09.04.2002 Tarih ve 8/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KONUT TAHSİS ESASLARI
Amaç:
Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın
alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların tahsisi ile ilgili esasları belirlemektir.
Tahsis Biçimleri:
Madde 2: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yerleşim alanı içinde bulunan konutlar iki türe
ayrılır:
(a) Sıra tahsisli konutlar
(b) Konukevleri
Görev ve sıra tahsisli konutların açıklamaları ile bunların tahsis esasları aşağıda verilmektedir.
(c) Normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmayan görevlerde çalışan personele
konut tahsis komisyonunun önerisi ve Rektörlük onayı ile konut tahsis edilebilir. (21.05.2002 tarih ve
11/9 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla ( c ) maddesi ilave edildi.)
Sıra Tahsisli Konutlar:
Madde 3:
(a) Akademik personel: Sıra tahsisli konutlardan yararlanmak isteyen öğretim üyeleri Ek
1'de verilen başvuru formunu doldurarak Rektörlüğe iletir. Başvurular Ek 2'de gösterilen
puanlamaya göre sıralanır.
(b) İdari personel: Sıra tahsisli konutlardan yararlanmak isteyen idari personel Ek 3'te
verilen başvuru formunu doldurarak Rektörlüğe iletir. Başvurular Ek 4'te gösterilen puanlamaya
göre sıralanır.
Konutlarda Oturma Süreleri:
Madde 4: Kendilerine sıra tahsisli konut tahsis edilenlerin konutta oturma süreleri 5 yıldır.
Enstitü konutları konut tahsisi talebinde bulunanlara yeterli olmadığı sürece konuttan yararlanma
süresi uzatılamaz.
Konut Tahsisinden Daha Önce Yararlananlar:
Madde 5: (11.3.2014 tarih ve 4/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiştir.) Bu esaslarda belirtilen
oturma süresince veya daha fazla süre kendisi ya da eşi sıra tahsisli konutta oturanlara konut tahsis
edilmez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş
konut olursa “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Konut Tahsis Esaslarına” göre yapılır.
Konut Tahsis Komisyonu:
Madde 6: Kendilerine sıra tahsisli konut tahsis edilmesini talep edenlerin sıralandırılması
amacı ile Konut Tahsis Komisyonu kurulur. Komisyon tercihen değişik fakültelerde görevli üç
öğretim üyesinden oluşur; ayrıca, iki yedek üye tesbit edilir. Komisyonun görev süresi üç yıldır.
Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanların başvurularını inceler.
Başvuranları Ek 2 ve Ek 4 sayılı puanlama cetvellerine göre puanlar. Puanlama sonucu oluşan
sıralamayı Rektörlük onayına sunar.
Konut Tahsis Komisyonu Kararlarının Duyurulması ve İtirazlar:
Madde 7: Konut Tahsis Komisyonu'nun kararları Rektörlük makamınca onaylandıktan sonra
Enstitüye duyurulur. Sonuçlara on beş gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonun kararı ve
Rektörlük makamı onayı ile sonuçlandırılır. Tahsis edilen konut, ilgili personele duyurulmak üzere,
görev yaptığı birime bildirilir. Yeni başvurular ilan edilen listeyi değiştirmez ve bu başvurular daha
sonraki sıralamada göz önüne alınır.
Konutların Teslimi ve Giriş:
Madde 8: Kendisine konut tahsis edilen personel gerekli işlemlerin tamamlanıp kendisine
anahtarın teslim edilmesinden itibaren on beş gün içinde konuta girmediği takdirde konut tahsis
kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için kira bedeli kendisinden tahsil edilir.
1
09.04.2002 Tarih ve 8/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Konuttan Çıkma:
Madde 9: Beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren iki ay içinde konutları boşaltmak ve
anahtarlarını teslim etmek zorundadır. Konutların boşaltılma ve teslim alınma işlemleri Genel
Sekreterlik tarafından yürütülür.
