*
T A L E P
1 H P A L Ç A K
B A S IN Ç
R 507 SO Ğ U T U C U
95 W A T T F A N
G A Z ŞA R JI
M O T O R U
R 404 SO Ğ U T U C U
R 22 S O Ğ U T U C U
R 410 SO Ğ U T U C U
1 H P K L İM A
K L İM A
G A Z ŞA R JI
G A Z ŞA R JI
G A Z ŞA R JI
M O T O R U
120 W A T T F A N
M O T O R U
M O T O R U
M İK T A R I
B İR İM İ
1
A D E T
4
KG.
1
A D E T
6
KG.
2
KG.
3
KG.
2
A D E T
1
A D E T
Cihaz B ilg ile ri
Cinsi
Marka-Model
Seri No
Soğuk Oda
Keskin Medikal
Yapılan İşlem ler ve Sonuç
Başkanlığımız Biyolojik Ürünler Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığında Deney Hayvanları
Üretim Laboratuvarında Hizmet vermekte olan Laboratuvar tipi derin dondurucu arızalanmış
bulunmaktadır. Hizmetlerin aksamaması için acilen soğuk oda arızasının giderilmesini
sağlayacak hizmet alımı uygun görülmektedir.
İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 2/09/2014
Teknik Şartlar
1.
2.
3.
4.
5.
Satın alınan parçanın montajı, firma teknik elemanları tarafından yapılacaktır.
Montaj ve onarım kullanıcı ve teknik sorumlu olmadan yapılmayacaktır.
Yenisi ile değiştirilen arızalı parçalar, teknik sorumlu veya kullanıcıya teslim edecektir.
Değiştirilen parçalar, imalat ve montaj hatalarına karşı 6 (altı) ay garantili olacaktır.
Parça yenilendikten sonra, arıza tespitinde görülen hatanın ortadan kalktığını gösteren sonuç
çıktısı verilecektir.
Kullanılan/Kullamlacak veya Temin Edilecek Malzemeler
S.No
Parça Adı
1
1 HP Alçak basınç kompresör
2
R 507 soğutu gaz şarjı
Parça No
Y A P I \/F T F K N İ K ¡<51 PP l i n O R n İ M A T Ö R I l W l
Miktar
Temin Şekli
1 Adet
Dış Piyasa
1 kg
Dış Piyasa
Download

talepm i ktarıb i r i m i 1 hpal ç akbasın ç kl i mamotoru 1 adetr 5 0 7