ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
Erasmus +
Bilgilendirme Toplantısı
12-19 Şubat 2014
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
ESOGÜ VE ERASMUS
 Bir üniversitenin programa katılabilmesi için öncelikle Erasmus Üniversite
Beyannamesine (University Charter) sahip olması gerekir.
 Üniversitemiz 2005’te ilk Erasmus beyannamesini, 2007’de genişletilmiş
beyannameyi (Extended Charter) almaya hak kazanmıştır.
 ERASMUS Programı ERASMUS+ olarak yeni bir isimle yoluna devam
ediyor. Ve üniversitemiz de, tekrar charter almaya hak kazanarak bu
programda yerini alıyor.
UNI VERSITY
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMI NEDİR?
 ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası
ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği
Programıdır.
 Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği eğitim
ve gençlik programları 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni bir döneme
girmiştir.
 2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları
adı ile yürütülmekte olan programlar 2014-2020 yılları arasında Erasmus+
adı altında uygulanmaya devam edecektir. Ağırlıklı olarak proje
faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
ERASMUS+ PROGRAMI NE DEĞİLDİR?
 Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı”
değildir.
 Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.
 Erasmus programı bir “diploma” programı değildir.
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
Erasmus+
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMININ AMACI
 Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmak,
 Yükseköğretim kurumları arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek,
 Öğrencilerin ve yükseköğretim
hareketliliğini sağlamak,
kurumu
personelinin
Avrupa'da
 Programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin
akademik tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmak,
 Mezunların daha donanımlı ve iş dünyasının beklentilerine daha fazla
cevap veren bireyler olmalarını sağlamak,
 Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim
çevrelerinde kırılmasına da hizmet etmektir.
2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ ile kişilere yaş ve
eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel
gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması
amaçlanıyor.
Erasmus+
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
KA1
Bireysel Öğrenme
Hareketliliği
KA2
İyi ve Yenilikçi
Uygulamalar için
İşbirliği
KA3
Politik Reformlar için
Destek
Personel Hareketliliği
Öğrenci Hareketliliği
Master için Banka Kredi Desteği
Ortak Master Dereceleri
Gönüllü Çalışmalar
Stratejik Ortaklıklar
Bilgi Ortaklıkları
Sektörel Beceri Ortaklıkları
Kapasite Genişletme Projeleri
Açık Koordinasyon Yöntemi
Muhtemel Girişimler
AB Tanıma Araçları
Yaygınlaştırma ve İstismar/Sömürü
Paydaşlar, Üçüncü Ülkeler ve
Uluslararası Kuruluşlar ile Politik
Diyalog
Program kapsamında ayrıca Spor Destekleri ve Jean Monnet Programları da
uygulanmaktadır.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
ERASMUS+ NELERİ DESTEKLER?
 Yurtdışında öğrenim görme, sosyal faaliyetlerde gönüllü olabilme,
öğrenim hareketliliğinde bulunma ve çalışarak deneyim kazanma
fırsatlarını destekler.
 Eğitim, öğretim ve gençlik çalışanlarının yurt dışında eğitim almasını
ve eğitim vermesini destekler.
 Dil Eğitimini destekler.
 Lisansını tamamlamış ve eğitimine yurtdışında devam edecek olan
öğrencilerin eğitimlerini finanse etmek için «Kredi (borç) Garanti
Programı»nın uygulanmasına imkan sağlar.
 Sporda ve özellikle gençler arasında yaygın spor dallarında iyi
yönetişimi destekler.
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMININ GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından
bakıldığında mevcut programdan çok büyük farklılıklar içermiyor.
Ancak, mevcut programın etkinliğinin arttırılması, daha kolay
uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı
değişiklikler öngörülüyor.
ERASMUS+ ile;
Program ülkeleri,
Faaliyet süreleri,
Hibe miktarları,
Dil yeterliliği,
Kredi Desteği (Yüksek Lisans için)
Hareketlilik belgeleri gibi konularda bazı değişiklikler getirilmiştir.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMINDA HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?
AB üyesi ülkeler (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Fransa, İngiltere,
İrlanda, İsveç, Hırvatistan, Hollanda, Yunanistan, İspanya, İtalya, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovenya)
AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre,
Makedonya ve Türkiye)
Üçüncü ülkeler:
1.Bölge: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan,
2.Bölge: Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna,
3.Bölge: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus
4.Bölge: Rusya Federasyonu
Erasmus Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetler için
taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı bu
program ile kaldırılmıştır.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMINDA FAALİYET SÜRELERİ
 Öğrenim Hareketliliği Süresi: Bir öğrenci öğrenim hayatının her bir
seviyesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora) 12 ay olmak üzere
toplam 36 ay hibeli olarak Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği
Programından faydalanabilecektir.
Erasmus+
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ (Student Mobility)
 Değişime 2. sınıf ya da daha üst sınıflardaki öğrenciler katılabilir.
 ESOGÜ Transkriptini sağlayan öğrenciler başvuruda bulunabilir. Başvuru için
Genel Not Ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,20, yüksek lisans ve
doktora için 2,50 olması gerekiyor.
 Değişim süresi en az 3 ay, en fazla 12 tam aydır.
 Kontenjanlar dahilinde
yapılmaktadır.
öğrenci
seçebilmek
için
yabancı
dil
sınavı
 Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans,
doktora) 12 ay hibeli Erasmus öğrencisi olabilir. Ancak öncelik Erasmus
faaliyetinden ilk kez yararlanacaklara verilmektedir.
 Öğrenci seçimlerinde; toplam başarı puanı, yabancı dil puanının %50’si ve
genel not ortalamasının %50’si toplanarak bulunur. (GNO Yükseköğretim
Kurulu’nun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir).
Erasmus+
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ (Traineeship Mobility)
o
Öğrencilerin başka bir AB ülkesindeki işletme veya organizasyon
bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma
sürecidir.
o
Staj yapılacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri,
merkezleri ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir.
o
Staj yapılacak kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde ikili
anlaşma şartı aranmaz.
o
Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması
beklenmez ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin eğitim
programı ile ilgili olmalıdır.
o
Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir:
1.
2.
3.
araştırma
AB kurumları ve AB ajansları
AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz
Erasmus+
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ ŞARTLARI (Traineeship Mobility)
o
Başvuru için Genel Not Ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,20,
yüksek lisans ve doktora için 2,50 olması gerekiyor.
o
Öğrenci seçimlerinde; toplam başarı puanı, yabancı dil puanının %45’i ve
genel not ortalamasının %55’i toplanarak bulunur. (GNO Yükseköğretim
Kurulu’nun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir).
o
Staj Hareketliliği Süresi: En az 2 ay en fazla 12 ay. Mezun öğrenciler
mezuniyetten
sonraki
12
ay
içerisinde
«Staj
Hareketliliği»nden
yararlanabiliyorlar. Ancak başvurularını mezun olmadan önce yapmak
zorundalar. Kurum olarak, daha fazla öğrencinin bu programdan
yararlanabilmesi için staj süresini en fazla 3 ayla sınırlı tutuyoruz.
Erasmus+
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMINDA HİBE MİKTARLARI
Erasmus+ programında öğrenim hareketliliği hibe miktarları, ülkelerin yaşam
maliyetlerine göre 3 gruba ayrılmıştır.
Ülke
Grupları
Ülkeler
Öğrenim
Hibesi Aylık
(€)
Staj
Hibesi Aylık
(€)
1.Grup
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İngiltere,
İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Norveç
500
600
2.Grup
Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs,
Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İzlanda, Lüksemburg,
Portekiz, Slovenya, Yunanistan, Türkiye
400
500
Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Macaristan, Malta,
Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya
300
400
3.Grup
Erasmus+
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMINDA DİL YETERLİLİĞİ
 Anlaşmalara eğitim dilini ve istenilen dil seviyesini belirtme şartı getirildi.
