T.c.
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(967617)
Sayı: 81901177.821.05/1
0'2...s-2
.. ri
Konu: Narenciye Festivali Hk.
;. J
L
"'~,_,
"-~_
2014
.............................................. MÜOÜRLÜKLERİNE Ilgi
:Mezitli Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 372-10.030 sayılı yazısı.
Mersin
Uluslararası
Narenciye Festivali 5. Si 15-16
Kasım
2014 tarihlerinde
yapı lacaktır.
.
Bu yıl ıçın 11/1 1/2014 tarihinde Mezitli Belediye İlkokulu, Dr.Hakan Kıındak
ılkokulu, Muhittin Develi ılkokulu, Ahmet Hocaoğlu ılkokulu ve Tece Cumhuriyet ılkokulu
olmak üzer~; beş okulumuzu adı geçen tarihte ziyaret etmek ve öğrencilerimizi festivale davet
etmek üzere okullarımZl ziyaret edeceklerdir.
Bilgilerinizi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.
EK: 1- İlgi Yazı Örneği DAGTIM
ilgili Okul Müdürlükleri
MLZITLi ILÇE MILli EGiTiM MÜOORLÜGÜ
'{eni Mah.G.M,K.Aulvarı Mezilli Sanayii Sitesi
Girişi Çelik ApL.Kal:2 MEZiTLİ/MERSİN
Tekfon:(324 )3585464 Faks:(OJ24)3597~44
e-pas ta: ınezi tL i33'1l' me b. gov. tr
\\-çb:htıp:lIrncziı[ı. ıneb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi
H ORANLl
için irtibat: Orta Ögretiın Şubesi
:ı
'md,'"',,oı,
.
w..... " bılgısa\arlicgılııııdesıek ['rg
T.C.
MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLlGI
Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı :61628931- <'72.-10.030
Konu : Narenciye Festivali Hk.
07/1112014
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne
Türkiye'nin en büyük Narenciye üretici ili olan Mersin'de; valiliğimiz, yerel yönetimler,
üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcilerinin katılımı ile her yıl
düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivalinin 5.si bu yıl 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde
yapılacaktır.
,.----Mezitli ilçemiz ev sahipliğinde düzenlenen ve açık hava fuan şeklinde yapılan festival
kapsamında her yıl belirlenen ilköğretim okullarında öğrenciler narenciye ikramı yapılarak; festivale
davet edilmektedir.
Bu yıl için i ı .11.20 14 tarihinde ilçemiz sınırlarında bulunan okullardan Mezitli Belediye
İ.Ö.O .. Dr. Hakan Kundak i.Ö.O, Muhittin Develi İ.Ö.O, Ahmet Hocaoğlu İ.Ö.O ve Tece Cumhuriyet
İ.Ö.O. olmak üzere; beş okulumuzu belirtilen tarihte ziyaret etmek ve öğrencilerimizi festivale davet
etmek üzere gereğini olurlarınıza arz ederim.
Kaymakam
Adres
Telefon
Fax
E-Posta
Web
Viranşehir Mh. GMK Buı' MEZİTLi BELEDıYESİ i MERSİN
0324358 LO 05- 358 LO 81
0324 357 00 42
[email protected],bel.tr
h!!p:/lww,!,.mezitli.tıel.lr
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin