4321 BirinciPh
Sokak, Şehir
Curabitur
leo $525,000
KISA
BİLGİLER
BÖLÜMSEL RAPORLAMALAR
Muhasebe Politikası,
finansal tabloların hazırlanmasında ve
sunulmasında işletmeler tarafından
kullanılan,
Belirli İlkeler
Esaslar Gelenekler
Kurallar ve Uygulamalardır.
Muhasebe standartlarının mevcut uygulamalardan farklı
olmaları nedeniyle 2013 yılı başından itibaren uygulanmaya
başlayan TMS’lere göre muhasebeleştirme ve finansal
tablo hazırlanması gerektiğinden bazı düzeltme işlemlerinin
yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye muhasebe
Standartları uygulamasına geçiş aşamasında, işletmeler
önceki dönem finansal tablolarında düzeltmeler yapmaları
gerekmektedir.
TMS uygulamalarıyla; öncelikle bilanço, gelir tablosu ve
nakit akış tablolarının sınıflandırılmasında bazı değişiklikler
olmakta ve formatlar değişmektedir.
TMS ilkelerine göre bütün aktif ve pasif kalemler, gelir ve
giderler, nakit akışlar yeniden belirlenip, bilançodaki aktif
ve pasif kalemlerin sınıflandırılması standartlarda
belirlenen ilkelere göre yeniden düzenlenecektir.
Birçok işletmenin ürettiği
ürün ve hizmet grupları ile
faaliyet gösterdiği coğrafi
bölgeler; kârlılık, büyüme
fırsatları, geleceğe ilişkin
beklentiler ve riskler açısından farklılık göstermektedir.
Finansal bilgileri konsolide
finansal tablolarda sunulan
bir işletmeninin, faaliyet
veya coğrafi bölümlerinden
birinin zarar etmesi,
diğerlerinin kâr elde
etmesini ve gelişmesini
olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Bu
nedenle işletmeler, finansal
bilgilerini bir bütün olarak
sunmanın yanında,
bölümlere ayırarak da
sunmalıdır.
Grup olarak, inşaat, turizm, üretim-ticaret ve enerji alanlarında yurt
içinde ve yurt dışında faaliyet gösteriyorsanız ve aynı zamanda değişik
coğrafyalarda faaliyetleriniz varsa nasıl raporlama yapmalısınız.
Grup
Bölümler arası karşılaştırma yapmalı mıdır? Bu karşılaştırmayı “Brüt
Kâr”, “Faaliyet Kârı” ve “Dönem Kârı” verileri dikkate alınarak mı
sunmalısınız??
Bölümsel Raporlama
İşletmeler, dünya ticaret hacminin büyümesi ile beraber birden
çok alanda faaliyet göstermeye başladıklarından faaliyetlerini,
bölümlere ayırarak finansal tablolarını sunmaları ihtiyacı
oluşmuştur.
İşletmeler yatırımcıları, ortakları ve işletmeye borç verenlere
sermaye piyasalarındaki artan rekabet dolayısıyla daha detaylı
finansal bilgi sunmalarını gerekli kılmaktadır.
Öte yandan bölümsel raporlama yanlış yönetim kararlarının
alınması riskini azaltan bir uygulamadır.
Bölümsel Raporlama Yapabilmek İçin
İşletmeler faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili yönetim kurulu tarafından düzenli olarak gözden geçirilen ve iç
raporlamaya dayanan faaliyet bölümlerini belirlemelidir.
Türkiye dışında da faaliyet gösteriliyorsa, coğrafi bölümlendirme de yapılmalıdır.
İşletmede, standart şartları sağlanıyorsa büyük müşteri bölümlendirmesi de yapılmalıdır.
Bir faaliyet ve coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenmesinde hangi ölçüler kullanılmaktadır?
İşletme dışı müşterilere yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferlerin toplam hasılat içindeki payı
nedir?
Raporlanan kâr veya zararının veya varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının yüzde kaçını oluşturmaktadır?
Yönetim, bölümlere ilişkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanıyor mu?
Download

Bölümsel Raporlamalar