Kira Bedeli ile İşletme, Yakıt, Bakım ve Onarım Giderleri:
Madde 10: Konutların kira bedelleri ile yakıt, işletme, bakım ve onarım giderleri ilgili
mevzuat göz önüne alınarak Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.
Diğer ve Genel Konular:
Madde 11: Konutları ilgilendiren düzenin kurulması vb. gibi diğer ve genel konular, Genel
Sekreterlik tarafından düzenlenir ve Rektörlük makamının onayı ile yürürlüğe girer.
Konukevleri:
Madde 12: Enstitüye üstün hizmet, araştırma ve eğitimde üstün başarı, önemli sağlık ve ailevi
sorunlar ile benzeri özel durumlarda Rektör Enstitü Yönetim Kurulu'nun da görüşünü alarak
konukevi statüsünde konut tahsis edebilir. Konukevi tahsisi için gerekli olan üstün hizmet, üstün
başarı, önemli sağlık ve önemli ailevi sorunları tanımlayan kriterler Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve Enstitüye duyurulur. Ayrıca, Enstitümüze yeni katılan uluslararası düzeyde
üstün başarı göstermiş öğretim üyeleri ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen Bölümlere yeni
katılan genç öğretim elemanlarına Rektörlükçe konukevi statüsünde konut tahsis edilebilir.
Konukevlerinde uygulanacak esaslar ile konukevi ücretleri Enstitü Yönetim Kurulu'nun görüşü
alınarak Rektörlükçe belirlenir.
(15.1.2008 tarih ve 2/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilave edilmiştir.) TÜBİTAK Bilim Ödülü sahiplerine,
normal 5 yıllık süreye ek olarak, 10 yıl süreyle lojman tahsis edilir.
Enstitü hesabına nakit olarak 300 000 € (veya eşdeğeri TL. $ v.s.) ve üzerinde gelir
kaydedilen uluslararası projelerin yöneticilerine (koordinatörlerine), normal süreye ek olarak, 10 yıl
süreyle lojman tahsis edilir.
2
09.04.2002 Tarih ve 8/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
(EK–1)
AKADEMİK PERSONEL SIRA TAHSİSLİ KONUTLARA BAŞVURU BEYANNAMESİ
Adı Soyadı
: .........................................................................
Görev Unvanı
: .........................................................................
Sicil Numarası
: ..........................................................................
Kadro Derecesi
: .........................................................................
Görev Yeri
: ........................................................................
Ev Adresi
: .......................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tahsis edilecek olan konutta sizinle birlikte oturacak olanların listesi:
Adı,Soyadı
Doğum Tarihi
Yakınlığı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PUANLAMA BİLGİLERİ:(Alttaki kısımlarda “ PUAN” yazan yerleri boş bırakınız.)
1.
İYTE’ de öğretim elemanı olarak görev yaptığınız süreler: ( Bitmiş olan bir süreyi 2 yıl 8 ay 12
gün gibi belirtiniz. Halen sürmekte olan görevler için sadece başlama tarihini yazınız.)
Görevi
2.
Başlama
Tarihi
Bitiş Tarihi
Süre(Yıl) Süre(Ay)
Süre(Gün)
(+Puan)
İYTE dışında geçen hizmet süreleriniz:( Yalnızca Türkiye içi ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında (Kuruluşun ismini belirtiniz.) ( Geçen süreleri belirtiniz.Süreyi 2 yıl 8 ay 12 gün
gibi belirtiniz.)
Görevi
Başlama
Tarihi
Bitiş Tarihi
Kamu Kuruluşunun Süre
İsmi
(Yıl
Süre Süre
(Ay) (Gün)
Öğretim üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Diğer Hizmetler
Diğer Hizmetler
Diğer Hizmetler
3.
Medeni Haliniz :
........................................
....
Puan:(+)........
3
(+)
Puan
09.04.2002 Tarih ve 8/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
4.
Eşiniz İYTE’de çalışıyorsa yandaki kutuya çarpı işareti koyunuz.
Puan:(+)......
.
5.
Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı:
Puan:(+)......
Daha önce Kamu Konutları Yasası kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda konutta oturanlar için :
( Süreyi 2 yıl 8ay 12 gün gibi belirtiniz.)
İl ya da İlçenin Girdiği Tarih Çıktığı tarih Süre(Yıl)
Süre(Ay)
Süre(Gün)
( - )
Adı
Puan
6.
7.
Kendinizin,eşinizin,çocuğunuzun ve yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz için konutta
birlikte oturacağınız aile bireylerinin üzerine kayıtlı toplam olarak kaç konut var? (Yazlık
dahil,tapulu ve/veya oturulmakta olan her türden konut belirtilecektir.)
Toplam Konut sayısı :
Puan :( - ).........
8. Kendinizin, eşinizin, çocuğunuzun ve yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz için konutta
birlikte oturacağınız aile bireylerinin üzerine kayıtlı ( tapulu ve/veya oturulmakta olan) konut yoksa
ve en az son altı aydır kirada oturuyorsanız alttaki kutuya çarpı işareti koyunuz.
Puan : ( + ).......
9. Tercih sırasına göre oturmayı kabul edeceğiniz konut kod numarasını alttaki çizelgede gösteriniz.
( Kod numaraları Ek-3’te verilmiştir.)
1.Tercih
2.Tercih
3.Tercih
4.Tercih
5.Tercih
Konut Kod No :
Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini, içindeki bilgilerin doğru olduğunu, yanlış ve
eksiklikten doğacak olan sorumluluğu kabul ettiğimi, durumumda bir değişiklik olduğunda
bildireceğimi,beyan ve taahhüt ederim.
Tarih : ........./......../...........
Unvanı, Adı ve Soyadı : ...................................................
E-mail : .............................................................................
İmza : ...............................................................................
4
09.04.2002 Tarih ve 8/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
(EK–2)
AKADEMİK PERSONEL SIRA TAHSİSLİ KONUT BAŞVURULARI
PUANLAMA CETVELİ
1.
İYTE’ de öğretim üye yardımcısı (asistan, araştırma görevlisi ve uzman) olarak çalışılan her yıl
için (+1) puan; okutman ve öğretim görevlisi olarak çalışılan her yıl için (+2) puan; yardımcı doçent
olarak çalışılan her yıl için (+6) puan; doçent olarak çalışılan her yıl için (+7) puan; profesör olarak
çalışılan her yıl için (+8) puan verilir. (19.4.2011 tarih ve 9/1 sayılı Senato kararıyla değiştirilmiştir.)
2.
İYTE dışında öğretim üyesi olarak (Y.Doç. Doç. ve Prof.) veya kamu kurum ve kuruluşlarında
diğer hizmetlerde geçen her yıl için (+5) puan verilir. (19.4.2011 tarih ve 9/1 sayılı Senato kararıyla
değiştirilmiştir.)
3.
Eş için (+6) puan verilir.
4.
Eşi İYTE ‘de çalışıyor olanın puanına, eşinin puanının % 10’u eklenir.
5.
Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu çocukların her biri için (+3) puan (yalnız iki çocuğa kadar)
verilir.
6.
Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda daha önce konuttan yararlandığı
her yıl için (-5) puan verilir. (Görev tahsisli konut hariç)
7.
Kendisinin, eşinin, çocuğunun ve yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu için konutta birlikte
oturacağı aile bireylerinin üzerine kayıtlı (tapulu ve/veya oturulmakta olan) birden fazla konut
olması durumunda, fazla her konut için (-5) puan verilir.
8.
Kendisinin, eşinin, çocuğunun ve yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu için konutta birlikte
oturacağı aile bireylerinin üzerine kayıtlı (tapulu ve/veya oturulmakta olan) konut olmayan ve en az
son altı aydır kirada oturuyor olana (+5) puan verilir.