 Avrupa Birliği Komisyonu
online dil desteği veriyor.
Başlangıçta,
Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca. Diğer diller için
isteğe
bağlı
Yoğunlaştırılmış
olarak
Dil
aylık
Kursları
hibe
(EILC)
desteği
artık
verilecek.
yok.
ERASMUS+
Üniversite
ile
tarafından
yerleştirilen öğrenci faaliyetten önce ve sonra zorunlu olarak online dil
sınavına girecek. Öğrenci faaliyeti süresince zorunluluk olması dışında da
isteğe bağlı olarak online ders alabilecek.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMINDA KREDİ DESTEĞİ
Öğrenim Hareketliliği dışında Erasmus + ile yurtdışında yüksek lisans yapmak
isteyen öğrenciler için banka kredisi desteği getiriliyor. Öğrenci düşük ücret
ve uzun vade geri ödemeli olarak 1 yıllık program için 12000 avro, 2 yıllık
program için 18000 avro kredi alabilecek. European Investment Bank adına
Türkiye’deki bir bankadan (anlaşma olmaması halinde ise başka bir ülkedeki
anlaşmalı bankadan) kredi çekebilecek.
kendisi sorumlu olacak.
bulunmaktadır.
Krediden sadece öğrencinin
Detaylı bilgi Avrupa Komisyonunun sayfasında
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+ PROGRAMINDA HAZIRLANACAK BELGELER
 Hazırlanacak belgeler daha detaylı ve uzun.
 Belgelerin ıslak imzalı olmasına artık gerek yok. Orijinal belge
istenmiyor, taratılmış belge kabul edilecek.
Erasmus+
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Bilgilendirme Toplantısı
İKİLİ ANLAŞMA (Inter-Institutional Agreement)
Üniversitelerin değişim
imzalamaları gerekir.
yapabilmeleri
için
karşılıklı
anlaşma
İkili anlaşmaların yapılabilmesi için; bölümün Erasmus koordinatörü
öğrenci ve öğretim elemanı değişim sayıları ve süreleri üzerinde karşı
üniversite ile mutabakata vararak durumu Uluslararası İlişkiler
Birimi’ne (UİB) bildirirler.
Anlaşma her iki üniversitenin Erasmus Kurum Koordinatörlerince
imzalanarak yürürlük kazanır.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
AKADEMİK TANINMA VE ESOGÜ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
Akademik Tanınma için; öğrencinin aldığı derslerin denklikleri bölüm, fakülte ve
üniversite yönetim kurulları tarafından sadece başarılı olduğu dersler için
yapılmaktadır.
ECTS (AKTS) - ESOGÜ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
ECTS Notu
ESOGÜ Notu
Tanım
A
AA
Mükemmel
B
BA
Çok İyi
C
CB
İyi
D
CC
Orta
E
FX
F
DC
Geçer
FF
Başarısız
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
İLETİŞİM
Dr. Burcu TOĞRAL KOCA
Kurum Koordinatörü
Tel: 222 239 750 (1238)
E-posta: [email protected]
Uzm. Müge TANBERK
Tel: 222.239.3750 (1236)
E-posta: [email protected]
Şef Özdem Zafer
Tel: 222.239.3750 (1237)
E-posta: [email protected]
Gökhan ÜNAL
Tel: 222.239.3750 (1235)
E-posta: [email protected]
Staj Hareketliliği
Personel Hareketliliği
İkili Anlaşmalar
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Turizm Fakültesi
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Meşelik Yerleşkesi, 26480-ESKİŞEHİR
Tel: 222 229 0433 (direkt)
Tel: 222 239 3750 (dahili: 1235-1236-1237-1238)
Faks: 222 229 0314
E-posta: [email protected]; [email protected]
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi
Soru ve
Cevap
Erasmus+
Bilgilendirme Toplantısı
Download

Erasmus + - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler