Bir varmýþ bir yokmuþ,
Develer tellal,
Pireler berber iken,
Ben dedemin beþiðini
Týngýr mýngýr sallar iken
Hop dedim
Dedemi uçurdum,
Kafdaðý’ndan aþýrdým.
Ay dedim
Vay dedim
Koþtum peþinden yetiþtim.
Yetiþtim ki ne göreyim?
Dedem aðaç altýnda,
Mor bir bebek kolunda
Bebek dile gelmiþ,
Görün bakýn neler demiþ…
5
Uzun yýllar önce, çok uzaklarda, yemyeþil ormanlarla çevrili
güzel bir ülke varmýþ. Ülkenin güzelliði karþý daðlardan bile belli
olur, görenleri þaþýrtýrmýþ. Yeþil aðaçlarýn arasýndaki bembeyaz
boyalý evleri, çiçekli bahçeleri, düzenli sokaklarýyla herkesi
imrendiren bir ülkeymiþ burasý. Binalarýn duvarlarý, kapýlarý,
pencereleri, merdivenleri hep beyazmýþ, yalnýzca çatýlarý kýrmýzýymýþ. Evlerin bahçeleri de bir örnekmiþ.
Sadece evler, sokaklar deðil, bu ülkede yaþayanlar da çok
düzenliymiþ. Evler, bahçeler gibi insanlarýn giysileri de bir
örnekmiþ. Büyük küçük fark etmez, herkes ayný renkte giysiler
giyermiþ: Beyaz gömlek, mavi pantolon ve mavi elbise…
8
Bununla kalsa iyi, tüm halkýn evlerinde kullandýklarý eþyalar da
birbirinin aynýsýymýþ. Tabaklarý, çanaklarý, masalarý, sandalyeleri
hatta çocuklarýn oyuncaklarý bile…
9
Bu garip ülkede her þeyden bir tane varmýþ. Örneðin, ekmek
fýrýný bir taneymiþ; kitapçý, lokanta, kumaþ satan dükkân, bakkal…
Hepsi de kocaman kocaman fabrikalar gibiymiþ.
10
Kolay mý tüm ülkeye ekmek, yemek, giysi, kitap,
oyuncak yetiþtirmek? Peki, bunca düzenin sebebi
neymiþ, biliyor musunuz?
Ben biliyorum; ülkeyi yöneten kralýn düzen merakýymýþ.
Kral her þeyin her zaman düzgün ve birbirinin ayný olmasýný
istermiþ. “Çünkü,” dermiþ, “çok renk, çok þekil olunca gözlerim rahatsýz oluyor, gözlerim rahatsýz olunca baþým aðrýyor, baþým aðrýyýnca da ülkemi iyi yönetemiyorum.”
12
Download

Bir varmış bir yokmuş, Develer tellal, Pireler berber iken