9.
Toplam puanların eşitliği durumunda kendisinin, eşinin, çocuğunun ve yasal olarak bakmakla
yükümlü bulunduğu için konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin üzerine kayıtlı (tapulu ve/veya
oturulmakta olan) konutu olmayana ya da daha az olana öncelik verilir.
NOT:
Cetvelde yılların ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla
hesaplanarak toplam puanlama da dikkate alınır.
5
09.04.2002 Tarih ve 8/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
(EK–3)
İDARİ PERSONEL SIRA TAHSİSLİ KONUTLARA BAŞVURU BEYANNAMESİ
Adı Soyadı
: .........................................................................
Görev Unvanı
: .........................................................................
Sicil Numarası
: ..........................................................................
Kadro Derecesi : .........................................................................
Görev Yeri
: ........................................................................
Ev Adresi
: .......................................................................................................
.......................................................................................................................................
Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz için yanınızda oturması gerekli olan aile bireyleri:
Adı,Soyad
Doğum yeri
Emekli maaşı dahil yıllık geliri
Yakınlığı
ı
ve tarihi
TL.
1.
2.
3.
4.
Çocuklarınızın:
Adı Soyadı
1.
2.
3.
Doğum yeri ve tarihi
Öğrenim durumu
PUANLAMA BİLGİLERİ:(Alttaki kısımlarda “ puan” yazan yerleri boş bırakınız.)
1. İYTE’ de görev yaptığınız süreler : ( Bitmiş olan bir süreyi 2 yıl 8 ay 12 gün gibi belirtiniz. Halen
sürmekte olan görevler için sadece başlama tarihini yazınız.)
Görevin adı
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
İYTEde geçen toplam hizmet süresi: Yıl:............. Ay:.............
Süre(Yıl) Süre(Ay)
Süre(Gün)
Gün:............. Puan: (+)..............
2. İYTE dışında kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri: (Süreyi 2 yıl 8 ay 12 gün gibi
belirtiniz.) halen sürmekte olan görevler için sadece başlama tarihini yazınız.)
Görevin adı
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Süre
( Yıl)
Süre
( Ay)
6
Süre
(Gün)
09.04.2002 Tarih ve 8/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
IYTE dişindaki kamu kurum ve kuruluşlarinda geçen toplam hizmet süresi:
Yıl:.............Ay:............. Gün:............. Puan: (+)..............
3. Daha önce Kamu Konutları Yasası kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda kendisine konut tahsis
edilenler için: ( Süreyi 2 yıl 8ay 12 gün gibi belirtiniz.)
Konutun bulunduğu il ya da Girdiği Tarih
Çıktığı tarih
Süre(Yıl) Süre(Ay Süre(Gün
ilçenin Adı
)
)
Kamu Konutları Yasası Kapsamında olan kurum ve kuruluşlarde, daha önce konutta oturduğu toplam
süre:
Yıl:.............Ay:............. Gün:............. Puan: (-)..............
4. Medeni Hali: ................................................ Puan: (+) ............
5. Yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu çocuklarının:
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
1.
2.
3.
4.
5.
Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı: .............................
Öğrenim durumu
Puan: (+)............
6
Eşi ve çocukları dışında yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı
aile bireylerinin:
Adı ve Soyadı
Doğum tarihi
Yakınlığı
1.
2.
3.
Eşi ve çocukları dışında, yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile
bireylerinin sayısı: ........................ Puan: (+)...............
7
Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylık ve özlük hakları hariç, diğer gelirleri ile yasal
olarak bakmakla yükümlü olduğu için konutta birlikte oturacağı aile bireylerinin aylık, ücret ve
diğer (ikramiye, emekli maaşı, konut kirası, vb.) gelirlerinin, yıllık toplamı:.......................TL
Puan: (-)............
