ToC.
♂翁
AFYONKARAⅡ ISAR VALILIGI
il MilF Eこ itim Midirliこ ■
ACELE VE GUNLUDUR
Sayl :49809702/609/3664092
02/09/2014
Konut eTwillning Bilgilendi.11le Yaylnl
(1l Milli
KAYNIIAKNIILIGINA
EEitim Midiirliこ ■
)
MUDURLUGtxp
1lgi :00言 retmen
Yeti,tilllle vc Geli,ti.11.e Gcnel Midiirlittuintin 24/08/2014 tarih ve
・
^
43501582/609/3487202 saylll yazlsl
b)Yenilik ve EEitim Tekn01● ile五 Gcnel NIlidiirliこ ■'niin27/08/2014 tarih vc
81576613/609/3580737 saylll yazlsl.
eTwillmng Faaliyetrnin illerde tanlnlrllこ lnln arttlrllmasl ve ё
ttretmenlere bilgilendilllle
yapllmasl amaclyla,0こ retmcn Yeti,tirlne ve Geli,ti.11lc Genel Midiirliこ ilntin ilgi yazlsl
dOこ mitusllnda,4 Eyli1 2014 tarihindc ll:oo_1200 saatleri araslllda Genel MidiirliEiimiZ
biin}resindeki yayln sttidyolarl kullanllarak http:〃 uzem.eba.2ov.tr adresinden izlenebilecck
eTⅥ illmng Faaliyeti bilgilendirlne yaylnl ile llgili Bakanh言 lmlZ Yenilik ve Ettitim
Tek」 lol● ileri
Genel Midtirlittt'ntin ilgi(b)yazlSl Ckte gё ndcrilmi§ tir.
Sё z konusu bilgilcndirmc yaylnlndan i19eniz/okulunuz
ёttremen Ve idarecilcrinin
miinttin olan en tst se宙 yede faydalalmalarl i9in,119eniz okullanna gerckli duytlmnlm
yapllmasl ve alt yaplsl uygun 01an okullarda bilgilendirme yaylllllnin izlerlmesi i9in gerekli
tedbirlcrin ahllmasl hususunda,bilgile五 nizi ve gcrcЁ ini五 Ca cderiln.
Metin YALcIN
Vali a.
II Milli EEitim Midiirti
EKI:
―Ilgi(b)Yazll Adet
DAGITIM:
…
17 119e Kaymakamllこ lna
―
Merkez ve Merkcze Ba言 1l Resmi/Ozel Tilm okul Midiirlitterine
―
MidiirlittiimiiZ Web Sayfasina
Bu bclge,5070 saylll ElekttOnik imza Kanllnllnlln 5 inci maddesi gcrettince giivenli
clcktPronik imza ilc imzalalml,tlr
T.C.
l ECiTiM BAKANLIこ I
m TeknOlttileri Genel Midirli言 ●
Sayl :81576613/609/3580737
27/08/2014
Konu:eTwiming Bilgilendi..1.e Yaylnl
………………………VALILIGINE
(1l Milli EEitim Midiirli言 ■)
ilgi :0言 rctmen Yetistirme ve Geli,tiI.ニ ュ
e Genel Midiirli言 ■'niin 24/08/2014 tarih ve
43501582/609/3487202 saylll yazlsl
登
F棚
淵。
電
′
》
猛
ォ
酬
冨
胤
聯
嘉
ボ
慰
鱗
鮮
携
酬
h
よ
ゎ
枷
′
獅」
:躙4雪轟 よ
メ
∬
;珈11.椒 i躙 乱
質灘:蝉撫:lm
蘊離
731踏1撫封
罷
鮮
Ыヒ」
¨ 躙肥肥IwttE勲
輔螂識鮮l幣
d征
katlh§
d叩 ,giintimize
i争
kad征
:∬1暑
k進
artlrllmasl Genel Miidiirlittiimiiziin hedcneri arasindadlr.
biinycsindeki yayln sttidyolarl kullanllarak htl
cTwiming Faalサ ed
cndirlne yaymlgettle,imecchi.
i難
高
蹴
b憲 螂lit!潔 霧IttLttw
Mustafa Hakan BUCUK
Bakan a.
Daire Baqkanr
D電 血m:B
Planl(81 il valilitti)
Bu bclgc,5070 saylll Elektronik imza Kanununun S inci lnaddesi geregince givenli elektronik imza ilc imzalarml,tir
Mcvlana Cad. 06500 TcknikOkunar/ANKARA
ElcktronikAg:http:〃 e"vinning.lncb gov.tr
e‐
posta [email protected]
Ayrintlll bilgi i9in:Dr.Murat YATACAN
TCl:(0312)2969400_9725
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 02/09/2014 tarih ve 3664092 sayılı