BĠRĠM FAALĠYET RAPORLARI HAZIRLAMA REHBERĠ
EK-2
MÜDÜR SUNUġU
Müdürlüğümüzün görevi ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine ruhsat
vermek ve denetlemektir.
İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılması ile işyerleri kayıt altına
alınmakta, denetim yapılması ile de halkın ve çevrenin sağlığına uygun hareket edilmesi
sağlanmaktadır. Bunun yanında yatırım yapmak isteyen işletme sahiplerine gerekli kolaylığı
sağlayarak ilçemize yatırım yapılması teşvik edilmekte ve işyeri açılmasına yardımcı
olunmaktadır. İlçemizde işyeri açılması ile bir hareket olmakta, hem de ikamet eden insanlara iş
olanakları sağlanmaktadır.
Nihai hedefimiz ise tüm müesseseleri ruhsatlandırılmış, denetimleri yapılan ve ikamet
eden ve çalışan insanların gönül rahatlığı ile alış- veriş yapacağı mekanların oluşturulduğu bir
ilçedir.
ĠÇĠNDEKĠLER
I- GENEL BĠLGĠLER
A- Misyon ve Vizyonu:
Misyon: Çekmeköy’ de yaşayanların ortak nitelikli, yerel ihtiyaçlarını karşılayarak,
kentsel yaşam kalitesini artırmak.
Vizyon: Sorunları çözen, geleceği yapılandıran belediye
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Müdürlüğümüzle ilgili mevzuat aşağıda liste olarak verilmiştir:
KANUNLAR
-
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
-
394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
-
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
-
5393 sayılı Belediye Kanunu
-
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu
-
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
-
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
-
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
-
1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu
YÖNETMELĠKLER
-
10.08.2005 tarih 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliği
-
13.04.2007 tarih 11882 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
1
-
01.11.2007 tarih 26687 sayılı Remi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren İnternet
Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkındaki Yönetmelik
-
24/4/1930 tarih ve, 2006/9809 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar
Kurulu Kararı ve diğer mevzuatlarda belirlenen esaslar
Müdürlüğümüzün görevi sıhhi, g. sıhhi ve umuma açık işyerlerine işyeri açma ve çalışma
ruhsatı vermek ve denetlemektir. Ayrıca 394 sayılı Hata Tatili Kanunun 4. maddesinde belirtilen
işyeri sahiplerinden, işyerini hafta sonu açmak isteyenleri değerlendirilerek belediye meclisine
sunmak ve uygun görülen yerlere Hafta Tatili Ruhsatı vermektir.
Müdürlüğümüzün yukarıda sunulan ilgili mevzuat doğrultusunda belirlenen görev yetki
ve sorumlulukları şunlardır.
-
Sıhhi Müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek.
-
G. Sıhhi Müesseselere (2 ve 3. Sınıf) ruhsat vermek ve denetlemek
-
Umuma Açık Müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek
-
394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre işyerlerini hafta sonu açmak isteyenlere hafta
tatili ruhsatı vermek.
-
Müdürlük faaliyetlerini yürütmek için programlar hazırlamak.
-
İşyerlerine ait sınıf tespitlerini yapmak
-
İçkili yer bölgesi tespitinin yapılması için gerekli çalışmaları yaparak belediye
meclisine sunmak.
-
İşyerlerinin açılış- kapanış saatleri ile ilgili çalışmayı yaparak belediye encümenine
sunmak.
-
İşyerlerinin, kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini
denetlemek
-
İşyeri denetim komisyonlarının çalışmalarını rapora bağlamak.
Müdürlüğe havale edilen evrakları konularına göre düzenleyerek cevap verilmesi
gereken evrakları gününde cevaplamak.
-
Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini zabıta müdürlüğünce müşterek çalışma yaparak
yönetmeliğin 6. maddesine istinaden faaliyetten men edilmesini sağlamak.
-
Ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde ruhsat iptali için gerekli
çalışmayı yapmak.
-
Diğer müdürlüklere ihtiyaç duyulduğu konularda yardımcı olmak.
-
Amirlerin kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak
vereceği her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
2
B- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı:
a. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından tahsis edilen 1 (bir) araçla sürdürmektedir. Mevcut durumda araç sayımız yeterlidir.
Hizmet Araçları
Aracın Markası
Resmi
Kiralık
Toplam
Renault Binek Araç
-
1
1
Toplam
-
1
1
Kaynak: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2010
b. Hizmet Birimleri (Mevcut Durumu): Müdürlüğümüz müdür odası, personel ve
arşiv odası olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Mevcut durumda birimlerin farklı yerde
olması nedeniyle hizmette aksama yaşanmamaktadır. Mükelleflerimize daha verimli ve iş ve
işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi için mekan ihtiyacımız vardır.
Hizmet Birimleri
Birimler
Alanı (m2)
Sayı
Müdür Odası
25
1
Personel Odası
45
1
Teknik Oda
-
-
Arşiv
-
-
70
2
Toplam
Kaynak: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2010
c. Hizmet Birimleri (Olması Gereken): Müdürlüğümüzün ileride bir müdür odası,
şefler ve personeller için bir oda ile komisyonun dosyaları değerlendirebileceği ve aynı zamanda
müdürlük personelinin eğitim ve toplantıları için bir odası ve arşivinin bulunması gerekir.
Hizmet Birimleri
Alanı (m2)
Birimler
Müdür Odası
25
Şef ve Personel Odası ile Mükellef Kabul Yeri
Sayı
1
1
100
Ruhsat Denetim Komisyonu Çalışma ve Personel
Toplantı ve Eğitim Odası
3
25
1
Arşiv
50
1
Toplam
200
2
Kaynak: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2010
2- Örgüt Yapısı:
Müdürlüğümüz Sayın Başkan Yardımcısı Eyüp YILDIRIM’ a bağlı olarak hizmet
vermektedir. Müdürlüğümüz müdür, 2 şef ve 3 memur olmak üzere 6 personelden oluşmaktadır.
Personellerimizle aylık olarak sunu eşliğinde eğitim programları düzenlenmekte, eksik olan
yönleri eğitimle giderilmeye çalışılmaktadır. Verilen eğitim sonucu personelden günden güne
daha çok verim alınmaktadır.
Organizasyon ġeması
Eyüp YILDIRIM
Başkan Yardımcısı
İkram YILMAZ
Müdür
Sabri ATASELİM
Şef
Fehim CAN
Şef
Mustafa ŞEN
Memur
- İdari İşleri Bürosu
- Arşiv Sorumlusu
Rahime CEYHAN
Memur
- G. Sıhhi Ruhsat Bürosu
- Umuma Açık Ruhsat
Volkan KAZANCI
Memur
- Sıhhi Ruhsat Bürosu
.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Müdürlüğümüzde altı bilgisayar, iki yazıcı bulunmaktadır. Program olarak U- kbs
kullanılmaktadır. Mevcut durumda bilgi girişi yapılmaktadır. Çıktı alınamamaktadır.
Müdürlüğümüzün istemiş olduğu formlar hem Bilgi İşlem Müdürlüğüne, hem de firmaya
verilmiştir. Ancak bu güne kadar matbu formlar veri alınacak duruma getirilmemiştir. Çıktılar
word ve excel ortamında hazırlanmaktadır. E- posta ile bildirilen şikayetler başkanlığımıza ait
internet sitesi üzerinden müdürlüklere verilen link üzerinden yapılmaktadır. Müdürlüğümüzün
bilgisayarlarından kapasitesi düşük olanların güçlendirilmesi halinde başka bir ihtiyacı
bulunmamaktadır.
DEMĠRBAġLAR
Türü
Sayısı
4
Yeri
Bilgisayar
6
Müdür ve personel
Yazıcı
2
Müdür ve personel
Cep Telefonu
1
Müdür
Telsiz
1
Müdür
Fotoğraf Makinesi
1
Müdürlük iĢlemlerinde
Kaynak : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2010
4- Ġnsan Kaynakları:
Tablo 31: Mevcut Kadro Durumu
Statü
Sayısı
6
6
Memur
Kadrolu İşçi
Geçici İşçi
Mevsimlik
Sözleşmeli
Toplam
Yüzde (%)
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2010
Müdürlüğümüzün yeniden yapılanma sonucunda müdür, 2 şef, 2 sıhhi, 2 g. sıhhi, 2 u.açık
işyeri ruhsat bürosunda memur personel görevlendirilmesi, ayrıca ölçü ayar bürosu kurulması ve
ölçü ayar memuru görevlendirilmesi düşünülmektedir.
5- Sunulan Hizmetler:
Sıhhi Müesseseler: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini kapsar.
(Bakkal, Manav, Kasap, Büfe, Kafeterya, Su ve Meşrubat Satış Yerleri, Büro, Kuyumcu,
Züccaciye, Düğmeci, Şarküteri, Market, Süpermarket, Balıkçı vb. işyerleri)
Ruhsatlandırılması: Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında sıhhi ve umuma
iĢyerlerinden istenen evrak listesi’ nde belirtilen evraklar istenir. İstenen evrakların
karşılarındaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekir.
Gayrısıhhi Müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal,
fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da
doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder. (Her türlü imalat ve
üretim yerleri, Depolamalar, Ocaklar ve İnşaat Malzeme Satışı vb. yerlerdir.)
Ruhsatlandırılması: Gayrısıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında Gayrısıhhi
ĠĢyerlerinden Ġstenen Evrak Listesi’ nde belirtilen evraklar istenir. İstenen evrakların
karşılarındaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi,
dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama
yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler;
sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun
bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin,
5
video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları
lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.
Ruhsatlandırılması: Umuma Açık İşyerlerinin Ruhsatlandırılması aşamasında sıhhi ve
umuma iĢyerlerinden istenen evrak listesi’ nde belirtilen evraklar istenir. İstenen evrakların
karşılarındaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekir. Kamu kurumları ile yapılan yazışmalar
müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
Hafta Tatili Ruhsatı: İşyerlerini tatil günleri açmak isteyen mükelleflerin işyeri açma ve
çalışma ruhsatlarının birer sureti ile başkanlığımıza müracaatı ile başlar. Belediye Meclisinin
uygun gördüğü iş kollarına verilir.
Sınıf Tespitlerini Yapmak: İşyerinin hangi sınıfta yer aldığını belirlemek
Sınıflandırma: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması aşamasında veya verilen ruhsatta
yeniden sınıf tespiti istenmesi halinde işyeri sahibi dilekçe ile müracaatta bulunur. Ruhsat
Denetim Komisyonu tarafından incelenmesine müteakip sınıf belirlenir ve işyeri açma ve
çalışma ruhsatına işlenir.
Ġçkili Yer Bölgesi: İçkili müessese açılabilecek yerleri ifade eder.
Bölge Tespiti : Müdürlüğümüzce komisyon oluşturularak gerekli tespit çalışması yapılır.
Yapılan tespit çalışması mülki amire sunulur. Mülki amirin uygun görüşü alındıktan sonra
Belediye Meclisine sunulur. Belediye Meclisi tarafından uygun görülmesi halinde haritaya
işlenerek bölge tespit çalışması tamamlanır.
ĠĢyerlerinin AçılıĢ- KapanıĢ Saatlerini Belirleme: İşyerlerinin açılış- kapanış saatlerini
ifade eder.
AçılıĢ- KapanıĢ Saatlerinin Belirlenmesi: Müdürlüğümüzce uygulamada birlikteliğin
sağlanması açısından Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin açılış- kapanış saatleri
incelenerek hazırlanır. Hazırlanması müteakip Belediye Encümenine sunulur. Onaylanmasına
müteakip uygulamaya konulur. Ayrıca kolluğa bildirilir.
ĠĢyeri Denetimi: İlçemizdeki işyerlerinin denetlenmesi.
Denetleme: Müdürlüğümüzce oluşturulan Ruhsat Denetim Komisyonu tarafından yapılır.
Ruhsat verilen yerler ile halkımızın denetlenmesini istediği yerleri denetler. Denetleme
sonucunda eksiklikler var ise tamamlatılır. İstek üzerine yapılmış ise ilgilisine bilgi verilir.
Ruhsatsız Faaliyet Gösteren ĠĢyerlerinin Zabıta Müdürlüğüne Bildirilmesi:
Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen yerler hakkında zabıta müdürlüğünce gerekli işlemin
yapılmasını sağlamaktır.
Ruhsat Ġptalini Yapmak: Ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde ruhsat
iptali işlemlerini yapar.
II- AMAÇ ve HEDEFLER
III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- Mali Bilgiler:
1- Bütçe Uygulama Sonuçları:
Müdürlüğümüz 5747 sayılı Kanun ile belde belediyelerinin birleşmesinden sonra
oluşturulduğundan 2009 yılı bütçesi bulunmamaktadır.
B- Performans Bilgileri
6
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:
Genel Faaliyetler
Müdürlüğümüzün yönetmeliği hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuş ve uygun
görülmüştür.
İşyerlerinin açılış- kapanış saatleri Belediye Encümenine sunulmuş ve karara bağlanmıştır.
Denetim Komisyonları başkanlık makamına sunulmuş, onaylanan üyeler denetim görevine
başlamışlardır.
BirleĢen Belediyelerden Dosyaların Teslim Alınması ve Yapılan ĠĢlemler
5747 sayılı Kanun sonucu Çekmeköy Belediyesi bünyesinde oluşturulan müdürlüğümüzün
yapmış olduğu çalışmaların başında birleşen beldelerden dosyaların teslim alınması, teslim
alınan dosyaların listeleri olmadığından her beldenin dosyalarının personellerce liste haline
getirilmesi sağlanmış, teslim- tesellüm belgeleri ile dosyalar teslim alınmıştır. Bu devir teslim ile
birlikte hangi beldenin ne kadar ruhsat verdiği, ne kadar dosyasının yarım bırakıldığı yani
işlemde bırakıldığı ilk defa tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Alınan dosyalar üzerinde ayrıca
bir çalışma yapılmış uygulamada yeknesaklığı sağlamak ve iş verimini artırmak amacıyla devir
alınan dosyalar faaliyet alanlarına göre sıhhi, g. sıhhi ve u. açık işyeri olarak ayrılmıştır. Faaliyet
alanına göre ayrılan dosyalar yine içinde ruhsatlı, geçici ruhsatlı ve işlemde olan olmak üzere üç
gruba ayrılmıştır. Daimi ruhsat verilen işyerlerine ait dosyalar yıllara göre tasnif edilmiş, belde
belediyelerinin ilk kuruluş yılından başlayarak birleşme tarihine kadar olan dosyaları yıllara göre
bilgisayarlara girilmiş ve sıra numarası ve ad soyad sistemine göre arşivlenmiştir. Bu da
arşivleme alanında belediyemiz açısından bir ilktir. Artık beldelerde olduğu gibi tek tek dosya
arama dönemi kapanmış, mükellefimizin kimlik numarasını, adını ve soyadını, adresini yani bu
bilgilerden bir tanesini söylemesi dosyasını bulması açısından yeterli hale gelmiştir. Geçici
ruhsat verilen işyerlerine ait dosyalar yeniden güncelleştirilmiş ve işyeri vasfı uygun olanlara
daimi ruhsat düzenlenmiştir. Çalışmamız halen devam etmektedir. İşlemde olan dosyaların ise
eksik evrakları tespit edilmiş ve işyeri ilgililerine bildirilmiştir. Müracaat eden mükelleflerimizin
talepleri hemen değerlendirilmeye alınmakta vasıfları uygun olanların işlemleri hızla
sonuçlandırılmaktadır. Dosya güncellemeleri çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin sayısal
veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Alınan Dosya
Sayısı
Güncellenen
Dosya Sayısı
Tetkiki
Ġstenen
Yeni
Tespit
Müracaat
Verilen
Ruhsat
ĠĢlemi Devam
Eden
Hıfz
2378
2378
983
575
543
297
230
488
2378
2378
983
575
543
297
230
488
Dosya güncelleme çalışmaları sonrasında Çekmeköy ilçesini oluşturan belde belediyelerinin
ruhsatlarıyla birlikte genel ruhsatlandırma envanteri oluşturulmuştur. Buna göre 684 adet daimi
ruhsat, 711 adet geçici ruhsatlı işyeri bulunmaktadır. Ayrıca 983 adet ruhsat talep dosyası
işlemdedir. Ruhsatların belde belediyelerine göre dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda
verilmiştir:
7
1994-2009 YILLARI ARASINDAKİ RUHSATLANDIRMA DURUMU
Çekmeköy
Daimi
Ruhsat
453
Geçici
Ruhsat
158
Taşdelen
54
Alemdağ
Ömerli
Toplam
72
105
684
Belde Adı
611
ĠĢlemde
Olan
172
342
396
546
942
172
39
711
244
144
1395
210
55
983
454
199
2.378
Toplam
Toplam
783
Ruhsat dosyalarının güncelleme çalışmaları çerçevesinde şartları daimi ruhsat almaya
uygun olan müesseselerin ruhsatları daimiye dönüştürülmüştür. Bu çerçevede yapılan
çalışmalara ait sayısal veriler aşağıda sunulmuştur.
Geçici Ruhsatların Daimiye DönüĢtürülmesi
Belde adı
Çekmeköy, TaĢdelen, Alemdağ
ve Ömerli
Geçici Ruhsat
Toplamı
711
Çekmeköy Belediyesi
DönüĢtürülmesi
(daimiye dönüĢtürülen) gereken dosya sayısı
80
631
Ruhsat dosyaları güncelleme çalışmalarında her belde belediyesinin farklı şekillerde ruhsat
formaları kullandığı tespit edilmiştir. Bu faklılıkları önlemek için ruhsat formları yeniden
düzenlenerek aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır:
Eski Ruhsat ġekli
Yeni Ruhsat ġekli
ArĢivleme Sistemi:
Belde belediyelerinden alınan ruhsat arşiv dosyalarının farklı şekilde klasörlendikleri tespit
edildiğinden, tüm bu dosyların Standart Dosya Planına göre arşivlenmesi çalışması yapılmıştır.
8
Böylece belediyemiz aşağıdaki resimlerde görüldüğü üzere modern ruhsat arşiv
Belde Belediyelerine Ait Arşiv Klasörleri
Yeni Yazışma Klasörleri
Yeni Arşivleme Klasörleri
Genel Ruhsatlandırma ÇalıĢmaları:
Birleşme sonrası bir yandan devir alınan belde belediyelerinin dosyaları güncelleştirilerek
sağlıklı bir şekilde arşive yerleştirilirken, bir yandan da ruhsat müracaatında bulunan
mükelleflerimizin ruhsatlandırma talepleri değerlendirilmiş ve kısa zamanda sonuçlandırılmıştır.
Aşağıdaki belde belediyelerince verilen 3 aylık ruhsat durumu ile Çekmeköy Belediyesi
döneminde verilen ruhsat durumu yer almaktadır.
BELDE ADI
Verilen Ruhsat Sayısı
Çekemeköy,
TaĢdelen, Alemdağ,
Ömerli
ÇEKMEKÖY
BELEDĠYESĠ
(NĠSAN-ARALIK)
TOPLAM
(2009)
54
297
354
2009 yılının tamamında 354 işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş ve yönetmelik
doğrultusunda ruhsat verildikten sonra 30 gün içerisinde ruhsat verilen işyerleri Ruhsat Denetim
Müdürlüğü başkanlığında, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nden görevlendirilen
Ruhsat Denetim Komisyonunca denetlenmiştir.
9
Denetim Resimleri
Pasta İmalat ve Satış Yerlerinin Denetimi
İnternet Salonlarının Denetimi
Lokanta ve Mutfaklarının Denetimi
10
IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
A- Üstünlükler
- Yönetimin yanında olduğunu bilmek
- Eğitimli ve özverili personel
- İhtiyaçların zamanında tedarik edilmesi
B- Zayıflıklar
- Personelin bir birini yeterince tanımaması.
- Birimlerin dağınık olması
- Kullanılan otomasyon programında ihtiyaçlara zamanında çözüm bulunamaması.
C- Değerlendirme
Müdürlük olarak 2009 yılı yapılanma ile geçmiştir diyebiliriz. Bir yandan yapılanmaya
çalışan bir yandan da işlerini aksatmadan yürütmeye çalışan müdürlüğümüze ruhsatsız faaliyet
gösteren işletmelerin tespiti ve eksikliklerin tebliği konusunda Zabıta Müdürlüğünün, denetim
konusunda Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ruhsatlandırma aşamasında işletme açılan mülkün emlak
beyanları ile mükellef beyanlarının eşleştirilmesinde ve malik ile işletme sahibinin belediyemize
olan borçlarının tespiti ve tahsilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünün müdürlüğümüze katkısını
unutmamak gerekir. Bundan böyle hedefimiz ilçemizdeki tüm işletmeleri ruhsatlandırılan,
denetlenen ve gönül rahatlığı ile hijyenik şartlara uygun müesseseleri halkımızın hizmetine
sunmaktır.
V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER:
-
-
-
ÖNERĠLER
Personel arasında iletişimin geliştirilmesi,
Yeni belediye binamızın süresinde bitirilmeli,
Stratejik planlama konusunda eğitimler düzenlenmeli ve nerede olduğumuz periyodik
olarak takip edilmeli,
Kullanılan programın ihtiyaçlara zamanında cevap vermesi sağlanmalıdır.
TEDBĠRLER
Personel arasında iletişimin geliştirilmesi ile aksayan konularda bizatihi yerinde çözüm
bulunabilir.
Birimlerin bir yerde toplanması ile evrak dağıtımının zamanında yapılması,
görevlendirilen personelin işine daha fazla zaman ayırması, görevlendirilen aracın yakıt
tasarrufu sağlanabilir ve daha önemlisi birkaç müdürlük havuz sistemi kurularak aynı
araçtan faydalanabilir.
Stratejik planlamanın periyodik olarak takip edilmesi ile planlamaya uygun hareket edilip
edilmediği ve hedeflerin gerçekleştirme oranları izlenebilir bu da hesap vermeyi
gerektireceğinden birimlerin stratejik planlamaya katkısı artırılabilir.
Kullanılan programın ihtiyaçlara cevap verecek duruma getirilmesi müdürlüğe hem
zaman hem de ekonomik katkı sağlar. Personelin programa girdiği verilerle tekrar word
ve excel ortamında formlar ve listeler hazırlaması işi tekraren yapması demektir. Bu
nedenle ilgili firma ile verilen işlerin gün verilerek yapılması, gününde yapılmayan
işlerde yaptırım uygulanması sağlanmalıdır.
11
Download

2009 Yılı Faaliyet Raporu