8
Kamu Konutları Yasası kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda konut tahsissi için beklediği süre:
Yıl:.............
Ay:............. Gün:............. Puan: (+)..............
9
Izmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde kendisinin, eşinin, çocuğunun ve yasal
olarak bakmakla yükümlü bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile bireylerinin üzerine kayıtlı
(tapulu ve/veya oturulmakta olan) konutu olanlar için:
Toplam konut sayısı: Puan : (-).............
10 İzmir ili dışında kalan yerlerde, başka il ve ilçelerde kendisinin, eşinin, çocuğunun ve yasal olarak
bakmakla yükümlü bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile bireylerinin üzerine kayıtlı (tapulu
ve/veya oturulmakta olan) konutu olanlar için:
Toplam konut sayısı: Puan : (-)..............
7
09.04.2002 Tarih ve 8/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
11 Kurum ve kuruluşların mevzuatına göre, kademe ilerlemesinin durdurulması ya da bu cezaya eş
veyahutta daha ağır bir disiplin cecası alıp almadığı:
Evet Hayır 12 Görevi ihmal yaa da suistimalden mahkumiyeti bulunup bulunmadığı:
Evet Hayır 13 Halen oturduğu konutun:
Kime ait olduğu
Yeri
Aylık kirası
Oda sayısı
TL
Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini, içindeki bilgilerin doğru olduğunu, yanlış ve
eksiklikten doğacak olan sorumluluğu kabul ettiğimi, durumumda bir değişiklik olduğunda
bildireceğimi,beyan ve taahhüt ederim.
Tarih : ........./......../...........
Adı ve Soyadı : ...................................................
E-mail : .............................................................................
İmza : ...............................................................................
8
09.04.2002 Tarih ve 8/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
(EK: 4)
İdari Personel Sıra Tahsisli Konut Başvuruları Puanlama Cetveli
1. Disiplin cezası almamış personelin IYTE’ de çalıştığı her 3 yıl için (+1) puan verilir. (Bu
maddeye göre verilecek toplam puan (+10) puanı geçemez.)
2. Kamu Konutları Yasası kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı
için (+5) puan verilir.
3. Kamu Konutları Yasası kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan
yararlanılan her yıl için (-3) puan verilir.
4. Eş için (+6) puan verilir.
5. Yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu çocukların her biri için (+3) puan (yalnız iki çocuğa
kadar) verilir.
6. Eş ve çocuklar dışında, yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu için konutta birlikte oturacağı
her aile bireyi için (+1) puan verilir.
7. Aylık ve özlük hakları hariç, diğre gelirleri ile yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu için
konuttta birlikte oturacağı aile bireylerinin aylık ücret ve diğre gelirleri yıllık toplamının her
...................................-TL sı için (-1) puan verilir.
8. Kamu Konutları Yasası kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda konut tahsisisi için beklediği
her yıl için (+1) puan verilir.
9. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde kendisinin, eşinin, çocuklarının ve
yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu için konutta birlikte oturacağı aile bireylerinin üzerine
kayıtlı (tapulu, oturulabilir ya da oturulmakta olan) her konut için (-15) puan verilir.
10. Izmir ili dışında kalan yerlerde, başka il ve ilçelerde kendisinin, eşinin, çocuğunun ve yasal
olarak bakmakla yükümlü olduğu için konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin üzerine kayıtlı
(tapulu, oturulabilir ya da oturulmakta olan) her konut için (-10) puan verilir.
NOT:
1. Cetvelde yılların ay ve gün olarak belirlenen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla
hesaplanarak, toplam puanlamada dikkete alınır.
2. Konut tahsis talebinde bulunan personelin, yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu için konutta
birlikte oturacağı aile bireylerinin, beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamını belirlemek mümkün
değilse, bir önceki yılın gelirleri esas alınır.
3. Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur.
9
Download

Madde 1 - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü