T.B.M.M.
B : 84
9 . 4 . 2002
Sırımtaş Barajı ve HES
Kahta Barajı ve HES
kıtopa:fa Barajı ve HES
lirkcııek
Dicle Barajı ve HES
Kral kızı Barajı ve HES
Batman Barajı ve HES
11 IMI Barajı ve HES
Ci/ıv Barajı ve HES
SÜM.M Barajı ve HES
Ka>scr Barajı ve HES
(iar/aıı Barajı ve HES
O:1
Master Plan
Master Plan
Master Plan
Master Plan
İşletmede
İşletmede
Denemede
Programda
Programda
ön inceleme
ön inceleme
ön inceleme
(i.AP kapsamında 14 sulama projesi tamamlanmış olup 9 proje ise inşa halindedir. Sulama
projelerinin adları ve durumları aşağıda yer almaktadır.
Hancağız Barajı ve Sulaması
Şanlııııfa-f laıran Ovası (Kısmen)
Hacılııdır Barajı ve Sulaması
Dcrek-Dıımluca
Silvan 1. \ o 2 . Kısım
NıiscP bin
Sllt'j-i
VCKİÜ.Ş
Akçakale YAS
Cc\ lanpıııar YAS
Devegeçidi Barajı ve Sulaması
Suruç YAS
Çınar-*, u'iksıı Barajı ve Sulaması
(.jarzan-kozluk
Adnaınan-Çamgazi (Kısmen)2
Mardin-C e> lanpınar ve Şanlıurfa-Harran Ovalan
Kralkı/ı-Diclc
Batman Sol Sahil
Batman Sağ Sahil
Belkıs-Ni/.ip
Adıvaman-Çamgazi Sulaması
Bozo\a-Merkez Pompaj
Samsat (1. Kısım)
Ya\lak Sulaması
Dicle-Kıalkızı Cazibe 2. Kısım +Kanal
Dicle Kralkızı Pompaj Sulaması 2. Kısım
Mardin \nakol 1. Kısım
Mardin Anakol 2. Kısım
Mardin Anakol 3. Kısım
Şanıurtu-Bozova Pompaj Sulaması
Suruç ()vası Pompaj Sulaması
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
Tamamlandı
İnşa Halinde
İnşa Halinde
İnşa Halinde
İnşa Halinde
İnşa Halinde
İnşa Halinde
İnşa Halinde
İnşa Halinde
Programında
Programında
Programında
Programında
Programında
Programında
Programında
Programında
Aşağıdaki tabloda 2002 Yılı Yatınm Programı'nda yer alan münferit projelerin sektörel
dağılımı ve durumları yer almaktadır.
-512
Download

T.B.M.M. B : 84 9 . 4 . 2002 O : 1 Sırımtaş Barajı ve HES Kahta Barajı