilyüz Karaman, Merve Kılınç, Emine Özcan, Bilge Taner, Zeynel Kılıç
Çay-Kahve Arası
4. OTURUM / Oturum Başkanı: Nilgün Kalaycıoğlu Özpozan
Davetli Konuşmacı 5
Temel Araştırmanın Uygulamaya Dönüşmesinde Nanoen Örneği / Ertuğrul Arpaç
S-007 - Yoğunluk Fonksiyon Teori Metoduyla [MgO2Ti2(OPri)6], [MgO2Ti2(OPri)2(Acac)4] ve
[MgO2Ti2(OPri)2(bzac)4] Kompleksleri Üzerine Hesapsal Çalışmalar
Koray Sayın, Duran Karakaş, Sultan Erkan Kariper
S-008 - Hidrojen Kaynağı Olarak Dimetilamin Boran Kullanılarak Asetofenonun Rutenyum(III)
Asetilaseton Eşliğinde Katalitik Aktarım Hidrojenlenmesi
Seda Tanyıldızı, İzzet Morkan, Saim Özkâr
S-009 - spiro-ansa-spiro-Fosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesi*
Selen Bilge Koçak, Nisan Sevin Başterzi, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Ömer Çelik, Mustafa
Türk, L. Yasemin Koç, Leyla Açık, Betül Aydın
Öğle Yemeği
POSTER SUNUMU
5. OTURUM / Oturum Başkanı: Ahmet Karadağ
Davetli Konuşmacı 6
Molecular defined Iron complexes: new efficient catalysts for reduction and hydroelementation
reactions / Christophe Darcel
Davetli Konuşmacı 7
Elementel Nano-Bor: Endüstriyel boyutta üretimi, özellikleri ve süperiletken MgB2 teknolojisinde
kullanımı / Mehmet S. Somer
S-010 - Zn(II)-Azobenzentetrakarboksilat ve bis(imidazol-1-ilmetil)benzen türevi ligantlar ile Yeni Metal
Organik Kafeslerin Hidrotermal Sentezi, Hidrojen ve İyot Adsorpsiyon Özelliklerinin Belirlenmesi
Okan Zafer Yeşilel, Mürsel Arıcı, Murat Taş, Ahmet Tabak
S-011 - Mono-Ferrosenil-Ansa-Spiro-Ansa-Siklotetrafosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapıları,
Spektroskopik ve Elektrokimyasal Özellikleri, Antitüberküloz, Antimikrobiyal ve Sitotoksik Aktiviteleri ve
DNA ile Etkileşimleri
Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, L. Yasemin Koç, Hossien Soltanzade, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Hakan Dal,
Leyla Açık, Zafer Üstündağ, Devrim Dündar, Makbule Yavuz
S-012 - Lityum-Hava ve Lityum-İyon Bataryaları İçin Yüksek Performanslı Elektrot Materyali Geliştirilmesi
Melike Sevim, Tansel Şener, Emine Kayhan, Önder Metin
Şehir Turu - 2
Yörük Sofrası
24 NİSAN 2015 / Cuma
6. OTURUM / Oturum Başkanı: Okan Zafer Yeşilel
09:00-09:30
Davetli Konuşmacı 8
MPd (M: Fe, Co, Ni, Cu) Alaşım Nanopartiküllerinin Kompozisyon Kontrollü Kataliz
Uygulamaları / Önder Metin
09:30-09:50
S-013 - Fotodinamik Terapi ile Kanser Tedavisi için Yeni Çok Fonksiyonlu Fotosensitizerlerin
Geliştirilmes
Mahmut Durmuş
09:50-10:10
S-014 - Karbon Nanotüp Biyosensörler, Kanser Hücrelerinde in-vitro ve in-vivo Uygulamaları
Fatih Şen
10:10-10:30
S-015 - Değişik Sayıda BODIPY Grubu İçeren Çinko Ftalosiyanin Fotosensitizerler
Cem Göl, Mustafa Malkoç, Serkan Yeşilot, Mahmut Durmuş
10:30-10:40
Çay-Kahve Arası
7. OTURUM / Oturum Başkanı: Makbule B. Koçak
10:40-11:10
Davetli Konuşmacı 9
High-Performance Organic Materials Development For Optoelectronic Applications / Hakan Usta
11:10-11:30
S-016 - Modifiye-Katı Destekli Sülfonamit Parçacığı İçeren Yeni Rutenyum Komplekslerinin Sentezi ve
Ketonların Hidrojen Aktarımı Tepkimelerindeki Katalitik Uygulamaları
Serkan Dayan, Nilgün Kalaycıoğlu Özpozan
11:30-11:50
S-017 - [Ag(CN)2] ve [Au(CN)2] İçeren Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu,
Biyomoleküllerle Etkileşimleri ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
Ahmet Karadağ, Ali Aydın, Nesrin Korkmaz, Şaban Tekin, Süreyya Dede, Aslıhan Özdemir
11:50-12:10
S-018 - Yeni Tetradent Schiff Bazlarının ve Bakır(II) Komplekslerinin Spektroskopik Yöntemlerle
Aydınlatılması
Tufan Topal, Nazan Karapınar, Emin Karapınar
12:10-12:30
S-019 - Teranostik Amaçlı Tasarlanan Gd-Dota-Ftalosiyanin Konjugatlarının Sentezi ve Özelliklerinin
İncelenmesi
Duygu Aydın Tekdaş, Fabıenne Dumoulın, Vefa Ahsen, Ayşe Gül Gürek
13:00-14:30
YEMEK
14:30-16:00
POSTER SUNUMU
8. OTURUM / Oturum Başkanı: Serkan Yeşilot
16:00-16:40
Davetli Konuşmacı 10
Hidrojen Üretimi İçin Biohibrit Eletrotlarin Hazırlanması / Kasım Ocakoğlu
16:40-17:00
S-020 - Salofen Tipi Schiff Bazının Termal ve Spektral Karakterizasyonu ve Bakır İyonunun Kantitatif
Görüntülenmesinde Katı Temas Elektrot Olarak Uygulanması ve İyonofor Özelliğinin Moleküler
Modellenmesi
Serkan Demir, Hakan Yılmaz, Maowulidan Dilimulati, Müberra Andaç, M. Soner Engin
17:00-17:20
S-021 - Bazı 2-hidroksialdehit Tiyosemikarbazon’ların Solvate Dioksomolibden (VI) Komplekslerinin
Sentezi ve Antimikrobiyel Çalışmaları
Şenol Çelen, Songül Duman, İrfan Kızılcıklı, Hayati Çelik, İnci Deniz
S-022 - Gümüş Kaplamanın Li1.3Mn0.666Co0.167Ni0.167O2.4 Katodun Elektrokimyasal Performansına Etkisi
Halil Şahan, Şaban Patat, Fatma Kılıçdokan, Burcu Özdemir, Ahmet Ülgen
17:40-17:55
Çay-Kahve Arası
17:55-18:30
PANEL 2: Kongrenin Genel bir Değerlendirmesi ile 6 ve 7. Ulusal Anorganik Kimya Kongre Yerlerinin
Belirlenmesi
19:00- 24:00
Kapanış Yemeği
Poster Bildiriler
P-001
P-002
P-003
P-004
P-005
P-006
P-007
P-008
P-009
P-010
P-011
P-012
P-013
P-014
P-015
P-016
P-017
P-018
P-019
P-020
P-021
P-022
P-023
P-024
P-025
İmidazol Grubu Bulunduran Dipodal Polipiridin Ligantı ve Rutenyum(II) Komplekslerinin Sentezi
ASLIHAN YILMAZ OBALI, HALİL İSMET UÇAN
Türkiye’nin Güneybatısında Kullanılan Bazı İnşaat Malzemelerinin Radyolojik Risk Açısından Değerlendirilmesi
EZGİ EREN BELGİN, ALİ PELİT, GÜLASİYE AYÇIK
2-((4-sulfamoilfenil)karbamoil)benzoik Asitin Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
HALİL İLKİMEN, CENGİZ YENİKAYA, ARZU BÜYÜKTAŞLI, MİNE ÇUKURBAĞ, NAGEHAN TÜRKEN
2-((4-sulfamoilfenil)karbamoil)benzoik Asit ve-Aminobenzotiyazolün Proton Transfer Tuzu ile Co(II), Ni(II) ve Cu(II)
Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
HALİL İLKİMEN, CENGİZ YENİKAYA, ARZU BÜYÜKTAŞLI
2-((6-sulfamoilbenzotiyazol-2-il)karbamoil)benzoik Asitin Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezlenmesi ve
Karakterizasyonu
HALİL İLKİMEN, CENGİZ YENİKAYA, NAGEHAN TÜRKEN
Copper(I) Complexes Containing Thiophen based Thiosemicarbazone Ligands and Their Biological Activities
BURCU ÖZÇAKIR, PELİN KÖSE YAMAN, ELİF SUBAŞI
4-okso-4-((6-sulfamoilbenzotiyazol-2-il)amino)but-2-enoik Asitin Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Komplekslerinin
Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
HALİL İLKİMEN, CENGİZ YENİKAYA, MİNE ÇUKURBAĞ
Ruthenium (II)/(III) Complexes Containing Novel Phenyl Substituted Thiosemicarbazone Ligands
CANSU SONAY KARAGÖZ, PELİN KÖSE YAMAN, ELİF SUBAŞI
Bazı Çinko(II) Komplekslerinin Biyolojik Aktiflik Sıralamasının Hesapsal Yöntemlerle Belirlenmesi
KORAY SAYIN, SULTAN ERKAN KARİPER, TUBA ALAGÖZ SAYIN, DURAN KARAKAŞ
İmin-Pd(II) Kompleksleri, Heck ve Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi
MUSTAFA KELEŞ, HÜLYA KELEŞ, DUYGU MELİS EMİR
Grafen Oksit-Kobalt Ferrit Manyetik Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Atık Sulardan Organik Boya Giderimi
Performanslarının İncelenmesi
GÜLŞAH ÇELİKDAĞ, MELİKE SEVİM, KADEM MERAL ÖNDER METİN
Piridino-Ditiyofosfinik Asit Kobalt Komplekslerinin Sentezi
ERTUĞRUL GAZİ SAĞLAM
Azobenzentetrakarboksilat ve Sübstitüe Gruplar İçeren,5-bis(imidazol-1il)pentan ile Zn(II)-koordinasyon
Polimerlerinin Mimarilerinin Ayarlanması ve Yapısal Çeşitlilik
MÜRSEL ARICI Tripodal Polipiridin Ligant ve Rutenyum (II) Kompleksleri
ASLIHAN YILMAZ OBALI, HALİL İSMET UÇAN
1,1’-Metilendi--Naftoksi Siklotrifosfazen Türevlerinin Yapısal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
YAKUP EKER, GÖNÜL YENİLMEZ ÇİFTÇİ, ELİF ŞENKUYTU, FATMA YÜKSEL
Hekzaklorosiklotrifosfazen’in Tiyazol ve Tiyadiazol ile Reaksiyonları ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi
ELİF ŞENKUYTU, GÖNÜL YENİLMEZ ÇİFTÇİ, ESRA TANRIVERDİ EÇİK, HANİFE İBİŞOĞLU
‘’2-Amino-3-Hidroksi Piridin’’den Türeyen Schiff Bazının Sentezi ve Fe(II), Sn(II), Pb(II), Zn(II) Komplekslerinin Hazırlanması
AYNUR ERTÜRK
Hydrogenation of Some Alkenes with New N-Acyl Benzotriazole-Rh(I) Complex in Ionic Liquid Media
HAKAN ÜNVER, FİLİZ YILMAZ
N-(6-Sulfamoilbenzotiyazol-2-il)asetamitin Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
HALİL İLKİMEN, CENGİZ YENİKAYA, ABDULLAH DÜZGÜN
Elementel Kurşuna Alternatif Hafif ve Toksik Olmayan Yeni Bir Kompozit Radyasyon Zırhı
EZGİ EREN BELGİN, ALİ PELİT, GÜLASİYE AYÇIK, AYŞE KALEMTAŞ
Çeşitli Geçiş Metallerinin Schiff Bazı Kompleksleri-Sentez Karakterizasyon ve Katalitik Aktivite
HALİME GÜZİN ASLAN
Kitosan Schiff Bazı Türevleri ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları
NURHAN BİLEN, FATMA KARİPCİN, BAHTİYAR SARIBOĞA Yeni Tip Kiral Paladyum-Bisfosfinitler Katalizörlüğünde Asimetrik Allilik Alkilasyon
SEDA KILIÇARSLAN, LEVENT KEKEÇ, HALİL ZEKİ GÖK, YAŞAR GÖK
Metal İyon Yönlendirmeli Koordinasyon Modu: Sterik Engelli Bis(benzimidazol)-2,2’-Bipiridin Ligandı
ABDURRAHMAN ŞENGÜL, FATİH PEKDEMİR, KÜBRA FERTELLİ
Bipridin ve Pridil-Primidin-4-Karboksilik Asit Temelli Ligantları İçeren Ru(II) Komplekslerinin Yapısal ve Antitümör
Özellikleri Üzerine Teorik Çalışma
DURAN KARAKAŞ, KORAY SAYIN, SULTAN ERKAN KARİPER
Poster Bildiriler
P-026 Yeni Polimer-İnorganik Nanokompozit Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
DAMLA SÖNMEZ, TANER ÖZKER, SEVİL ÇETİNKAYA
P-027 Karışık Ligand Eu(III) ve Tb(III) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
AHMET ORAL SARIOĞLU, MEHMET SÖNMEZ, ESVET AKBAŞ, MEHMET GÜLCAN
P-028 Organik Tabanlı Güneş Hücrelerinde Kullanılabilecek Nonperiferal Hekziltiyo-Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Hesapsal
Olarak Araştırılması, Tasarımı ve Sentezi
MERAL UĞUZ ARI, ZELİHA KANAT, HATİCE DİNÇER
P-029 Investigation of Physical Properties of Sol-gel Synthsized Ce/Ti/Zr (25/35/40 %; n/n/n %) Oxide Nano-Thin Films
G. ESRA KUZDERE, DUYGU GÜLER, NEVZAT KÜLCÜ
P-030 Üç Dişli Asimetrik Schiff Bazının ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
HATİCE KORKMAZ, MUSTAFA ŞAHİN, NURİYE KOÇAK, ÖZLEM ŞAHİN, AHMET KOÇAK
P-031 Okta-Benzotiyazol Sübstitüe Grup İçeren Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
ASİYE NAS, ZEKERİYA BIYIKLIOĞLU, HALİT KANTEKİN
P-032 Nanometal Kaplı Silika Mikroparçacıkların Ftalosiyaninler ile Modifikasyonu
YUSUF YILMAZ, AYSUN KORKMAZ, MEHMET KAHRAMAN
P-033 1-(2-hidroksi-5-metoksibenzilidenamino)-5-(4-metoksibenzoil)-4-(4-metoksifenil) pirimidin-2(1H)-on Schiff Bazı ve
Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II) Komplekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu
MEHMET EMİN HACIYUSUFOĞLU, MEHMET SÖNMEZ, ZÜLBİYE ÖNAL
P-034 Silika Destekli Yeni Heterojen Fotokatalizörlerin Hazırlanması
YUSUF YILMAZ, AYSUN KORKMAZ, MEHMET KAHRAMAN
P-035 Zn(II)-Azobenzentetrakarboksilat ve Esnek olmayan Bis(İmidazol) türevi Ligantlar ileD→3D İç İçe Geçmiş MetalOrganik Kafesler
MURAT TAŞ, MÜRSEL ARICI, OKAN ZAFER YEŞİLEL
P-036 Epr Studies of Stable Free Radical Tempo Substituted Zinc Phthalocyanine
SİBEL EKEN KORKUT, KEMAL ÖZDOĞAN, YUSUF YERLİ, ATIF KOCA,
MUHAMMET KASIM ŞENER
P-037 N’-(Dipiridin -2-ylmetilen)-4-Metilbenzensülfonilhidrazon Ligandının Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması
MURAT ÇİNARLI, HÜMEYRA BATI, ERBİL MURAT AYDIN, NEZİHE ÇALIŞKAN
P-038 Bis-[N’-(Dipiridin-2-ylmetilen)-4-Metilbenzensülfonhidrazon] Ni(II) Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması
HÜMEYRA BATI, MURAT ÇİNARLI, FEYİZAN GÜNTEPE
P-039 Azo ve İmin Grupları İçeren Yeni Tür Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
CİHAN KANTAR, VİLDAN MAVİ, SELAMİ ŞAŞMAZ
P-040 İminodiasetat ve İsonikotinamit ile Nikel(II )Kompleksinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özellikleri
ENİS DEMİRTAŞ, HAVVA KÜSKEN, AHMET AKBULUT, OKAN ZAFER YEŞİLEL,
MÜRSEL ARICI
P-041 Karışık Ligantlı Cu(II)-İminodiasetat Kompleksinin Sentezi, Spektroskopik, Termal ve Yapısal Özellikleri
HAVVA KÜSKEN, ENİS DEMİRTAŞ, AHMET AKBULUT, OKAN ZAFER YEŞİLEL,
MÜRSEL ARICI
P-042 Stereojenik Fosfor Atomları İçeren Kiral Ferrosenilfosfazenlerin Sentezi ve Kiral Çözücü (CSA) Varlığında1P-NMR
Spektrumlarının İncelenmesi
NURAN ASMAFİLİZ
P-043 Salisilaldehit N-Metil P-Toluensülfonil Hidrazon Bileşiği ve Pd(II), Co(II) Komplekslerinin Sentezi, Karekterizasyonu,
Antimikrobiyal Aktivitesi ve Karbonik Anhidraz Enzim İnhibitör Etkileri
SALİHA ALYAR, ŞEVKİ ADEM ADEM, HAMİT ALYAR, NESLİHAN ÖZBEK ÖZBEK
P-044 Yeni Bor Komplekslerinin Sentezi, Floresans Özellikleri ve Aromatik Ketonların Transfer Hidrojenasyonununda
Katalizör Olarak Kullanımı
AHMET KILIÇ, MURAT AYDEMİR, MUSTAFA DURGUN, ORÇUN ÖZBAHÇECİ
P-045 Synthesis, Characterization, Antibacterial Activity and Computational Studies of N’-Acetyl Propane Sulfonic Acide Hydrazide
SALİHA ALYAR, HAMİT ALYAR, ÜMMÜHAN ÖZDEMİR ÖZMEN, ÖMER ŞAHİN,
KEREM KAYA, NESLİHAN ÖZBEK ÖZBEK, AYLA BALABAN GÜNDÜZALP
P-046 Klik Kimyası Kullanılarak Sentezlenen Kobaloksimlerin Sentezi, Yapı Aydınlatılması ve Halkalı Karbonat
Sentezlenmesinde Katalizör Etkinliğinin İncelenmesi
AHMET KILIÇ, SEYİTHAN AKDAĞ, MUSTAFA DURGUN, EMİNE AYTAR,
MAHMUT ULUSOY
P-047 Amin Sübstitüe Mono(4-Nitrobenzil)Siklotrifosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonları, In Vitro Sitotoksik ve
Antimikrobiyal Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri
AYTUĞ OKUMUŞ, HÜSEYİN AKBAŞ, L. YASEMİN KOÇ, BETÜL AYDIN, ZEYNEL KILIÇ, LEYLA AÇIK, MUSTAFA
TÜRK, TUNCER HÖKELEK, HAKAN DAL
Poster Bildiriler
P-048 Eugenol İçeren Çinko Azaftalosiyanin Sentezi ve Karakterizasyonu
GÜNAY KAYA KANTAR, SELAMİ ŞAŞMAZ
P-049 The Structure of Tetrakis(µ-4-methylbenzoato-)-bis[(N,N-diethylnicotinamideN1)zinc(II)] complex
HAKAN DAL, HACALİ NECEFOĞLU, EFTAL ÇİMEN, BARIŞ TERCAN, TUNCER HÖKELEK
P-050 Zn(II) Geçiş Metal Katyonunun Kumarilik Asit ve Kumarilik asit /,10-fenantrolin İçeren Karışık Ligandlı
Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu
ÖZGE DAĞLI, DURSUN ALİ KÖSE, ONUR ŞAHİN
P-051 Cu(II) Geçiş Metal Katyonunun Kumarilik Asit ve Kumarilik asit / N,N-Dietilnikotinamid İçeren Karışık Ligandlı
Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu
ÖZGE DAĞLI, DURSUN ALİ KÖSE, ONUR ŞAHİN
P-052 A Novel Silica Nanotube Supported Fluorescent Probe For Sensing of Heavy & Transition Metal Ions
MECİT ÖZDEMİR, SERHAN URUŞ, MAHMUT ÇAYLAR, İBRAHİM KARTERİ, SEDA KÖŞKER, HAMZA ADIGÜZEL
P-053 Temiz Enerji Uygulamaları için Yeni Nanokompozit Fe3O4-rGO/n-Si/Al Tipinde Fotodiyot Üretimi ve Fotovoltaik Performansı
MAHMUT ÇAYLAR, SERHAN URUŞ, İBRAHİM KARTERİ, ŞÜKRÜ KARATAŞ
P-054 4-Kloroanilin ile Dibenzoilasetikasit-N-Karboksimetilamid Reaksiyonundan Türeyen Yeni N-Karboksamit Yapılı Ligand
ve Metal Komplekslerinin Sentezi
SEMİH GÜLER, AHMET ORAL SARIOĞLU, MEHMET SÖNMEZ
P-055 N, O Donör Atomlu Ligand Kullanılarak Boronik Türevleri ile Bor Kompleksleri Sentezi
HAMDİ TEMEL, SALİH PAŞA, MURAT AYDEMİR
P-056 Akıllı Camlarda Kullanıma Uygun CeO2-TiO2-ZrO2 Nano İnce Filmlerin Sol-Jel Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
ESRA KUZDERE, DUYGU GÜLER, NEVZAT KÜLCÜ
P-057 Bor Türevi Komplekslerin Transfer Hidrojenasyon Aktivitede Kullanılması
HAMDİ TEMEL, SALİH PAŞA, MURAT AYDEMİR
P-058 Kiral Temelli Ligand ile Bor Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu
SALİH PAŞA, HAMDİ TEMEL, MURAT AYDEMİR
P-059 Synthesis, Characterization of New Type Salen Pd(II) Compounds and Investigation of Catalytic Activity in Heck CrossCoupling Reactions
SİMAY ÖZDEMİR, GÖKTÜRK AVŞAR, MUSTAFA KEMAL YILMAZ
P-060 Kiral Bor Bileşiklerinin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Etkinliklerinin İncelenmesi
SALİH PAŞA, HAMDİ TEMEL, MURAT AYDEMİR
P-061 1,5-Pentanditiyol Köprülü Yeni Bir Polimerik Ftalosiyanin Sentezi ve Metal İyon Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi
MERYEM ARZU ÇETİN, HASAN DEMİR, HALİL ZEKİ GÖK
P-062 316L Tipi Paslanmaz Çeliğinde Crevice(Aralık) Korozyonunun [SO4]-2 ve [NO]3 İnhibitörleri İle Önlenmesi
KAMİL DOĞAN AKTÜRK
P-063 Krom(III)’ün-aminobenzotiazol,-aminobenzotiazol ve-hidrazinobenzotiazol ile Oluşturduğu Kompleksler
M. SUAT AKSOY, TUĞÇE EROL
P-064 Schiff Bazı Esaslı Yeni Porfirin Ligandları ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal ve
Antikanser Etkilerinin İncelenmesi
SİNAN VARDI, HÜSEYİN KÖKSAL
P-065 Azot-oksit Radikalleri İçeren Fosfazenler
SERKAN YEŞİLOT, SEMRA GÜRCE2, GÜRKAN SAYAN, FERDA HACIVELİOĞLU, BÜNYEMİN ÇOŞUT
P-066 Metansülfonilhidrazon Temelli Krompentakarbonil Kompleksleri Üzerine Yapısal, Spektroskopik ve Aktivite
Hesaplamaları
SULTAN ERKAN KARİPER, KORAY SAYIN, DURAN KARAKAŞ
P-067 Bazı β-Lactam İnhibitörleri Üzerine Kuantum Kimyasal Çalışmalar
SULTAN ERKAN KARİPER, KORAY SAYIN, DURAN KARAKAŞ
P-068 İndirgenmiş Grafen Oksite Desteklenmiş FePd Alaşım Nanopartiküllerinin Amonyak Boranın Dehidrojenlenmesinde
Katalitik Etkinlikleri
HÜLYA GÜNEŞ, MELİKE SEVİM, ÖNDER METİN
P-069 Metal-Formilbenzoatlarının İzonikotinamid ile Komplekslerinin Sentezi; Spektroskopik, Termik ve Yapısal
Özelliklerinin İncelenmesi
MUSTAFA SERTÇELİK, F.ELİF ÖZBEK, FERDİ GÜRGEN, HACALİ NECEFOĞLU
P-070 Bis-Mono(4-Florobenzil)Siklotetrafosfazenlerin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
PELİN TEKDEMİR, AYTUĞ OKUMUŞ, ZEYNEL KILIÇ, TUNCER HÖKELEK, LEYLA AÇIK
P-071 Poli[(μ5-2,2’-Bipiridin-5,5’-Dikarboksilato)Kurşun(II)] Kompleksinin Hidrotermal Sentezi ve Kristal Yapısı
MUSTAFA SERTÇELİK, NAGEHAN SANCAK DELİBAŞ, SABRİ ÇEVİK, TUNCER HÖKELEK, HACALİ NECEFOĞLU
Poster Bildiriler
P-072 1,3 Dimetil Barbiturik Asit İçeren Azo Bileşiklerinin Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA
Etkileşimlerinin İncelenmesi
BÜLENT KIRKAN, RAMAZAN GÜP
P-073 Aluminyum(III) İyonunun Seçimli Tayini için Perilen Temelli Yeni Bir Florimetrik Reseptör Tasarımı
AHMET KOÇAK, SAİT MALKONDU, NURİYE KOÇAK
P-074 2-Hidroksiasetofenon Türevi Açilhidrazonların ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Etkileşimleri
BÜLENT KIRKAN, CANSU GÖKÇE
P-075 Optimization Studies of Li Doped A Smart Windows System
DUYGU GÜLER, ESRA KUZDERE, NEVZAT KÜLCÜ
P-076 2-{(E)-[(3,4-dimetilfenil)imino]metil}-5-[(E)-fenildiazenil]fenol, Sentezi, Cu(II), Zn(II) Kompleksleri
FATİH PURTAS, KORAY SAYIN, MÜKERREM KURTOOGLU
P-077 2-{(E)-[(3,4-dimetilfenil)imino]metil}-5-[(E)-(4-tilfenil)diazenil]fenol Sentezi, Kristal Yapısı ve Cu(II), Zn(II)
Kompleksleri Eldesi
FATİH PURTAS, MUHAMMET KÖSE, MÜKERREM KURTOOGLU
P-078 1,2,3-Triazol Sübstitüe Grup İçeren Periferal ve Non Periferal Çinko Ftalosiyaninlerin Fotofiziksel ve Fotokimyasal
Davranışlarının İncelenmesi
ASİYE NAS, GÜLSEV DİLBER, MAHMUT DURMUŞ, HALİT KANTEKİN
P-079 Tetradentat Schiff bazı ve Cu(II), Co(II), Ni(II) İyonları ile Metal Komplekslerinin Sentezi
FATMA ŞAHAN, MÜKERREM KURTOĞLU, MUHAMMET KÖSE
P-080 Aktivitesi Kontrol Edilebilir Rutenyum Alkiliden/Alkin İkili Katalitik Sistemlerinin Geliştirilmesi ve ROMP Uygulamaları
BEGÜM SARIASLAN, BENGİ ÖZGÜN ÖZTÜRK, SOLMAZ KARABULUT ŞEHİTOĞLU
P-081 2-Fenilpiridin Ligantı İçeren Palladyum(II) ve Platin(II),5-Dietilbarbitürat Komplekslerinin Sentezi, Kristal Yapıları,
DNA/Protein Bağlanma ve Antikanser Özellikleri
CEYDA İÇSEL, VEYSEL TURAN YILMAZ
P-082 C2 -simetrisine Sahip Piridin Temelli Yeni Kiral Bis(fosfinit) Ligandların Modüler Dizaynı
DUYGU ELMA KARAKAŞ, FEYYAZ DURAP, MURAT AYDEMİR, NERMİN MERİC, BÜNYAMİN AK, CEZMİ KAYAN,
AKIN BAYSAL, YILMAZ TURGUT
P-083 AMPS--MA-NIPA Terpolimerinin Sentezi, Modifikasyonu ve Su Arıtımında Kullanılması
EMRE ÖZVİRAN, HARUN ÇİFTCİ, AHMET OKUDAN, GÜLŞİN ARSLAN
P-084 THFM-IA-NIPA Terpolimerinin Sentezi, Modifikasyonu ve Kontrollü Salımının İncelenmesi
AHMET OKUDAN, FATMA ZEHRA DİKİCİ
P-085 Ni(II) Geçiş Metali Tuzlarından Ni Nanopartikül Eldesinde Cl-, NO3-, SO42- ve CH3COO- Anyonlarının Etkisi
MUSTAFA KÜYÜKOĞLU, KADİR EROL, KAZIM KÖSE, DURSUN ALİ KÖSE
P-086 Cu(II) Geçiş Metali Tuzlarından Cu Nanopartikül Eldesinde Cl-, NO3-, SO42- ve CH3COO- Anyonlarının Etkisi
KAZIM KÖSE, MUSTAFA KÜYÜKOĞLU, KADİR EROL, DURSUN ALİ KÖSE
P-087 Poli-[2-({FeSALEN}-4-Hidroksibenzimino)-4,6-Tereftalimino-1,3,5-Triazin] Schiff Baz Yapılı Polimer Kompleksinin Sentezi
ZİYA ERDEM KOÇ, NİHAL YILDIRIM
P-088 ONO Tipi Tridentat Azo-Schiff Bazı Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal ve Biyolojik Özellikleri
MÜNİRE SARIGÜL, PERVİN DEVECİ, MUHAMMET KÖSE, UĞUR ARSLAN, HATİCE TÜRK DAĞI, MÜKERREM
KURTOĞLU
P-089 İki Boyutlu Cd(II)-3,3-Dimetilglutarat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
SAMET KARAÇAM, OKAN ZAFER YEŞİLEL
P-090 Farklı Zincir Uzunluklarına Sahip Ferrosen İçeren Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Semtezi, Karakterizasyonu ve Sıvı
Kristal Özelliklerinin İncelenmesi
GÖKHAN CEYHAN, MEHMET TÜMER
P-091 Azo-azometin Ligandı ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Kararlılık ve Elektrokimyasal Özellikleri
MÜNİRE SARIGÜL, SULTAN ERKAN KARİPER, HASAN ATABEY, PERVİN DEVECİ, MÜKERREM KURTOĞLU
P-092 Nanohidroksiapatit Yüzeyinde Desteklendirilmiş ve Dihidrojen Fosfat İyonu ile Kararlılaştırılmış Rodyum(0)
Nanoparçacıkları Katalizörlüğünde Amonyak Boranın Metanolizinden Hidrojen Üretimi
DERYA OZHAVA, SAİM ÖZKÂR
P-093 MgAl2Si2O8:M0.01 (M= Ni2+, Cu2+, Pd2+, Pt2+ ve Ru3+) Materyallerinin Sentezi ve Sulu Ortamda Nitroanilin Türevlerinin
İndirgenmesindeki Katalitik Özellikleri
SERKAN DAYAN, SEVGİ ÖZTÜRK, NİLGÜN KAYACI, NİLGÜN KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN1, ESRA ÖZTÜRK
P-094 Türevlendirilmiş Silika Katı Destekli Kompleks Materyallerin Sentezi ve Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi
NİLGÜN KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN, SERKAN DAYAN, H. MERVE SARIOĞLU,
NİLGÜN KAYACI
Poster Bildiriler
P-095 Yeni Bir Asimetrik Porfirin Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal
Özelliklerinin İncelenmesi
SEVİM ÇAY, SEYİT ALİ GÜNGÖR, AHMET RAŞİT ÇİFTASLAN, SAVAŞ PURTAŞ,
MEHMET TÜMER, SONGÜL ŞAHİN, FERHAN TÜMER
P-096 Siyano Köprülü Mn(III)-Ni(II)-Mn(III) Kompleksinin Sentezi ve Termal Özelliğinin İncelenmesi
AHMET KARAHAN, RAİF KURTARAN, HÜLYA KARA
P-097 N-(3-Aminofenil)-arilsülfonamit Hidroklorür Türevleri ile Peroksidaz Enziminin Aktivitesinin İnhibisyonu
NİLGÜN KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN, SERKAN DAYAN, BURCU SOMTÜRK, NİLGÜN KAYACI, NALAN ÖZDEMİR,
HASAN ÖZDEMİR
P-098 Kumarin ve Benzoksazin İşlevsel Gruplu Benzimidazolyum ve Bis(benzimidazolyum) Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları
MERT OLGUN KARATAŞ, SERKAN DAYAN, NİLGÜN KAYACI, BÜLENT ALICI, NİLGÜN KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN
P-099 Ca2MgWO6:Dy3+ Işıldar Fazının Sentezi, Karakterizasyonu ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
RAMAZAN ALTINKAYA, FATİH MEHMET EMEN, NEVZAT KÜLCÜ
P-100 In-vivo da Biriken Demir Metal Yükünün Azaltılması Amacıyla Kullanılabilme Potansiyeli Olan Anti-Monokloroglioksim
Ligantının Ön Değerlendirmesi
GÜLÜZAR ÖZBOLAT, ABDULLAH TULİ
P-101 Heteroleptik Bakır Fosfin Metal Kompleksinin Sentezi ve Elektrokimyasal Özelliğinin İncelenmesi
GURBET YERLİKAYA, FATİH TEZCAN, OSMAN SERİNDAĞ, HURİYE AKDAS-KILIG, GÜLFEZA KARDAŞ
P-102 Pirimidin Halkalı Azo Schiff Bazı ve Metal Kompleksleri: Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Fotokimyasal
Özelliklerinin İncelenmesi
ŞERİF SAĞLAM, GÖKHAN YEĞİNER, MEHMET GÜLCAN, GÜLSİYE ÖZTÜRK, BARIŞ AVAR, MÜKERREM KURTOĞLU
P-103 Metanolün Elektro-Oksidasyonu için Son Derece Aktif ve Kararlı Katalizör Olarak Polivinilpirolidon Destekli PtRh
Nanopartiküllerin Sentezi
HANDAN PAMUK, FATİH ŞEN, KUBİLAY ŞAHİN
P-104 Oda Sıcaklığında Dimetilamin-boran Dehidrojenasyonu İçin Oldukça Aktif Polivinilpirolidon (PVP) Destekli Pd-Ru
Nanoparçacıkların Hazırlanması
ESMA ERKEN, BETÜL ÇELİK, ÜMRAN ASLAN, FATİH ŞEN
P-105 Nükleobaz İçeren Heteroleptik Metal Fosfin Kompleksinin Elektrokimyasal Özelliğinin Belirlenmesi
GURBET YERLİKAYA, BELKIZ AKKUŞ, OSMAN SERİNDAĞ, GÜLFEZA KARDAŞ
P-106 2-piridinkarboksaldehitten Elde Edilen Schiff Bazı Ligandlarının ve Metal Komplekslerinin Karakterizasyonu, Termal ve
Katalitik Aktivite Sonuçları
BETÜL ORHAN
P-107 Çimentodaki Suda Çözünen Krom(VI’)nın Farklı İndrgenler Yardımıyla İndirgenmesi
EMİN ERDEM, HAKAN GÜNGÖRMÜŞ, RAFET KILINÇARSLAN
P-108 Süper Kritik CO2 Ortamında Silikajel Üzerinde Pd Depozisyonunda Yeni Florlu Vic-Dioksim Ligandlarının Öncül Olarak
Kullanılması
FATMA ULUSAL, EYLÜL BÜŞRA HEREYTANİ, SİNAN SEVEN, FİGEN KOÇAK, GİZEM ÖGE, BİLGEHAN GÜZEL
P-109 Mono(9-etil-3-karbazolil)-Spiro-Fosfazenlerin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Termal Özellikleri
HÜSEYİN AKBAŞ, AHMET KARADAĞ, ZEYNEL KILIÇ, TUNCER HÖKELEK
P-110 D-π-A Schiff Bazı Ligandı ve Ru(II) Kompleksi Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
İBRAHİM ERDEN, FATMA AYTAN KILIÇARSLAN
P-111 Yeni İzobütirohidrazon Türevlerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Teorik Hesaplamaları ve
Biyolojik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi
AYŞİN ZÜLFİKAROĞLU, ÖNDER İDİL
P-112 Oksim Grubu İçeren Yeni Bir Hidrazon Ligandının ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve
Biyolojik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi
AYŞİN ZÜLFİKAROĞLU, ÖNDER İDİL
P-113 Bis[N-(2-aminofenil)arilsülfonamit]-paladyum(II) klorür Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Davranışlarının İncelenmesi
SERKAN DAYAN, NİLGÜN KAYACI, OSMAN DAYAN, NAMIK ÖZDEMİR,
NİLGÜN KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN
P-114 C2 -simetrisine Sahip Piridin Temelli Yeni Kiral bis(fosfinit) Ligandların Ru(ll) Komplekslerinin Sentezi ve Tanımlanması
DUYGU ELMA KARAKAŞ, FEYYAZ DURAP, MURAT AYDEMİR, AKIN BAYSAL
P-115 Farklı Zincir Uzunluklarına Sahip Ferrosen İçeren Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Semtezi, Karakterizasyonu ve Sıvı
Kristal Özelliklerinin İncelenmesi
GÖKHAN CEYHAN, MEHMET TÜMER
P-116 Geçiş Metalleri İçeren Ferrosen Esaslı Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Farklı
Substratlardaki Alkan Oksidasyonu Özelliklerinin İncelenmesi
GÖKHAN CEYHAN, MEHMET TÜMER
Poster Bildiriler
P-117 Yeni Hidroksi Sübstitüe Metalli Ve Metalsiz Sentetik Porfirinlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik
Özelliklerinin İncelenmesi
SAVAŞ PURTAŞ, AHMET RAŞİT ÇİFTASLAN, GÖKHAN CEYHAN, MUHAMMET KÖSE, MEHMET TÜMER, FERHAN TÜMER
P-118 Sübstitüye Benzimidazol Ligantları İçeren Pd(II)-Aren Kompleksleri ve Katalitik Özellikleri
KENAN BULDURUN, NEVİN GÜRBÜZ, İSMAİL ÖZDEMİR
P-119 Geçiş Metali İçeren Sentetik Porfirinlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal ve Fotoluminesans Özelliklerinin İncelenmesi
SAVAŞ PURTAŞ, SEYİT ALİ GÜNGÖR, GÖKHAN CEYHAN, MUHAMMET KÖSE,
MEHMET TÜMER, FERHAN TÜMER
P-120 Asimetrik Porfirin Ligantlarının Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotoluminesans Özelliklerinin İncelenmesi
SEYİT ALİ GÜNGÖR, SEVİM ÇAY, AHMET RAŞİT ÇİFTASLAN, SAVAŞ PURTAŞ, MEHMET TÜMER
P-121 Yeni Sentetik Asimetrik Porfirin Ligantı ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal ve
Fotoluminesans Özelliklerinin İncelenmesi
SEYİT ALİ GÜNGÖR, SAVAŞ PURTAŞ, AHMET RAŞİT ÇİFTASLAN, SEVİM ÇAY, MEHMET TÜMER, SONGÜL ŞAHİN,
FERHAN TÜMER
P-122 Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Kullanılmak Üzere Ferrosen Temelli Kiral Fosfinit Ligandlarının
İridyum (Ill) Komplekslerinin Modüler Dizaynı
MURAT AYDEMİR, DUYGU ELMA KARAKAŞ, NERMİN MERİC, FEYYAZ DURAP, AKIN BAYSAL
P-123 Tridentat Schiff Baz Ligandı Sentezi, Karakterizasyon ve X-ray Yapısının İncelenmesi
FEVZİ BUCAN, NECMETTİN DEMİR, GÖKHAN CEYHAN, MUHAMMET KÖSE, MEHMET TÜMER
P-124 Polimer Katı Destekli Makrosiklik Ligandların Atık Su ve İçme Sularındaki İyonları Tutma Kapasitelerinin Araştırılması
NECMETTİN DEMİR, GÖKHAN CEYHAN, MEHMET TÜMER
P-125 Tamamen Pirolidin Sübstitüe Siklotrifosfazen Esaslı Protik İyonik Sıvıların Spektroskopik, Termal ve Antiproliferatif Özellikleri
ALİ DESTEGÜL, HÜSEYİN AKBAŞ, AHMET KARADAĞ, ZEYNEL KILIÇ, ALİ AYDIN
P-126 Synthesis, Characterization and Experimental, Theoretical, Electrochemical, Antioxidant and Antibacterial Study of a
New Schiff Base and its Complexes
SALİH İLHAN, MEHMET SALİH SEYİTOĞLU, HACI BAYKARA, SADİN ÖZDEMİR, VEYSİ OKUMUŞ, ABDÜLKADİR
LEVENT, ABDUSSAMET ÖZTOMSUK, MAURİCİO CORNEJO
P-127 Synthesis and Characterization of,2-bis(2-(5-bromo-2-hydroxybenzilidenamino)-4-chlorophenoxy)ethane and its metal complexes
SALİH İLHAN, HACI BAYKARA, MEHMET SALİH SEYİTOĞLU, ABDUSSAMET ÖZTOMSUK1, VEYSİ OKUMUŞ,
SADİN ÖZDEMİR, ABDÜLKADİR LEVENT
P-128 Cu(II) ve Cd(II)-fenilmalonat Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özellikleri
AHMET AKBULUT, ENİS DEMİRTAŞ, HAVVA KÜSKEN, OKAN ZAFER YEŞİLEL, MÜRSEL ARICI
P-129 Synthesis and Characterization of a New di-functional Ligand and its Metal Complexes: An Experimental, Theoretical,
Cyclic Voltammetric and Antimicrobial Study
HACI BAYKARA, SALİH İLHAN, MEHMET SALİH SEYİTOĞLU, ABDUSSAMET ÖZTOMSUK1, ABDÜLKADİR
LEVENT, VEYSİ OKUMUŞ, ABDURRAHMAN DÜNDAR
P-130 Platin (0) Nanokatalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Dimetilamin-Boranın (DMAB) dehidrojenasyonunda
Katalitik Uygulamaları
BİRGÜTAY ŞAHİN, BETÜL ÇELİK, FATİH ŞEN
P-131 Preparation, Spectral Studies, Theoretical, Electrochemical and Antibacterial Investigation of a New Schiff Base and Its
Some Metal Complexes
SALİH İLHAN, HACI BAYKARA, MEHMET SALİH SEYİTOĞLU, ABDÜLKADİR LEVENT, SADİN ÖZDEMİR,
ABDUSSAMET ÖZTOMSUK, MAURİCİO CORNEJO
P-132 Yeni Hibrit Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi
AYLİN DEMİR, SEVİM ÇAY, GÖKHAN CEYHAN, MUHAMMET KÖSE, MEHMET TÜMER
P-133 1-Naftil Grupları İçeren Siklotrifosfazenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
HANİFE İBİŞOĞLU, ALİ METİN GÜZEL
P-134 Ferrosen Temelli Kiral Ir(Ill) Komplekslerinin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik
Etkinliklerinin Araştırılması
MURAT AYDEMİR, DUYGU ELMA KARAKAŞ, NERMİN MERİC, FEYYAZ DURAP, AKIN BAYSAL
P-135 Enzimatik Olmayan Elektrokimyasal Glikoz Sensörü İçin Elektrobiriktirme (ECD) Yöntemiyle Hazırlanmış Nikel-Bakır
Oksit Nanoyapıların Sentezi ve Uygulanabilirliklerinin Araştırılması
GAYE BAŞKAYA, ELİF BÜŞRA BAŞ, FATİH ŞEN
P-136 2-hidroksiasetofenon-N-metil-para toluensülfonilhidrazon ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Yapılarının
Aydınlatılması ve Antibakteriyel Özelliklerinin ve Enzim İnhibisyonun İncelenmesi
NESLİHAN ÖZBEK, SALİHA ALYAR, HAMİT ALYAR, AYLA BALABAN GÜNDÜZALP
P-137 Piren-Fluoren Sübstitüe Hekzamerik Halkalı Fosfazen Bileşiğinin Sentezi ve Spektral Özelliklerinin İncelenmesi
HÜSNÜYE ARDIÇ ALİDAĞI, BÜNYEMİN ÇOŞUT, SERKAN YEŞİLOT, ADEM KILIÇ
Poster Bildiriler
P-138 1,4,5,8-naphthalenediimid Moleküllerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Foto-fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
NIHAL DELİGÖNÜL
P-139 1,10-Fenantrolin, Nikotinamid ve N,N-Dietilnikotinamid Ligantlı Nikel(II) Pentaborate Komplekslerinin Sentezi, Termal
Özellikleri ve Yapısal Karakterizasyonu
OKAN İÇTEN, ÖMER YURDAKUL, DURSUN ALİ KÖSE
P-140 [Pt(bpy)(dicnq)]+2 Kompleksinin Sentezi ve DNA Etkileşimlerinin Belirlenmesi
UFUK YILDIZ, BURAK ÇOBAN, ABDURRAHMAN ŞENGÜL
P-141 1,10-Fenantrolin, Nikotinamid ve N,N-Dietilnikotinamid Ligantlı Kobalt(II) Pentaborate Tuzlarının Sentezi, Termal
Özellikleri ve Yapısal Karakterizasyonu
ÖMER YURDAKUL, DURSUN ALİ KÖSE
P-142 BODIPY Substitüe Halkalı Fosfazen Bileşiğinin Sentezi ve Fe(II) Seçici Floresans Sensör Özelliklerinin İncelenmesi
SÜREYYA OĞUZ TÜMAY, SEDA ÇETİNDERE, BÜNYEMİN ÇOŞUT, MAHMUT DURMUŞ, ADEM KILIÇ, SERKAN
YEŞİLOT
P-143 Lösin, İzolösin, Treonin Aminoasitleri ile Metal Katyonsuz Pentaborat Halkalı Yapıların Sentezi ve Yapısal
Karakterizasyonu
DEMET BAYKAN, ÜMİT SIZIR, DURSUN ALİ KÖSE
P-144 Fenilalanin, Triptofan ve Metiyonin Aminoasitleri ile Metal Katyonsuz Pentaborat Halkalı Yapıların Sentezi ve Yapısal
Karakterizasyonu
DURSUN ALİ KÖSE, ÜMİT SIZIR
P-145 Kumarin-Biotin-Silisyum Ftalosiyanin İçeren Hedefli Fotosensitizer Bileşiğinin Sentezi, Fotofiziksel ve Fotokimyasal
Özelliklerinin İncelenmesi
ASUMAN DAKOĞLU GÜLMEZ, MAHMUT DURMUŞ
P-146 Karbon Nanotüp Destekli Aminometildifosfin Ligandı ve Metal Komplekslerinin Sentezi; Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi
HAMZA ADIGÜZEL, SEDA KÖŞKER, SERHAN URUŞ, MUSTAFA KELEŞ
P-147 Be+2 İyonuna Seçici Ferrosenil Naftakinon Tabanlı Kimyasal Sensör
YUSUF ALÇAY, ÖZGÜR YAVUZ
P-148 Pentaarildipirin BF2 Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Fotofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
GÖKHAN SEVİNÇ, HALİL YILMAZ, MUSTAFA HAYVALI
P-149 2,2’-[(1e,2e)-hydrazin-1,2-diylidenedi(1e)eth-1-yl-1-yliden]dıfenol ve Ni(II), Pt(II), Pd(II) Komplekslerinin Sentezi,
Hesaplama ve Antibakteriyel Çalışması
NESLİHAN ÖZBEK, SALİHA ALYAR, HAMİT ALYAR
P-150 Theoretıcal Studıes on The Structures and Spectroscopıc Propertıes of Some Pd(II) complexes [M(etim)2Pd(µ-CN)4]n (M = Zn, OR ,Cd)
GÜNEŞ SÜHEYLA KÜRKÇÜOĞLU, İLKAN KAVLAK
P-151 Aminometildifosfin ve Azometin Grupları İçeren Multifonksiyonel Ligandın ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve
Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi
SEDA KÖŞKER, SERHAN URUŞ, MUSTAFA KELEŞ, MUHAMMET KÖSE
P-152 NaCa4(BO3)3:Tb3+,4+ Işıldarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Luminesans Özelliklerinin İncelenmesi
ELİF SARIOĞLAN, NİLGÜN KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN, ESRA ÖZTÜRK,
ERKUL KARACAOĞLU, ERDEM UZUN
P-153 Metanol Elektro-oksidasyonu için Son Derece Aktif Polipirol Destekli NixPt100-x İkili Alaşımlı Katalizörler
ÖZLEM KARATEPE, SU SELDA POLAT, MAİDE AYDAN YILDIZ, ÖZLEM AÇILAN, FATİH ŞEN
P-154 Terpiridin Türevli Yeni Ligandın Sentezi ve Kobalt Kompleksinin X-Ray Yapısının İncelenmesi
İBRAHİM KİTMÜR, RAİF KURTARAN, AHMET KARAHAN, HAKAN DAL
P-155 İndirgenmiş Grafen Oksit (rGO) ile Modifiye Edilmiş Pt-Co Nanokompozit Materyali Kullanılarak Dopamin, Askorbik
Asit ve Ürik Asitin Eş Zamanlı Olarak Tespit Edilmesi
SAİT BOZKURT, KUBİLAY ŞAHİN, FATİH ŞEN
P-156 Dimetilamin-Boran Dehidrojenasyonunda Uygulanacak Yeni Metal Nanokatalizörün Sentezi ve Karakterizasyonu
SİNAN ERİŞ, FATİH ŞEN
P-157 Zn(II), Cd(II) ve Hg(II)’nin Karışık Ligantlı,3’-Azobispiridin ve Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
FİGEN ARSLAN BİÇER, SEMİHA YILDIRIM, WOLFGANG KAIM, MARTINA BUBRIN
P-158 Karbon Destekli Bakır - Bakır(I) Oksit - Bakır(II) Oksit Nanokümeleri: Hazırlanması, Tanımlanması ve Amonyak-Boranın
Metanoliz Tepkimesindeki Katalitik Performansının İncelenmesi
MEHMET YURDERİ, AHMET BULUT, İLKNUR EFECAN ERTAŞ, MEHMET ZAHMAKIRAN, MURAT KAYA
P-159 Ferrosen Temelli Kiral Rh (I) Komplekslerinin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Etkinliklerinin İncelenmesi
NERMİN MERİC, MURAT AYDEMİR, DUYGU ELMA KARAKAŞ, FEYYAZ DURAP,
AKIN BAYSAL
Poster Bildiriler
P-160 APTS Fonksiyonelli SiO2 Destekli PdAuCr Alaşım Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Formik Asitin Katalitik Bozunma
Tepkimesindeki Katalitik Performanslarının İncelenmesi
AHMET BULUT, MEHMET YURDERİ, İLKNUR EFECAN ERTAŞ, MEHMET ZAHMAKIRAN
P-161 Bazı Heteroaromatik Sülfonilhidrazonların Sentezi Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
FATMA HAMURCU
P-162 Yeni Nesil Post-Metalosen Katalizörler Olarak-metilsalisilaldehitbütansülfonilhidrazon’un Zr(IV) , Hf(IV)
Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Etilen Polimerizasyonunda Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi
FATMA HAMURCU
P-163 Azo-Schiff Bazları ve Ni(II) ,Cu(II) Metal Kompleksleri
GÖZDE ÖZKAN, MÜKERREM KURTOĞLU
P-164 Bazı N-Sübstitüe-aminoalkol Türevlerinin, Hekzaklorosiklotrifosfazen ile Tepkimelerinin İncelenmesi
MUHAMMET IŞIKLAN, ÖMER SONKAYA
P-165 Ferrosen Temelli Kiral Fosfinit Ligandlarının Rodyum(I) Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu
NERMİN MERİÇ, DUYGU ELMA KARAKAŞ, MURAT AYDEMİR, AKIN BAYSAL, FEYYAZ DURAP
P-166 Sülfonik Asit Fonksiyonelli MIL-101 Metal-Organik Kafes Yapısında Kararlaştırılmış Rodyum(0) Nanokümelerinin
Sentezi, Tanımlanması ve Fenolün Seçici Olarak Siklohekzanona İndirgenmesindeki Katalitik Uygulamaları
İLKNUR EFECAN ERTAŞ, AHMET BULUT, MEHMET YURDERİ, MEHMET GÜLCAN, MEHMET ZAHMAKIRAN
P-167 Fotodinamik Terapi Ajanı Olarak Tasarlanmış Aksiyel Sübstitüe Yeni Silisyum Ftalosiyaninler
MELTEM GÖKSEL, MAHMUT DURMUŞ
P-168 N-Heterosiklik Karben Ligandı İçeren Gümüş(I) Kompleksleri ve Antimikrobiyal Uygulamaları
NAZAN KALOĞLU
P-169 Nano Boyutlu Anataz Sentezi ve Uygulamaları
OĞUZHAN AVCIATA, ULVİ AVCIATA, SEMİH GÖRDÜK
P-170 Metanol Yakıt Pilleri İçin,5 Kiralliğe Sahip Karbon Nanotüp Destekli Platin Nanoparçacıkların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
YUNUS YILDIZ, FATİH ŞEN
P-171 Foto duyarlaştırıcı BODIPY- Fosfazen- Fulleren Bileşiğinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
SERAP GENÇTÜRK, ELİF OKUTAN, SERKAN YEŞİLOT
P-172 Manyetik Nanopartikül Destekli Shiff Bazi Ni(II) Kompleksi Sentezi Ve Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi
BURCU DARENDELİ, ASIM EĞİTMEN, ÖZGE ATIŞ, AYSEN DEMİR, BİLGEHAN GÜZEL
P-173 Üreaz Enzim Stabilizasyonunda Glioksal Kullanımı
ÜMİT YAŞAR, FATMA ULUSAL, BİLGEHAN GÜZEL, PINAR YİLGÖR HURİ, NURTEN DİKMEN
P-174 Sülfonik Asit Fonksiyonelli MIL-101 Metal-Organik Kafes Yapısında Kararlaştırılmış Rh(0) Nanokümelerinin AmonyakBoran Dehidrojenlenme Tepkimesindeki Katalitik Performansı
İLKNUR EFECAN ERTAŞ, MEHMET GÜLCAN, MEHMET ZAHMAKIRAN
P-175 APTS Fonksiyonelli SiO2 Destekli PdAu Alaşım MnOx Fiziksel Karışım Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve
Formik Asitin Dehidrojenlenme Tepkimesindeki Katalitik Performanslarının İncelenmesi
YAŞAR KARATAŞ, MEHMET YURDERİ, AHMET BULUT, İLKNUR EFECAN ERTAŞ,
MEHMET GÜLCAN, MEHMET ZAHMAKIRAN
P-176 Co(II)-tiyofen-2,5-dikarboksilat ileD→3D İç İçe Geçmiş Koordinasyon Polimerinin Hidrotermal Sentezi ve Yapısal
Karakterizasyonu
HAKAN ERER
P-177 Antrasen Grubu İçeren Kaliks[4]aren Schiff Baz Türevinin Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
ÖZLEM ŞAHİN, MUSTAFA ŞAHİN, NURİYE KOÇAK, EZGİ AKCEYLAN, MUSTAFA YILMAZ
P-178 Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde (Dssc) Kullanılabilecek Yeni Asimetrik Ftalosiyaninlerin Hesapsal Olarak
Araştırılması, Tasarımı ve Sentezi
MERAL UĞUZ ARI, ZELİHA KANAT, HATİCE DİNÇER
P-179 Karbon Destekli CoCu Alaşım Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Amonyak-Borandan Hidrojen Üretimindeki
Katalitik Performanslarının İncelenmesi
NURDAN CANER, AHMET BULUT, MEHMET YURDERİ, İLKNUR EFECAN ERTAŞ, MEHMET ZAHMAKIRAN
P-180 Yeni (1-((2-(Bis(2-Hidroksipropil)Amino)Etil)(2-Hydroksipropil)Amino)Propan-2-İl)Oksi) Sübstitüentli Metalli
Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
BEYZA CABİR, MEHMET SALİH AĞIRTAŞ
P-181 9-Fenil-9-Floren-9-İl Oksi Grup İhtiva Eden Metalli Ftalosiyanin Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
BEYZA CABİR, MEHMET SALİH AĞIRTAŞ
P-182 2,6-Dimetil-4-(4-Tert-bütil-fenilazo)tia Grupları İçeren Metalli Ftalosiyaninler
ESİN HAMURYUDAN, EBRU ÖZKAN GARİP, MUKADDES ÖZÇEŞMECİ
Poster Bildiriler
P-183 Yeni [Cd(bishydeten)2][Au(CN)2]2 Koordinasyon Bileşiğinin In Vitro Olarak HT29, HeLa, C6 ve Vero Hücre Hatları
Üzerinde Anti-kanser Özellikleri
ALİ AYDIN, AHMET KARADAĞ, ŞABAN TEKİN, ASLIHAN ÖZDEMİR
P-184 Yeni Bir Koordinasyon Bileşiğinin, [Ni2(N-bishydeten)2Au4(CN)8].H2O, In Vitro Anti-proliferatif Aktivitesinin Bazı
Kanser Hücre Hatları Üzerinde Araştırılması
ALİ AYDIN, AHMET KARADAĞ, ŞABAN TEKİN, SÜREYYA DEDE
P-185 Karbazol Sübstitüye Ftalosiyaninler
ZEHRA ALTUNTAŞ BAYIR, ÖZLEM İPSİZ, HACER YASEMİN YENİLMEZ
P-186 İki Farklı Grup İçeren Hegzadeka Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
MAKBULE BURKUT KOÇAK, ÖZGE KURT, AHMET GÜL
P-187 Ferrosen Temelli Kiral Fosfinit Ligandlarının Rodyum(I) Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu
NERMİN MERİC, DUYGU ELMA KARAKAŞ, MURAT AYDEMİR, FEYYAZ DURAP, AKIN BAYSAL
P-188 N-Heterosiklik Karben Ligandı İçeren Paladasiklik Komplekslerin Sentezi ve Katalitik Özellikleri
RUKİYE FIRINCI, GÜLCAN GENÇAY, MUHAMMET EMİN GÜNAY
P-189 Ferrosenil İmidazolyum Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi
RUKİYE FIRINCI, BETÜL YENİSARI, MUHAMMET EMİN GÜNAY
P-190 N,N’-bis(5-klorosalisiliden)-1,3-diaminopentan Ligandı ve Bakır (II) Kompleksinin Karakterizasyonu
AHMET KARAHAN, ALPER YARDAN, CANAN KAZAK, RAİF KURTARAN
P-191 Self-Assembled Phthalocyanine Derivatives On Highly Ordered Pyrolytic Graphite
SÜLEYMAN GÖKHAN ÇOLAK, MİNE İNCE, KASIM OCAKOĞLU
P-192 İyonik Sıvılar ve Tri NN Tipi Katalizörler Varlığında CO2’in Halkalı Karbonarlara Dönüşümü
MAHMUT ULUSOY, EMİNE AYTAR
P-193 Di NN ve Tri NN Tipi Pd-Kompleksleri Katalizörlüğünde Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonları
EMİNE AYTAR, NURDAL ÖNCEL, MAHMUT ULUSOY
P-194 Formil ve Schiff Bazı Grupları Taşıyan Organsiklotrifosfazenlerin Oda Şartlarında Ar veya N2 Atmosferi Kullanmaksızın
Sentezi ve Floresan Özelliklerinin Belirlenmesi
FATİH ASLAN, ALİ İHSAN ÖZTÜRK, BAYRAM SÖYLEMEZ, MUSTAFA ARSLAN
P-195 Yanma Yöntemi ile Sentezlenen Titanyum Dioksitin Atık Sulardan Fe3+ Uzaklaştırmada Kullanabilirliği
BERİL ZAMAN, DEMET BAYKAN, NURŞEN ÖZTAŞ
P-196 Nanotel Yapısında Çinko (II) Ftalosiyanin Malzemelerin Hazırlanması
ÖZGE GÖKTUĞ, PEMBE ÖZER ERDOĞAN, MAHMUT DURMUŞ, BEHİYE YÜKSEL, İLKE GÜROL, VEFA AHSEN
P-197 Suda Çözünebilir Aksiyel Sübstitüe Silisyum Ftalosiyaninlerin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
ESRA NUR KAYA, İPEK ÖMEROĞLU, IVAN ANGELOV, VESELİN KUSSOVSKİ, VANYA MANTAREVA, MAHMUT
DURMUŞ
P-198 5-Klorosalisilaldehit ve-Bromosalisilaldehitden Formil ve Schiff Bazı Grupları Taşıyan Organsiklotrifosfazenlerin Oda
Şartlarında Ar Veya N2 Atmosferi Kullanmaksızın Sentezi Ve Floresan Özelliklerinin Belirlenmesi
ALİ İHSAN ÖZTÜRK, FATİH ASLAN, MUSTAFA BİNİCİ, MUSTAFA ARSLAN
P-199 Yeni Bir Proton Transfer Tuzunun ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
YASEMİN SÜZEN, HALİL İLKİMEN, CENGİZ YENİKAYA, MUSA SARI, METİN BULBUL, MELİKE ASLAN
P-200 İmidazol Oktasübstitüe Ftalosiyaninlerin Elektriksel ve Gaz Sensör Özellikleri
EBRU YABAŞ, MUSTAFA SÜLÜ, FATİH DUMLUDAĞ, ÖZER BEKAROĞLU
P-201 Oksadiazol Türevi Sübstitüe Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Agregasyon ve Fluoresan Özelliklerinin İncelenmesi
EBRU YABAŞ
P-202 Lycopodium Clavatum Biyolojik Sporları Esaslı TiO2 Nano Kürelerinde Desteklenmiş Rutenyum(0) Nanokümelerinin
Hazırlanması, Tanımlanması ve Amonyak-Boran Hidrolizindeki Katalitik Performanslarının Belirlenmesi
KADİR KARAKAŞ, DENİZ ALTINOZ ERDOĞAN, MEHMET TUNÇ, EMRAH ÖZENSOY, MEHMET ZAHMAKIRAN
P-203 CN Köprülü Hetero Trinükleer Mn(III)-Ni(II)-Mn(III) Kompleksinin Sentezi, X-Ray Yapısı ve Termal Özelliği
RAİF KURTARAN, AHMET KARAHAN, HÜLYA KARA
P-204 [Cu2(N-bishydeten)2Au4(CN)8].H2O Kapalı Formüllü Yeni Koordinasyon Bileşiğinin Bazı Kanser Hücre Hatları
Üzerindeki Anti-proliferatif Özelliği ve Apoptotik Etkisi
AHMET KARADAĞ, ALİ AYDIN, ŞABAN TEKİN, SÜREYYA DEDE
P-205 Tıbbi Tanı Kitlerinde Kullanılmak Üzere β-diketonat Esaslı Ligantın Sentezlenmesi ve Yapısının Aydınlatılması
SEMANUR ŞEN, ALPER TOLGA ÇOLAK
P-206 [M(µ-hip)(2-hepy)2]n [Co(II): (1), Ni(II): (2)] Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal
Özelliklerinin Araştırılması
HANDAN GÜNAY, ALPER TOLGA ÇOLAK, ERSİN TEMEL, ORHAN BÜYÜKGÜNGÖR
Poster Bildiriler
P-207 Yeni Piridin-Fosfin Ligandlar ve Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Heck Reaksiyonundaki Katalitik
Aktifliklerinin İncelenmesi
ORHAN ALTAN, OSMAN SERİNDAĞ
P-208 Heterosiklik Bileşiklerin Palladyum Karben Katalizli Arilasyonu
BEYHAN YİĞİT, MURAT YİĞİT, YETKİN GÖK, İSMAİL ÖZDEMİR
P-209 Ketonların Rodyum N-Heterosiklik Karben Katalizli Hidrosilasyonu
BEYHAN YİĞİT, MURAT YİĞİT, İSMAİL ÖZDEMİR
P-210 A2B2O7 Tipinde Eu3+ Katkılı Sistemin Fotoluminesans Özelliklerinin İncelenmesi
ESRA ÖZTÜRK, NİLGÜN KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN, ERKUL KARACAOĞLU
P-211 Zn(II), o-Fenilendiasetik asit ve,4’-Azobis(piridin) ile Yeni Metal Organik Kafes (MOF) Bileşiğinin Sentezi,
Karakterizasyonu ve Hidrojen Adsorpsiyon Özelliğinin Belirlenmesi
GÜNEŞ GÜNAY, OKAN ZAFER YEŞİLEL, SEDA KESKİN AVCI, AHMET TABAK, HAKAN ERER
P-212 Eu3+ katkılı Y2Zr2O7 Sistemin Fotoluminesans Özellikleri
ESRA ÖZTÜRK, ERKUL KARACAOĞLU
P-213 Supramolecular Organization of Liquid Crystalline Phthalocyanine–Fullerene Dyad on Solid Surfaces
ERSAN HARPUTLU, MİNE İNCE, GÜVEN KIYAK, TUNCAY İNCE, KASIM OCAKOĞLU
P-214 Heterojen In(OiPr)3-SBA-15 katalizörü varlığında Sinnamaldehit’in Sinnamil Alkol’e İndirgenmesi
BURCU UYSAL, BETÜL YİTMEZ, AYŞEGÜL GENÇER, BİRSEN ŞENGÜL OKSAL
P-215 Oda Sıcaklığında Dimetilamin-Boran (DMAB) Dehidrojenasyonu için Tek Dağılımlı Platin Nanoparçacıkların
Hazırlanması ve Karakterizasyonu
ESMA ERKEN, HAKAN SERT, FATİH ŞEN
P-216 Sülfa Grubu İçeren Schiff Bazı Temelli Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Etkilerinin
Araştırılması
HAKAN ŞAHAL, ERDAL CANPOLAT, MEHMET KAYA
P-217 Schiff Bazı Temelli Sülfadiazin Ligandının ve Metal Komplekslerinin Biyolojik Aktivite Yönlerinin İncelenmesi
HAKAN ŞAHAL, ERDAL CANPOLAT, MEHMET KAYA
P-218 Triflor Sübistitüe Salisilaldiminlerin Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Oksidatif Özelliklerinin UV/
Vis Spektrometresiyle İncelenmesi
VELİ KASIM, FARUK SÜZERGÖZ, CELAL ÇİFTÇİ
P-219 Yeni Bir Schiff Baz Ligandı ve Fe(III) Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
ALİ ÇAPAN, MEHMET SÖNMEZ
P-220 Flor VE Triflorometil İçeren,5-Di-Tert-Butilsalisilaldiminlerin Cu(II) Ve Pd(II) Komplekslerinin Sentezi,
Karakterizasyonu ve Kimyasal Redoks Davranışlarının İncelenmesi
VELİ KASIM, FARUK SÜZERGÖZ, AYNUR TOPRAK KILIÇ
P-221 Pd-NHC Komplekslerinin Heterojenizasyonu ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi
CİHANGİR BOZTEPE, ASIM KÜNKÜL, İSMAİL ÖZDEMİR, NEVİN GÜRBÜZ
P-222 Heptafloro Bütirik Asit /’2-Piridin-Cd(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Benzil Alkol Oksidasyon Aktivitesinin Araştırılması
ASLI PANDURU, İBRAHİM KANİ
P-223 Homo ve Heteronükleer Schiff Baz Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
EMİN KARAPINAR, TUFAN TOPAL
P-224 Non-Periferal Terminal Alkinil Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Klik Elektrokimya ile Elektrod
Modifikasyonunda Kullanılması
HATİCE DİNÇER, ZELİHA KANAT, ATIF KOCA
P-225 Yeni Azo Bileşikleri İçeren Metal Kompleksleri Katalizörlüğünde Karbon Dioksitin Aktivasyonu
MESUT İKİZ, EMİNE AYTAR, MEHMET ASLANTAŞ, ÖMER ÇELİK, ŞEMİSTAN KARABUĞA, MAHMUT ULUSOY,
ESİN İSPİR
P-226 Yeni Bir Palladyum(II)-Oksim Kompleksinin Oluşum Mekanizmasının Kuramsal İncelenmesi
YUNUS KAYA
P-227 Hidrotermal Sentez Yöntemiyle,4’-Bipiridinyum Naftalin-2,6-Disulfonat Dihidrat
SABRİ ÇEVİK, MURAT SARI
P-228 Basic Amino Acid Substituted Phthalocyanine Conjugates for Photodynamic Therapy of Cancer
MELIHA BAHRI ALIOSMAN, VANYA MANTAREVA, MAHMUT DURMUŞ
P-229 Bir Salen Tipi Schiff Bazı ve Çinko Kompleksinin Uyarılma ve Emisyon Hallerinin Modellenmesi Ve Karşılaştırılması:
Sentez, Karakterizasyon, Floresans Ve TD-DFT İncelemesi
SERKAN DEMİR
P-230 Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Palladium Complex of 4-Bromo-N-(dibutylcarbamothioyl)benzamide
ÜMMÜHAN SOLMAZ, İLKAY GÜMÜŞ, GÜN BİNZET, ÖMER ÇELİK, HAKAN ARSLAN
Poster Bildiriler
P-231 Synthesis, Characterization and Crystal Structure Of Dichloro Bis[4-Flouro-N-(Diethylcarbamothioyl)Benzamide-Κs]Palladium(II)
ÜMMÜHAN SOLMAZ, İLKAY GÜMÜŞ, GÜN BİNZET, GÜLTEN KAVAK BALCI, HAKAN ARSLAN
P-232 Catalytic Dioxygen Activation by Co(II) Complex of One Redox-active Ligand
İLKAY GÜMÜŞ, ÜMMÜHAN SOLMAZ, HAKAN ARSLAN, ERSAN TURUNÇ, CORA MACBETH
P-233 4-Florobenzoik Asit ile Mn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Katalaz Aktivitelerinin Araştırılması
ESRA SU, İBRAHİM KANİ
P-234 Modifiye Glukoz Bağlı Yeni Aminometilfosfin ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi
BELKIZ AKKUŞ, NURTEN TOY, OSMAN SERİNDAĞ
P-235 Periferal ve Periferal Olmayan Pozisyonda Trifenilmetan Grupları İçeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
NESUHİ AKDEMİR, HATİCE VURAL, İBRAHİM UÇAR, CANAN KAZAK
P-236 2,5-Dimetil-4-(morfolinometil)fenol Grupları İçeren Yeni Bakır(II) ve Kobalt(II) Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Yapılarının
Aydınlatılması
NESUHİ AKDEMİR, İBRAHİM UÇAR, HİDAYET TERECİ, ORHAN BÜYÜKGÜNGÖR, İSKENDER ASKEROĞLU
P-237 Yeni Gümüş Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
MERT OLGUN KARATAŞ, BÜLENT ALICI
P-238 Tiyofen/ Pirol Grupları İçeren Yeni Bir Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi
GÖZDE TERZİ, ÖMER FARUK ÖZTÜRK, SERMET KOYUNCU
P-239 Sıfır Değerlikli Demir Nanopartikül Sentezi ve Çeşitli Sentez Parametrelerinin Parçacık Boyutu ve Yapısı Üzerine Etkileri
MERAL TURABİK, UTKU BULUT ŞİMŞEK
P-240 Yeni Kitosan Türevi Sentezi ve Fe (II), Co (II), Cu (II), Ni (II), Cd (II), Ve Pb(II) İyonu Adsorpsiyonunun İncelenmesi
MAHİR TİMUR, AHMET PAŞA, HÜSEYİN SIKAR
P-241 Crystal structure of Bis(4-floro-N-(di-methylcarbamothiol)benzamido) nickel(II)
GÜN BİNZET, ULRİCH FLÖRKE, HAKAN ARSLAN, NEVZAT KÜLCÜ
P-242 Visnagin Temelli Yeni Tip Asimetrik Schiff Bazı Cu(II) Kompleksinin Katekolaz Benzeri Aktivitesinin Kinetik Çalışmaları
ŞAHİN BAYRAKTAR, NESLİHAN BEYAZİT, CAHİT DEMETGÜL
P-243 Amit Fonksiyonel Gruplu Kaliks[4]arenlerin Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
AYDAN YILMAZ, ŞEYDA ÇİĞDEM ÖZKAN, ÜLKÜ SAYIN
P-244 Tek ve İki Çekirdekli Mangan(II)-Benzoik Asit / N-Heterosiklik Ligand Komplekslerinin Sentezi ve Alken Oksidasyonu Aktivitesi
SERKAN BOLAT, İBRAHİM KANİ
P-245 Tetra- ve Hekza- Siyanidometalat İçeren Koordinasyon Bileşiklerinin HT29, HeLa, C6 ve Vero Hücre Hatları Üzerinde
Sergiledikleri Biyolojik Aktivite Özellikleri
ŞENGÜL ASLAN KORKMAZ, ALİ AYDIN
P-246 Mangan(II) – Benzoik Asit /,10-Fenantrolin /,2’-Bipiridin Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Stiren
Epoksidasyonu
YALÇIN KILIÇ, İBRAHİM KANİ
P-247 Microwave Assısted Synthesis of Dysprosium Ion Doped Lanthanum Orthoborate, Their Characterizations and
Investigations of Luminescence Properties
METEHAN SEVEROĞLU, OKAN ESENTÜRK, AYŞEN YILMAZ
P-248 Synthesis of Lithium Tetraborate Doped With Metals & Thermoluminescence Characterization of Synthesized Lithium
Tetraborate Phosphor
AYŞEN YILMAZ, MUZAFFER GENÇAY ÇELİK
P-249 K[Cd(C6H16N2O2)Co(CN)6].1.5H2O Koordinasyon Bileşiğinin Anti-kanser ve Sitotoksik Özelliklerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi
ŞENGÜL ASLAN KORKMAZ, ALİ AYDIN
P-250 Tetra- ve Hekza- Siyanidometalat İçeren Koordinasyon Bileşiklerinin HT29, HeLa, C6 ve Vero Hücre Hatları Üzerinde
Sergiledikleri Biyolojik Aktivite Özellikleri
ŞENGÜL ASLAN KORKMAZ, ALİ AYDIN
P-251 Etil türevli bis(fosfino)amin Ligandı ve Kare-Düzlem Metal(II) Komplekslerinin Sentezi
ZEYNEP ÖZGEN, NERMİN BİRİCİK, BAHATTİN GÜMGÜM
P-252 Non-Periferal Pozisyonda Bağlanmış Çinko Ftalosiyanin Kompleksi, Bu Kompleksin Kuaternerize Türevinin Sentezi,
Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
GÜLSEV DİLBER, MAHMUT DURMUŞ, HALİT KANTEKİN
P-253 Catalytic Activation of Dioxygen by Redox Active Cobalt(II) and Zinc(II) Complex for Oxidation of Triphenylphosphine
HAKAN ARSLAN, İLKAY GÜMÜŞ, ÜMMÜHAN SOLMAZ, CORA MACBETH, GÜN BİNZET, ERSAN TURUNÇ
P-254 Ferrosen Temelli Kiral Bis(fosfinit) Ru(ll), Rh(l), Ir(lll) Komplekslerinin Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyonu
BÜNYAMİN AK, DUYGU ELMA KARAKAŞ, NERMİN MERİÇ, MURAT AYDEMİR,
FEYYAZ DURAP, AKIN BAYSAL
Poster Bildiriler
P-255 Catalytic Activation of Dioxygen by Redox Active Cobalt(II) and Copper(II) Complexes for Oxidation of Triphenylphosphine
HAKAN ARSLAN, ÜMMÜHAN SOLMAZ, İLKAY GÜMÜŞ, CORA MACBETH, GÜN BİNZET, ERSAN TURUNÇ
P-256 İyonik sıvılar ile krom ekstraksiyonunda arayüzeyde oluşan komplekslerin sitokiyometrilerinin belirlenmesi
VOLKAN EYÜPOĞLU, EMRAH POLAT, AHMET KUNDURACIOĞLU, HALİL İBRAHİM TURGUT, ZÜBEYDE ŞENER,
MUHARREM EKREM KOÇ
P-257 Bazı Aromatik Sülfonilhidrazonların Cu(II) Komplekslerinin Karbonik Anhidraz I İzoenzimine (hCA I) Karşı İnhibisyon
Aktivitesinin Spektrofotometrik Yöntemle Tayini
AYLA BALABAN GÜNDÜZALP, EBRU ERDOĞDU, NESLİHAN ÖZBEK, ÜMMÜHAN ÖZDEMİR ÖZMEN
P-258 Furan Süfonilhidrazon-Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Karbonik Anhidraz I İzoenzimine (hCA I)
Karşı İnhibisyon Etkisinin Spektrofotometrik Yöntemle Belirlenmesi
AYLA BALABAN GÜNDÜZALP, GÖKHAN PARLAKGÜMÜŞ, ÜMMÜHAN ÖZDEMİR ÖZMEN1, NESLİHAN ÖZBEK
P-259 Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Bis[4-flouro-N-(diethylcarbamothioyl)benzamide-κ2O,S]
platinum(II)
İLKAY GÜMÜŞ, ÜMMÜHAN SOLMAZ, GÜN BİNZET, GÜLTEN KAVAK BALCI, ÖMER ÇELİK, HAKAN ARSLAN
P-260 Ferrosen Temelli C2 Simetrik Kiral Bisfosfinit Ligandlarının Ru(II), Rh(I) ve Ir(III) Komplekslerinin Sentezi ve
Tanımlanmaları
BÜNYAMİN AK, DUYGU ELMA KARAKAŞ, NERMİN MERİC, MURAT AYDEMİR, FEYYAZ DURAP, AKIN BAYSAL
P-261 Crystal Structure and Cyclic Voltammetric Studies on the Metal Complexes of N-(dimethylcarbamothioyl)-4-fluorobenzamide
Ligand
GÜN BİNZET, ERSAN TURUNÇ, ULRİCH FLÖRKE, NEVZAT KÜLCÜ, HAKAN ARSLAN
P-262 İyodürlü ortamdan kadmiyumun ekstraksiyonunda arayüzeyde oluşan anorganik komplekslerin sitokiyometrilerinin belirlenmesi
VOLKAN EYÜPOĞLU, EMRAH POLAT, AHMET KUNDURACIOĞLU, HALİL İBRAHİM TURGUT, ZÜBEYDE ŞENER,
MUHARREM EKREM KOÇ, RECEP ALİ KUMBASAR, AHMET SÜRÜCÜ, BEYTULLAH EREN
P-263 BODIPY Sübstitüe Ftalosiyanin Fotosensitizerler
HÜLYA YANIK, SERKAN YEŞİLOT, MAHMUT DURMUŞ
P-264 3,,, Karbonlu Düz Zincirli Alkil Grupları İçeren Asimetrik İmidazolyum Bromür Tuzlarının Fizikokimyasal Özellikleri
VOLKAN EYÜPOĞLU, EMRAH POLAT, AHMET KUNDURACIOĞLU, HALİL İBRAHİM TURGUT, ZÜBEYDE ŞENER,
MUHARREM EKREM KOÇ
P-265 Synthesis and Characterization of New Potential Redox Active Compounds Derivated from Acyl Chlorides
AYŞE AKGÜN, HAKAN ARSLAN, İLKAY GÜMÜŞ, ÜMMÜHAN SOLMAZ
P-266 Sn-SİMPH ve Sn-SAMPH Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Katalitik Etkisinin İncelenmesi
BEGÜM CANAN YILDIZ, ASGAR KAYAN
P-267 Yeni Tip Vic-dioksimlerin ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
CAHİT DEMETGÜL, NESLİHAN BEYAZİT, MEHMET BESTAMİ ATİK, EBRU ŞEBNEM YILMAZ
P-268 Novel SubPc Derivatives: The Effect of the Peripheral Substituents on the Performance of Dye Sensitized Solar Cells
FATMA ASLIHAN ŞENZEYBEK, MİNE İNCE
P-269 Yeni N-Heterosiklik Tetrakiskarben Öncüllerinin Sentezi ve Suzuki Eşleşme Tepkimesindeki Katalitik Aktiviteleri
ÖZNUR DOĞAN ULU, İSMAİL ÖZDEMİR, NEVİN GÜRBÜZ
P-270 Yeni Tür Makrohalkalı Yapıların Sentezi ve Kanser Tedavi Potansiyelinin İn Vitro Saptaması
ERSAN HARPUTLU, MİNE İNCE
P-271 1,10-Fenantrolin-Bakır(Iı)-5,5-Dietilbarbitürat Sisteminden Elde Edilen Farklı İki Kompleksin Yapıları
FERUZA SUYUNOVA, VEYSEL TURAN YILMAZ
P-272 PANI-Polifosfazen Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
NAZMİYE KILIÇ, ELİF BÜŞRA ÇELEBİ, FERDA HACIVELİOĞLU, SERKAN YEŞİLOT, ADEM KILIÇ
P-273 Karboksimetil Selüloz ile Kararlılaştırılmış Nikel-Rodyum Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Amonyak Boranın
Hidrolizinde Katalizör Olarak Kullanılması
BAYRAM ABAY, MURAT RAKAP
P-274 Novel Subphthalocyanine Derivatives Consist of Different Numbers of Carboxyl Group For Dye-Sensitized Solar Cells
ABDULCELİL YÜZER, MİNE İNCE
P-275 Katalitik Islak Hava Oksidasyonunda Katalizör Olarak Kullanılan Nano-Metal Oksitlerinin Süperkritik CO2 Ortamında
Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu
TUĞÇE ŞENSOY, ÖZKAN GÖRMEZ, ERDAL YABALAK, AHMET MURAT GİZİR
P-276 Pvp ile Kararlılaştırılmış Rodyum Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazin Boranın Hidrolizinde Katalizör
Olarak Kullanılması
NİHAT TUNÇ, MURAT RAKAP
P-277 2-Hidroksi Aldehit Tiyosemikarbazonların Paladyum (II) Komplekslerinin İncelenmesi
BETÜL ZEHRA SALT, SONGÜL DUMAN, İRFAN KIZILCIKLI
Poster Bildiriler
P-278 2-Hidroksi Benzofenon Tiyosemikarbazon’un Salen-tipi Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
SEYHAN ALBAR, YASEMİN KURT
P-279 Bis(N-([1,1’-biphenyl]-2-ylcarbamothioyl)-2-Chlorobenzamide) Cobalt(II) Bileşiğinin; Sentezlenmesi,
Karakterizasyonu, Termal Davranışı, Antioksidan ve Antitümör Aktivitelerinin İncelenmesi
TUNCAY YEŞİLKAYNAK, HARUN MUSLU, FATİH MEHMET EMEN, GÖKTÜRK AVŞAR, NEVZAT KÜLCÜ
P-280 Kobalt Ekstraksiyonunda Arayüzeyde Oluşan Kompleksin Sitokiyometrilerinin Belirlenmesi
VOLKAN EYÜPOĞLU, EMRAH POLAT, AHMET KUNDURACIOĞLU, HALİL İBRAHİM TURGUT, ZÜBEYDE ŞENER,
MUHARREM EKREM KOÇ, RECEP ALİ KUMBASAR, AHMET SÜRÜCÜ, BEYTULLAH EREN
P-281 Fe(III) ve Ni(II) Merkezli S-allil Tiyosemikarbazon Komplekleri
SEYHAN ALBAR, YASEMİN KURT
P-282 Karışık Piridin Türevli Platin Komplekslerinin Hazırlanması ve Kolon Kanseri Üzerine Anti kanser Özelliklerinin İncelenmesi
EMİNE KUTLU, FATİH MEHMET EMEN, GÖRKEM KISMALI, GÖKTÜRK AVŞAR, TUNCAY YEŞİLKAYNAK, NEVZAT
KÜLCÜ
P-283 Cu(II) İyonunun Glisin ve Sübstitüe Fenantrolin Ligandları ile Oluşturduğu Karışık Ligant Komplekslerinin Sentezi,
Karakterizasyonu, Sulu Çözeltideki Kararlılıklarının, DNA Etkileşimlerinin ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması
DUYGU İNCİ, RAHMİYE AYDIN, YUNUS ZORLU
P-284 Bazı Amino Asitler ve-nitro-1,10-fenantrolinin Cu(II) İyonu ile Oluşturduğu Karışık Ligant Komplekslerinin Sentezi,
Karakterizasyonu, Sulu Çözeltideki Kararlılıklarının, DNA Etkileşimlerinin ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması
DUYGU İNCİ, RAHMİYE AYDIN, YUNUS ZORLU
P-285 Non-Periferal Konumda Sübstitüe Karbazol Grubu Taşıyan Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
FATMA AKKUŞ, YAŞAR GÖK
P-286 Grafit Elektrot Yüzeyine Schiff Bazı Fe(III) Kompleksinin Elektropolimerizasyonu: Dopamin ve Katekol Üzerine
Elektrokatalitik Etkisinin İncelenmesi
SİNEM ÇAKRAN, ÇİĞDEM GÖK, DİDEM ÇAKMAK, SÜLEYMAN YALÇINKAYA, CAHİT DEMETGÜL
P-287 Yeni Tip Schiff bazlarının Co(II) Kompleksinin Platin Elektrot Yüzeyine Elektropolimerizasyonu ve H2O2 ile
Elektrokatalitik Etkisinin İncelenmesi
ZAFER ERGİN GÜNAY, SİNEM ÇAKRAN, DİDEM ÇAKMAK, SÜLEYMAN YALÇINKAYA, CAHİT DEMETGÜL
P-288 5-Bromo Salisilaldehit-S-Metil-N-Alkil-Tiyosemikarbazonların Cis-Dioksomolibden(Vı) Komplekslerinin Sentezi
SONGÜL DUMAN, BAHRİ ÜLKÜSEVEN
P-289 Ir-NHC Katalizörlüğünde Ketonların Hidrojen Transfer Reaksiyonu
SEDAT YAŞAR, EMİNE ÖZGE KARACA, İSMAİL ÖZDEMİR
P-290 Kitosan ve POSS İçeren Yeni Tip Hibrit Materyalleri Sentezi ve Karakterizasyonu
ALİ FIRINCIOĞULLARI, ALİ CABİR, CAHİT DEMETGÜL
P-291 Asimetrik Schiff Bazı Fe(III) Kompleksinin Grafit ve Platin Elektrot Yüzeylerinde Elektropolimerizasyonu:H2O2 ve
Katekol Tayininde Kullanımı
ÇİĞDEM GÖK, SİNEM ÇAKRAN, DİDEM ÇAKMAK, SÜLEYMAN YALÇINKAYA, CAHİT DEMETGÜL
P-292 L-Triptofan ve,7-dimetil-1,10-fenantrolinin Cu(II) İyonu ile Oluşturduğu Karışık Ligant Kompleksinin Sentezi,
Karakterizasyonu, DNA Etkileşimlerinin ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması
PELİN ŞENEL, DUYGU İNCİ, RAHMİYE AYDIN, YUNUS ZORLU
P-293 Sülfonik Asit Grubu İçeren Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Değişen pH Ortamlarında Kararlılıklarının İncelenmesi
SEDA KOZAY, GİZEM GÜMÜŞGÖZ, BİLGEHAN GÜZEL, SELAHATTİN SERİN
P-294 Genişlemiş Halkalı İridyum-N-heterosiklik karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
SEDAT YAŞAR, EMİNE ÖZGE KARACA, NEVİN GÜRBÜZ, İSMAİL ÖZDEMİR
P-295 Nanoyapılı Polihedral Oligomerik Silseskioksanların (POSS) Schiff Bazı Türevlerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi
ve Karakterizasyonu
MEHMET BESTAMİ ATİK, CAHİT DEMETGÜL
P-296 Antimon(III) Bromür Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Bitkilerdeki Üç Farklı Enzim İnhibitör Aktivitelerinin İncelenmesi
MEHMET SAYIM KARACAN, KÜBRA BEGÜM VENEDİK, TURGAY TUNÇ, SERHAT MAMAŞ, NURCAN KARACAN,
SERGEİ K. ZHARMUKHAMEDOV, SULEYMAN I. ALLAKHVERDİEV
P-297 Poli(pirol-ko-o-anisidin)/kitosan Kompozit Film Yüzeyine Co-Salabza’nın İmmobilizasyonu ve Katekol Tayininde Kullanılması
SÜLEYMAN YALÇINKAYA, DİDEM ÇAKMAK, CAHİT DEMETGÜL
P-298 Elektrokimyasal Yolla Bazı Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Glutatyon Redüktaz Enzim İnhibitör
Etkilerinin Floresans Spektroskopisi ile İncelenmesi
MEHMET SAYIM KARACAN, KÜBRA BEGÜM VENEDİK, TURGAY TUNÇ, SERHAT MAMAŞ, NURCAN KARACAN
P-299 Optik Özellik Gösteren Mangan ve Evropyum Metalleri ile Aktive Edilmiş Nikel Borat Bileşiklerinin Sentezi, Termal ve
Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
ESRA GÜL, AYŞE UZTETİK MORKAN
Poster Bildiriler
P-300 Self-Assembly Synthesis of Lanthanium Orthaborate Phosphorous Nanomaterial and Their Application in White LED Manufacture
SAEED VAHED QARAMALEKİ, AYŞEN YILMAZ
P-301 Mangan ve Terbiyum Metalleri Katkılı Nikel Borat Bileşiklerinin Sentezi, Optik, Termal ve Yapısal Özelliklerinin
İncelenmesi
ESRA GÜL, AYŞE UZTETİK MORKAN
P-302 1,2’-fenoksibenzil-bis[(benziliden)aminoetanol] Schiff Bazının Cu(II) ve Ni(II) Komplekslerinin Sentezi,
Karakterizasyonu, Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
TÜRKAN ERDOĞDU, TURGAY TUNÇ, GİZEM GENÇ, ÇAĞLA AKKOL, SERDAR KARABÖCEK, NEVİN KARABÖCEK,
NURCAN KARACAN
P-303 Mangan Katkılı Garnet Kristallerinin Sentezi, Optik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
SEVAL KARAKUŞ, ESRA GÜL, AİVARAS KAREİVA, AYŞE UZTETİK MORKAN
P-304 Floresans Özelliği Gösteren Schiff bazlarının Paladyum ve Platin Komplekslerinin Sentezi, Antikanser Aktivitelerinin
İncelenmesi
ÖMER ŞAHİN, ÜMMÜHAN ÖZDEMİR ÖZMEN, ZUHAL KARAGÖZ GENÇ,
ZEYNEL SEFEROĞLU, BURCU AYDINER
P-305 Biyoçözünür İçin Alternatif Yeni Bileşiklerin Sentezi
NEDİM GÜRLER, SALİH PAŞA, HAMDİ TEMEL
P-306 2,5-Diaminobenzen Sülfonik Asitin Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Değişen pH Ortamlarında
Kararlılıklarının İncelenmesi
GİZEM GÜMÜŞGÖZ, SEDA KOZAY, SELAHATTİN SERİN, BİLGEHAN GÜZEL
P-307 Non Steroidal Antienflamatuar İlaç Olan “İndometazin” Türevlerinin DFT Tabanlı Kuantum Kimyasal Parametrelerinin
Hesaplanması ve QSAR Analizi
TÜRKAN ERDOĞDU, MEHMET YAKAN, NURCAN KARACAN
P-308 Seryum Katkılı Stronsiyum Alüminat Bileşiğinin Farklı Kompleksleştirici Maddeler ile Sentezi ve Karakterizasyonu
SERDAR CULUNLU, ESRA GÜL, AİVARAS KAREİVA, AYŞE UZTETİK MORKAN
P-309 Katkısız ve Cobalt Katkılı Kadmiyum Sülfür İnce Filmlerin Optik Özelliklerinin İncelenmesi
FATİH MEHMET EMEN, SİNEM ERGİN, FATMA GÖDE, GÖKTÜRK AVŞAR, TUNCAY YEŞİLKAYNAK,
NEVZAT KÜLCÜ
P-310 Molibdat Bazlı Işıldarların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
FATİH MEHMET EMEN, FATMA GÖDE, GÖKTÜRK AVŞAR, TUNCAY YEŞİLKAYNAK,
NEVZAT KÜLCÜ
P-311 Ru-İmidazoliden Karben Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
ZEYNEL ŞAHİN, NEVİN GÜRBÜZ, İSMAİL ÖZDEMİR
P-312 Soğuk İçeceklerin Anyon, Katyon ve Ağır Metal Bileşimi
TUNCAY İNCE, MEHMET ALİ KURT, CİHAN GEÇGEL, SEVDA İLDAN ÖZMEN
P-313 Bromofenoksipolifosfazenlerin Sentezi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
GÜRKAN SAYAN, SEMRA GÜRCE, FERDA HACIVELİOĞLU, SERKAN YEŞİLOT
P-314 Marketlerde Satışı Yapılan Bazı Bebek Mamaları ve Devam Sütlerinin Ağır Metal Konsantrasyonları
SEVDA İLDAN ÖZMEN, MEHMET ALİ KURT, TUNCAY İNCE, CİHAN GEÇGEL
P-315 4-(tiyofen-3-il)-fenoksi Sübstitüentli Kloroindiyum(III) Ftalosiyanin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotofiziksel
Özelliklerinin İncelenmesi
BAHADIR KESKİN, OLCAY OKUYUCU, ALİ ERDOĞMUŞ
P-316 S-Allil-N(1),N(4)-5-bromosalisiliden isotiyosemikarbazidato uranil(VI) Kompleksleri [UO2(L)D] (D: Py, γ-Pic)
MUSA ŞAHİN, TÜLAY BAL DEMİRCİ, BAHRİ ÜLKÜSEVEN
P-317 Pechini Sol Jel Yöntemiyle BaAl4O7:Eu3+ Işıldarının Hazırlanması
HÜMEYRA KARUL, FATİH MEHMET EMEN, NEVZAT KÜLCÜ, GÖKTÜRK AVŞAR, TUNCAY YEŞİLKAYNAK
P-318 5-(3-hidroksinaftalin-2-il)-4-[3-(morfolin-4-il)propil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiyon’un Cu(II) Kompleksinin
Sentezi, Teorik Hesaplamaları, Antitümör ve Docking Çalışmaları
ZUHAL KARAGÖZ GENÇ, MURAT GENÇ, SUAT TEKİN, SÜLEYMAN SANDAL, DİLEM GÜNDÜZ
P-319 N-(1-Benzoil-1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-il)benztiyazol-2-amin’in Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve
Teorik Hesaplamaları
MURAT GENÇ, DİLEM GÜNDÜZ, ZUHAL KARAGÖZ GENÇ
P-320 Synthesis and Characterization of the NNN Pincer Compounds
EBRU UVAÇİN, İLKAY GÜMÜŞ, ÜMMÜHAN SOLMAZ, HAKAN ARSLAN
P-321 1,2,4 Triazol-On Türevi İçeren Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Mikrodalga Yardımlı Sentezi ve Karakterizasyonu
GÜNAY KAYA KANTAR, SÖNMEZ ARSLAN, EMRE MENTEŞE, SELAMİ ŞAŞMAZ
Poster Bildiriler
P-322 ONNO Tipi Schiff bazı ile Modifiye Edilmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Üzerine Cu (II)’Nin Adsorpsiyonuna Triton X-100’ün Etkisi
SELDA DOĞAN ÇALHAN, F. NAZLI DİNÇER KAYA, ORHAN ATAKOL
P-323 4-Metoksibenzaldehit Tiyosemikarbazon Glioksim’in Sentezi ve Bf2+ Köprülü Ni(Iı), Cu(Iı) Ve Co(Iı) Komplekslerinin
Elde Edilmesi
İLKNUR BABAHAN BİRCAN, RUKİYE FIRINCI, MUHAMMET EMİN GÜNAY
P-324 Elektropolimerizasyon Özelliği Gösterebilen Aksiyal Disübstitüe Yeni Silisyum Ftalosiyaninler
ZEKERİYA BIYIKLIOĞLU, HÜSEYİN BAŞ
P-325 Silika Destekli NiCoPt Nanokümelerinin Hazırlanması, Tanımlanması ve Hidrazin Hidratın Dehidrojenlenme
Tepkimesindeki Katalitik Performansının İncelenmesi
SAKİNE SAYÇİÇEK, GÖKHAN YEĞİNER, ŞERİF SAĞLAM, YAŞAR KARATAŞ,
MEHMET GÜLCAN, MEHMET ZAHMAKIRAN
P-326 Tek Katmanlı, Şeffaf, Buğu Oluşumunu Engelleyen Yüzeyler
ESİN AKARSU, EMRE YAVUZ, MURAT AKARSU
P-327 N-izopropil akrilamit Bazlı Polimerik Nano Kürelerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Gen Taşınımı Amacıyla
Kullanılabilirliklerinin Araştırılması
NALAN ÖZDEMİR, CEVAHİR ALTINKAYNAK
P-328 6-Bromo-N-(Thiazol-2-yl)hexanamide Bileşiğinin Sentezi
GÜHERGÜL ULUÇAM, GÜL PENBE ÖĞRETMEN
P-329 Cdse Nano Tanecikleri: Sentezi, Kinetiği, Antioxidant Aktivitesi ve Mikrop Direnci Amacıyla Kot Kumaş Üzerine
Uygulanması
ÖZLEN ALTUN, NİLGÜN BECENEN
P-330 Çinko Kompleks/Kil Tabanlı Katalizörlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
GÜLSÜM ECE ANAVATAN, ELİF ANT BURSALI, MÜRÜVVET YURDAKOÇ
P-331 Etil-4-Hidroksibenzoat ile Tamamen Sübstitüe Ferrosenil-Fosfozen Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
YASEMİN TÜMER, EFSUN ŞEHİRLİ
P-332 İyonik Katılarda Örgü Enerjisi, Kohezif Enerji ve Mutlak Elektronegatiflik İlişkisinin İncelenmesi
SAVAŞ KAYA, CEMAL KAYA
P-333 Schiff Bazı Sentezi ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
PINAR EKMEKÇİOĞLU, GİZEM GENÇ, UĞUR KAZANCI, NEVİN KARABÖCEK
P-334 Schiff Bazı Sentezi, Yapısı ve Biyokimyasal Aktivitelerinin İncelenmesi
PINAR EKMEKÇİOĞLU, ÇAĞLA AKYOL, UĞUR KAZANCI, NEVİN KARABÖCEK
P-335 Tiyoüre Türevi Ligandların Antimon(III) Halojenürler ile Oluşturdukları Bileşiklerin Sentezi, Kimyasal Yapılarının
Aydınlatılması ve Biyolojik Etkileri
İBRAHİM İSMET ÖZTÜRK, CHRİSTİNA N. BANTİ, NİKALOA KOURKOUMELİS, ANASTOSİOPLULOS J.
TASİOPOULOS, MAJİE KUBİCKİ, SOTİRİS K. HADJİKAKOU
P-336 Tetrakis(μ-4-methylbenzoato-κ2O:O’)bis[(4-acetylpyridine-κN) zinc(II)]
EFDAL ÇİMEN, EBRU UVAÇİN, HAKAN ARSLAN
P-337 Bazı Organokalay(IV) Komplekslerinin Teorik Olarak Modellenmesi ve Kutuplanabilirliklerinin İrdelenmesi
GÖKHAN ŞİRİKÇİ
P-338 CuVO4 Bileşiğinin Kısa Süreli Sentezi ve Karakterizasyonu
GÜLŞAH ÇELİK GÜL, FİGEN KURTULUŞ
P-339 Biyokimyasal Etkilere Sahip Olan Kalay Vanadat Bileşiğinin Mikrodalga Yöntem ile Sentezi ve Karakterizasyonu
GÜLŞAH ÇELİK GÜL, FİGEN KURTULUŞ
P-340 LiMnPO4 Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
BURÇİN ORHAN, GÜLŞAH ÇELİK GÜL, FİGEN KURTULUŞ
P-341 Mn(Vo3)2 Bileşiğinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
BURÇİN ORHAN, GÜLŞAH ÇELİK GÜL, FİGEN KURTULUŞ
P-342 Çeşitli Metal N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
FATMA CANSU, SENEM AKKOÇ, İLHAN ÖZER İLHAN, YETKİN GÖK, VEYSEL KAYSER
P-343 Palladyum PEPPSI N-Heterosiklik Karben Kompleksleri: Sentezi, Karakterizasyonu ve C-C Bağ Oluşum Tepkimesindeki
Katalitik Uygulamarı
MEDİNE CANAKDAĞ, SENEM AKKOÇ, İLHAN ÖZER İLHAN, YETKİN GÖK, VEYSEL KAYSER
P-344 Investigation of Catalytic Activities of O-Carboxymethyl-Chitosan-Schiff base-(3a)-Pd(II) Complexes
AYFER MENTEŞ, TALAT BARAN, EDA AÇIKSÖZ
P-345 Hegzagonal Bor Nitrürün Isıyla Bozunması
MUHAMMED ÖZ
Poster Bildiriler
P-346 Perilen-bisimid bazlı yeni bir reseptör ile Hg+2 iyonunun fluorometrik olarak tespit edilmesi
SERKAN ERDEMİR, SAİT MALKONDU
P-347 Üre ve Tiyoüre içeren Kolorimetri ksensörler ile Flor ve Asetat Anyonlarının Belirlenmesi
ÖZCAN KOÇYİĞİT, SERKAN ERDEMİR, AHMET OKUDAN
P-348 Amonyak Boranın Hidrolizinde Bilinen En Etkin Katalizör: Pvp İle Kararlılaştırılmış Palladyum-Rodyum Nanokümeleri
MURAT RAKAP
P-349 Pt(II) Koordinasyon Polimerlerinin Hazırlanması, Toksik Bileşiklerin Analizinde Ache’ın Kullanımı İçin Önemli
Parametrelerinin Araştırılması
ELVAN HASANOĞLU ÖZKAN, NURDAN KURNAZ YETİM, NURŞEN SARI, HAYRETTİN TÜMTÜRK
P-350 İmmobilize Gox’un Lineweaver-Burk Grafiğinden Yararlanılarak Kinetik Parametlerinin Belirlenmesi
ELVAN HASANOĞLU ÖZKAN, NURDAN KURNAZ YETİM, ESENGÜL ÇİFTÇİ, NURŞEN SARI
P-351 Piperazindion Birimli Dört Makrosiklik İçeren Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Çözelti ve Ekstraktant Özellikleri
İLKER ÜMİT KARAYİĞİT, SEDA KILIÇARSLAN, YAŞAR GÖK, HALİL ZEKİ GÖK
P-352 Çift Ferrosen İçeren Nano Boyuttaki Küreler Üzerine Enzim Çalışması
NURDAN KURNAZ YETİM, ELVAN HASANOĞLU ÖZKAN, BÜŞRA DANIŞ, HAYRETTİN TÜMTÜRK, NURŞEN SARI
P-353 Zirkonyum(IV)oksit Temelli Makrosiklik Komplekslerin Sentezi
MELİHA KUTLUCA ALICI, PAUL KÖGERLER
P-354 Al3+ Tespiti için Yeni Fluoresans Schiff Bazı Sentezi
ÖNDER ALICI, SERKAN ERDEMİR
P-355 3-(4-Sulfamoilfenilkarbamoil)akrilik Asitin Proton Transfer Tuzlarının Sentezi, Cu(II) Komplekslerinin Hazırlanması ve
Inhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi
CENGİZ YENİKAYA, MEHMET MELİH DEMİREL, BURÇİN CEYHAN, HALİL İLKİMEN, METİN BULBUL, EKREM TUNCA
P-356 2-Aminobenzotiyazol ve Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzu ile Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi,
Karakterizasyonu ve İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi
HALİL İLKİMEN, CENGİZ YENİKAYA, MUSA SARI, METİN BULBUL, EKREM TUNCA, HAKAN DAL
P-357 Asetilkolin Esteraz Enziminin Tekrar Kullanım Sayısında Pt(II) Ve Pt(IV) İyonlarının Etkisi
NURDAN KURNAZ YETİM, ELVAN HASANOĞLU ÖZKAN, HAYRETTİN TÜMTÜRK, NURŞEN SARI
P-358 Lantan(III) Koordinasyon Polimerlerinin Hidrotermal Koşullardaki Sentezinde pH’ın Etkisi ve Lüminesans
Özelliklerinin İncelenmesi
BURAK AY, EMEL YILDIZ, VALERIE LOPEZ, JON ZUBIETA
P-359 Pt(II) ve Pt(IV) Takılı Polimerik Nanokürelerin Bazı Patojen Bakterilere Karşı Etkilerinin Araştırılması
ORÇUN EREN, NURDAN KURNAZ YETİM, ELVAN HASANOĞLU ÖZKAN, GAMZE KAYA, HATİCE ÖĞÜTÇÜ,
NURŞEN SARI
P-360 Klor Köprülü Cu(I) Koordinasyon Polimerinin Hidrotermal Sentezi, Termal ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
BURAK AY, EMEL YILDIZ, VALERIE LOPEZ, JON ZUBIETA
P-361 N,N-Spiro-köprülü Bis Siklotrifosfazen Bileşiğinin,2-etandiol ile Nükleofilik Substitusyon Reaksiyonları
SEMİH DOĞAN, CEYLAN MUTLU, FATMA YÜKSEL, SERAP BEŞLİ
P-362 İki Eşdeğer Kiral Merkez İçeren Spiro Köprülü Siklofosfazen Bileşikleri
CEYLAN MUTLU, DERYA DAVARCI, FATMA YÜKSEL, SERAP BEŞLİ
P-363 [Mn(CO)3(bpy)(L)]+ (bpy:,2-bipiridin, L:3-metilbenzilimidazolin,-metilbenzilimidazolin) Komplekslerinin CoSalınım Özellikleri
ELVAN ÜSTÜN, ŞEFİKA KOÇ, SERPİL DEMİR, İSMAİL ÖZDEMİR
P-364 Ligand Olarak Siklotrifosfazen: AgPF6 ile Elde Edilen Koordinasyon Bileşiği
DERYA DAVARCI, YUNUS ZORLU, RÜŞTÜ GÜR, SERAP BEŞLİ
P-365 Ferrosen Grubu İhtiva Eden Yeni Bir vic-Dioksim Ligandı İle Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve
Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
PERVİN DEVECİ, BİLGE TANER, EMİNE ÖZCAN, ZEYNEL KILIÇ
P-366 Yeni birD-Koordinasyon Polimeri olan {Co2(µ4-3,4-pydc)2(µ-dpe)(H2O)2]∙H2O}n’ın Solvotermal Sentezi ve Yapısal
Özelliklerinin İncelenmesi
FATİH SEMERCİ, OKAN ZAFER YEŞİLEL, FATMA YÜKSEL, ONUR ŞAHİN
P-367 Yeni Çözünür Ftalosiyanin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotokimyasal ve Fotofiziksel Çalışmaları
GÖKNUR YAŞA ATMACA, ALİ ERDOĞMUŞ
P-368 N,N Spiro Köprülü Bis-siklotrifosfazen Bileşiğinin Fenol İle Reaksiyonu
HAKAN CANTÜRK, CEYLAN MUTLU, SERAP BEŞLİ
P-369 Hekzakispiridiloksi Siklotrifosfazenin Ag(I) Koordinasyon Bileşiği
RÜŞTÜ GÜR, DERYA DAVARCI, SERAP BEŞLİ, YUNUS ZORLU
Poster Bildiriler
P-370 Grafene Destekli FePd Alaşım Nanopartikülleri Katalizörlüğünde Birbirini İzleyen Amonyak Boran’nın
Dehidrojenlenmesi ve Nitroarenlerin Hidrojenasyonu
SÜMEYRA DİYARBAKIR, KATİP KORKMAZ, ÖNDER METİN, MEHMET SERDAR GÜLTEKİN
P-371 Kobalt-Paladyum Alaşım Nanopartikllerinin Amonyak Boran’nın Dehidrojenlenmesinde Kompoziyon Kontrollü Katalizi
NESİBE SEDANUR ÇİFTCİ, KÜBRA GÜNGÖRMEZ, ÖNDER METİN
P-372 Bazi Schiff Bazlarının Galyum (III) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
MAMURE BAYRAM, ERHAN KARATAŞ, HALİL İSMET UÇAN
P-373 Polimer Bağlı Schıff Bazı ve Metal Kompleksinin Sentez ve Karekterizasyonu
DİLEK NARTOP, ALİYE ALTUNDAŞ, YASEMİN ERDOĞAN, NURŞEN SARI
P-374 2-Amino-6-Metil-4,5,6,7-Tetrahidro-1H-İnden-3-Karbonitril ile-Hidroksi Benzaldehit ve türevlerinden İmin
Bileşiklerinin Sentezi Spektroskopik Olarak Yapılarının İncelenmesi
NAKİ ÇOLAK, SALİHA ALTINER, NURSABAH SARIKAVAKLI
P-375 Periferal Konumlarında Kiral Karbon Atomu İçeren Liyotropik Sıvı Kristal Ftalosiyaninler
SİBEL EKEN KORKUT, DİLEK GÜZELLER, HALE OCAK, MUHAMMET KASIM ŞENER,
BELKIS BİLGİN ERAN
P-376 Kimyasal Depolama Yöntemiyle Elde Edilen CdTe Yarıiletken İnce Filmlerinin İncelenmesi
SONER ALPDOĞAN, HÜLYA METİN GÜBÜR
P-377 Tavlama Sıcaklığının CdS Yarıiletken İnce Film Üzerine Etkisi
SONER ALPDOĞAN, GAMZE CÖMERT ÖZCAN, HÜLYA METİN GÜBÜR
P-378 8-Hidroksikinolin Bulunduran,3,5-triazin Merkezli Schiff Bazının Sentezi ve Fe(III)/Cr(III)-Saloph Kapamalı
Komplekslerinin Karakterizasyonu
ERHAN KARATAŞ, HALİL İSMET UÇAN
P-379 (HSMABT)2[M(DPC)2].nH2O (M= Co(II), Ni(II))Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve İnhibisyon
Özelliklerinin Incelenmesi
ZEYNEP ALKAN ALKAYA, CENGİZ YENİKAYA, MUSA SARI, HALİL İLKİMEN,
METİN BULBUL, YASEMİN KAYGISIZ
P-380 [Cu(SMABT)(Ac)2]2.H2O ve (HSMABT)2[Cu(DPC)2].5H2O Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve
İnhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi
ZEYNEP ALKAN ALKAYA, CENGİZ YENİKAYA, MUSA SARI, HALİL İLKİMEN,
METİN BULBUL, YASEMİN KAYGISIZ
P-381 Poli(etilen glikol) Konjuge Simetrik ve Asimetrik Çinko Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve
Fotofizikokimyasal İncelenmesi
HATİCE DİNÇER, HÜMEYRA MERT, EMEL ÇALIŞKAN, GÖKNUR YAŞA ATMACA, ALİ ERDOĞMUŞ
P-382 2’,10’,16’,24’-[tetrakis {4,4’-(2-metil-1,4-fenilendioksi)}]Bisftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve
Termal Özelliklerinin Araştırılması
ENGİN YILMAZ, SİNAN SAYDAM
P-383 2’,10’,16’,24’-[tetrakis {4,4’-(2,3,5-trimetil-1,4-fenilendioksi)}]Bisftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve
Termal Özelliklerinin Araştırılması
ENGİN YILMAZ, SİNAN SAYDAM
P-384 “Click” Reaksiyonla Hazırlanan Bodipy-Ferrosen Kompleksinin Sentezi Ve Spektroskopik Özellikleri
ERSİN GÜLER
P-385 N-aminopirimidin ve-hidroksi-5-metoksibenzaldehitten Türeyen Schiff Baz Ligand ile Cu(II), Co(II), Ni(II) ve Mn(II)
Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Biyolojik Aktivitesi
HATİCE GAMZE SOĞUKÖMEROĞULLARI, MEHMET SÖNMEZ, İSMET BERBER
P-386 Bodipy-Saloph Temelli Zn(II) Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik Özellikleri
AHMED NURİ KURŞUNLU, ERSİN GÜLER


İLETİŞİM
Organizasyon Sekreteryası
BROS CONGRESS
Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Tavukcu Fethi
Sok. Kose Palas Apt. No:28/3
Osmanbey - Sisli - Istanbul / Turkey
Tel.: +90 (212) 296 66 70
Fax: +90 (212) 296 66 71
E-mail: [email protected]
Download

güncel bilimsel programı görüntülemek için tıklayınız.